Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Funktionær – Hvad er det?

En funktionær er karakteriseret ved at være en medarbejder, som oftest befinder sig på et kontor eller beskæftiger sig med handelsrelaterede opgaver. Det er de specifikke arbejdsopgaver, som fastslår, om man klassificeres som funktionær. Inden for rammerne af funktionærloven er der klare retningslinjer, der definerer, hvem der anses for at være en funktionær.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvem er en funktionær?

En funktionær karakteriseres som en unik klasse af medarbejdere, hvor der er specifikke regler, der regulerer ansættelsesforholdet under funktionærloven. Hvis du er usikker på, om du falder ind under kategorien som funktionær, skal du evaluere dine specifikke arbejdsopgaver. Typisk er funktionærer dem, der arbejder inden for kontor- eller handelssektoren. 

I kraft af at være en funktionær, er man beskyttet og reguleret af funktionærloven. Dette indebærer, at arbejdsgiveren har et ansvar for at overholde de bestemte regler og rettigheder angående barsel, ferie, opsigelse m.v., som er fastlagt i funktionærloven.

Hvad indebærer funktionærlovens opsigelsesvarsel?

Funktionærloven er instrumental i at fastlægge et bestemt opsigelsesvarsel for medarbejdere i tilfælde af afskedigelse. Det er essentielt at bemærke, at en retfærdig og saglig grund er nødvendig for lovligt at kunne afskedige en medarbejder.

Det er også værd at notere, at hvis du er ansat på timebasis og arbejder færre end 8 timer ugentligt, er du ikke beskyttet af funktionærlovens opsigelsesbestemmelser. 

Hvis en medarbejder beslutter at sige op, skal opsigelsen ske med et måneds varsel til en måneds udgang. For eksempel, hvis en opsigelse indleveres midt i oktober, vil medarbejderen forventes at arbejde indtil udgangen af november.

For dem, der er ansat på prøve, midlertidigt, eller som har indgået en aftale om et gensidigt forlænget varsel, gælder den ovenstående regel om et måneds varsel ikke.

Det er en generel praksis, at opsigelser, hvad enten de kommer fra medarbejderen eller arbejdsgiveren, skal meddeles skriftligt for at undgå misforståelser og tvivl.

Fratrædelsesgodtgørelse

Når en funktionær, der har været ansat i et firma i 12 år eller derover, bliver opsagt, er vedkommende berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse. Denne kompensation kan enten være lig med en måneds løn eller tre måneders løn, ud over den løn, der modtages i opsigelsesperioden. Det specifikke beløb afhænger af funktionærens samlede ansættelsestid i virksomheden.

En funktionær, der har fuldført mindst 12 års tjeneste, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til en måneds løn. Hvis funktionæren derimod har været ansat i 17 år eller mere, øges kompensationen til tre måneders løn. Dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i funktionærloven.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Er jeg berettiget til løn under sygdom?

Hvis du er beskæftiget i henhold til funktionærloven, er du berettiget til fuld løn, inklusive grundløn, pension og eventuel provision, under sygdom fra den første sygedag til den sidste. Hvis en medarbejder er syg i over 30 sammenhængende dage, har arbejdsgiveren mulighed for at søge om refusion for lønnen.

Medarbejdere er ikke forpligtet til at afsløre for deres arbejdsgiver, hvad de fejler. Men en arbejdsgiver kan anmode om en lægeerklæring som bevis for sygdommen, især i tilfælde af forlænget sygdom.

I funktionærloven betragtes sygdom som “lovligt forfald”, hvilket indebærer, at en medarbejder generelt ikke kan opsiges på grund af sygdom. Dog i tilfælde af langvarig sygdom, kan der opstå situationer, hvor opsigelse bliver en mulighed.

120-dages reglen kommer i spil her; den stipulerer, at en medarbejder kan opsiges, hvis vedkommende har været syg i mere end 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Det er imidlertid vigtigt at nævne, at denne regel skal være inkluderet i ansættelseskontrakten. Derudover er der bestemte kriterier, der skal opfyldes, for at denne regel kan anvendes til opsigelse, så det ikke bliver misbrugt eller anvendt vilkårligt.

Er jeg berettiget til barsel i henhold til funktionærloven?

Som en funktionær har du ret til barsel, men det er værd at bemærke, at det ikke er funktionærloven, men barselsloven, der fastsætter de specifikke regler og rettigheder i forbindelse med barsel. 

Løn under barsel

For funktionærer gælder det, at man er berettiget til halv løn under fravær på grund af graviditet og barsel. Denne rettighed strækker sig fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter, medmindre en anden aftale, der er mere fordelagtig for medarbejderen, er på plads.

Disse betingelser kan være udlagt i ansættelseskontrakten, gældende overenskomster eller i personalehåndbogen, så det er en god idé at tjekke disse dokumenter for klarhed.

Det er også vigtigt at erindre, at du som medarbejder skal informere din arbejdsgiver om, hvornår du planlægger at tage din barselsorlov, senest tre måneder før den forventede fødselsdato.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er jeg berettiget til ferie i henhold til funktionærloven?

Som en ansat under funktionærloven har du ret til betalt ferie. Det er dog vigtigt at bemærke, at specifikationerne omkring ferierettigheder ikke er fastlagt i funktionærloven, men snarere i ferieloven. Det betyder, at det er ferieloven, der detaljeret beskriver regler og rettigheder forbundet med betalt ferie for medarbejdere.

Giver funktionærloven mig ret til betaling for overarbejde?

Funktionærloven specificerer ikke regler vedrørende betaling for overarbejde. Sådanne betingelser er typisk afgjort under ansættelse forhandlingerne og vil derfor være noteret i den enkelte medarbejders ansættelseskontrakt. Det betyder, at aftaler om overarbejdsbetaling er individuelle og kan variere fra person til person afhængigt af de aftaler, der er truffet under ansættelsesprocessen.

Har jeg som funktionær ret til at få fri til at søge job?

Hvis du er blevet opsagt, eller hvis du selv har valgt at fratræde din stilling, giver funktionærloven dig ret til at tage fri med løn for at deltage i jobsamtaler. Dog bør du gøre en indsats for at planlægge disse samtaler uden for din normale arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt, er det nødvendigt at informere din arbejdsgiver om dit fravær på grund af en jobsamtale. Det er dog ikke et krav at oplyse om, hvilket firma interviewet er med.

Hvis du derimod er i en uopsagt stilling, har du ikke automatisk ret til betalt fri for at deltage i en jobsamtale. I disse tilfælde kan du overveje at bruge flextid, tage en halv fridag, eller planlægge interviewet til et tidspunkt, hvor det ikke kolliderer med din arbejdstid.

Kan du som ungarbejder eller studentermedhjælper være omfattet af funktionærloven?

Hvis en ung arbejder eller studentermedhjælper arbejder mere end 8 timer ugentligt i gennemsnit og varetager opgaver, der karakteriserer funktionærarbejde (for eksempel kontorarbejde, køb og salg, samt visse former for lagerekspedition), er de dækket af Funktionærloven.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Funktionærloven

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Du er en funktionær, hvis du primært arbejder på kontor eller med handelsrelaterede opgaver. Din status som funktionær bestemmes af dine specifikke arbejdsopgaver og er defineret af retningslinjer indenfor funktionærloven.

Ja, som ansat under funktionærloven får du fuld løn under sygdom. Arbejdsgiveren kan søge om refusion, hvis sygdomsforløbet varer mere end 30 dage. Du kan ikke blive opsagt på grund af sygdom, medmindre 120-dages reglen, som skal være angivet i din kontrakt, er opfyldt.

Ja, hvis du har været ansat i 12 år, får du en måneds løn som fratrædelsesgodtgørelse. Har du været ansat i 17 år eller mere, øges godtgørelsen til tre måneders løn ved opsigelse, som fastsat i funktionærloven.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: