Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Familieretshuset

Familieretshuset er en offentlig institution, hvis formål er at sikre børns trivsel. Vi giver dig en omfattende gennemgang af Familieretshuset, herunder dets struktur, ansvarsområder og hvordan man kan komme i kontakt med institutionen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er familieret?

Familieret udgør en del af det danske retssystem og beskæftiger sig med juridiske forhold mellem familiemedlemmer. Familieretten dækker blandt andet ægteskab, forældremyndighed, arv, testamentariske dispositioner og andre relaterede emner.

Hvad er familieretshuset?

Familieretshuset åbnede d. 1. april 2019 og er en erstatning for det, der tidligere hed Statsforvaltningen. Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Social-, Bolig- og Ældreministeriet og er skabt for at forbedre håndteringen af familiejuridiske sager. Familieretshusets primære mission er at tilbyde en mere målrettet og effektiv service, særligt med fokus på børnenes bedste.

Som en central offentlig enhed har Familieretshuset overtaget alle de opgaver og funktioner, som tidligere lå under Statsforvaltningen, men med et fornyet fokus og under nye arbejdsmetoder. Det omfatter alt fra juridisk rådgivning til konflikthåndtering i familieretlige sager. En af de mest signifikante ændringer er indførelsen af en børneenhed indenfor Familieretshuset, som er dedikeret til at støtte og fremme velfærden for børn, der er involveret i familieretlige procedurer.

Familieretshuset har også overtaget Statsforvaltningens konflikthåndteringsorgan, hvilket sikrer en kontinuitet i behandlingen af familieretlige sager, men med en opdateret tilgang til håndtering af disse. Institutionens nye struktur og strategi er designet til bedre at imødekomme behovene hos de familier, det tjener, især når det kommer til at beskytte børns interesser i komplekse familieretlige situationer.

Formål med Familieretshuset

Formålet med Familieretshuset, er at beskytte og sikre familiemedlemmernes rettigheder og interesser. Familieretshuset har til opgave at tilvejebringe en fredelig og korrekt håndtering af familierelaterede sager. Dette inkluderer alt fra ægteskabsspørgsmål til forældremyndighed og arvesager.

 

Familieretlige afgørelser træffes i Familieretshuset eller ved domstolene, alt efter sagens karakter. Dette sikrer, at alle parter får en retfærdig behandling, og at afgørelserne tjener til at beskytte de involverede parter.

Hvis du har spørgsmål om familieretlige emner, eller hvis du overvejer at indgive en klage, er det vigtigt at søge professionel vejledningFamilieretlige sager kan være både komplekse og følelsesmæssigt krævende. Familieretshuset anbefaler, at du kontakter en advokat eller en jurist, som har specialiseret sig inden for familieret. Familieretlige sager kan være både komplekse og følelsesmæssigt krævende, og derfor er det afgørende at have en erfaren rådgiver, der kan guide dig gennem processen og sikre, at dine rettigheder og interesser bliver varetaget optimalt.

Har du brug for professionel hjælp til et familieretligt emne?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet og professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Opgaver i Familieretshuset

Familieretshuset har en afgørende rolle i behandlingen af sager, der vedrører familien i en bred forstand. Hovedopgaven for Familieretshuset er at identificere og implementere løsninger, som bedst muligt understøtter hver enkelt families behov og situation.

Familieretshuset er ansvarlig for en række centrale opgaver inden for familieretten, herunder:

Adoption: Familieretshuset faciliterer adoptionsprocessen og sikrer, at alle juridiske krav er opfyldt, og at barnets bedste interesser varetages.

Bidrag: Familieretshuset hjælper med at fastsætte fair og retfærdige bidragssatser, i behandling af sager om underholdsbidrag.

Faderskab og medmoderskab: Familieretshuset spiller en vigtig rolle i fastlæggelsen af faderskab og medmoderskab, hvilket er afgørende for barnets juridiske og emotionelle sikkerhed.

Forældremyndighed, bopæl og samvær: Familieretshuset træffer afgørelser vedrørende forældremyndighed, bopæls- og samværsrettigheder, altid med barnets bedste for øje.

Navne: Familieretshuset håndterer også navnesager, herunder navneændringer og registrering i overensstemmelse med lovgivningen.

Prøvelse af ægteskabsbetingelser: Især i tilfælde af internationale ægteskaber vurderer Familieretshuset, om betingelserne for ægteskabsindgåelse er opfyldt.

Separation og skilsmisse: Familieretshuset behandler ansøgninger om separation og skilsmisse, hvor institutionen sørger for en korrekt og fair proces.

Værgemål: Endelig har Familieretshuset opgaver relateret til værgemål, hvor det er nødvendigt at beskytte de personer, der ikke selv kan varetage deres interesser.

Familieretshusets arbejde er essentielt for at sikre, at familieretlige afgørelser håndteres med professionalisme og omtanke, hvilket bidrager til en harmonisk og retfærdig løsning for alle parter. Ved at henvende sig til Familieretshuset kan borgere få hjælp og vejledning i komplekse familieretlige spørgsmål, hvilket understreger institutionens vigtige rolle i det danske samfund.

Familieretshusets opbygning

Familieretshuset er struktureret i to primære dele:

Familieretshuset – Den administrative og supporterende del, der håndterer den daglige drift og understøtter familierettens funktioner.

Familieretten – Den domsfældende del, som opererer som en enhed under byretten, hvor juridiske afgørelser træffes.

Derudover har Familieretshuset tre specialenheder, der har til formål at styrke Familieretshusets service og yde yderligere støtte:

  • Børneenheden
  • Konflikthåndteringsenheden
  • Enhed for prøvelse af ægteskab

Børneenhed

Familieretshuset har introduceret Børneenheden som en ny og innovativ afdeling, der yder støtte og rådgivning til børn. Børneenheden er designet til at fremme børns trivsel og understøtter dem gennem forskellige aktiviteter og tjenester:

Børnegrupper, hvor børn kan udveksle erfaringer og støtte hinanden.

Skilsmissetelefon/børnetelefon, hvor børn kan kontakte en voksen for støtte og vejledning.

Børnesamtaler, hvor børn kan tale ansigt til ansigt med en voksen, ofte en børnesagkyndig, for at diskutere deres situation.

Børneenheden er tilgængelig for alle børn, uanset om de er direkte berørt af skilsmisse eller andre familiære problemer.

Konflikthåndteringsenhed

Konflikthåndteringsenheden i Familieretshuset træder til, når der opstår uoverensstemmelser mellem forældre, som de ikke kan løse selv. Målet er at forebygge eskalering og undgå, at sagerne når til Familieretten, hvor konsekvenserne kan være både kostbare og splittende for familien.

Enhed for prøvelse af ægteskab

Denne enhed i Familieretshuset er ansvarlig for at godkende ægteskaber, specielt i tilfælde hvor parterne ikke automatisk opfylder de danske betingelser for ægteskab, såsom dansk indfødsret eller statsborgerskab i et nordisk land. Enhedens formål er at sikre en fair og effektiv behandling af ægteskabsansøgninger, herunder at modvirke arrangerede ægteskaber og samtidig lette processen for ægte kærlighedsforbindelser.

Uanset hvilken familieretlig situation du står overfor, kan det være både komplekst og følelsesladet. Det er ofte en god idé at søge professionel vejledning, før du tager skridtet videre til Familieretshuset. Ved at rådføre dig med en specialist indenfor familieret, kan du få en klar forståelse af dine muligheder, rettigheder og forpligtelser. Dette vil ikke alene forberede dig bedre til de beslutninger og processer, der venter, men også øge sandsynligheden for en mere gunstig udfald for alle parter involveret.

Er du eller din familie i en situation, hvor I har brug for professionel vejledning eller støtte?

Vores team hos Stadsrevisionen står klar til at hjælpe jer med enhver familieretlig udfordring, stor som lille.

Hvordan kan du komme i kontakt med Familieretshuset?

Hvis du ønsker at komme i kontakt med Familieretshuset, er der flere muligheder til rådighed for dig. Du kan vælge at kontakte dem via telefon, e-mail eller ved at møde op personligt på deres kontor.

At vælge den rette kontaktmetode afhænger ofte af din personlige præference og den specifikke karakter af din henvendelse. Hvis du foretrækker direkte kommunikation, kan du ringe til Familieretshuset og tale med en medarbejder, der vil være i stand til at hjælpe dig med dine spørgsmål eller book en tid til konsultation. Alternativt kan du sende en e-mail med dine spørgsmål eller anliggender, hvilket giver dig mulighed for at formulere dine spørgsmål mere grundigt.

For nogle kan det være bedst at møde op personligt på Familieretshusets kontor. Dette giver dig mulighed for at tale ansigt til ansigt med en medarbejder og få øjeblikkelig hjælp eller vejledning.

Uanset hvilken kontaktmetode du vælger, er Familieretshuset klar til at hjælpe dig med dine familieretlige spørgsmål og behov.

Hvis du ønsker at klage over en beslutning

Hvis du er uenig i en beslutning truffet af Familieretshuset og ønsker at klage, har du som udgangspunkt mulighed for at indgive en klage. Hvor du skal indgive din klage, afhænger af det specifikke område, som sagen vedrører. Derudover er der forskellige tidsfrister for, hvornår du senest kan indgive din klage, afhængigt af området.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at klagefrister kan variere. I nogle tilfælde er fristen fire uger fra modtagelsen af afgørelsen, mens den i andre tilfælde er syv dage.

For at sikre en korrekt og rettidig behandling af din klage, anbefaler vi, at du nøje undersøger, hvor og hvordan du skal indgive klagen. Dette kan indebære at vælge den rette modtager samt den korrekte kanal, f.eks. e-mail eller en officiel klageformular. Desuden er det afgørende at overholde klagefristen for at sikre, at din klage bliver behandlet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Familieretshuset

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Familieretshuset kan hjælpe med en bred vifte af familieretlige spørgsmål og sager, herunder forældremyndighed, adoptionsprocesser, faderskab og medmoderskab, samt behandling af separation og skilsmisse.

Nej, Familieretshuset er ikke en domstol. Familieretten, som er en del af Familieretshuset, fungerer som en enhed under byretten, hvor juridiske afgørelser træffes. Familieretten er den domsfældende del af Familieretshuset, men selve Familieretshuset fungerer primært som en administrativ institution, der håndterer den daglige drift og understøtter Familierettens funktioner.

Omkostningerne ved en sag i Familieretshuset kan variere afhængigt af sagens kompleksitet og varighed. Det kan være en god idé at kontakte Familieretshuset direkte for at få mere præcis information om omkostningerne ved en specifik sag.

Familieretshuset tilbyder konflikthåndteringsenheder, hvor professionelle kan assistere forældre med at løse konflikter på en fredelig og konstruktiv måde, især i forbindelse med separation eller skilsmisse.

Formålet med Børneenheden i Familieretshuset er at støtte og fremme trivslen for børn, der er involveret i familieretlige sager, gennem forskellige former for støtte, rådgivning og samtaler.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: