Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Copyright

At være indehaver af et værks copyright betyder, at man har de juridiske rettigheder til dette. Et sådant værk dækker over et bredt spektrum, herunder alt fra litteratur, filmproduktioner, musikalske kompositioner og kunstværker til computerprogrammer og arkitektoniske skabelser.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Copyright – Hvad betyder det?

Copyright er i høj grad sammenligneligt med den danske ophavsret, et regelsæt designet til at beskytte danske kreative skabelser. For dem, der ønsker en dybdegående forståelse af, hvilke typer af kreationer der falder ind under denne kategori, kan dette udforskes gennem ophavsrettens definition af “værker”. Ofte bliver folk overraskede over, hvilke unikke og fascinerende værker der er beskyttet, herunder også foto- og lydoptagelser.

Ophavsrettens beskyttelse strækker sig op til 70 år efter skaberens død, og giver denne eneretten til både at producere og offentliggøre værket. Selvom denne ret er omfattende, er der visse begrænsninger; for eksempel specificerer loven ikke, at kopiering til personlig brug er forbudt. Det samme gælder for citater af værket. Det er altså tilladt at citere og kopiere værket til eget brug.

Forskellen mellem copyright og ophavsret

Ophavsret og copyright er i princippet det samme, idet den primære forskel mellem de to begreber er sproglig – ophavsret er det danske udtryk, mens copyright er den engelske terminologi. Copyright-symbolet, ©, spiller ikke nogen juridisk rolle i Danmark og resten af Europa, hvorimod det har en anden betydning i USA.

Formålet med copyright-symbolet er at indikere, at et værk er beskyttet under copyright-lovgivningen, skønt dette ikke har direkte betydning i forhold til retssager i Danmark. Symbolbrugen kan dog have en præventiv effekt og signalere til andre, at værket er beskyttet.

Sammenfattende er der ingen væsentlig forskel på de to begreber, de repræsenterer blot forskellige sproglige udtryk for det samme koncept om beskyttelse af intellektuel ejendom.

Opnåelse af Ophavsret

For at et værk skal blive berettiget til ophavsret, er det essentielt, at det opfylder kravet om originalitet og værkshøjde. En skabelse anses for at have værkshøjde, hvis:

 • Skaberen har udarbejdet værket gennem en personlig, skabende indsats.
 • Værket fremviser en vis grad af originalitet.

Det er værd at bemærke, at hverken kvaliteten, det tilsigtede formål eller værkets omfang spiller en rolle i vurderingen af dets værkshøjde.

I modsætning til andre former for immaterielle rettigheder, som f.eks. varemærker, kræver ophavsret ikke nogen formel ansøgning eller registrering. Ophavsretten tildeles automatisk, når værket er skabt og opfylder kravene til værkshøjde.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Varighed af ophavsret

Ophavsretten strækker sig over hele skaberens levetid og fortsætter i 70 år efter vedkommendes død. Dog findes der undtagelser, som for eksempel ved musikværker, hvor ophavsretten varer i 50 år efter ophavsmandens død.

Hvad angår designbeskyttelse

Designbeskyttelse er en registrerbar rettighed, der sikrer, at dit produktdesign ikke bliver kopieret af andre. Dette giver dig eksklusiv ret til at bruge designet, medmindre du vælger at give andre tilladelse. “Design” i denne sammenhæng refererer til det visuelle udtryk, herunder linjer, farver, form, konturer og tekstur.

Du har mulighed for at beskytte hele designet eller specifikke elementer af det. Ønsker du designbeskyttelse i et enkelt EU-land, kan du nøjes med at kontakte det pågældende lands myndighed. For at opnå beskyttelse i hele EU for en periode på 5 år, til en pris af 350 euro, skal ansøgningen indsendes til EUIPO.

Konsekvenser ved overtrædelse af ophavsret

Når ophavsretten ikke overholdes, og et værk bliver anvendt uden tilladelse, så åbner Ophavsretsloven op for muligheden for at straffe krænkeren. Omfanget og arten af straffen kan variere, afhængig af sagens karakter og krænkelsens alvorlighed. Typisk indebærer straffen, at krænkeren skal betale et økonomisk vederlag for sin uberettigede brug af ophavsmandens værk.

Definition af kunstneriske og litterære værker

Begrebet “kunstnerisk eller litterært værk” kan synes bredt og udefinerbart ved første øjekast. Grundlæggende betyder det, at sådanne værker ikke kategoriseres som opfindelser. For opfindelser eller idéer, der kræver beskyttelse, er det passende at søge om et patent, som specifikt er rettet mod idébeskyttelse.

Kunstneriske og litterære værker inkluderer typisk elementer som:

 • Film
 • Musik
 • Tekstværker
 • Fotografier
 • Malerier
 • Manuskripter
 • Bøger
 • Artikler
 • Databaser
 • Møbler
 • Designelementer
 • Lydoptagelser

Omkostninger ved copyright

At opnå copyright for et originalt litterært eller kunstnerisk værk koster principielt ikke noget, da ophavsretten automatisk tildeles ved skabelsen af værket. Denne regel gælder dog kun for litterære og kunstneriske værker. Ønsker man beskyttelse for en idé eller opfindelse, er det nødvendigt at ansøge om patent.

Yderligere kan man vælge at søge designbeskyttelse for at sikre en stærkere retsstilling. Selvom dette ikke er gratis, tilbyder det fordele, såsom at ansvaret for at bevise krænkelse af ophavsretten ligger hos den krænkende part, når designet er registreret. Uden denne beskyttelse er det ejeren af ophavsretten, der skal bevise sit ejerskab, hvilket kan være komplekst. Derfor, selvom der er en omkostning forbundet med designregistrering, kan det være en fordelagtig investering.

Originalitetskrav i ophavsret

For at et kunstnerisk eller litterært værk kan opnå ophavsret eller copyright, er det essentielt, at værket er originalt. Dette indebærer, at værket skal være skabt fra en unik idé og ikke være et plagiat eller en kopi af et andet værk, der allerede er beskyttet af ophavsret.

Vurderingen af, hvad der betragtes som originalt, kan ofte være subjektiv. Det er ikke tilladt at kopiere dele af en tekst og blot tilføje egne elementer, men det er acceptabelt at citere fra en tekst, så længe dette gøres i overensstemmelse med god citatskik. I musikkens verden må man generelt ikke anvende uddrag fra andre værker uden tilladelse, men det er tilladt at bruge korte klip, såfremt det ikke gør det originale værk genkendeligt.

Selvom reglerne kan virke komplicerede, er en god tommelfingerregel at undgå brug af andres værker, hvis man er i tvivl. I de fleste tilfælde vil anvendelsen af andres værker uden tilladelse betragtes som en krænkelse af ophavsretten.

Ejerskab af copyright

I de fleste situationer er det skaberen af værket – den person, der har frembragt det – der besidder ophavsretten. Men der findes undtagelser, hvor andre regler er gældende.

For eksempel, hvis en kunstner har indgået en kontrakt med et pladeselskab om udgivelse af musik, kan rettighederne til værket i visse tilfælde overgå til pladeselskabet. Dette bestemmes af vilkårene i den kontrakt, som kunstneren underskriver.

Hvis sådanne aftaler ikke er på plads, forbliver ophavsretten hos den, der har skabt værket, forudsat at det opfylder kriterierne for ophavsret. Dette betyder, at andre ikke har lov til at kopiere værket uden tilladelse fra rettighedshaveren.

Beskyttelse givet af copyright

Som ophavsmand til et kunstnerisk eller litterært værk, der opfylder kriterierne for ophavsret, nyder du beskyttelse på flere forskellige områder. Denne beskyttelse kan overordnet inddeles i to hovedkategorier:

 • Ideelle rettigheder
 • Økonomiske rettigheder

Økonomiske rettigheder:

De økonomiske rettigheder er de rettigheder, der har økonomisk betydning for ophavsmanden. For eksempel, hvis du er ophavsmand til et værk, som en film, er det kun dig, der har ret til at sælge eller videresælge dette værk, medmindre du har overdraget rettighederne. Derudover har du eksemplarretten, hvilket betyder, at kun du må fremstille kopier af dit værk. Dette er relevant i situationer som ved fotografering, hvor du ikke ønsker, at andre reproducerer og sælger dine billeder uden tilladelse.

Ideelle rettigheder:

Ideelle rettigheder fokuserer på de personlige og moralske aspekter af ophavsret. Dette inkluderer retten til at blive anerkendt som skaberen af værket og retten til at modsætte dig ændringer i dit værk. For eksempel, hvis du har skrevet en bog, har du ret til at blive anført som forfatter, og du kan modsætte dig væsentlige ændringer i værket, såsom en ændring af slutningen, medmindre du har fraskrevet dig dine ophavsrettigheder.

Copyright og ophavsret i privat regi

Når det kommer til anvendelsen af værker i en privat sammenhæng, findes der specifikke undtagelser i forhold til ophavsret og copyright. Disse omfatter blandt andet:

 • Generelt gælder ophavsretten og copyright ikke for aktiviteter, der er rent private.
 • Beskyttelsen under ophavsretten er ikke gældende, hvis en privatperson lovligt videresælger et værk, de har købt. For eksempel, det er tilladt at videresælge en DVD-film, man har købt, uden at dette betragtes som en krænkelse af ophavsmandens rettigheder.

Dog er det ikke tilladt at opkræve betaling for at udlåne en sådan DVD-film til en ven eller bekendt, da dette anses for at være en kommerciel handling, som falder uden for rammerne af privat brug.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Copyright på fotografier

Når du tager et billede, indebærer det i de fleste tilfælde, at du automatisk har ophavsretten til det. Dette betyder, at andre ikke må kopiere eller anvende dit billede uden din udtrykkelige tilladelse. Ophavsretten til et billede træder i kraft så snart det er taget, forudsat at det opfylder de relevante kriterier for ophavsret. Denne beskyttelse omfatter både ideelle og økonomiske rettigheder, såsom:

 • Forbud mod uautoriseret kopiering af dit billede.
 • Forbud mod, at andre sælger eller låner dit billede ud uden din tilladelse.
 • Forbud mod offentlig anvendelse af dit billede uden tilladelse.

Dine økonomiske rettigheder til billedet varer i 70 år efter din død, mens de ideelle rettigheder principielt er evige. Det betyder, at du skal krediteres, hvis andre bruger dit billede.

Det er også værd at bemærke, at du ikke uden videre kan bruge billeder fundet på internettet, medmindre du har opnået tilladelse til det. Der er dog undtagelser for privat brug eller til undervisningsmæssige formål.

For at opnå copyright på et billede, skal billedet være et originalt værk. Det betyder, at du ikke kan tage et billede af et maleri og betragte det som dit eget, medmindre du har tilladelse fra kunstneren. Generelt har du ophavsret på billeder, du selv har taget, og andre må ikke kopiere eller bruge dem uden tilladelse.

Konsekvenser ved krænkelse af ophavsret

Hvis din ophavsret eller copyright bliver krænket, har du som rettighedshaver mulighed for at søge retslig oprejsning mod den krænkende part, enten gennem civile sanktioner eller strafferetlige foranstaltninger. I tilfælde af en retssag, kan du som rettighedshaver kræve:

 • Erstatning: Du kan søge erstatning for de tab, du har lidt som følge af krænkelsen. Dette tab kan omfatte direkte tab relateret til krænkelsen og tab forbundet med efterforskningen af sagen. Tabets størrelse vil ofte blive vurderet på basis af et skøn.
 • Vederlag: Du har ret til at kræve et beløb svarende til det, den krænkende part retmæssigt skulle have betalt for at udnytte dit værk.
 • Tilbagekaldelse, udlevering eller destruktion: Du kan anmode om, at de produkter, der krænker din ophavsret, enten bliver tilbagekaldt fra markedet, udleveret til dig eller destrueret.
 • Offentliggørelse af dom: Hvis du vinder sagen, kan du kræve, at dommen bliver offentliggjort.

Desuden, hvis du kan påvise sandsynligheden for en krænkelse, kan du anmode fogedretten om at gennemføre en bevissikringsundersøgelse hos den mistænkte part.

Krænkelser af ophavsret er strafbare handlinger, og straffen varierer afhængigt af krænkelsens alvor. Typisk resulterer det i en bøde, men i særligt alvorlige tilfælde kan det medføre fængselsstraf, selvom det er sjældent, at fængselsstraf idømmes i disse sager.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Copyright

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Copyright beskytter kreative værker, svarende til den danske ophavsret, og strækker sig op til 70 år efter skaberens død. Det giver eneret til at producere og offentliggøre værket. For personlig brug, såsom kopiering og citater til eget brug, gælder der visse undtagelser, hvor ophavsretten ikke forhindrer sådanne aktiviteter.

Ophavsret tildeles automatisk til værker, der demonstrerer originalitet og værkshøjde. Dette kræver, at værket er skabt gennem personlig indsats og udviser originalitet. Værkets kvalitet, formål eller omfang er ikke afgørende. Der kræves ingen formel ansøgning eller registrering for at opnå ophavsret.

Overtrædelse af ophavsret kan medføre straf, typisk i form af et økonomisk vederlag, som krænkeren skal betale for den uberettigede anvendelse af værket. Straffens omfang afhænger af sagens karakter og krænkelsens alvorlighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: