Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fleksjob

Et fleksjob er en beskæftigelsesmulighed for personer, som ikke er i stand til at arbejde under almindelige betingelser. Dette jobtilbud sikrer, at folk med begrænset arbejdsevne stadig kan deltage i arbejdsmarkedet. I denne artikel kan du finde oplysninger om definitionen af et fleksjob og de regler, der gælder for det.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Fleksjob forklaret

Et fleksjob er en tilpasningsvenlig arbejdsordning, der findes i både offentlige og private virksomheder. Disse job er designet til personer, der ikke er i stand til at arbejde fuld tid på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger. Med et fleksjob sikres det, at arbejdet er skånsomt og tilpasset individets specifikke behov. Dette betyder, at arbejdsopgaver, arbejdstempo, antal arbejdstimer, behov for pauser og generelt arbejdstilrettelæggelse er nøje afstemt efter medarbejderens kapacitet og behov for at blive skånet.

Den 1. januar 2013 indførtes nye regler for fleksjob, hvilket har betydet ændringer i vilkårene for personer, der er ansat i et fleksjob. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilke regler der gælder for fleksjobansatte, afhængig af om de er blevet ansat før eller efter denne dato.

Fleksjob er en vigtig del af arbejdsmarkedet, da det muliggør, at personer med nedsat arbejdsevne kan fortsætte med at bidrage til arbejdsstyrken, samtidig med at de tager hensyn til deres helbred og velbefindende. Hvis du overvejer et fleksjob eller er arbejdsgiver, der ønsker at tilbyde fleksjob, er det afgørende at forstå de gældende regler og den fleksibilitet, som disse stillinger tilbyder.

Med et fleksjob får flere mennesker mulighed for at være en aktiv del af arbejdsmarkedet på deres egne vilkår, hvilket styrker både den enkeltes livskvalitet og samfundets inklusivitet. Fleksjobbet er således ikke bare et job, men en vital brobygning mellem individets evner og arbejdsmarkedets krav.

Hvem er berettiget til et fleksjob?

For at få et fleksjob er det først og fremmest kommunen, der spiller en nøglerolle. Kommunen har ansvaret for at afgøre, om en person opfylder de nødvendige kriterier for at blive bevilliget et fleksjob, og det er også her, du skal ansøge om at få et sådant job. Fleksjob er tiltænkt personer, der ikke længere kan arbejde under almindelige vilkår på grund af en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. Kommunen bidrager desuden med et økonomisk tillæg til den løn, som den fleksjobansatte modtager, hvilket gør ordningen attraktiv for både arbejdstager og arbejdsgiver.

For at være kvalificeret til et fleksjob, skal følgende betingelser være opfyldt:

Alder under pensionsalderen: Du skal være under den gældende pensionsalder for at kunne modtage et fleksjob.

Ingen førtidspension: Du må ikke være modtager af førtidspension, da fleksjobbet er designet til at hjælpe dem, der stadig kan arbejde i en vis kapacitet.

Varig nedsat arbejdsevne: Din arbejdsevne skal være varigt og væsentligt nedsat. Dette betyder, at dine arbejdsmæssige begrænsninger ikke er midlertidige, men permanente.

Afprøvning af andre arbejdstilbud: Før du kan blive bevilliget et fleksjob, skal det dokumenteres, at du har afprøvet alle andre relevante arbejdstilbud og tilpasningsmuligheder.

 

Det er vigtigt at forstå disse kriterier, hvis du overvejer at søge om et fleksjob. Skal du have ro til at få styr på disse kriterier og ro til at søge fleksjob? Så kan vi i Stadsrevisionen hjælpe dig med regnskab eller bogføring imens. Vi har +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter. 

Mangler du hjælp?

I Stadsrevisionen tilbyder vi hjælp, der altid har tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvor længe kan jeg være i fleksjob?

Efter indførelsen af de nye regler i 2013, er varigheden af et fleksjob sat til en periode på fem år, hvorefter det kategoriseres som et midlertidigt fleksjob. Når denne periode udløber, skal din kommune revurdere, om du fortsat opfylder kravene for at være i et fleksjob. Dette kan resultere i, at du enten fortsætter i dit nuværende fleksjob eller skal finde et nyt fleksjob for en ny femårig periode.

Der er dog specifikke bestemmelser for personer, der er fyldt 40 år. Efter den første femårige periode har fleksjobansatte, der er over 40 år, mulighed for at blive tildelt et permanent fleksjob. Dette tilbud er designet til at give ældre arbejdstagere større job stabilitet og sikkerhed.

For dem, der blev ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, og som stadig er i samme job, gælder de tidligere regler. Disse arbejdstagere er ikke underlagt den femårige cyklus, men fortsætter under de oprindelige betingelser, der var gældende ved deres ansættelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse tidsrammer og regler, så du som fleksjobansat kan planlægge din arbejdssituation og fremtid. Kommunen spiller en central rolle i denne proces og kan tilbyde vejledning og støtte gennem hele perioden, hvor du er ansat i et fleksjob.

Løn og løntilskud for ansatte i fleksjob

Lønnen og tilskuddet til personer ansat i fleksjob afhænger af, om de er ansat før eller efter den 1. januar 2013, som markerede indførelsen af nye regler.

For ansatte efter 1. januar 2013:

Løn fra arbejdsgiver: Ansatte i fleksjob, der blev ansat efter den 1. januar 2013, modtager løn baseret på den faktiske arbejdsindsats de yder, hvilket betyder, at lønnen er relateret til effektivitet frem for antallet af arbejdstimer. Jobcenteret vurderer den enkeltes arbejdsevne og fastlægger, hvor mange timer og med hvilken intensitet personen kan arbejde. Denne vurdering bruges som grundlag for løn aftalen mellem arbejdsgiver og den ansatte.

Eksempel 1: Hvis Flemming vurderes til at kunne arbejde 20 timer om ugen med fuld intensitet, bliver han aflønnet for disse 20 timer.

Eksempel 2: Kirsten, der kan arbejde 30 timer om ugen men kun med 50% intensitet på grund af behov for hyppige pauser, modtager løn svarende til 15 timer om ugen.

Eksempel 3: Hans, som kan arbejde 15 timer om ugen med 30% intensitet på grund af psykisk ustabilitet, bliver aflønnet for 4,5 time om ugen.

Tilskud fra kommunen: Fleksjobansatte modtager også et løntilskud fra kommunen. Dette tilskud, som i 2024 er beregnet ud fra en basis på 19.333 kr. om måneden før skat, reduceres efter hvor meget den ansatte tjener. Tilskuddet nedsættes med 30% indtil den samlede indtægt når 16.323 kr. om måneden; derefter reduceres tilskuddet med 55%.

For ansatte før 1. januar 2013:

Løn og løntilskud: De, der blev ansat i et fleksjob før denne dato, modtager en overenskomstmæssig løn og arbejdsvilkår, der er fastlagt i samarbejde med de relevante faglige organisationer. Arbejdsgiveren modtager et offentligt løntilskud, som kan være halvdelen eller to tredjedele af den laveste overenskomstmæssige løn. Størrelsen på tilskuddet afhænger af den ansattes arbejdsevne og kan blive revurderet hvis arbejdsevnen ændrer sig.

Disse forskellige betingelser afspejler fleksjobordningens tilpasning til den enkeltes arbejdsevne og sikrer, at personer med nedsat arbejdsevne fortsat kan bidrage til og have en plads på arbejdsmarkedet.

Kan du få fleksjob på din nuværende arbejdsplads?

Ja, det er muligt at blive ansat i et fleksjob på din nuværende arbejdsplads, men der er visse krav og betingelser, der skal være opfyldt. For at kunne blive ansat i et fleksjob på den arbejdsplads, hvor du allerede er ansat, er det et grundlæggende krav, at du har været ansat der i mindst 12 måneder. Dette skal være i overensstemmelse med det sociale kapitel i den relevante overenskomst eller under særlige vilkår. 

Det sociale kapitel i mange overenskomster omhandler typisk initiativer for forebyggelse, fastholdelse og integration af medarbejdere på arbejdspladsen. Dette kapitel tillader ofte, at der kan afviges fra de normale aftaler om løn og ansættelsesvilkår for at kunne fastholde en medarbejder med særlige behov.

Der er dog en undtagelse fra kravet om 12 måneders ansættelse, hvis du har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller har været ramt af en alvorlig sygdom. I disse tilfælde kan processen for at blive ansat i et fleksjob accelereres, uden at de normale tidskrav nødvendigvis skal være opfyldt.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis du bliver ansat i et fleksjob på din nuværende arbejdsplads under det sociale kapitel, så sker dette uden løntilskud fra det offentlige. Dette adskiller sig fra andre fleksjob, hvor der normalt kan være økonomisk støtte involveret fra kommunen.

Denne mulighed for at få et fleksjob på den nuværende arbejdsplads kan være en fordel for både arbejdstageren og arbejdsgiveren, da det giver mulighed for at tilpasse arbejdsforholdene til den enkeltes situation og samtidig fastholde værdifuld arbejdskraft.

Hvilken støtte kan du modtage som selvstændig erhvervsdrivende?

Som selvstændig erhvervsdrivende, der oplever udfordringer med nedsat arbejdsevne, er der gode nyheder i form af finansielle tilskud, som du kan være berettiget til. I 2024 kan du modtage et årligt tilskud på op til 156.953 kr., hvis du bliver godkendt af kommunen. Dette tilskud er dog afhængigt af din virksomheds økonomiske præstation samt andre indkomstkilder, hvilket betyder, at det tilpasser sig din personlige situation.

Beregning af tilskud:

  • Fratræk af overskud: Tilskuddet reduceres med 30% af din virksomheds overskud. Dette er vigtigt at bemærke, da det sikrer, at tilskuddet fungerer som en støtte under vanskeligere økonomiske forhold snarere end en konstant indtægt.

Fratræk af anden arbejdsindkomst: Ligesom med overskuddet fra virksomheden, vil 30% af eventuel anden arbejdsindkomst også blive fratrukket fra tilskuddet. Dette inkluderer løn, du måtte tjene uden for din virksomhed.

Ophør ved højt overskud: Det er værd at bemærke, at tilskuddet helt ophører, hvis din virksomhed genererer et overskud på ca. 480.000 kr. eller mere i løbet af året.

Udbetaling af tilskud:

Tilskuddet udbetales månedligt som en tolvtedel af det samlede årlige beløb, hvilket gør det nemmere at håndtere de løbende økonomiske forpligtelser i din virksomhed.

At forstå disse detaljer er essentielt for at kunne planlægge økonomisk og sikre, at du får mest muligt ud af de tilgængelige støtteordninger. For at navigere i ansøgningsprocessen og sikre, at du opfylder alle nødvendige kriterier for at modtage støtte, kan det være en god idé at konsultere med en økonomisk rådgiver eller tage direkte kontakt til din lokale kommune. Denne proaktive tilgang kan sikre, at du fortsætter med at drive din virksomhed effektivt, samtidig med at du tilpasses eventuelle begrænsninger i din arbejdsevne.

Er det muligt at opnå et fleksjob i din selvstændige virksomhed?

Ifølge de nyeste ændringer i fleksjobreglerne er det desværre ikke muligt at opnå et fleksjob direkte i din rolle som selvstændig erhvervsdrivende. Imidlertid findes der stadig muligheder for at modtage støtte, hvis du driver din egen virksomhed og oplever nedsat arbejdsevne. Denne form for støtte kommer i skikkelsen af offentlige tilskud, designet specifikt til erhvervsdrivende som dig.

For at kvalificere dig til dette offentlige tilskud er der visse krav, du skal opfylde:

Primær beskæftigelse: Din virksomhed skal være din hovedbeskæftigelse. Det betyder, at den skal udgøre den primære kilde til din beskæftigelse og indkomst.

Varig og væsentlig nedsat arbejdsevne: Det er afgørende, at du kan dokumentere en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som direkte påvirker din evne til at udføre dit arbejde i virksomheden.

Arbejdshistorik i virksomheden: Du skal have arbejdet i din virksomhed i et omfang, der mindst svarer til 30 timer om ugen i en periode på 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Det er vigtigt at forstå, hvordan disse kriterier påvirker din mulighed for at modtage tilskud og støtte, der kan hjælpe dig med at vedligeholde din virksomhed trods en nedsat arbejdsevne. Hvis du opfylder disse betingelser, kan det være en levedygtig løsning for dig som selvstændig, der søger fleksibilitet og støtte under dine unikke arbejdsforhold.

Ved at søge denne type støtte kan du fortsætte med at drive din virksomhed på en måde, der respekterer dine personlige og professionelle behov. Skal du i gang med at søge dette og mangler hjælp til at holde styr på din virksomheds regnskab eller bogføring imens? Så vil vi i Stadsrevisionen meget gerne hjælpe dig. Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab. 

Mangler du skræddersyet hjælp?

Kontakt os i dag, for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti. 

Sådan søger du om fleksjob

Hvis du ønsker at komme i betragtning til et fleksjob, er din første handling at kontakte det jobcenter, som du hører under. Dette gælder uanset din nuværende beskæftigelsesstatus, hvad enten du er ledig, sygemeldt, eller allerede har et job. Her er trinene, du skal følge for at søge om et fleksjob:

Kontakt dit lokale jobcenter: Tag initiativ til at arrangere et møde med dit lokale jobcenter. Det er her, processen starter, og hvor du kan få al den nødvendige information og vejledning i forhold til din situation.

Vurderingsproces: Under mødet vil jobcentret vurdere din situation for at afgøre, om du er egnet til at søge om fleksjob. Dette vil typisk involvere en gennemgang af din arbejdsevne og eventuelle helbredsmæssige udfordringer.

Fleksjobbevis: Hvis jobcentret vurderer, at du er egnet til et fleksjob, er det en god ide at anmode om et fleksjobbevis. Dette bevis fungerer som en officiel dokumentation, der viser, at du er godkendt til fleksjob. Beviset indeholder også information om eventuelle skånebehov, som du har brug for på arbejdspladsen.

Brug af fleksjobbevis: Med et fleksjobbevis i hånden, kan du informere potentielle arbejdsgivere om din status og dine behov. Dette gør det lettere for arbejdsgivere at tilrette arbejdsforhold, så de passer til dine skånebehov, hvilket øger dine chancer for at finde et passende arbejde.

Skriftlig ansættelseskontrakt i fleksjob

Når du bliver ansat i et fleksjob, er det nødvendigt, ligesom ved andre ansættelsesforhold, at du får en skriftlig ansættelseskontrakt. Denne kontrakt spiller en central rolle, da den sikrer, at både arbejdsgiver og den ansatte har klare aftaler om arbejdsvilkårene. Her er de vigtigste aspekter, der skal inkluderes i en ansættelseskontrakt for fleksjob:

Tilpasning til arbejdsevne: Kontrakten skal nøje beskrive, hvordan arbejdsopgaver og arbejdstider er tilpasset til dine specifikke behov og din arbejdsevne. Dette sikrer, at du kan udføre dit arbejde under betingelser, der tager højde for din helbredsmæssige situation.

Arbejdsopgaver: Det er vigtigt, at kontrakten klart definerer, hvilke arbejdsopgaver du forventes at udføre. Dette hjælper med at afklare forventningerne og sikrer, at opgaverne er inden for rammerne af dine fysiske og psykiske begrænsninger.

Arbejdstider: Kontrakten bør præcist angive dine arbejdstider. Fleksjob er designet til at være fleksible, så arbejdstiderne kan variere afhængigt af din individuelle situation og aftale med arbejdsgiveren.

Løn og andre ydelser: Det skal klart fremgå, hvad din løn vil være, samt hvordan den beregnes. Derudover skal eventuelle ekstra ydelser som pension, sundhedsforsikring, og lignende også specificeres.

Varighed og opsigelse: Kontrakten skal indeholde information om ansættelsens varighed – om det er en fastansættelse, tidsbegrænset ansættelse eller andet. Ligeledes skal opsigelsesvarsler og betingelser for opsigelse være tydeligt angivet.

Skånebehov: Det er essentielt, at kontrakten adresserer eventuelle skånebehov, du har, og hvordan disse håndteres i dagligdagen på arbejdspladsen. Dette kan inkludere nødvendige pauser, ergonomiske hensyn eller specifikke hjælpemidler.

At have en veldefineret og detaljeret ansættelseskontrakt er ikke kun en juridisk nødvendighed, men også en stor støtte for dig som fleksjobber. Den sikrer, at både du og din arbejdsgiver har en fælles forståelse af arbejdsforholdet, hvilket kan bidrage til et mere succesfuldt og tilfredsstillende arbejdsliv.

Arbejdsgiverens rolle i godkendelsesprocessen for et fleksjob

For at et fleksjob kan blive godkendt og du kan starte i stillingen, spiller arbejdsgiveren en nøgleposition. Her er en oversigt over de skridt, en arbejdsgiver skal tage for at sikre en succesfuld godkendelse af et fleksjob:

Indsende nødvendige informationer til jobcentret: Før ansættelsen kan begynde, skal arbejdsgiveren indsende detaljeret information om de lønmæssige vilkår for det pågældende fleksjob. Dette inkluderer en beskrivelse af lønnen for den fleksjobansatte samt, hvad en person i en tilsvarende fuldtidsstilling ville tjene under normale omstændigheder.

Sammenligning af lønforhold: Disse oplysninger er essentielle for jobcentret, da de anvender dem til at beregne størrelsen på det fleksløntilskud, som arbejdsgiveren vil modtage. Fleksløntilskuddet er designet til at dække en del af lønudgifterne og er derfor afhængig af forskellen mellem den løn, fleksjobberen modtager, og markedslønnen for en tilsvarende fuldtidsstilling.

Godkendelsesprocessen: Efter indsendelsen vil jobcentret gennemgå og vurdere de fremlagte oplysninger. Denne vurdering er afgørende for, at jobcentret kan træffe en beslutning om, hvorvidt fleksjob arrangementet lever op til de gældende krav og kan godkendes.

Kommunikation og samarbejde med jobcentret: Det er vigtigt, at arbejdsgiveren opretholder en åben kommunikation med jobcentret gennem hele processen. Eventuelle spørgsmål eller uklarheder fra jobcentrets side skal besvares hurtigt for at undgå forsinkelser i godkendelsesprocessen.

Forberedelse til ansættelsen: Parallelt med godkendelsesprocessen bør arbejdsgiveren forberede de nødvendige tilpasninger på arbejdspladsen, der kan være nødvendige for at imødekomme fleksjobberens skånebehov. Dette kan omfatte tilpasning af arbejdsstationen, ændringer i arbejdstider eller lignende foranstaltninger, som gør det muligt for den ansatte at udføre sit arbejde effektivt og sikkert.

Ved at følge disse skridt sikrer arbejdsgiveren, at alt er stillet op korrekt til både at opfylde lovgivningens krav og understøtte en vellykket integration af fleksjobberen på arbejdspladsen. Dette bidrager ikke kun til en glat overgang og start for den ansatte, men også til en positiv og produktiv arbejdsmiljø for alle parter.

Når du er bevilliget et fleksjob men står uden arbejde

Hvis du er bevilliget et fleksjob og bliver ledig, er der visse sikkerhedsnet i form af ledighedsydelse, der kan hjælpe dig økonomisk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som fleksjobber ikke er berettiget til at modtage dagpenge fra din a-kasse. Derfor kan det være relevant at genoverveje dit medlemskab af a-kassen, da du ikke vil kunne drage fordel af de almindelige dagpenge.

Om ledighedsydelsen:

Ledighedsydelsen er en ydelse beregnet til at støtte dem, der har en bevilling til fleksjob, men som midlertidigt står uden arbejde. Ydelsen varierer og kan udgøre 89%, 80%, eller 60% af den højeste dagpengesats afhængigt af individuelle omstændigheder.

Kriterier for at modtage den højeste ledighedsydelse (89%):

For at modtage den højeste sats af ledighedsydelsen skal du opfylde en af følgende betingelser:

  1. Have modtaget sygedagpenge.
  2. Være berettiget til at modtage syge- eller barselsdagpenge.
  3. Have deltaget i revalidering ifølge en jobplan.
  4. Have modtaget ledighedsydelse efter at have været ansat i ustøttet beskæftigelse.
  5. Være eller have været ansat i et fleksjob i mindst ni måneder inden for de seneste 18 måneder.

Ydelse ved ikke at opfylde de højeste kriterier:

Hvis du ikke opfylder nogen af de ovennævnte kriterier, vil du modtage ledighedsydelse på enten 80% eller 60% af den højeste dagpengesats. Procentsatsen afhænger af, om du har forsørgerpligter eller ej, med en højere sats tildelt til dem, der forsørger andre.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fleksjob

Et fleksjob er en tilpasningsvenlig arbejdsordning for personer med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne, der ikke kan arbejde under almindelige betingelser. Arbejdsopgaver, arbejdstempo, arbejdstider, og pauser er nøje afstemt efter individets behov og kapacitet. Fleksjob findes både i offentlige og private virksomheder.

Lønnen i et fleksjob afhænger af den faktiske arbejdsindsats og vurderes baseret på din individuelle arbejdsevne. Du får løn for de timer, du effektivt kan arbejde, samt et løntilskud fra kommunen, som er beregnet til at dække en del af din løn og tilpasses løbende afhængigt af din indtægt.

For at være berettiget til et fleksjob, skal du være under pensionsalderen, ikke modtage førtidspension, have en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne, og det skal være dokumenteret, at du har afprøvet andre arbejdstilbud og tilpasningsmuligheder uden succes.

Antallet af timer, du kan arbejde i et fleksjob, fastsættes individuelt og afhænger af din specifikke arbejdsevne. Jobcentret vil vurdere, hvor mange timer og med hvilken intensitet, du kan arbejde, og dette vil danne grundlag for din arbejdskontrakt.

Ja, fleksjobbet er fleksibelt og kan justeres, hvis din arbejdsevne ændrer sig. Kommunen og arbejdsgiveren kan revurdere og tilpasse dine arbejdsvilkår, så de fortsat matcher din aktuelle kapacitet. Dette sikrer, at du kan fortsætte med at arbejde på de mest optimale og støttende vilkår.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: