Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Force majeure

Hvis en kontrakt indeholder en force majeure-klausul, kan det muliggøre, at en eller begge parter undtages fra deres forpligtelser, hvis der opstår en usædvanlig og uforudset situation. Vi giver dig en grundlæggende forståelse for, hvad force majeure betyder, og hvilke kriterier der skal opfyldes, før en hændelse kan betragtes som force majeure.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er force majeure?

Force majeure er et juridisk koncept, som anvendes i både kontrakter og andre juridiske aftaler for at identificere situationer, der er uden for de involverede parters kontrol. Dette begreb er afgørende for at forstå, hvordan visse ekstraordinære omstændigheder kan fritage parter fra deres forpligtelser, når disse omstændigheder forhindrer opfyldelsen af aftalen, trods alle rimelige og sædvanlige foranstaltninger der er taget. I tilfælde af force majeure, kan enten en eller begge parter påberåbe sig dette som en gyldig grund til ikke at opfylde kontraktlige forpligtelser helt eller delvist, hvilket er vigtigt i en juridisk kontekst.

I dansk ret er der fastsat strenge kriterier for, hvornår en situation kvalificerer sig som force majeure. Dette skyldes det grundlæggende princip om, at aftaler og kontrakter skal overholdes. Derfor kræver det mere end blot usædvanlige omstændigheder, og der skal være tale om ægte uforudsigelighed og en total umulighed for at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser. Dette gør force majeure til et vigtigt juridisk redskab, der kan anvendes under særlige og uforudsigelige forhold, hvilket understreger vigtigheden af at have klare og præcise force majeure-klausuler i enhver kontrakt.

Hvad kan udløse force majeure?

I retspraksis anerkendes visse situationer som force majeure, herunder krig og ekstreme vejrforhold, som omstændigheder, der kan fritage en part fra at opfylde sine kontraktlige forpligtelser. Når der opstår tvivl om, hvorvidt specifikke forhold kan betragtes som force majeure, er det nødvendigt at foretage en detaljeret og konkret vurdering af hændelserne. Denne vurdering kan enten udføres af en sagkyndig med kendskab til det relevante område, eller af domstolene, hvis sagen ender i retssystemet. Central for denne afgørelse er, om hændelsen var uden for partens kontrol, og om den var umulig at forhindre, forebygge eller overvinde. Det er således vigtigt at have en klar forståelse af, hvad der karakteriserer force majeure, således at virksomheder og individer kan navigere i disse juridiske udfordringer med størst mulig klarhed.

I en force majeure-situation kan det være udfordrende og krævende at håndtere de juridiske krav og professionelle relationer. Lad Stadsrevisionen håndtere din virksomheds regnskab og bogføring, så du kan fokusere din opmærksomhed andre steder.

Har du brug for professionel hjælp til regnskabet?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eksempler på force majeure-begivenheder

Typiske eksempler på force majeure-begivenheder kan være;

Naturkatastrofer: for eksempel jordskælv, orkaner, og oversvømmelser, som er umulige at forudse og afværge

Krig og militære konflikter: disse kan omfatte både internationale konflikter og indenlandske uroligheder, der forhindrer normal forretningsdrift.

Arbejdskonflikter: for eksempel strejker og lockouts, hvor arbejdsstyrken er utilgængelig på grund af industrielle aktioner.

Politiske uroligheder og blokader: for eksempel embargoer, som kan afbryde forsyningskæder og handel.

Sundhedskriser: for eksempel epidemier og pandemier, der kan lægge begrænsninger på bevægelse og normal forretningsaktivitet.

Desuden kan force majeure også være relevant, når en ny lov eller regulering, der er uden for partens kontrol, forhindrer dem i at opfylde deres kontraktlige forpligtelser

Hvad er formålet med at anvende force majeure?

Force majeure-klausuler er indarbejdet i kontrakter for at beskytte parterne mod ansvar, når opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser bliver umulig eller urimeligt kompliceret på grund af uforudsigelige begivenheder. Lovgivningen anerkender, at visse ekstraordinære omstændigheder, som ligger uden for parternes kontrol, bør fritage dem for deres forpligtelser, da opfyldelse under disse betingelser kan være uretfærdig eller uholdbar.

Det er dog vigtigt at understrege, at force majeure ikke automatisk fritager en part fra ansvar. Den modpart, som force majeure-klausulen påberåbes over for, er ikke forpligtet til blindt at acceptere denne betingelse. Dansk lovgivning stiller derfor strenge krav til, hvad der præcist kvalificerer som force majeure. Almindelige forretningsrisici som konjunktursvingninger, strejker (medmindre de er usædvanligt omfattende), trafikuheld, forsinkelser eller pludselige stigninger i omkostninger falder typisk ikke under force majeure.

Denne praksis understreger betydningen af at have klare og præcise force majeure-klausuler i kontrakter, så både parterne og retssystemet har en tydelig retningslinje for, hvornår og hvordan force majeure kan påberåbes.

Anvendelse af force majeure i købsaftaler

I købsaftaler er sælgeren normalt ansvarlig for eksterne hindringer, der fører til forsinkelse eller udeblivelse af leveringen af salgsgenstande, såsom mælk til supermarkeder eller kaffe til caféer. Dog er dette ansvar ikke gældende, hvis der eksisterer en aftale mellem køber og sælger, der specificerer andet, eller hvis en force majeure-situation opstår.

En force majeure-situation i en købsaftale kan indtræffe, hvis salgsgenstanden eksempelvis ikke længere er tilgængelig, eller hvis det ville medføre uforholdsmæssigt store økonomiske konsekvenser at opfylde aftalen, hvilket kan betegnes som økonomisk force majeure. Det er vigtigt at bemærke, at tærsklen for hvad der anses for “uforholdsmæssige økonomiske konsekvenser” er sat meget højt. Dette gælder særligt, hvis de økonomiske udfordringer skyldes almindelige prisstigninger eller omkostningsforhøjelser.

Force majeure-klausuler i købsaftaler skal klart definere disse situationer for at undgå tvivl om ansvarsfordelingen. Dette sikrer, at både køber og sælger har en fælles forståelse af omstændighederne, hvor force majeure kan påberåbes, og understreger behovet for præcis juridisk formulering i sådanne aftaler.

Står din virksomhed over for en økonomisk force majeure-situation? Det er afgørende at handle korrekt og effektivt for at minimere de økonomiske konsekvenser. Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp til at navigere i og håndtere din virksomheds økonomi under disse udfordrende omstændigheder.

Har du brug for professionel hjælp til at håndtere virksomhedens økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp med 100% tilfredsgaranti.

Force majeure i ansættelsesforhold

Force majeure kan i visse tilfælde nødvendiggøre ændringer i ansættelsesforhold, enten midlertidigt eller permanent. De generelle kriterier for at definere en situation som force majeure i ansættelsesforhold stemmer overens med de allerede nævnte standarder og bør yderligere være specificeret i den enkeltes ansættelseskontrakt eller gældende overenskomst. Det kræver dog altid en konkret og individuel vurdering for at fastslå, om force majeure kan anvendes.

Det er arbejdsgiverens ansvar at dokumentere og bevise, hvorfor en given situation skal betragtes som force majeure inden for rammerne af ansættelsesretten. Det skal dog understreges, at force majeure kun anvendes som en undtagelse, idet alle aftaler grundlæggende skal opfyldes. Kun i tilfælde af ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder, som er helt uden for begge parters kontrol, kan force majeure med rette påberåbes i et ansættelsesforhold. Denne strenge fortolkning sikrer, at force majeure ikke misbruges, og at det forbliver en sidste udvej under ekstreme omstændigheder.

Hvad hvis kontrakten ikke siger noget om force majeure?

Selvom en kontrakt ikke eksplicit inkluderer en klausul om force majeure, betyder det ikke nødvendigvis, at en kontraktpart ikke kan påberåbe sig force majeure. I visse tilfælde er force majeure en indbygget doktrin, som kan anvendes selv uden en specifik klausul i kontrakten. Dette giver parterne en vis beskyttelse mod uforudsigelige og uundgåelige omstændigheder, som fuldstændigt forhindrer kontraktens opfyldelse.

I andre lande eksisterer der ikke en sådan indbygget doktrin, og det er derfor afgørende for kontraktens parter at inkludere specifikke aftaler om force majeure i kontrakten. Uden sådanne aftaler kan det blive vanskeligt at påberåbe sig force majeure, hvilket understreger vigtigheden af at overveje disse bestemmelser ved udformningen af kontrakter. Dette sikrer, at alle parter har en klar forståelse af, hvordan uforudsete og uoverkommelige begivenheder vil blive håndteret, og hvordan force majeure-princippet gælder i deres specifikke retsområde.

Betydningen af det enkelte lands regelsæt i kontrakter ved force majeure-situationer

I visse lande findes der ikke et indbygget regelsæt for force majeure. Derfor er det afgørende, hvilket lands lovgivning en kontrakt er underlagt, især når der ikke er angivet specifikke force majeure-bestemmelser i kontrakten. Lovgivningen i det specifikke land kan være afgørende for, om force majeure kan påberåbes, selv hvis det ikke er eksplicit nævnt i kontraktdokumentet.

I tilfælde af uenighed mellem aftaleparterne om, hvorvidt en begivenhed udgør force majeure, eller om der er tale om et kontraktbrud, bliver lovvalget endnu vigtigere. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, er det op til de relevante domstole at afgøre tvisten baseret på det gældende lovvalg. Det er derfor af vigtighed, at kontrakter klart angiver, hvilket lands lovgivning der anvendes, da dette kan afgøre hele håndteringen og udfaldet af force majeure-tilfælde.

Forståelsen af lovvalgets betydning i forbindelse med force majeure sikrer, at begge parter er informerede om deres rettigheder og forpligtelser under kontrakten og ved eventuelle tvister. Dette understreger, hvordan en omhyggelig og velovervejet indgangsvinkel til valg af jurisdiktion kan beskytte parternes interesser og forudse mulige udfordringer i fremtiden.

Indgåelse af nye aftaler

Når det kommer til indgåelse af nye aftaler, er det afgørende, at en part kun kan påberåbe sig force majeure, hvis begivenheden var uforudsigelig på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis en begivenhed, som kan kategoriseres under force majeure, allerede har fundet sted før en ny aftale bliver indgået, vil det være udfordrende for den pågældende part at fraskrive sig ansvaret for manglende opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser. Dette skyldes, at force majeure-tillæg typisk forudsætter uforudsigelighed som en central faktor.

Derfor er det vigtigt for parterne at være ekstra opmærksomme på force majeure-bestemmelser ved indgåelse af nye kontrakter. Klare og præcise force majeure-klausuler skal indarbejdes for at sikre, at alle parter har en fælles forståelse af, hvilke situationer der kan udløse denne undtagelse. Dette hjælper med at undgå uoverensstemmelser om ansvarsfrihed i tilfælde, hvor begivenhederne kunne have været forudset og dermed ikke falder ind under kategorien af force majeure.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om force majeure?

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Force majeure er et juridisk koncept, der refererer til ekstraordinære omstændigheder, som er helt uden for de involverede parters kontrol. Disse omstændigheder gør det umuligt eller uretfærdigt besværligt at opfylde kontraktmæssige forpligtelser.

Det anses for at være force majeure, når der opstår en uforudsigelig begivenhed, som parterne ikke har kontrol over, og som gør det umuligt at opfylde kontraktlige forpligtelser. Typiske eksempler inkluderer naturkatastrofer som jordskælv og orkaner, krig, arbejdskonflikter som strejker, og større sundhedskriser som pandemier. For at en situation skal kvalificere sig som force majeure, skal den være uundgåelig og uden for parternes kontrol.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis den er udtrykkeligt indskrevet i kontrakten eller hvis den juridiske doktrin i det relevante retsområde anerkender force majeure som en implicit del af kontraktlige aftaler. Det er vigtigt, at kontrakten klart definerer, hvilke omstændigheder der betragtes som force majeure.

Hvis en kontrakt ikke indeholder en force majeure-klausul, kan det være svært for en part at fraskrive sig ansvaret under visse omstændigheder. I nogle jurisdiktioner kan doktrinen om force majeure stadig anvendes, men det er oftest nødvendigt, at force majeure specifikt nævnes for at sikre juridisk beskyttelse.

Afgørelsen om, hvorvidt en begivenhed kvalificerer sig som force majeure, involverer ofte en detaljeret vurdering af omstændighederne omkring begivenheden. Dette kan indebære juridiske eksperter eller domstole, som vurderer, om begivenheden var uforudsigelig, uden for partens kontrol, og umulig at forebygge eller overvinde.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: