Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Gaveafgift

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er gaveafgift?

Gaveafgift er en form for skat, der pålægges visse typer gaver, typisk de gaver, man giver til nære familiemedlemmer som børn eller forældre. Det er vigtigt at forstå, at ikke alle gaver er underlagt denne afgift. Mindre gaver, som man ofte giver ved særlige lejligheder som fødselsdage eller bryllupper, er som regel fritaget for gaveafgift. Men når gaven overstiger et bestemt beløb, bliver det relevant at overveje området for gaveafgift.

Hvordan defineres en gave i denne sammenhæng? En gave kan beskrives som en overførsel af værdi uden forventning om en direkte modydelse. Dette kan inkludere kontante gaver, køretøjer, værdipapirer eller fast ejendom. Det er typisk de større gaver, som falder ind under reglerne for gaveafgift.

Skattestyrelsen identificerer flere eksempler på, hvad der kan betragtes som gaver i relation til gaveafgift. Disse inkluderer et løfte om en fremtidig ydelse, eftergivelse af gæld, overdragelse af formuegoder, eller overførsel af værdi til en andens formue til en pris, der afviger fra den faktiske handelsværdi. Det er væsentligt at bemærke, at skattelovgivningen ikke giver en udtømmende definition på, hvad en gave er, men Skattestyrelsens eksempler giver en god indikation af, hvad der kan falde ind under reglerne for gaveafgift.

Gaveafgift gælder også for arveforskud, hvis beløbet overstiger de fastsatte grænser. Disse grænser bliver nærmere forklaret i det efterfølgende afsnit.

Det er også vigtigt at bemærke, at der er forskelle i afgiftsreglerne afhængig af modtageren af gaven. Gaver mellem ægtefæller er generelt afgiftsfrie, men hvis gaven er fast ejendom, skal der foretages en officiel gaveoverdragelse, som skal tinglyses.

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på at gaver eller produkter givet til influencere, foredragsholdere eller lignende i forbindelse med udført arbejde normalt er skattepligtige. Dette gælder også for indsamlede penge i visse tilfælde.

Hvor meget skal man betale i gaveafgift?

Gaveafgift er et vigtigt aspekt, når man overvejer at give pengegaver til familie og nære relationer. Det er essentielt at forstå, at beløbsgrænser og gaveafgifter varierer afhængigt af relationen mellem giver og modtager. Disse grænser kan desuden ændre sig år for år. Nedenstående information tager udgangspunkt i reglerne for 2023.

 • Ægtefæller: Der er ingen øvre grænse for, hvor meget man kan give sin ægtefælle i pengegave, og derfor er der heller ingen gaveafgift for gaver til ægtefæller.
 • Børn, børnebørn, oldebørn, stedbørn (hvis gift): For disse relationer gælder det, at man årligt kan give op til 71.500 kroner skattefrit. Overstiger gaven dette beløb, pålægges en gaveafgift på 15% af det overskydende beløb.
 • Stedforældre/bedsteforældre: Ligesom for børn og deres efterkommere, er grænsen for skattefrie gaver til stedforældre og bedsteforældre 71.500 kroner årligt. Hvis denne grænse overskrides, er gaveafgiften 36,25% af det beløb, der overstiger grænsen.
 • Forældre: Hver forælder kan modtage op til 71.500 kroner årligt uden at betale gaveafgift. Hvis beløbet overskrides, skal der betales 15% i gaveafgift af det overskydende beløb.
 • Bofælle/plejebørn: Man kan give op til 71.500 kroner skattefrit til sine plejebørn eller bofælle hvert år. For at give en bofælle en skattefri gave, skal man have haft fælles adresse i minimum to år. Overstiges beløbsgrænsen, er gaveafgiften 15% af det overskydende beløb.
 • Svigerbørn: Her er reglerne forskellige afhængig af, om svigerbarnets ægtefælle lever. Er ægtefællen i live, er den skattefrie grænse 24.300 kroner årligt, mens den er 71.500 kroner, hvis ægtefællen ikke lever. Overstiger gaven disse beløb, skal der betales 15% i gaveafgift.
 • Andre (inkl. søskende): Gaver til andre relationer, herunder søskende, betragtes som almindelig indkomst og beskattes derfor som sådan. Der er ingen skattefri grænse for disse gaver, og de er dermed ikke underlagt gaveafgift, men modtageren skal betale fuld A-skat af beløbet.

Det er vigtigt at huske, at disse beløbsgrænser og regler kan ændre sig fra år til år, men de angivne tal gælder for 2023. Ved at forstå disse regler og grænser for gaveafgift kan man bedre planlægge gaver til familie og nære relationer og undgå utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan beregner jeg beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver?

Når du overvejer at give en gave, er det afgørende at forstå, hvordan du beregner beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver. Det afgiftsfrie beløb fastsættes årligt, hvilket betyder, at du hvert år kan give gaver op til dette beløb. Hvis du giver flere gaver, der hver især er under beløbsgrænsen, men hvis samlede værdi overstiger denne grænse, skal der betales gaveafgift. Det er vigtigt at holde øje med det samlede beløb af gaver givet over et år for at undgå utilsigtet skattepligt.

For eksempel, i 2023, kan hver forælder give en gave på op til 71.500 kr. til deres barn. Dette betyder, at et barn kan modtage op til 143.000 kr. i afgiftsfrie gaver fra begge forældre i løbet af et år, uden at der skal betales gaveafgift.

Hvordan beregner jeg gavens værdi?

Beregningen af gavens værdi varierer afhængigt af gavens natur. For pengegaver er det enkelt: værdien er lig med det kontante beløb givet. Men for gaver, der ikke er kontante, er processen mere kompleks.

Værdipapirer: Hvis gaven består af aktier, obligationer eller lignende, skal værdien fastsættes baseret på kursværdien på det tidspunkt, hvor gaven gives.

 • Genstande: For gaver, der er fysiske genstande, kan værdien bestemmes ud fra en faktura eller andet dokument, der angiver dens værdi. I nogle tilfælde, som når forældre stiller en bil til rådighed for deres barn, fastsættes værdien til brugsværdien. Her inkluderes udgifter såsom registreringsafgift og benzin, som forældrene betaler.
 • Fast ejendom: Ved gaver i form af fast ejendom, kan gaven overdrages til ejendomsværdien +/- 15 pct. Alternativt kan værdien også fastsættes som handelsværdien, det vil sige, hvad ejendommen kan sælges for på åbent marked.

Det er vigtigt at nøje beregne værdien af gaver for korrekt at kunne vurdere, om der skal betales gaveafgift, og for at sikre overholdelse af de gældende skatteregler. Ved at følge disse retningslinjer kan du effektivt navigere i reglerne omkring gaveafgift og sikre, at dine gaver overholder de lovgivningsmæssige krav.

Hvordan beregner du gaveafgiften?

Gaveafgiften, et centralt aspekt i skattelovgivningen, beregnes på basis af den del af gaven, der overstiger den fastsatte beløbsgrænse for afgiftsfrie gaver. Når du kender den relevante afgiftssats for din gave, anvendes denne procentdel på den del af gaven, der ligger over denne grænse.

 • Eksempel: Antag, at du giver en pengegave på 150.000 kr. til dit barn. Her er afgiftssatsen 15%. Beløbsgrænsen er i dette tilfælde 71.500 kr. Dette betyder, at du skal betale 15% i gaveafgift af 78.500 kr. (150.000 kr. – 71.500 kr.), hvilket udgør 11.775 kr.
 • Et yderligere eksempel: Forestil dig, at du giver et værdipapir til en værdi af 100.000 kr. til en nevø eller niece. Hvis der ikke er en specifik afgiftsfri grænse for denne relation, vil hele beløbet blive betragtet som afgiftspligtigt, og du skal betale den relevante afgiftssats på hele beløbets værdi.

Hvem er ansvarlig for betaling af gaveafgift?

Det er gavemodtageren, der hovedsageligt hæfter for gaveafgiften over for SKAT. Hvis modtageren undlader at betale, hæfter giveren af gaven også. Det er også værd at bemærke, at der pålægges renter på gaveafgiften ved for sen betaling. Det er almindeligt at giveren af gaven aftaler at betale gaveafgiften, da dette ofte er den mest økonomisk fordelagtige løsning.

Hvornår skal gaveafgiften indbetales?

Gaveafgiften skal indbetales, når du i løbet af et kalenderår modtager gaver, hvis samlede værdi overstiger de afgiftsfrie beløbsgrænser. Både giver og modtager er forpligtet til at indgive en anmeldelse til SKAT om gaven og dens afgiftspligtige værdi senest den 1. maj i det efterfølgende år. Afgiften forfalder til betaling samtidig med indgivelsen af denne gaveanmeldelse, og selvom afgiften primært påhviler modtageren, hæfter giveren solidarisk for betalingen.

Gaver og udland?

Reglerne for dansk gaveafgift gælder, hvis enten giveren eller modtageren har hjemting i Danmark. For gaver bestående af fast ejendom eller tilbehør hertil, samt formue relateret til faste driftssteder i Danmark, pålægges dansk gaveafgift uanset giverens eller modtagerens hjemting. Dette understreger vigtigheden af at overveje skattemæssige konsekvenser, selv når gaverne involverer internationale relationer.

Hvorfor det er en god idé at lave et gavebrev?

Et gavebrev fungerer som vigtig dokumentation i forhold til SKAT og andre relevante myndigheder og parter. Det bidrager til at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en overførsel af værdier har fundet sted i form af en gave. Selvom det ikke er juridisk krævet at oprette et gavebrev ved donationer til børn, kan det være en fordel, især hvis der er knyttet specifikke vilkår til gaven, såsom særeje, eller hvis man ønsker at dokumentere, nøjagtigt hvornår og under hvilke omstændigheder gaven blev givet.

Vil du give større beløb i gave?

Når du overvejer at give et større beløb til dit barn, kan du vælge at låne pengene ud i stedet for at give dem som gave. Et lån betragtes ikke som en gave og er derfor ikke underlagt gaveafgift. Ved at etablere lånet på anfordringsvilkår kan det gøres rente- og afdragsfrit, kendt som et rentefrit familielån eller anfordringslån. En sådan tilgang tillader dig at eftergive en del af lånet, for eksempel op til 71.500 kr., hvilket reducerer restgælden, men undgår gaveafgift.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Afgiftsfri gave på kontanthjælp

Hvis du modtager kontanthjælp eller dagpenge, skal du være særligt opmærksom på reglerne omkring gaver, både pengegaver og andre typer gaver. Det er afgørende, at du oplyser din kommune, hvis du modtager formuegoder som pengegaver, biler eller fast ejendom. Generelt skal enhver indkomst, herunder gaver, trækkes fra kontanthjælpen. Dette gælder også, hvis dine forældre betaler en del af din gæld. Selvom en gave måtte ligge under grænsen for afgiftsfrie gaver, kan den stadig påvirke din kontanthjælp. I visse tilfælde kan der endda være krav om tilbagebetaling, hvis kommunen vurderer, at du ikke har været berettiget til de penge, du har modtaget.

Ifølge Aktivlovens § 14 er det muligt at have en formue på op til 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtepar, uden at det påvirker kontanthjælpen. I nogle situationer kan det derfor være muligt at modtage gaver op til disse beløb uden fradrag i kontanthjælpen, men det vil altid være en konkret vurdering fra sag til sag.

Ved at forstå disse regler og retningslinjer kan du bedre navigere i reglerne omkring gaveafgift og offentlig støtte, hvilket sikrer, at dine økonomiske beslutninger er velinformerede og i overensstemmelse med loven.

Gældende love i forbindelse med afgift på gaver

Når det handler om gaver og afgifter, er der flere relevante love, der kommer i spil. Disse love omhandler reglerne for beskatning af gaver og afgiftspligtige gaver. For at få en dybdegående forståelse af disse regler, kan man med fordel besøge Skattestyrelsens hjemmeside. Her tilbydes detaljerede definitioner, juridiske domme, kendelser, afgørelser og andet relevant materiale, der kan hjælpe med at navigere i lovgivningen omkring gaver og afgifter.

Udvalgte love relevant for gaveafgift:

 • Boafgiftsloven: Denne lov indeholder specifikke regler for afgift på gaver, især i forhold til arv og gaver mellem nære familiemedlemmer.
 • Personskatteloven: Denne lov indeholder generelle regler for beskatning af personer, herunder regler relateret til gaver og gaveafgift.
 • Kildeskatteloven: Selvom denne lov primært omhandler skat på indkomst fra kilder som løn og renteindtægter, kan den også være relevant i forbindelse med gaver, afhængigt af gavens karakter.
 • Lov om indkomst- og formueskat til staten: Denne omfattende lov regulerer beskatningen af indkomst og formue, herunder også visse aspekter af gaver.

Især Boafgiftsloven og Personskatteloven er centrale, når det handler om afgiftsfrie gaver. Satser og beløbsgrænser for disse gaver er fastsat i Boafgiftsloven og reguleres i henhold til Personskattelovens § 20.

Det er vigtigt at forstå disse lovgivninger for at sikre, at man navigerer korrekt i reglerne omkring gaveafgift og undgår potentielle juridiske og økonomiske komplikationer. Ved at holde sig opdateret med de aktuelle regler og satser kan man træffe velinformerede beslutninger, når det kommer til at give eller modtage gaver.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om gaveafgift

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Gaveafgift er en afgift, der pålægges, når man giver en pengegave eller andre større gaver, hvis værdi overstiger den fastsatte beløbsgrænse for afgiftsfrie gaver. Det er en almindelig misforståelse, at kun pengegaver er underlagt gaveafgift; faktisk gælder det også for andre væsentlige gaver, som man ikke typisk giver til lejligheder som jul, fødselsdage, bryllupper osv. Disse mere almindelige gaver er skattefri​​.

Gaveafgiften beregnes kun på det beløb af gaven, der overstiger beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver. For eksempel, hvis du giver din datter 100.000 kr., skal du betale 15% i gaveafgift af 28.500 kr., da de første 71.500 kr. er afgiftsfrie. Beløbsgrænser og afgiftssatser kan variere afhængigt af relationen til modtageren og kan ændre sig fra år til år​​.

Gaveafgiften betales af modtageren af gaven, men giveren hæfter solidarisk. Afgiften betales via SKAT, og hvis du har modtaget en pengegave, der overskrider grænsen i et kalenderår, skal afgiften betales senest 1. maj det efterfølgende år. For eksempel, gaver modtaget i 2022 skal beskattes inden 1. maj 2023​​.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: