Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning angiver den afkastning, ejerne af en virksomhed opnår på den investerede egenkapital. Det illustrerer, hvor effektivt virksomheden anvender ejernes midler til at generere profit.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Egenkapitalens forrentning - Hvad betyder det egentlig?

Egenkapitalens forrentning kaster lys over afkastet på den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden. Dette nøgletal belyser effektiviteten af, hvordan virksomheden formår at forrente ejernes investerede midler.

Sådan beregnes egenkapitalens forrentning

For at udregne egenkapitalens forrentning, skal man først have fat i to essentielle tal fra regnskabet. Start med at identificere virksomhedens totale egenkapital, som kan udledes ved at subtrahere passiver fra virksomhedens aktiver.

Derefter er det nødvendigt at finde virksomhedens overskud efter fradrag af finansielle udgifter. Disse udgifter inkluderer poster som renteomkostninger, gebyrer for forsinkede betalinger og valutakursdifferencer. Når disse to tal er identificeret, kan man gå videre med beregningen af egenkapitalens forrentning.

Formlen for egenkapitalens forrentning

For at udregne egenkapitalens forrentning, skal man bruge en specifik formel, og den ser sådan ud:

(Resultat efter finansielle udgifter / egenkapital) x 100 = egenkapitalens forrentning

Man starter med at tage virksomhedens overskud efter finansielle udgifter og dividerer dette tal med egenkapitalen. Herefter ganges resultatet med 100, hvilket giver værdien for egenkapitalens forrentning.

Lad os illustrere med et konkret eksempel:

En virksomhed rapporterer et overskud efter finansielle udgifter på 40.000 kr., mens dens egenkapital er 250.000 kr. Regnestykket bliver dermed:

40.000 / 250.000 x 100 = 16%

Ud fra denne udregning har virksomheden altså en egenkapitalens forrentning på 16%. Det indikerer, at for hver krone investeret i virksomheden, tjener man 16 øre i afkast.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad betegner en god egenkapitalens forrentning?

For at forstå egenkapitalens forrentning i sin helhed, er det ikke tilstrækkeligt kun at kigge på selve procenttallet. Man bør også tage hensyn til den aktuelle markedsrente. Markedsrenten afspejler den gængse rente, som bankerne tilbyder, og som primært er dikteret af udbud og efterspørgsel i markedet.

En generel guideline er, at hvis egenkapitalens forrentning overstiger markedsrenten, er virksomheden på rette spor med sin forrentning. Omvendt, hvis egenkapitalens forrentning ligger under markedsrenten, er resultatet ikke optimalt.

Når egenkapitalens forrentning er større end markedsrenten, indikerer det, at virksomhedens kapitalforrentning er mere profitabel, end hvis den samme kapital var blevet investeret andetsteds.

Hvilke faktorer påvirker egenkapitalens forrentning?

Mange elementer kan spille ind på egenkapitalens forrentning. Et eksempel er, når virksomhedens resultat falder i forhold til tidligere år, men egenkapitalen forbliver uændret. Dette resulterer i en markant lavere forrentning af egenkapitalen sammenlignet med tidligere perioder.

Andre relevante nøgletal, som afkastningsgraden og gældsrenten, spiller også en central rolle i forhold til egenkapitalens forrentning.

Relationen mellem afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning

Der er en tæt sammenhæng mellem en virksomheds afkastningsgrad og dens egenkapitalens forrentning. Hvis afkastningsgraden er højere end egenkapitalens forrentning, indikerer det, at virksomheden oplever et tab ved at finansiere sig med fremmedkapital.

Modsat, hvis afkastningsgraden er lavere end egenkapitalens forrentning, tyder det på, at virksomheden drager fordel af at finansiere sig med fremmedkapital. Dette indebærer, at virksomheden potentielt kunne undgå at optage eksterne lån, da det ikke ser ud til at være økonomisk fordelagtigt.

Engelsk betegnelse for egenkapitalens forrentning

På engelsk kender man egenkapitalens forrentning som “return on equity”, og det er almindeligt at bruge akronymet ROE for at beskrive denne nøgleindikator. Selvom ROE er den mest udbredte forkortelse, kan nogle større firmaer anvende alternative akronymer for at referere til egenkapitalens forrentning. I sådanne tilfælde vil det typisk være specificeret i begyndelsen af virksomhedens regnskab.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Minimumskrav til egenkapitalens omfang

Der er fastsatte regler for, hvor stor en virksomheds egenkapital mindst skal være. For anpartsselskaber (ApS) er dette kapitalkrav 40.000 kr., mens det for aktieselskaber (A/S) er sat til 400.000 kr.

Når egenkapitalen falder til under halvdelen af disse fastlagte beløb, er det et presserende issue, der kræver øjeblikkelig handling. Både virksomhedens revisor og Erhvervsstyrrelsen vil påpege dette, og det vil være ledelsens ansvar at præsentere en plan i årsrapporten for, hvordan de agter at genoprette egenkapitalen.

For selvstændigt ejede virksomheder, som ikke er selskaber, gælder der ikke samme kapitalkrav. I sådanne virksomhedsformer som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber bestemmes egenkapitalen primært af tidligere års overskud og eventuelle tilføjede eller trukne beløb fra ejeren.

Hvad betyder gearing af egenkapitalen?

Gearing af egenkapitalen er et vigtigt nøgletal, der giver indsigt i en virksomheds finansielle struktur og dennes evne til at håndtere gæld. Dette nøgletal udregnes ved at tage virksomhedens fremmedkapital og dividere med egenkapitalen.

En lav gearing indikerer, at virksomheden primært er finansieret af egenkapital, hvilket kan ses som en indikation af god kreditværdighed. Omvendt betyder en høj gearing, at en større del af finansieringen kommer fra fremmedkapital. Selvom en høj gearing kan gøre virksomheden mere udsat for økonomiske svingninger, er det ikke nødvendigvis en negativ indikator. Dette kan f.eks. være en konsekvens af, at ejerne har valgt at udbetale et stort udbytte, eller fordi virksomheden investerer i vækst, der primært er finansieret gennem lån.

FAQ om Egenkapitalens forrentning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Der findes flere metoder til dette. Når et årsregnskab præsenterer et underskud, kan det have en negativ effekt på virksomhedens egenkapital. I sådanne situationer anvender virksomheden ofte egenkapitalen til at dække de nødvendige udgifter. For at vende denne udvikling bør selskabet udarbejde en vækststrategi, der prioriterer generering af overskud, så der ikke fortsat skal tages midler fra egenkapitalen.

På balancen repræsenterer passiverne virksomhedens samlede forpligtelser og egenkapital. Egenkapitalen regnes derfor som en del af passiverne, da den afspejler virksomhedens finansielle forpligtelse over for ejerne.

En negativ egenkapital angiver et akkumuleret underskud. Selvom dette kan lyde alarmerende, betyder det ikke nødvendigvis, at virksomheden er i krise. For eksempel kan en virksomhed have en overordnet sund balance, selvom egenkapitalen er negativ, især hvis den har adgang til finansiering, som et lån. Under sådanne omstændigheder kan egenkapitalen gradvist blive genoprettet over tid.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: