Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Direktørkontrakt

En kontrakt for en direktør definerer vilkårene for arbejdsrelationen mellem en direktør og virksomheden, og i nogle situationer er sådan en kontrakt faktisk påkrævet ved lov.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt refererer til en aftale, enten skriftligt eller verbalt, mellem en virksomhed, dens bestyrelse og virksomhedens direktør. Denne aftale detaljerer de specifikke betingelser, der gælder både under ansættelsen og efter ansættelsesforholdets afslutning. Kontrakten fastsætter klare forventninger, vilkår og betingelser for ansættelsen.

Betydningen af at have en direktørkontrakt

Nødvendigheden af en direktørkontrakt varierer afhængigt af direktørens rolle i selskabet. Når direktøren også er ejer, kræver Selskabsloven en skriftlig direktørkontrakt. Dette sikrer, at alle aftaler mellem selskabet og ejeren er formelt dokumenterede.

Hvis direktøren ikke er ejer, er en ansættelseskontrakt ikke juridisk nødvendig, men det er stadig stærkt anbefalet. En direktørkontrakt skaber sikkerhed og klare aftaler for både selskabet og direktøren, hvilket er særligt vigtigt i virksomheder med flere ejere. Kontrakten hjælper med at forebygge misforståelser om ansættelsesbetingelser såsom løn og ferie. Selv i selskaber med kun én ejer er en direktørkontrakt fordelagtig, især hvis ejeren planlægger at udbetale løn fra selskabet fremover.

Da direktører ikke er omfattet af funktionærloven, ferieloven, regler om opsigelsesvarsel, barsel, sygdom, eller overenskomster, er der en stor grad af frihed i udformningen af ansættelsesvilkår, som hovedsageligt reguleres af direktørkontrakten selv.

Derfor er en direktørkontrakt typisk mere omfattende og dækkende end en standard ansættelseskontrakt, idet den bør adressere de aspekter, som normalt ville være dækket af Funktionærloven.

Hvornår er man direktør?

En person betragtes som direktør i et selskab, når visse specifikke kriterier og ansvarsområder er opfyldt. En direktørrolle kan identificeres ved følgende kendetegn:

 • Overordnet ansvar: Personen har det overordnede, operative ansvar i selskabet. Dette indebærer typisk en ledelsesposition, hvor individet har afgørende indflydelse på virksomhedens strategiske retning og daglige drift.
 • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Personen er officielt registreret som direktør hos Erhvervsstyrelsen. Dette er en formel anerkendelse af direktørrollen og er ofte en nødvendig del af at være direktør i et selskab.
 • Forbindelse til bestyrelsen: Personen har en direkte reference eller rapporteringslinje til selskabets bestyrelse. Dette indebærer, at direktøren arbejder i tæt samarbejde med bestyrelsen og ofte skal redegøre for virksomhedens resultater og strategiske beslutninger til dem.

Disse karakteristika er centrale for at definere en direktørstilling, hvilket adskiller rollen fra andre ledelsespositioner i et selskab.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eksempel på indholdet af en direktørkontrakt

En direktørkontrakt kan variere i udformning, men der er typiske elementer, som bør inkluderes for at sikre en klar og omfattende aftale. Her er et eksempel på, hvad en direktørkontrakt typisk vil indeholde:

 • Partsoplysninger og tiltrædelsesdato: Dette inkluderer detaljer om arbejdsgiver og ansat, samt den dato, hvor ansættelsen træder i kraft.
 • Arbejdssted og arbejdstid: Angivelse af, hvor og hvornår arbejdet skal udføres, inklusive mulighed for remote arbejde.
 • Stillingsbetegnelse og ansvarsområder: En specifikation af direktørens titel og de primære ansvars- og arbejdsområder.
 • Løn og lønforhandlingsperioder: Detaljer om lønniveau, inklusive eventuelle regelmæssige forhandlingsperioder for lønjusteringer.
 • Ret til anden beskæftigelse: Regler omkring tillids- eller bestyrelseserhverv under ansættelsen.
 • Aflønning: Information om bonusser, forsikringer, personalegoder, telekommunikation, bilordninger og lignende.
 • Pensions- og ferieordning: Bestemmelser om pension, sygdomsforhold, og betingelser for løn under fridage.
 • Efteruddannelse: Aftaler om betaling til kompetenceudvikling og efteruddannelse.
 • Opsigelsesvarsler: Betingelser for fratrædelsesaftale, fratrædelsesgodtgørelse og regler for fritstilling.
 • Tavshedspligt, loyalitetspligt og ansættelsesklausuler: Inkluderer konkurrence- og kundeklausuler.
 • Misligeholdelse og uenighed: Aftaler om håndtering af tvister, herunder mægling eller ophævelse af aftalen.

Disse punkter danner en solid struktur for en direktørkontrakt, og sikrer, at alle væsentlige aspekter af ansættelsesforholdet er dækket.

Hvad er en administrerende direktørkontrakt?

En administrerende direktørkontrakt er en specifik type ansættelseskontrakt, der er udformet for den øverste leder i en virksomhed – den administrerende direktør (CEO). Denne kontrakt er tilpasset til den person, der bærer det overordnede ansvar for virksomhedens daglige drift og strategiske ledelse.

I virksomheder, hvor der er flere direktører, tjener den administrerende direktør som den primære leder og koordinator for de andre direktørers aktiviteter og beslutninger. Denne rolle indebærer ofte et højere niveau af ansvar og magt end andre direktørstillinger.

Kontrakten for en administrerende direktør vil typisk indeholde flere af de samme elementer som andre direktørkontrakter, såsom løn og lønforhandlingsperioder, arbejdsopgaver og ansvarsområder, pensions- og ferieordninger, og betingelser vedrørende opsigelse. Dog vil der ofte være yderligere bestemmelser, der afspejler den større ansvarsgrad og kompleksitet forbundet med stillingen som administrerende direktør. Det kan inkludere mere omfattende aftaler om bonusser og incitamentsprogrammer, større fokus på strategisk ledelse og virksomhedens langsigtede mål, samt mere komplekse klausuler vedrørende konkurrence, tavshedspligt, og loyalitet.

Direktørkontrakt i et Anpartsselskab (ApS)

I et anpartsselskab (ApS) og aktieselskaber (A/S) er det et lovkrav at have en direktør, og denne direktør skal være ansat på en direktørkontrakt. Dette gælder uanset om direktøren ejer hele virksomheden. Også i andre selskabsformer, som enkeltmandsvirksomheder, kan det være fordelagtigt at oprette direktørkontrakter for at sikre klarhed og formalisere ansættelsesforholdet.

Lovpligtighed af direktørkontrakten

Direktørkontrakten er lovpligtig i visse situationer, afhængigt af direktørens forhold til selskabet:

 1. Lovpligtig, når: 
 • Direktøren er registreret hos Erhvervsstyrelsen som direktør for selskabet.
 • Direktøren er medejer i selskabet og dermed omfattet af Selskabsloven. Dette gælder, når direktøren har en ejerandel og dermed har en direkte økonomisk interesse i selskabets drift.
 1. Ikke lovpligtig, når:
 • Direktøren er den eneste ejer af selskabet (enkeltmandsejer).
 • Direktøren er ansat i en funktionærrolle, hvor funktionærloven finder anvendelse.

I situationer, hvor direktørkontrakten ikke er lovpligtig, kan det stadig være fordelagtigt at have en skriftlig aftale. Det hjælper med at definere ansættelsesvilkår, forventninger og ansvar, hvilket kan forebygge misforståelser og konflikter i fremtiden. Særligt i selskaber med flere ejere eller komplekse driftsstrukturer kan en tydelig og formel kontrakt være afgørende for en effektiv ledelse og drift.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er ansættelseskontrakter og direktørkontrakter forskellige?

Ja, der er markante forskelle mellem en almindelig ansættelseskontrakt og en direktørkontrakt. Mens en standard ansættelseskontrakt beskriver de betingelser, der er aftalt gennem kollektive overenskomster for lønmodtagere, fokuserer en direktørkontrakt på de specifikke vilkår, som er individuelt forhandlet mellem virksomheden og dens direktør ved ansættelsens start.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Direktørkontrakt

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En direktørkontrakt er en aftale, skriftlig eller verbal, mellem en virksomhed, dens bestyrelse og dens direktør, som fastlægger de specifikke vilkår for ansættelsen, herunder forventninger, ansvarsområder og betingelser, gældende både under og efter ansættelsesperioden.

En direktørkontrakt er vigtig, da den formelt dokumenterer aftaler mellem en virksomhed og dens direktør. For direktører, der også er ejere, er en sådan kontrakt lovpligtig for at overholde Selskabsloven. For direktører, der ikke er ejere, er en kontrakt ikke juridisk nødvendig, men anbefales kraftigt for at sikre klare og sikre ansættelsesbetingelser, som løn og ferie, og for at forebygge misforståelser. Direktørkontrakten giver også større frihed i fastlæggelsen af ansættelsesvilkår, da direktører ikke er omfattet af standard lovgivning som funktionærloven.

En person anses for at være direktør i et selskab, når vedkommende opfylder specifikke kriterier: Overordnet ansvar for selskabets daglige drift og strategi, officiel registrering som direktør hos Erhvervsstyrelsen, og en direkte forbindelse til bestyrelsen, ofte med en rapporteringspligt om virksomhedens resultater og strategiske beslutninger. Disse kendetegn adskiller en direktør fra andre ledelsesroller i et selskab.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: