Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

EBITDA

EBITDA er en finansiel indikator, der anvendes til at evaluere en virksomheds præstation og afgøre, om den er økonomisk levedygtig. Den giver indsigt i virksomhedens evne til at generere indtjening før fradrag af renter, skatter, afskrivninger og amortisering.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er EBITDA?

EBITDA fungerer som en målestok for at analysere en virksomheds økonomiske ydeevne og rentabilitet ved at fokusere på indtægter og omkostninger fra kerneforretningen. Den udelader finansielle poster, skatter og afskrivninger for at give et klart billede af den finansielle sundhed fra driften alene.

EBITDA står for “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, hvilket på dansk oversættes til “resultat af primær drift”. Dette nøgletal er essentielt for at vurdere virksomhedens økonomiske robusthed og effektivitet i operationel forstand.

Hvordan anvender jeg EBITDA?

EBITDA er et effektivt redskab til at analysere en virksomheds økonomiske formåen og til at stille den side om side med konkurrenter. Dette nøgletal findes i virksomhedens resultatopgørelse og repræsenterer driftsoverskuddet, før elementer som afskrivninger og skatter trækkes fra.

Inden for en specifik virksomhed tjener EBITDA som en indikator for den økonomiske sundhed og prognose for fremtidige præstationer.

EBITDA faciliterer også en objektiv vurdering af virksomheder på tværs af industrier. Det er et populært valg blandt investorer for at afgøre attraktiviteten og potentialet i forskellige investeringsmuligheder.

Hvordan foretager jeg en EBITDA-beregning for en virksomhed?

For at udregne en virksomheds EBITDA kan du følge denne formel:

EBITDA = Nettoindkomst + renter + selskabsskat + nedskrivninger + afskrivninger

Nettoindkomst: Det er virksomhedens samlede indtægt fra salg, fratrukket alle omkostninger, før skat.

Renter: Disse inkluderer de renter, som virksomheden betaler på sine lån og anden gæld.

Selskabsskat: Det er den skat, som virksomheden skal betale i den givne periode.

Nedskrivninger og afskrivninger: Dette henviser til værdiforringelse af virksomhedens aktiver, som kan opstå, når for eksempel lagerbeholdningen eller en investering mister værdi.

Dette nøgletal og den tilhørende formel gør det muligt at foretage en grundig finansiel analyse og evaluering af en virksomheds økonomiske præstation og stabilitet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eksempel: Sådan udregnes EBITDA

Antag, at en virksomhed i 2023 opnår en nettoindkomst på 750.000 kr. Virksomheden har desuden udgifter på 85.000 kr. i renter fra et lån til ejendomme og 215.000 kr. i selskabsskat. Nedskrivningerne på lageret beløber sig til 40.000 kr., og afskrivninger på udstyr koster 60.000 kr.

EBITDA = 750.000 kr. (nettoindkomst) + 85.000 kr. (renter) + 215.000 kr. (selskabsskat) + 40.000 kr. (nedskrivninger) + 60.000 kr. (afskrivninger) = 1.150.000 kr. 

I dette eksempel giver beregningen en EBITDA på 1.150.000 kr., hvilket tilbyder en dybdegående indsigt i virksomhedens økonomiske sundhed, uafhængigt af skatter, renter og afskrivninger.

Hvordan defineres en stærk EBITDA?

EBITDA udtrykkes i monetære termer, og der er ingen fast skala til at vurdere dens værdi. For at sammenligne forskellige virksomheders EBITDA skal man analysere deres relative position inden for en specifik industri. For en virksomhed er målet ofte at øge EBITDA over tid og sikre, at den forbliver positiv. En negativ EBITDA indikerer, at driftsomkostningerne overskrider indtægterne.

Er det obligatorisk at dele EBITDA?

Nej, det er ikke et krav. Det er op til hver enkelt virksomhed at beslutte, om de ønsker at offentliggøre deres EBITDA. Imidlertid kan interessenter og analytikere stadig estimere en virksomheds EBITDA ved at anvende data fra offentligt tilgængelige finansielle rapporter og regnskaber.

Hvordan beregnes EBITDA-marginen?

For at udregne EBITDA-marginen skal du tage virksomhedens EBITDA og dividere med den totale omsætning. Resultatet, udtrykt i procent, indikerer virksomhedens rentabilitet. Dette nøgletal er afgørende for at forstå, hvor stor en del af omsætningen, der omdannes til driftsindtjening før fradrag af renter, skatter, nedskrivninger og afskrivninger.

Er EBITDA identisk med cash flow og balancen?

EBITDA, cash flow og balancen er forskellige finansielle mål, som anvendes til at vurdere en virksomheds økonomiske performance. EBITDA koncentrerer sig om resultatet fra driften, cash flow angiver, hvordan pengene bevæger sig ind og ud af virksomheden, og balancen præsenterer et snapshot af virksomhedens aktiver og passiver på et givet tidspunkt.

EBITDA giver indsigt i virksomhedens operationelle præstation, uafhængig af finansielle og skattemæssige forhold samt afskrivninger og nedskrivninger. Cash flow derimod giver en detaljeret rapport om virksomhedens likviditet og dens evne til at generere og anvende kontanter. Balancen tilbyder en oversigt over virksomhedens finansielle position ved at opstille aktiver, passiver og egenkapital på et specifikt tidspunkt.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad indebærer IFRS?

IFRS refererer til de internationale regnskabsstandarder, der er udviklet for at facilitere en ensartet og transparent tilgang til virksomheders finansielle oplysninger globalt. Formålet med IFRS er at sikre, at selskabers regnskaber er sammenlignelige og letforståelige på tværs af internationale grænser. Dette gør det nemmere for investorer, analytikere og andre interessenter at vurdere og analysere virksomheder, uanset hvor i verden de opererer.

IFRS-standarder i internationale regnskaber

IFRS, som er en forkortelse for International Financial Reporting Standard, er udviklet af International Accounting Standards Board (IASB). Disse regnskabsstandarder, der anvendes globalt, er grundlagt på principper som pålidelighed, relevans, klarhed og sammenlignelighed.

Målet med IFRS-standarderne er at skabe ensartethed i finansielle rapporter, hvilket faciliterer en mere strømlinet sammenligning af virksomheders økonomiske data på internationalt plan.

I EU har hvert medlemsland mulighed for at afgøre, om de vil adoptere IFRS-standarderne nationalt. Det betyder, at landene selv bestemmer, om disse standarder skal anvendes i virksomheders årsregnskaber og finansielle rapportering.

FAQ om EBITDA

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

EBITDA-margin er beregnet ved at dividere EBITDA med virksomhedens samlede indtægt. Det udtrykker forholdet mellem EBITDA og indtægter som en procentdel.

EBITDA beregnes ved følgende formel: EBITDA = Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger.

EBITDA er en forkortelse for “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization.”

EBITDA på dansk repræsenterer et nøgletal for en virksomheds driftsrentabilitet. Det fokuserer på de daglige omkostninger, der er nødvendige for virksomhedens løbende drift.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: