Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse repræsenterer den indtjening, som ansatte er berettigede til at modtage i takt med deres arbejdsindsats. Denne godtgørelse er lig med 12,5% af den udbetalte løn. Det garanterer, at ansatte fortsat har en indkomst, selv når de afholder deres lovmæssige 5 ugers ferie årligt, som er garanteret efter ferieloven.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Betydningen af feriegodtgørelse?

Begrebet “feriegodtgørelse” henviser til en finansiel kompensation eller erstatning, som ansatte akkumulerer gennem deres arbejde. Denne godtgørelse anvendes af medarbejdere, når de går på ferie, og fungerer som et økonomisk sikkerhedsnet i stedet for den sædvanlige lønudbetaling.

Hvem er berettiget til feriegodtgørelse?

Primært er det timelønnede medarbejdere, der modtager feriegodtgørelse ifølge den grundlæggende ordning for feriepenge. Dog er kriterierne for at modtage feriegodtgørelsen defineret ved udelukkelse. En ansat har ret til feriegodtgørelse, hvis personen ikke:

  • modtager fuld løn under sygdom,
  • modtager fuld løn på arbejdsfrie helligdage, såsom 2. påskedag,
  • har et opsigelsesvarsel på mindst en måned fra arbejdsgivernes side.

Hvis en ansat derimod opfylder disse betingelser, er de berettigede til ferie med løn.

Der er dog et forbehold. Når en ansat, der har ferie med løn, forlader sit job, og der er ubrugte feriedage tilbage ved fratrædelsen, skal arbejdsgiveren udbetale disse dage som feriegodtgørelse (eller feriepenge) ind på Feriekonto.

Hvordan fastsætter en arbejdsgiver størrelsen på feriegodtgørelsen?

Arbejdsgiveren skal beregne feriegodtgørelsen som 12,5 procent af den samlede bruttoløn. Dette inkluderer alle tillæg og eventuelle bonusser for de medarbejdere, der er omfattet af denne feriepengeordning. Det er arbejdsgiverens ansvar at foretage denne beregning ved hver lønperiode. Hvis virksomheden ikke selv står for udbetalingen af feriepengene, er det nødvendigt at overføre det beregnede nettoferiebeløb til FerieKonto eller en tilsvarende feriekasse i forbindelse med hver lønudbetaling.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvornår skal arbejdsgiveren udbetale feriegodtgørelsen?

Arbejdsgivere er forpligtede til at afregne og udbetale feriegodtgørelsen øjeblikkeligt til medarbejdere, der er omfattet af denne specifikke ferieordning. Det er fordi medarbejderne skal have adgang til de optjente feriepenge den efterfølgende måned, hvor de allerede teoretisk kan afholde ferie. Derfor er det vigtigt, at du som arbejdsgiver overholder de fastsatte frister i relation til FerieKonto.

For medarbejdere, der modtager løn hver fjortende dag, skal løn for den første periode i måneden rapporteres senest den sidste dag i samme måned (for eksempel 31. oktober). For den efterfølgende lønperiode er fristen den 15. i den efterfølgende måned (for eksempel 15. november). 

For ansatte, der er på en ferieaftale med løn, bliver feriegodtgørelsen, der skal indberettes til FerieKonto, først relevant, når den pågældende medarbejder stopper. Indberetningsfristen i dette tilfælde er den sidste arbejdsdag i måneden, hvor medarbejderen forlader virksomheden.

Er feriegodtgørelse med til at opbygge pension?

Spørgsmålet om feriegodtgørelse bidrager til pensionsopsparingen, har ikke et klart svar, da det afhænger af de specifikke aftaler, som den enkelte ansatte har. Det er muligt, at feriegodtgørelse kan medføre pensionsindbetalinger under visse overenskomster.

Hvad indebærer særlig feriegodtgørelse?

Særlig feriegodtgørelse, som også kendes som ferietillæg, bør ikke forveksles med den almindelige feriegodtgørelse. Dette tillæg er forbeholdt de ansatte, der nyder godt af ordningen ‘ferie med løn’. Kun de er berettigede til det særlige ferietillæg. Ifølge ferieloven er ferietillægget sat til 1 procent af den ansattes løn, men dette beløb kan være højere for dem, der er omfattet af en kollektiv overenskomst eller har en individuel lønaftale.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Feriegodtgørelse ved ændring af arbejdsplads

Ved jobskifte er det vigtigt at være opmærksom på afregningen af optjent feriegodtgørelse. Når en medarbejder forlader en stilling, eller når en ny medarbejder starter og har optjent feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, er det den afgående arbejdsgivers ansvar at afregne dette. Medarbejdere har krav på at få deres feriegodtgørelse afregnet til FerieKonto senest den 7. i den anden måned, efter at de har forladt jobbet. Beregningen af feriegodtgørelsen, som udgør 12,5 % af den ferieberettigede løn, skal inkludere:

  • Skattepligtig indkomst plus værdien af fri telefon, bil og andre skattepligtige fordele
  • Medarbejderens pensionsbidrag
  • Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)
  • Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
  • Løn under afvikling af særlige feriedage og/eller feriefridage

Hvis en medarbejder skifter job, dækker feriegodtgørelsen på 12,5 %, den optjente ferie samt et standard ferietillæg på 1 %. Skulle medarbejderen have ret til et højere ferietillæg – en særlig feriegodtgørelse – skal dette ekstra tillæg kun medregnes, hvis det fremgår af medarbejderens kontrakt eller gældende overenskomst.

Er det muligt at lave en individuel aftale om feriegodtgørelse frem for ferie med løn?

Ifølge § 27 i ferieloven kan lovens standarder kun ændres gennem kollektive aftaler. Dette antyder, at individuelle aftaler om feriegodtgørelse, for en medarbejder, der ellers ville være berettiget til ferie med løn, normalt ikke er tilladt.

Men § 23, stk. 5 i samme lov åbner op for, at ansatte kan forlange 12% af deres løn som feriegodtgørelse for optjeningsåret, før det pågældende år starter, i stedet for ferie med løn.

Det er væsentligt at notere, at i disse tilfælde er feriegodtgørelsen fastsat til 12% af lønnen i optjeningsåret, i modsætning til de 12,5%, som er standard for medarbejdere uden ret til ferie med løn.

Denne regel kunne indikere, at det skulle være muligt at indgå en individuel aftale om feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie.

Der er dog ingen entydig bestemmelse i ferieloven, der direkte tillader sådanne individuelle aftaler, og det anbefales at indhente professionel rådgivning før en sådan aftale etableres.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Feriegodtgørelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Særlig feriegodtgørelse betegner et ferietillæg, der tildeles personale ansat inden for statens, regionernes eller kommunernes områder. Procentsatsen for dette tillæg spænder fra 1,5 til 1,95 % og afhænger af den specifikke institution, hvor medarbejderen er ansat.

Retten til feriegodtgørelse tilkommer primært timelønnede medarbejdere, som ikke modtager fuld løn under sygdom, på arbejdsfrie helligdage, eller har mindst en måneds opsigelsesvarsel. Ansatte, der opfylder disse betingelser, har normalt ret til ferie med løn. Ved jobskifte, hvor den ansatte har ubrugte feriedage, skal arbejdsgiveren udbetale disse som feriegodtgørelse til Feriekonto.

Arbejdsgiveren skal udbetale feriegodtgørelsen umiddelbart, så medarbejderne har tilgang til de optjente feriepenge i den efterfølgende måned. For ansatte med løn hver 14. dag skal lønindberetningen for den første periode i en måned ske senest den sidste dag i samme måned, og for den anden periode senest den 15. i den efterfølgende måned. Ved jobskifte, hvor medarbejderen har ferie med løn, skal feriegodtgørelsen indberettes til FerieKonto på den sidste arbejdsdag i måneden for fratrædelsen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: