Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Flexjob løn

Hvis du har begrænsninger i din arbejdsevne, kan et fleksjob være en mulighed for dig. Dette tilbud gør det muligt for personer med nedsat arbejdsevne at deltage på arbejdsmarkedet på nedsat tid. Læs videre for at få en dybdegående forståelse af, hvad et fleksjob er, og hvilke regler der er gældende for denne ordning.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er flexjob?

Flexjob er en ansættelsesordning for både private og offentlige virksomheder, hvor arbejdet er baseret på nedsat tid og tilpasset med særlige skånehensyn til den ansatte. Disse hensyn kan være enten fysiske eller psykiske, afhængigt af den enkelte medarbejders behov og arbejdsevne. Et flexjob er således designet til at tilpasse arbejdstempo, arbejdsopgaver, antallet af pauser, samt længden og antallet af arbejdstimer til den enkelte medarbejders evner og behov. Denne tilpasning sikrer, at medarbejdere i flexjob kan yde et produktivt bidrag til arbejdspladsen, samtidig med at deres helbred og velbefindende bevares.

Den 1. januar 2013 trådte nye regler for flexjob i kraft, hvilket ændrede måden, ansættelser i flexjob blev administreret på.  Disse ændringer påvirker de ansatte afhængigt af, om de blev ansat i et flexjob før eller efter denne dato. Det er afgørende for både arbejdsgivere og potentielle flexjobansatte at være opmærksomme på disse specifikationer, da de påvirker ansættelsesvilkårene.

For at sikre, at alle parter opnår de bedst mulige ansættelsesforhold er det vigtigt at forstå flexjob ordningen og de muligheder som ordningen tilbyder. Flexjob er således en god mulighed for personer, der ikke kan arbejde fuld tid pga. helbredsrestriktioner, men som stadig ønsker at være aktive på arbejdsmarkedet. Denne ordning bidrager derfor væsentligt til at inkludere flere mennesker i arbejdsstyrken, hvilket gavner både den enkelte og samfundet som helhed.

Hvem kan få et fleksjob?

For at blive berettiget til et flexjob er det kommunen, der står for at bevilge stillingen. Kommunens opgave er også at vurdere, om en person opfylder de nødvendige krav til at få tildelt et flexjob. Dette inkluderer en række betingelser, som skal være opfyldte for at sikre, at kun de, der virkelig har brug for ordningen, får adgang til den.

For at kvalificere sig til et flexjob skal man være under pensionsalderen og ikke modtage førtidspension. Desuden skal man have en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. Dette betyder, at man ikke kan arbejde på almindelige vilkår på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger. Endelig skal det være dokumenteret, at man har afprøvet alle relevante arbejdstilbud, før et flexjob kan komme på tale. Dette skridt er afgørende for at sikre, at flexjob ordningen anvendes korrekt og retfærdigt.

Kommunen spiller også en vigtig rolle i at støtte den flexjobansatte økonomisk, da de bidrager med et økonomisk tillæg til lønnen. Dette gør det muligt for arbejdsgivere at ansætte personer i flexjob, selvom disse medarbejdere måske ikke kan bidrage fuldt ud sammenlignet med andre ansatte uden begrænsninger.

Hvordan bliver din arbejdsevne vurderet?

Arbejdsevnen for ansøgere til et flexjob bliver grundigt vurderet for at sikre, at flexjobordningen tildeles de personer, der mest har brug for den. Denne vurdering sker gennem en proces kaldet arbejdsprøvning. Under arbejdsprøvningen får du mulighed for at prøve forskellige arbejdstilbud, der kan lede til beskæftigelse i et ordinært arbejde. Denne fase er afgørende for at slå fast, om din arbejdsevne kan forbedres enten gennem en anden stilling på din nuværende arbejdsplads eller ved omskoling til en ny type arbejde.

Jobcentret spiller en central rolle i denne proces ved løbende at vurdere og reevaluere din situation og arbejdsevne. Dette sikrer, at alle relevante muligheder for beskæftigelse undersøges, før der træffes en endelig afgørelse om tildeling af et flexjob.

Det er vigtigt at bemærke, at en arbejdsprøvning ikke altid er nødvendig. I situationer hvor det ikke giver mening at gennemgå en sådan prøvning – for eksempel på grund af en omfattende skade eller en fremskreden sygdom – kan jobcentret beslutte at undlade arbejdsprøvningen. I disse tilfælde vil jobcentrets afgørelse ofte baseres på en lægeerklæring og andre relevante medicinske dokumenter.

Hvor længe kan man være i fleksjob?

Med de reformer, der trådte i kraft i 2013, blev varigheden af et flexjob defineret mere præcist. Du har nu ret til et flexjob i en periode på fem år, hvilket kategoriseres som et midlertidigt flexjob. Efter denne femårige periode er det op til kommunen at vurdere, om den flexjobansatte fortsat opfylder betingelserne for at være i et flexjob. Dette kan indebære en fortsættelse i det nuværende flexjob, eller muligheden for at påbegynde et nyt flexjob i en anden femårig periode.

For flexjobansatte, der har nået 40-års alderen, findes der særlige regler. Efter den indledende femårige periode har disse personer mulighed for at overgå til et permanent flexjob. Denne bestemmelse giver ældre arbejdstagere en større sikkerhed og stabilitet i deres arbejdsliv, hvilket understreger flexjobordningens tilpasningsevne til individuelle behov.

Personer, der blev ansat i et flexjob før den 1. januar 2013 er stadig underlagt de tidligere regler, så længe de forbliver i det samme flexjob. Dette sikrer en vis kontinuitet og beskyttelse for de ansatte, der allerede var en del af flexjobordningen før de nye regler blev implementeret.

Flexjobordningen er således designet til at tilbyde fleksible arbejdsmuligheder for dem med nedsat arbejdsevne og til at tilpasse sig de skiftende behov hos den enkelte arbejdstager gennem deres arbejdsliv. Dette gør flexjob til en vigtig del af arbejdsmarkedet, som støtter inklusion og bidrager til en højere beskæftigelsesrate blandt dem, der står over for særlige udfordringer i arbejdslivet.

Arbejdstid og flexjob

Når du bliver ansat i et fleksjob, er det vigtigt at forstå, hvordan arbejdstiden er struktureret og hvad det betyder for din løn. I et fleksjob bliver du kun betalt for det antal timer, du rent faktisk kan arbejde hver uge. Dette tilpasses individuelt for at imødekomme dine specifikke behov og kapacitet, hvilket gør fleksjob til en fleksibel løsning for personer med nedsat arbejdsevne.

Arbejdstiden i et fleksjob kan variere betydeligt, alt efter den enkeltes situation og arbejdsevne. Det er muligt at blive ansat i et fleksjob med så få som 4 timer om ugen. Dette giver mulighed for, at personer, der ikke kan arbejde mange timer på grund af helbredsmæssige begrænsninger, stadig kan forblive aktive på arbejdsmarkedet og modtage en indkomst.

Flexjobordning er ideel for dem, der ønsker at opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, men som ikke har mulighed for at de antal timer, der er normen i traditionelle job. 

Løn i fleksjobbet

Når du er ansat i et flexjob, vil din løn blive fastsat i overensstemmelse med den overenskomstmæssige løn inden for dit arbejdsområde. Det særlige ved flexjob er, at din arbejdsgiver betaler dig for de timer du arbejder, mens kommunen yder et fleksløntilskud, som supplerer din løn. Dette fleksløntilskud er reguleret i forhold til de lønindtægter, du modtager fra din arbejdsgiver, og både lønnen og tilskuddet udbetales direkte til dig.

Jobcentret spiller en vigtig rolle i forbindelse med oprettelsen af dit flexjob samt eventuelle ændringer i dine arbejdsforhold. De vurderer din kapacitet i det pågældende flexjob, herunder hvor mange timer du kan arbejde, og hvor mange af disse timer der er effektive arbejdstimer. For eksempel, hvis du har brug for mange pauser i løbet af dagen, kan der være en forskel på antallet af timer, du er ansat til, og de timer, hvor du rent faktisk arbejder.

Fleksløntilskuddet beregnes på baggrund af et beløb op til 98% af den højeste dagpengesats, som er 19.952 kr. pr. måned i 2024. Dette tilskud justeres ned, afhængigt af den løn, du modtager inklusiv pension og eventuelle andre lønindtægter. Samlet set må din løn og fleksløntilskuddet ikke overstige det beløb, du ville have tjent, hvis du var ansat på fuld tid i samme stilling.

Fleksløntilskuddet reduceres med 30% af din løn før skat op til 16.323 kr. pr. måned i 2024, inklusiv pensionsbidrag. Hvis din løn inklusiv pensionsbidrag overstiger dette niveau, reduceres fleksløntilskuddet yderligere med 55% for den del af lønnen, der ligger over disse beløb.

Som en del af dit flexjob skal du også bidrage til ATP med 5% af det beregnede fleksløntilskud, dog maksimalt 500 kr. om måneden. Kommunen vil også indbetale et ATP-bidrag baseret på antallet af timer, du modtager fleksløntilskud for.

Flexjob regler før 1. januar 2013

Hvis du blev ansat i et flexjob før 1. januar 2013, modtager du stadig løn efter de overenskomstmæssige regler fra dengang. Din arbejdsgiver modtager et offentligt tilskud, der kan svare til halvdelen eller totredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn, afhængigt af din arbejdsevne. Dette tilskud vurderes løbende og kan justeres op eller ned, eller helt bortfalde, afhængigt af ændringer i din arbejdsevne.

Hos Stadsrevsionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er ledighedsydelse?

Hvis du er godkendt til et flexjob, er du ikke berettiget til at modtage dagpenge eller andre offentlige understøttelser. I stedet kan du få ledighedsydelse, som er en offentlig ydelse, der tildeles personer, som er godkendt til et flexjob. Denne ydelse kan du modtage, indtil du opnår ansættelse i et flexjob eller hvis du bliver ledig fra et flexjob. 

Som modtager af ledighedsydelse er du forpligtet til at deltage i regelmæssige samtaler med dit jobcenter hver tredje måned, aktivt søge arbejde og deltage i de jobtilbud, kommunen stiller til rådighed, inklusive tilbud om flexjob. Afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund kan du også blive tilbudt at deltage i jobrettede uddannelsesforløb i op til de første 9 måneder af din samlede ledighedsperiode.

Ferie og fleksjob

Når du er ansat i et flexjob, er du omfattet af de gældende regler i ferieloven. Dette indebærer, at du som flexjobansat har ret til 25 dages betalt ferie om året, som kan bestå af løn under ferie eller feriegodtgørelse, afhængig af din konkrete ansættelsessituation. Ferien afvikles normalt med fem dage om ugen, hvilket gælder uanset om du arbejder færre dage om ugen.

Som en del af flexjobordningen, kan du også modtage fleksløntilskud under din ferie. Størrelsen på dette tilskud beregnes på samme måde som under normale arbejdsperioder, baseret på din udbetalte løn eller feriegodtgørelse.

Ferie med ledighedsydelse

Hvis du ikke har optjent ret til de fulde 25 dages betalt ferie, har du mulighed for at modtage ledighedsydelse for de dage, du mangler. For at benytte denne ordning, skal du informere kommunen om dit ønske om at holde ferie med ledighedsydelse, før ferien påbegyndes.

Du har ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede fra det første ferieår, hvor du er ansat i et flexjob, eller hvis du er ledig og søger et flexjob. Ferieåret løber fra 1. september til 31. august. Hvis du har modtaget ledighedsydelse gennem hele ferieåret, optjener du ret til 5 ugers ferie. Hvis ikke, sker der en forholdsmæssig beregning baseret på din ledighedsperiode.

Det er vigtigt at bemærke, at ferie med ledighedsydelse skal afholdes inden afslutningen af ferieafholdelsesperioden, hvilket er 4 måneder efter ferieårets udløb. Du kan ikke overføre ubrugt ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste. Hvis du har optjent feriepenge fra et tidligere job, vil disse trækkes fra det antal dage, du kan holde ferie med ledighedsydelse, men kun hvis den samlede mængde af dage overstiger 25 feriedage.

For at ansøge om ferie med ledighedsydelse skal du kontakte kommunen senest 14 dage før din ferie starter. Hvis du kontakter jobcentret efter feriens start, vil din ret til ledighedsydelse under ferien først gælde fra den dag, du tager kontakt til jobcentret.

Barsel og fleksjob

Når du er ansat i et flexjob og venter barn, er der forskellige muligheder og støtteordninger til rådighed under din barsel. Det er vigtogt at forstå dine rettigheder og de tilgængelige ydelser, så du kan planlægge og nyde denne særlige tid uden bekymringer.

Virksomheder med overenskomst

Hvis din arbejdsplads er dækket af en overenskomst, er det muligt at få løn under barsel, hvor kommunen yderligere supplerer med et flekslønstilskud. Dette sikrer, at du fortsat modtager din indtægt under barsel.

Virksomheder uden overenskomst

I tilfælde hvor din arbejdsplads ikke betaler løn under barsel, vil du være berettiget til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark for de timer, du normalt ville have arbejdet. Vær opmærksom på, at barselsdagpengene vil blive modregnet i dit flekslønstilskud, således at du samlet set modtager et beløb svarende til 98 procent af den højeste dagpengesats.

Kan man få fleksjob på sin nuværende arbejdsplads?

Er du interesseret i at fortsætte din ansættelse på din nuværende arbejdsplads gennem et flexjob, er der specifikke krav, der skal opfyldes. For at blive berettiget til et flexjob på din eksisterende arbejdsplads, kræver det, at du har været ansat der i minimum 12 måneder efter overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår.

Overenskomstens sociale kapitel findes i de fleste overenskomster og varierer i sin udformning. Det sociale kapitel tillader ofte arbejdspladser at afvige fra de almindelige overenskomstbestemmelser om løn og andre ansættelsesvilkår for at understøtte fastholdelsen af medarbejdere under særlige omstændigheder.

Hvis du har fået en alvorlig arbejdsskade eller har været ramt af en alvorlig sygdom, gælder kravet om 12 måneders ansættelse ikke. I sådanne tilfælde kan du blive overført til et flexjob på din nuværende arbejdsplads uden de normale tidskrav.

Når du bliver ansat i et flexjob under sociale kapitler, sker det uden økonomisk løntilskud fra det offentlige. Det er vigtigt, at du og din arbejdsgiver er opmærksomme på de rettigheder og vilkår, der gælder under disse særlige overenskomstaftaler.

Kan jeg få fleksjob som selvstændig?

Under de gældende regler for flexjob er det ikke muligt at blive ansat i et flexjob som selvstændig erhvervsdrivende. Dette betyder dog ikke, at der ikke findes støttemuligheder for selvstændige med nedsat arbejdsevne. Som selvstændig har du mulighed for at søge om et offentligt tilskud, der kan hjælpe med at kompensere for din nedsatte arbejdsevne.

For at være berettiget til dette offentlige tilskud, skal du opfylde en række kriterier:

Primær beskæftigelse: Din virksomhed skal være din hovedbeskæftigelse. Det betyder, at dit primære arbejde og indtægtskilde skal være din selvstændige virksomhed.

Varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevne: Du skal kunne dokumentere, at du har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne specifikt i relation til de arbejdsopgaver, du udfører i din virksomhed.

Arbejdskrav: Du skal have været aktiv i din virksomhed svarende til mindst 30 timer om ugen i en periode på sammenlagt 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Disse krav er sat for at sikre, at kun de selvstændige, der reelt er afhængige af deres virksomhed som levevej og som står over for væsentlige arbejdsmæssige begrænsninger, kan modtage støtte.

Selvom du som selvstændig ikke kan få et flexjob, giver dette tilskud dig mulighed for at fortsætte din virksomhedsdrift med hensyntagen til din sundhed og arbejdsevne. Hos Stadsrevisionen kan du få professionel hjælp til dit regnskab, så du kan prioritere andre vigtige opgaver i virksomheden.

Har du brug for professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt Stadsrevsionen for professionel hjælp med 100% tilfredsgaranti.

Hvor meget kan jeg få i støtte som selvstændig erhvervsdrivende?

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og har en varig nedsat arbejdsevne, kan du være berettiget til et offentligt tilskud. Dette tilskud er en vigtig økonomisk støtte, der kan hjælpe dig i at vedligeholde din virksomhed trods udfordringer med din sundhed eller arbejdskapacitet. For 2024 kan du modtage op til 156.953 kr. årligt, hvis du bliver godkendt til støtte fra din kommune.

Beløbet du kan modtage i tilskud afhænger af din virksomheds økonomiske præstation og eventuelt anden arbejdsindkomst. Specifikt nedsættes tilskuddet med 30% af dit virksomheds overskud samt 30% af eventuelle andre arbejdsindtægter. Dette betyder, at tilskuddet gradvist nedsættes, og helt ophører, hvis din virksomhed genererer et overskud på mere end 480.000 kr. om året i 2024.

Tilskuddet udbetales månedligt, hvor du modtager en tolvtedel af det årlige tilskud, som er beregnet på baggrund af din virksomheds og personlige økonomiske situation. Denne form for støtte sikrer, at selvstændige erhvervsdrivende, som fortsat ønsker at drive deres virksomhed trods nedsat arbejdsevne, kan få den nødvendige økonomiske støtte.

Hvordan søger jeg om fleksjob?

Hvis du overvejer at ansøge om et flexjob, skal du som de første kontakte det jobcenter, du hører under. Dette gælder uanset din nuværende beskæftigelsesstatus, hvad enten du er ledig, sygemeldt eller allerede er i arbejde. At komme i flexjob starter med en vurdering fra dit jobcenter.

Sådan ansøger du om flexjob

Kontakt dit lokale jobcenter: Det første du skal gøre er at arrangere et møde med dit lokale jobcenter, hvor du kan diskutere din situation og din interesse i et flexjob.

Vurdering af din arbejdsevne: Jobcentret vil vurdere, om din sundhedstilstand og arbejdsevne gør dig egnet til et flexjob. Dette omfatter ofte en række evalueringer og måske endda samråd med sundhedsprofessionelle.

Udstedelse af et flexjobbevis: Hvis jobcentret vurderer, at du er en egnet kandidat for et flexjob, kan du få udstedt et flexjobbevis. Dette bevis er et afgørende dokument, der formelt bekræfter din godkendelse til et flexjob. Flexjobbeviset indeholder også vigtige oplysninger om dine specifikke skånebehov, som arbejdsgivere skal tage hensyn til.

Flexjobbeviset spiller en central rolle i din jobsøgningsproces, da det informerer potentielle arbejdsgivere om, at du er kvalificeret til et flexjob og klart angiver dine arbejdsrelaterede begrænsninger og behov. Dette hjælper arbejdsgivere med at forstå dine unikke krav og tilpasse jobbet således, at det passer til dine evner og sundhedstilstand.

Hvis du flytter til en ny kommune

Når du er i et flexjob og overvejer at flytte til en anden kommune, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan dette kan påvirke din situation. Heldigvis bevarer du retten til dit flexjob, selv når du skifter kommune, forudsat at du ikke bliver selvforskyldt ledig.

Sådan bevare du dit flexjob, når du flytter til en ny kommune

Undgå selvforskyldt ledighed: Det er vigtigt, at din flytning ikke resulterer i, at du bliver selvforskyldt ledig. Hvis du planlægger at opsige dit flexjob i forbindelse med flytningen, skal du være ekstra forsigtig. Opsigelsen skal godkendes af den kommune, du flytter til. Uden denne godkendelse kan din opsigelse betragtes som selvforskyldt ledighed, hvilket kan medføre, at du mister retten til ledighedsydelse i tre uger.

Konsulter med tilflytningskommunen: Før du træffer en beslutning om at sige dit flexjob op, anbefales det, at du tager kontakt til din tilflytningskommune. Det er vigtigt at sikre, at alle procedurer følges korrekt, så du ikke mister rettigheder eller ydelser.

Overfør dit flexjobbevis: Når du flytter, skal dit flexjobbevis også ‘flyttes’. Dette bevis er din garanti for, at du er godkendt til flexjob og angiver dine skånebehov. Sørg for at dette bevis er opdateret og accepteret i din nye kommune.

Flytning mellem kommuner behøver ikke at være en kompliceret proces for personer i flexjob. Ved at følge de rette procedurer og ved at kommunikere åbent med begge kommuner kan du sikre, at overgangen sker så glat som muligt, og at din ret til flexjob og tilhørende ydelser opretholdes uden afbrydelse.

Skriftlig ansættelseskontrakt i flexjob

Når du bliver ansat i et flexjob, er det vigtigt, ligesom ved enhver anden form for ansættelse, at du får en skriftlig ansættelseskontrakt. Dette dokument er afgørende, da det sikrer, at alle arbejdsforhold er klart definerede og tilpasset til dine specifikke behov og arbejdsevne.

Indholdet af en ansættelseskontrakt i flexjob

Klar definition af arbejdsforhold: Kontrakten skal detaljeret beskrive de arbejdsopgaver, du forventes at udføre, samt under hvilke betingelser arbejdet udføres. Dette inkluderer arbejdstider, arbejdsopgaver, og eventuelle særlige skånehensyn, der skal tages hensyn til på grund af din nedsatte arbejdsevne.

Tilpasning til arbejdsevne: Et centralt aspekt ved flexjob er, at arbejdsforholdene skal være tilpasset den enkelte medarbejders arbejdsevne. Din ansættelseskontrakt skal derfor afspejle enhver nødvendig tilpasning, der gør det muligt for dig at arbejde effektivt og sikkert. Dette kan omfatte justerede arbejdstider, specifikke arbejdsredskaber, nødvendige pauser eller modificerede arbejdsopgaver.

Juridisk sikkerhed: En skriftlig ansættelseskontrakt i et flexjob tilbyder juridisk sikkerhed for både dig og din arbejdsgiver. Den sikrer, at begge parter har en klar forståelse af ansættelsesvilkårene, og hvad der forventes af hver part. Dette hjælper med at forebygge misforståelser og sikrer, at du får de nødvendige tilpasninger til at udføre dit arbejde.

Referenceramme for eventuelle uoverensstemmelser: Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem dig og din arbejdsgiver, vil ansættelseskontrakten være en vigtig referenceramme. Den kan anvendes til at klarlægge, hvad der oprindeligt blev aftalt, og hvordan eventuelle problemer bør håndteres.

Det anbefales kraftigt, at du gennemgår din ansættelseskontrakt grundigt og sikrer, at alle aftaler om dine arbejdsforhold er præcist og korrekt angivet.

Arbejdsgiverens rolle i godkendelsesprocessen for flexjob

Når det kommer til ansættelse i et flexjob, spiller arbejdsgiveren en central rolle i godkendelsesprocessen. Før du kan påbegynde arbejdet i dit nye flexjob, er der en række skridt, som din arbejdsgiver skal følge for at sikre en glat overgang og overholdelse af gældende regler.

Arbejdsgiverens ansvar i flexjobprocessen

Indsendelse af nødvendige oplysninger til jobcentret: En af de første opgaver for arbejdsgiveren er at levere detaljeret information om lønforholdene for den flexjobansatte. Dette inkluderer ikke kun den løn, som den flexjobansatte vil modtage, men også hvad en person i en tilsvarende fuldtidsstilling ville tjene under normale omstændigheder. Denne information er afgørende for jobcentret.

Beregning af fleksløntilskud: Med de indsamlede oplysninger fra arbejdsgiveren kan jobcentret beregne størrelsen af det fleksløntilskud, som du skal modtage. Dette tilskud er designet til at kompensere for forskellen i løn mellem en reduceret arbejdstid og en fuldtidsansættelse, og sikrer, at personer i flexjob modtager retfærdig og passende økonomisk støtte.

Godkendelse af flexjobbet: Før du officielt kan starte i dit flexjob, skal jobcentret godkende ansættelsen. Denne godkendelsesproces sikrer, at alle aftaler og betingelser er på plads og overholder de lovmæssige krav til flexjob. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at alle nødvendige dokumenter og informationer er korrekte og rettidigt indsendt til jobcentret.

Hvis jeg bliver ledig, når jeg er bevilliget fleksjob

Hvis du er bevilliget et flexjob, men står uden arbejde, er der særlige regler, der sikrer dig en form for indkomst i form af ledighedsydelse. Det er vigtigt at forstå, at som flexjobber kan du ikke modtage dagpenge fra a-kassen. 

For at modtage den højeste sats på 89%, skal du have opfyldt en af følgende betingelser:

  • Modtaget sygedagpenge.
  • Været berettiget til syge- eller barselsdagpenge.
  • Deltaget i revalidering i henhold til en jobplan.
  • Modtaget ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.
  • Været ansat i et flexjob i mindst ni måneder inden for de seneste 18 måneder.

Hvis du ikke opfylder nogen af de ovenstående betingelser, vil din ledighedsydelse være 80% af den højeste dagpengesats, eller 60% hvis du ikke er forsørger. Dette afspejler de generelle regler for ydelser i situationer, hvor du ikke har været aktivt tilknyttet arbejdsmarkedet eller har specifikke forhold, der kvalificerer dig til en højere sats.

Hvis du står over for ledighed som flexjobber, er det vigtigt at handle proaktivt for at sikre, at du modtager de ydelser, du er berettiget til, og at forstå hvordan din situation påvirker din økonomiske støtte. 

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om flexjob

I et flexjob fastsættes din løn på baggrund af de samme principper som gælder for andre ansatte i tilsvarende stillinger. Din løn i et flexjob skal dog være tilpasset og kan være lavere end normalt, idet den tager højde for din nedsatte arbejdsevne. Arbejdsgiveren betaler dig for det antal timer, du effektivt kan arbejde.

Aflønningen i et flexjob følger overenskomstmæssige lønninger, men tilpasses den individuelle arbejdsevne. Arbejdsgiveren betaler løn for de timer, du arbejder, og denne løn suppleres af et fleksløntilskud fra kommunen, som beregnes baseret på forskellen mellem din løn og en fuldtidsansættelses løn.

Størrelsen på flexydelsen, også kaldet fleksløntilskud, afhænger af dit lønniveau og hvor meget du arbejder sammenlignet med en fuldtidsansættelse. Fleksløntilskuddet er designet til at supplere din indkomst, således at den samlede indkomst nærmer sig det, en person ville tjene i en tilsvarende fuldtidsstilling.

Lønloftet i et flexjob refererer til den øvre grænse for, hvor meget fleksløntilskud du kan modtage. Dette loft er sat for at sikre, at den samlede indkomst fra løn og tilskud ikke overstiger, hvad en tilsvarende fuldtidsstilling ville indbringe. Når din løn inklusiv pensionsbidrag og andre indtægter overstiger dette loft, reduceres fleksløntilskuddet.

Antallet af timer, du må arbejde i et flexjob, afhænger af din individuelle arbejdsevne og aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Dette kan variere fra meget få timer om ugen til næsten fuld tid, alt afhængig af hvad din helbredstilstand tillader. Det er vigtigt, at arbejdstiden er tilpasset således, at den tager hensyn til dine specifikke behov og arbejdskapacitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: