Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skat i holdingselskab: Udbytte, aktier, afvikling og mere

At besidde en virksomhed via et holdingselskab kan tilbyde adskillige skattemæssige fordele. Desuden kan midlerne i holdingselskabet anvendes til investeringer i andre virksomheder eller aktier. Her finder du en komplet guide til de skattemæssige fordele og regulativer i holdingselskaber.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af Holdingselskab skat: Grundlæggende definition og struktur

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er en unik enhed inden for virksomhedsstrukturer, der primært eksisterer for at eje aktier eller anparter i andre selskaber. Det er ikke en traditionel selskabsform som sådan, men snarere en rolle et selskab kan have. Typisk kan et holdingselskab klassificeres enten som et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), afhængigt af ejerstrukturen og kapitalkravene.

Strukturen af et holdingselskab

I en typisk holdingstruktur findes der to primære komponenter: et driftsselskab og et holdingselskab. Holdingselskabet fungerer ved at eje anparter eller aktier i driftsselskabet, og det er adskilt fra den daglige drift, som varetages af driftsselskabet. Denne adskillelse gør holdingselskabet til en passiv enhed uden egen operationel aktivitet, hvilket skaber en række skattemæssige fordele.

Skattemæssige implikationer for et holdingselskab

Forståelsen af ‘holdingselskab skat’ er afgørende for korrekt håndtering af finanser inden for denne struktur. Da holdingselskabet hovedsageligt tjener indtægter gennem de selskaber, det ejer andele i, er det vigtigt at forstå, hvordan indtægter og tab håndteres skattemæssigt. Holdingselskabet er 100% afhængig af sine investeringer i driftsselskabet eller andre selskaber for sin indtjening.

Ved korrekt håndtering kan et holdingselskab tilbyde betydelige skattefordele, som kan optimere den samlede skattemæssige effektivitet for både holdingselskabet og dets underliggende virksomheder. Dette gør viden om ‘holdingselskab skat’ uundværlig for investorer og virksomhedsejere, der overvejer at strukturere deres virksomheder gennem denne model.

Skattefordele ved udbytte i et holdingselskab: En detaljeret guide

Introduktion til holdingselskab skat ved udbytte

Når du opretter et holdingselskab, for eksempel “Mit Holdingselskab ApS”, og lader dette selskab erhverve 100% af ejerandelene i et driftsselskab, “Mit Driftsselskab ApS”, opnår du en effektiv skattemæssig struktur. Denne struktur gør det muligt for dig at eje driftsselskabet indirekte gennem dit holdingselskab, hvilket bringer forskellige skattemæssige fordele i spil.

Skattebehandling af udbytte i holdingselskaber

Når “Mit Driftsselskab ApS” genererer overskud, er det først påkrævet at betale selskabsskat, som aktuelt er på 22%. Efter afregning af selskabsskatten kan driftsselskabet udlodde udbytte til dit holdingselskab, “Mit Holdingselskab ApS”. En væsentlig fordel ved denne konstruktion er, at dit holdingselskab ikke skal betale udbytteskat på modtagne udbytter, så længe det ejer mere end 10% af ejerandelene i driftsselskabet. Dette i modsætning til en situation, hvor udbytte udbetales direkte til dig som privatperson, hvilket ville udløse udbytteskat.

Optimering af skat via holdingselskab

Denne struktur tillader dit holdingselskab at fungere som en form for “pengetank” eller pensionsopsparing, hvor midlerne kan anvendes til reinvesteringer uden umiddelbar skattebyrde. Først når du vælger at udbetale udbytte fra holdingselskabet til dig selv personligt, bliver udbytteskatten aktuel.

Strategisk reinvestering og vermøgensopbygningt via holdingselskab

Den skattemæssige fordel ved denne struktur giver mulighed for at akkumulere og reinvestere overskud i dit holdingselskab. Dette kan involvere yderligere investeringer i nye virksomheder, køb af aktier, eller andre formueopbyggende aktiviteter. Over tid kan dette medvirke til at opbygge en betydelig formue, som kan bruges til at generere yderligere indtægt.

Denne model for ‘holdingselskab skat’ tilbyder en strategisk metode til skatteminimering og formueopbygning, hvilket gør det til en attraktiv mulighed for mange virksomhedsejere og investorer. Forståelsen af, hvordan udbytteskat håndteres inden for denne ramme, er essentiel for effektiv skatteplanlægning og finansiel styring i holdingselskabsstrukturen.

Få professionel hjælp til skattebehandling ved udbytte i et holdingselskab.

Stadsrevisionen tilbyder skræddersyet hjælp inden for skat i holdingselskab. Kontakt os for professionel hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Optimering af skatteforhold ved aktiebesiddelse i holdingselskaber

Skattefrie udbytter i holdingselskab

Hvis du ejer et holdingselskab, der besidder mere end 10 % af aktierne eller ejerandelene i et andet selskab, tilbyder den danske skattelovgivning en væsentlig fordel: du skal ikke betale skat af det løbende udbytte. Dette betyder, at dit holdingselskab kan modtage udbytte skattefrit hvert år, hvilket er en attraktiv mulighed for mange investorer, der søger at maksimere deres afkast på en skatteeffektiv måde.

Skattepligt ved mindre ejerandele

På den anden side, hvis dit holdingselskab ejer mindre end 10 % af aktierne i det selskab, hvorfra det modtager udbytte, indtræder udbytteskattepligten. I 2024 indebærer dette en skattebetaling på 27 % af udbyttebeløb op til 61.000 kr., og 42 % af beløb derover. Denne skatteregel er vital at kende for dem, der investerer gennem holdingselskaber, da den direkte påvirker den finansielle planlægning og udbyttets rentabilitet.

Privat udbetaling af udbytte

Når du som privatperson ønsker at få udbetalt udbytte fra dit holdingselskab, skal du betale udbytteskat af dette beløb, uanset ejerandelens størrelse. Denne skat, kendt som privatbeskatning, understreger det juridiske skille mellem dit holdingselskabs økonomi og din personlige økonomi. Det er afgørende for holdingselskabsejere at forstå denne forskel, da det har betydelige skattemæssige konsekvenser.

Strategier for skattemæssig optimering

For at optimere skatteforholdene kan det være fordelagtigt at strukturere ejerskabet og investeringerne således, at dit holdingselskab opnår den 10% ejerandel, der kræves for at modtage skattefrie udbytter. Dette kan involvere at justere investeringsstrategier eller geninvestere udbytter for at øge ejerandele i målselskaberne.

Skattemæssige overvejelser ved lønudbetaling fra holdingselskab

Løn fra driftsselskabet

Hvis du er ansat i dit eget driftsselskab i en rolle som direktør eller anden ledende stilling, vil du modtage løn herfra. Denne løn er underlagt normal beskatning med A-skat, hvilket betyder at der automatisk trækkes skat og sociale bidrag, ligesom det ville være tilfældet for enhver anden ansat.

Løn fra holdingselskabet

Alternativt, hvis du også er direktør i dit holdingselskab, kan du vælge at få udbetalt din løn herfra. At trække løn ud af et holdingselskab hver måned betyder, at du beskattes på samme måde som enhver anden almindeligt ansat person i Danmark, hvilket indebærer personbeskatning.

Holdingselskabets rolle

Det er almindeligt, at holdingselskaber ikke har ansatte, da hovedformålet med et sådant selskab er at eje aktier eller anparter i et driftsselskab snarere end at drive daglig forretning. Derfor er det sjældent, at lønudbetalinger fra holdingselskaber bliver en regelmæssig praksis.

Skattemæssige fordele ved ansat i holdingselskab

Der kan dog være specifikke skattemæssige fordele ved at være formelt ansat i et holdingselskab. For eksempel, hvis du på et tidspunkt vælger at sælge dit driftsselskab, kan du beholde dit holdingselskab og modtage løn derfra for at administrere de investeringer, som holdingselskabet foretager. Dette kan være særligt fordelagtigt i forbindelse med planlægning af pension eller for at opretholde en stabil indkomststrøm, mens du fortsat har aktive investeringer i andre virksomheder eller finansielle instrumenter.

Strategiske overvejelser

Det er vigtigt at rådføre sig med en skatterådgiver eller revisor, når du planlægger at tage løn fra et holdingselskab, da dette kan have betydelige skattemæssige implikationer og kræver omhyggelig planlægning for at maksimere fordelene og undgå potentielle faldgruber.

Strategi for skattefri salg af driftsselskab via holdingselskab

Scenarie uden holdingselskab

Når du sælger din virksomhed, eksempelvis Mit Driftsselskab ApS, direkte og uden involvering af et holdingselskab, modtager du salgsprovenuet direkte på din personlige konto. I denne situation vil avancen fra salget blive betragtet som kapitalindkomst, hvilket betyder, at den er skattepligtig. Lad os antage, at din avance er 9.200.000 kr. I dette tilfælde skal du betale 27 % skat af de første 57.200 kr. og 42 % af de resterende 9.142.800 kr. Dette vil resultere i en betydelig skattebyrde.

Fordele ved brug af holdingselskab

Hvis du derimod har etableret et holdingselskab, og dette holdingselskab ejer dit driftsselskab, kan salgsprovenuet fra driftsselskabet indgå i holdingselskabets bankkonto i stedet for din personlige konto. Denne tilgang til salg af virksomhed har flere væsentlige fordele:

  • Skattefrihed: Ved at modtage salgsprovenuet i holdingselskabet undgår du øjeblikkelig beskatning af avancen. Holdingselskaber kan i mange jurisdiktioner modtage salgsprovenuet skattefrit, forudsat at visse betingelser er opfyldt.
  • Reinvestering: Pengene i holdingselskabet kan anvendes til at investere i andre virksomheder eller aktiver, som aktier, uden at trække midlerne ud til personlig brug. Dette giver en mulighed for at geninvesterer og potentielt øge værdien af dine investeringer uden umiddelbar skattebyrde.
  • Fleksibilitet: Ved at holde pengene i holdingselskabet bevarer du en større fleksibilitet med hensyn til fremtidige investeringer og virksomhedsstrategier. Du kan også planlægge udbytteudbetalinger på en mere skatteeffektiv måde over tid.

Vigtige overvejelser

Det er vigtigt at bemærke, at brugen af et holdingselskab for at undgå beskatning ved salg af et driftsselskab kan være komplekst og kræver nøje overensstemmelse med skattelovgivningen. Det anbefales kraftigt at konsultere en skatterådgiver eller revisor for at sikre, at alle transaktioner er struktureret korrekt og overholder gældende skattelove.

Ved korrekt anvendelse af et holdingselskab som en del af din virksomhedsstruktur, kan du maksimere de økonomiske fordele ved salg af virksomheden, samtidig med at du minimerer din skattemæssige eksponering. Denne strategi er ikke kun en måde at beskytte dine finansielle interesser på, men også en effektiv metode til at udvide din virksomhedsportefølje på en bæredygtig og skatteeffektiv måde.

Har du brug for professionel hjælp til skattemæssige aspekter ved et holdingselskab?

Kontakt os for professionel hjælp, alle ugens dage mellem 8-21, også i weekenderne.

Skattemæssige aspekter ved lukning af et holdingselskab

Beskatning ved udbetaling fra holdingselskab

Når du planlægger at lukke dit holdingselskab og ønsker at udbetale de tilbageværende midler til dig selv, er det vigtigt at forstå, hvordan disse midler vil blive beskattet. Som privatperson vil du blive beskattet af de udbetalte midler, hvor de første 57.200 kr. beskattes med 27 %, og alt over dette beløb beskattes med 42 %. Dette gælder for det skatteår 2024 og kan variere afhængigt af de gældende skattesatser og beløbsgrænser.

Forberedelser før lukning af holdingselskab

Før du kan gå videre med at lukke dit holdingselskab, er det nødvendigt at gennemgå og afklare flere vigtige skatte- og regnskabsmæssige forhold:

  • Gennemgang af skattekontoen: Besøg holdingselskabets skattekonto online hos Skattestyrelsen. Her kan du gennemgå alle indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger relateret til selskabet. Det er afgørende at sikre, at alle skattemæssige forpligtelser er opfyldt, og at der ikke er udestående skattegæld.
  • Afvikling af gæld og forpligtelser: Ud over skattegælden skal du sikre, at alle økonomiske forpligtelser er afviklet, herunder udestående fakturaer, lån og andre finansielle forpligtelser.
  • Indberetning af manglende oplysninger: Hvis der opdages mangler i tidligere indberetninger til Skattestyrelsen, skal disse rettes. Korrekt indberetning er essentiel for at undgå fremtidige afgifter og bøder.

Juridiske overvejelser ved lukning

Lukningen af et holdingselskab er ikke kun et spørgsmål om at afvikle økonomiske forhold. Det involverer også en række juridiske skridt, herunder indsendelse af ophørsregnskab, afmeldelse af selskabet i offentlige registre, og sikring af at alle selskabsretlige krav er opfyldt.

Vigtigheden af professionel rådgivning

Det anbefales kraftigt at konsultere med en revisor eller advokat, der har erfaring med lukning af selskaber. Professionel rådgivning kan hjælpe med at navigere i de komplekse skattemæssige og juridiske processer og sikre, at alt foregår korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

At lukke et holdingselskab kræver omhyggelig planlægning og nøje overholdelse af skatte- og selskabslovgivningen for at undgå unødige omkostninger og juridiske komplikationer. Denne proces bør håndteres med den største omhu for at sikre en glat og lovlig overgang.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Skat i holdingselskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et holdingselskab beskattes af sine indtægter på samme måde som andre selskaber, typisk med en selskabsskat på 22% på overskud. Dog er der en væsentlig fordel ved holdingselskaber, da de ikke skal betale skat af udbytte modtaget fra andre selskaber, forudsat at de ejer mindst 10% af aktierne eller ejerandelene i disse selskaber.

Udbetalinger fra et holdingselskab til privatpersoner som udbytte er underlagt personbeskatning. Der er ingen øvre grænse for hvor meget du kan trække ud, men det beløb du trækker ud, vil blive beskattet som personlig indkomst efter gældende satser.

Fordelene ved at have et holdingselskab inkluderer skattemæssige fordele som skattefrit udbytte ved ejerskab over 10% af aktierne i andre selskaber, beskyttelse af aktiver ved at isolere driftsrisici i separate selskaber, og muligheden for effektiv skatteplanlægning og geninvestering af overskud.

Ja, et holdingselskab kan eje ejendomme samt andre aktiver som aktier og anparter i andre selskaber. Dette kan være en del af en strategisk investeringsplan, hvor ejendomme kan bidrage til værditilvækst og indtægtsstrømme for holdingselskabet.

Når et holdingselskab sælger en virksomhed det ejer, er den opnåede avance typisk ikke skattepligtig i holdingselskabet, så længe salget er struktureret korrekt. Dette tillader reinvestering af fuldt beløb uden umiddelbar skattebyrde, hvilket kan være en betydelig fordel for videre investering og vækst.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: