Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Holdingselskab

Et holdingselskab fungerer som en overordnet enhed, der besidder aktieandelene i et eller flere driftsselskaber. Dette holdingselskab betegnes ofte som moderselskabet, hvilket indikerer dets kontrol over de tilknyttede datterselskaber – en betegnelse anvendt for de virksomheder, som drives under holdingselskabet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad karakteriserer et holdingselskab?

Kernen i et holdingselskab er ejerskabet af aktier eller anparter i et eller flere underliggende selskaber. I forretningsverdenen refereres der ofte til holdingselskabet som moderselskabet, som har datterselskaberne – de operationelle virksomheder – under sig. Disse datterselskaber er synonyme med driftsselskaber, idet det netop er her, den daglige forretningsaktivitet finder sted. Driftsselskaber kan antage forskellige retlige strukturer såsom IVS, ApS eller A/S.

For at optimere fordelene, anbefales det at etablere et holdingselskab i takt med grundlæggelsen af driftsselskabet. Hvis driftsselskabet allerede er etableret, kan der opstå visse skattemæssige komplikationer ved efterfølgende oprettelse af et holdingselskab.

Formålet med et holdingselskab

Grundtanken bag et holdingselskab er at nedbringe risici og udnytte skattemæssige incitamenter.

Holdingselskabet muliggør en risikospredning, da aktiver og forpligtelser er opdelt på forskellige selskaber, hvilket tillader en mere kontrolleret styring af investeringer med varierende risikoniveauer. Således, hvis et driftsselskab må erklære konkurs, er det muligt at beskytte den akkumulerede kapital ved regelmæssigt at overføre overskud til holdingselskabet, idet holdingselskabet ikke direkte påvirkes af driftsselskabets forpligtelser. Overskud kan flyttes til holdingselskabet skattefrit, hvilket effektivt gør holdingselskabet til en form for skattemæssig reserve.

Af andre økonomiske fordele kan nævnes, at eventuel gevinst ved salg af selskabet er skattefri, og beskatning af holdingselskabet opstår først ved udlodning af dividend.

På trods af fordelene skal man være opmærksom på nogle ulemper såsom obligatorisk udarbejdelse af årsrapport og koncernregnskab. Der er generelt revisor pligt, selvom visse virksomheder kan opnå dispensation herfra, såfremt de opfylder to ud af tre kriterier: en balancesum under 4 millioner, en nettoomsætning på under 8 millioner kroner, eller mindre end 12 ansatte i gennemsnit over regnskabsåret. En yderligere ulempe kan være reduceret egenkapital i driftsselskabet, hvilket kan influere på dets samlede værdiansættelse og kreditværdighed.

Ikke desto mindre, især for IVS, ApS og aktieselskaber, vejer fordelene ved at etablere et holdingselskab som regel tungere end ulemperne.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Vigtige overvejelser ved oprettelse af holdingselskab

Der er centrale punkter, du bør have for øje, når du stifter et holdingselskab. Ved at etablere en holdingstruktur får du ansvaret for ledelsen af to separate selskaber i stedet for ét. Dette kræver udarbejdelse af to sæt årsrapporter og indebærer stiftelsesudgifter for hvert selskab. På trods af disse initiale forhindringer, vil de potentielle langsigtede fordele ved at have et holdingselskab typisk overstige de indledende udfordringer.

Guiden til at etablere et holdingselskab

For at etablere et holdingselskab er det fordelagtigt at træffe beslutningen i samme øjeblik, du vælger at stifte et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Gør du det sideløbende med oprettelsen af dit driftsselskab, undgår du mulige skattemæssige komplikationer, som kan opstå, hvis holdingselskabet etableres på et senere tidspunkt. Dog kan disse komplikationer navigeres ved en skattefri ejerandel ombytning, hvis det er nødvendigt.

Ved samtidig oprettelse er der også økonomiske fordele at hente, idet du kan udnytte den såkaldte “rullende kapital”. Konkret indebærer det, at selskabskapitalen i holdingselskabet kan anvendes til at stifte driftsselskabet, hvilket betyder, at du ikke skal indskyde ny kapital til dette. Proceduren er, at du først opretter dit holdingselskab og indbetaler selskabskapitalen her. Holdingselskabet bruger så denne kapital til at stifte driftsselskabet, som dermed har kapitalen til rådighed for drift og udvikling, mens holdingselskabet holder ejerandelene med en tilsvarende værdi.

Når du stifter dit holdingselskab, skal du definere dets formål, som ofte vil blive formuleret på følgende måde: “Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse.” Efter oprettelsen af holdingselskabet stiftes driftsselskabet, hvor holdingselskabet angives som ejer.

For driftsselskabet fastsætter du en formålsparagraf, der nøje beskriver den tilsigtede forretning. Alternativt kan du anvende den generiske beskrivelse anbefalet af Erhvervsstyrelsen, som typisk vil passe til de fleste driftsselskaber: “Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor handel og service samt dermed relaterede aktiviteter.”

Efter gennemførelsen af disse skridt vil din holdingstruktur være på plads, og du kan nyde godt af de strategiske fordele, som kommer med denne selskabskonstruktion.

Begrænsninger og omkostninger ved at have et holdingselskab

Når du vælger at oprette et holdingselskab, er det vigtigt at være opmærksom på, at du vil have at gøre med minimum to separate juridiske enheder, da der altid vil være et driftsselskab under holdingselskabet. 

Dette dobbelte selskabssetup fører til ekstra initialudgifter, da begge selskaber har separate stiftelsesomkostninger, hvilket resulterer i højere opstartsomkostninger sammenlignet med at stifte et enkelt selskab.

Desuden kræves det, at du udarbejder årsrapporter for hvert enkelt selskab, og hvis du har en større virksomhedsstruktur, skal der også udarbejdes koncernregnskab. For de mindre selskaber er det dog en fordel, at det er muligt at vælge revisionen fra for både driftsselskabet og holdingselskabet, hvilket kan lette den administrative byrde og omkostninger.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Krav og forpligtelser for holdingselskaber

Som ejer af et holdingselskab eller i færd med at oprette et, er der specifikke krav, der skal opfyldes. Her er en oversigt over nøgleelementerne, du bør holde styr på:

  • Selskabsoplysningerne skal til enhver tid være ajourførte.
  • Der skal tegnes arbejdsskadeforsikring.
  • Selskabet skal indsende en selvangivelse (oplysningsskema).
  • Bogføringen skal være løbende og ajour.
  • Der skal udarbejdes relevante dokumenter.
  • Årsrapport og årsregnskab skal afleveres.

Det er et ufravigeligt krav for alle arbejdsgivere, inklusive holdingselskaber, at have en arbejdsskadeforsikring – dette gælder også i situationer, hvor ejeren selv fungerer som direktør uden lønudbetaling.

Med indførelsen af den nye bogføringslov er der indført krav om digital bogføring for alle virksomhedstyper. Derudover skal virksomheder anvende et certificeret regnskabsprogram, medmindre de ønsker at påtage sig ansvaret for bogføringen selv.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Holdingselskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et holdingselskab kendetegnes ved at eje aktier eller anparter i et eller flere driftsselskaber. Det fungerer som et moderselskab, hvilket betyder, at det ikke selv står for den daglige drift, men holder ejerandele i de selskaber, der gør. Disse operationelle virksomheder kan være et IVS, ApS, eller A/S. For at undgå skattemæssige udfordringer er det ideelt at etablere et holdingselskab samtidig med oprettelsen af driftsselskabet.

Et holdingselskab tilbyder primært risikominimering og skattemæssige fordele. Risikoen minimeres ved at separere aktiver fra driftsselskabet, og overskud kan overføres skattefrit til holdingselskabet. Derudover er salg af selskabet ofte skattefrit. Ulemperne inkluderer behovet for at udarbejde årsrapporter for hvert selskab og potentiel revisor pligt, selvom visse mindre selskaber kan være undtaget. Der kan også være mindre egenkapital i driftsselskabet, som kan påvirke værdiansættelsen og kreditværdigheden.

Når du opretter et holdingselskab, skal du være klar til at håndtere to selskaber med separate krav, herunder dobbelt sæt årsrapporter og stiftelsesudgifter for hvert selskab. Selvom det indebærer en større initial indsats, er det ofte sådan, at de langsigtede fordele ved holdingselskabsstrukturen opvejer de indledende omkostninger.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: