Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Honorar

At navigere i grænselandet mellem at være honorarmodtager, lønmodtager eller selvstændig kan være kompliceret. Din status har betydelig indvirkning på, hvordan du skal forholde dig til skat.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et honorar

Honorar refererer til den betaling, man får for sit arbejde, typisk knyttet til specifikke opgaver eller projekter snarere end løbende ansættelse. Det er mest almindeligt at modtage honorar for tjenester ydet uden for ens primære erhverv, eller i forbindelse med fritidsaktiviteter. Inden for rammerne af ansættelsesforhold kan honorarer også være relevant for ikke-fastansatte, som for eksempel freelancere. I sådanne tilfælde er honoraret ofte forbundet med betalingen for en faktura, freelanceren har udstedt til sin kunde.

Kriterier for honorar modtagelse

At identificere sig som en honorarmodtager kan være udfordrende, da der ikke findes en klart afgrænset kategori for denne indkomsttype. Generelt set falder du ind under kategorien honorarmodtager, hvis du udfører arbejde og modtager betaling for ydelser, som ikke er forbundet med dit hovederhverv som lønmodtager eller din primære forretningsaktivitet.

Det kan eksempelvis være, at du opererer som selvstændig i en enkeltmandsvirksomhed, hvor du ikke er bundet af et selskabs strukturer. Som honorarmodtager er det typisk, at du ikke har en stabil indkomst i form af en fast løn, men i stedet har indtægter baseret på efterspørgslen på dine færdigheder og antallet af klienter du tjener.

At være kategoriseret som lønmodtager, selvstændig eller honorarmodtager udelukker ikke muligheden for at have flere af disse roller samtidigt. Du kan balancere mellem disse roller; for eksempel kan du være i fast arbejde eller drive en virksomhed samtidig med, at du tager honorarbaserede opgaver, så længe disse er uafhængige af dit hovederhverv.

Skulle dine honorar-baserede aktiviteter vokse sig til en størrelse, hvor du erhverver et CVR-nummer, skifter din status fra honorarmodtager til selvstændig erhvervsdrivende. I denne nye rolle skal du fakturere dine kunder for din ydelse, i stedet for at modtage honorarer.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bestemmelse af honorarstørrelse

Som honorarmodtager har du ofte friheden til at fastsætte dit eget honorar, en fleksibilitet der minder om den selvstændige erhvervsdrivendes situation. Dette giver dig mulighed for at kræve en betaling, der reflekterer din unikke ekspertise og den værdi, du tilbyder. Honoraret for en opgave er typisk sat højere end hvad en fastansat ville tjene for en tilsvarende opgave, da honorarmodtageren ikke alene er håndplukket for sine særlige færdigheder, men også skal dække eventuelle omkostninger forbundet med opgavens udførelse.

Der kan dog forekomme situationer, hvor honoraret er forudbestemt, særligt i bestemte fagområder. Et eksempel herpå kunne være censorarbejde, hvor honoraret for at bedømme eksaminer på gymnasiale uddannelser eller universiteter er fastlagt på forhånd.

Skatte- og momsregler for honorar

Når du modtager honorar, skal du være opmærksom på skatte- og momsreglerne. Honorarer anses generelt for at være b-indkomst, hvilket betyder at indkomsten er underlagt både arbejdsmarkedsbidrag og skat, på samme måde som lønindkomst. Forskellen er, at skatten ikke trækkes automatisk ved udbetalingen, som det sker for lønmodtagere. Dette gør det essentielt for dig som honorarmodtager at føre detaljeret regnskab med dine indtægter og udgifter for korrekt at kunne angive din indkomst ved skatteberegningen.

Som honorarmodtager kan du desuden trække visse omkostninger fra relateret til dit arbejde, som for eksempel kørselsudgifter eller udgifter til specialudstyr som en mikrofon anvendt til foredrag. Disse udgifter skal være dokumenterede og kan ikke overstige honorarets størrelse.

Din skatteprocent for honorarindtægten vil være den samme som for din lønindkomst, hvis du også er lønmodtager. For de, der udelukkende modtager honorar (b-indkomst), afhænger skatteprocenten af det årlige indkomstniveau. En vigtig detalje er, at hvis du tjener over 50.000 kr. årligt fra honorarer, bliver du normalt anset som momspligtig, ligesom en selvstændig erhvervsdrivende. Men der findes undtagelser for visse grupper, som trods overskridelse af grænsen på 50.000 kr. ikke er momspligtige:

  • Skuespillere
  • Musikere
  • Scenekunstnere
  • Journalister
  • Bloggere
  • Foredragsholdere (såfremt det ikke drejer sig om undervisning)
  • Forfattere
  • Oversættere

Hører du til en af disse kategorier, behøver du ikke at påregne moms på fakturaer for dit arbejde. Det er nok at angive på regningen, at der ikke er tillagt moms, og referere til bagatelgrænsen på 50.000 kr.

Hvordan udbetales et honorar?

For arbejdsgivere indebærer udbetaling af et honorar en enkel proces. Når du f.eks. ansætter en freelancer til opgaver som hjemmesideopsætning eller en journalist til at facilitere en workshop, foretages en aftale om honorar. Arbejder freelancen ikke som selvstændig erhvervsdrivende med et CVR-nummer, hvor betaling normalt ville ske gennem en faktura, vil betalingen til freelancen ske i form af honorar. Din rolle som arbejdsgiver er minimalt besværlig hvad angår de administrative pligter – du skal blot sikre at bruttobeløbet af honoraret bliver korrekt indberettet til SKAT med honorarmodtagerens CPR-nummer.

For honorarmodtageren er ansvaret for at indrapportere indkomsten til SKAT personligt. Honorarindkomsten betragtes typisk som B-indkomst, og det medfører, at du som modtager skal betale både arbejdsmarkedsbidrag og skat, som om det var almindelig løn. Denne skat er kendt som B-skat. Afhængig af honorarets andel i din samlede indkomst, kan der være forskellige fremgangsmåder for indberetning og betaling af skat.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Betydningen bag ordet "honorar"

Ordet “honorar” har en dyb historisk forankring, der spores tilbage til det gamle Rom. Dets etymologiske ophav ligger i det latinske “honorarium”, som stammer fra “honor”, der direkte oversættes til “hæder” eller “ære”. Denne rod reflekterer betydningen ret godt, idet honorar traditionelt er en betaling, der ikke blot kompenserer for udført arbejde, men også tilkendegiver anerkendelse og respekt for den pågældende persons ekspertise og bidrag. Således indkapsler ordet “honorar” en form for hyldest, såvel som den finansielle belønning.

Honorar og offentlige ydelser: Dagpenge og SU

Modtagelse af honorar påvirker ikke umiddelbart din berettigelse til dagpenge eller studiehjælp (SU), forudsat at indtægten forbliver inden for de fastsatte grænser. Når du er på dagpenge, er det vigtigt, at du nøje angiver din honorarindtjening på dagpengekortet, uden at medtage de præcise arbejdstimer, da disse beregnes efter en fast sats bestemt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I 2023 fastsættes timelønnen til 268,63 kr., hvilket er divisor for din indtjening for at finde det antal timer, der skal modregnes i dine dagpenge.

For studerende, der modtager SU, skal honorarindtægter ligeledes modregnes. SU-systemet opererer med et fribeløb, som tillader en vis indtjening ved siden af studiet. Dette fribeløb kalkuleres på årlig basis, så du kan tjene mere i nogle måneder, forudsat at dit samlede årsindtægt ikke overstiger det årlige fribeløb. De nøjagtige grænser for, hvor meget du må tjene, afhænger af din uddannelsestype og kan findes ved at konsultere de aktuelle fribeløbssatser.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Honorar

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et honorar refererer til den kompensation, du får for det arbejde, du udfører. Dette er ofte tilfældet for arbejde, der ikke er løbende eller regelmæssigt, men snarere enestående og ikke begrænset af en specifik tidsperiode. For eksempel kan du modtage et honorar for at optræde som musiker, som et supplement til din hovedindkomst fra et fast job.

Ja, honoraret skal indgå i din skatteberegning. Vær dog opmærksom på, at i modsætning til almindelig lønindkomst, bliver skatter og arbejdsmarkedsbidrag ikke trukket direkte fra honoraret før udbetaling. Det betyder, at du selv skal holde styr på dine finanser og sørge for at indberette din indkomst til skattemyndighederne.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: