Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Compliance

Compliance refererer til “overholdelse af regler og efterlevelse af retningslinjer”. Udtrykket bruges til at beskrive den proces, hvorved en virksomhed arbejder for at overholde relevante love og anbefalinger. Selvom det kan synes at være et moderne buzzword, spiller compliance en væsentlig rolle for virksomheder.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er compliance?

Ordet “compliance” kan i første omgang synes enkelt, da det direkte oversættes til “overholdelse af regler og efterlevelse af retningslinjer”. Denne definition giver en god basis forståelse af, hvad compliance indebærer, men for virksomheder rækker begrebet meget videre. Compliance er et essentielt begreb inden for virksomhedsledelse og er særligt relevant, når du driver en virksomhed eller besidder en ledende rolle med ansvar.

I virksomhedens sammenhæng har compliance to centrale betydninger: Det er både en aktivitet og en tilstand. En virksomhed bliver betragtet som “compliant”, når den opfylder gældende lovgivninger. For at nå til denne status, skal virksomheden implementere og følge klare retningslinjer, som sikrer at alle krav og regler overholdes. Compliance er dog ikke en statisk tilstand; det er en løbende proces. Virksomheder må konstant være agile og klar til at tilpasse sig nye reguleringskrav, som kan opstå.

At forstå og implementere compliance er ikke blot en administrativ byrde, men en strategisk fordel. Korrekt compliance kan minimere risikoen for juridiske sanktioner og kan forbedre virksomhedens omdømme og troværdighed overfor kunder, samarbejdspartnere og regulatorer. I en verden, hvor lovgivningerne konstant ændres og bliver mere komplekse, er det afgørende for virksomheder at have robuste compliance-programmer.

Effektiv compliance håndtering kræver derfor en dedikeret indsats og ofte etablering af særlige compliance-afdelinger eller funktioner inden for virksomheden. Disse afdelinger sikrer, at virksomheden ikke kun opfylder minimumskravene, men også proaktivt håndterer potentielle compliance-risici, før de bliver et problem.

Samlet set er compliance en nøglekomponent i moderne virksomhedsstyring. Ved at forstå og værdsætte vigtigheden af compliance kan virksomheder ikke alene undgå juridiske problemer, men også opbygge stærkere og mere bæredygtige forretningsmodeller, som er rustet til fremtidens udfordringer.

Hvorfor er compliance afgørende for din virksomhed?

Compliance er fundamentalt for enhver virksomhed, og dets betydning kan ikke understreges nok. Der er flere grunde til, at det er essentielt for en virksomhed at være compliant, ikke kun for at overholde loven, men også for at sikre en sund forretningsdrift. Her er nogle af de primære årsager til, hvorfor din virksomhed skal prioritere compliance:

 • Identifikation og kontrol af risici: Compliance hjælper virksomheder med at identificere potentielle risici tidligt og implementere kontrolforanstaltninger for at minimere disse risici. Dette omfatter alt fra finansielle risici til risici relateret til virksomhedens omdømme.
 • Forebyggelse af regelovertrædelser: En stærk compliance-kultur i en virksomhed sikrer, at alle medarbejdere er bekendt med de gældende regler og standarder. Dette minimerer risikoen for utilsigtede overtrædelser, der kan føre til juridiske sanktioner eller bøder.
 • Forebyggelse af svindel og økonomisk kriminalitet: Compliance-programmer fokuserer på at nedbringe forekomsten af svindel, misbrug og anden økonomisk kriminalitet. Dette beskytter virksomhedens aktiver og sikrer, at den ikke lider økonomisk tab på grund af kriminelle handlinger.
 • Forbedring af intern kommunikation: Ved at have klare retningslinjer og mål, som compliance stiller op, styrkes kommunikationen på arbejdspladsen. Medarbejderne har en klar forståelse af deres roller og ansvar, hvilket bidrager til mere effektivt teamwork og bedre beslutningstagning.
 • Sikring af retfærdig behandling af medarbejdere og kunder: Compliance sikrer, at både medarbejdere og kunder behandles retfærdigt og i overensstemmelse med gældende love, herunder beskyttelse af persondata. Dette styrker tilliden mellem virksomheden og dens stakeholders og kan føre til øget kundeloyalitet og medarbejdertilfredshed.

Alt i alt, ved at investere i og vedligeholde en robust compliance-struktur, kan din virksomhed ikke blot undgå juridiske problemer, men også opbygge en stærkere, mere ansvarlig og mere respekteret virksomhed. Compliance er ikke bare en lovmæssig nødvendighed; det er en strategisk fordel, der kan differentiere din virksomhed i en konkurrencepræget markedsplads.

Skal du have styr på det sidste inden for compliance i din virksomhed? Hvis du imens har brug for hjælp til at holde styr på din virksomheds regnskab eller bogføring, så vil vi i Stadsrevisionen meget gerne hjælpe dig med den del. Vi har +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, og vil meget gerne hjælpe dig.

Mangler du professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan udfører jeg compliance?

Compliance er en omfattende og kompleks proces, der involverer mere end blot at følge regler. Det er en integreret tilgang til at sikre, at din virksomhed overholder alle relevante love og regler. Her er en trinvis vejledning til, hvordan du effektivt kan implementere compliance i din virksomhed:

Trin 1: Identificering af relevante love

Det første skridt i en effektiv compliance-proces er at identificere de specifikke love, der gælder for din virksomheds sektor og aktiviteter. Dette kræver en grundig forståelse af din virksomheds drift og de juridiske miljøer, den opererer i.

Trin 2: Udvikling af interne retningslinjer

Når de relevante love er identificeret, skal virksomheden udvikle og organisere interne retningslinjer og procedurer for, hvordan disse love skal overholdes. Dette omfatter:

 • Udarbejdelse af klare politikker og procedurer, der adresserer specifikke reguleringskrav.
 • Organisation af træningsprogrammer for medarbejdere for at sikre, at de forstår og kan efterleve disse politikker.
 • Etablering af et effektivt kommunikationssystem, der sikrer, at alle relevante informationer om compliance når ud til de nødvendige dele af organisationen.

Trin 3: Overvågning og revision

Når politikker og procedurer er på plads, er det vigtigt at have systemer til at overvåge deres effektivitet og sikre, at de bliver fulgt. Dette indebærer:

 • Regelmæssig revision af compliance-procedurer for at sikre, at de fortsat er effektive og relevante.
 • Overvågning af compliance gennem interne audits og feedback fra medarbejdere.
 • Opdatering af politikker og træning som respons på nye juridiske krav eller interne ændringer.

Trin 4: Rapportering og feedback

Effektiv compliance kræver også, at der er mekanismer på plads til rapportering om, hvordan lovene overholdes, samt til at håndtere og rapportere om eventuelle overtrædelser. Dette inkluderer:

 • Udvikling af klare retningslinjer for, hvordan og hvornår overtrædelser skal rapporteres.
 • Implementering af et transparent system, der tillader rapportering af overtrædelser uden frygt for repressalier.

Trin 5: Kontinuerlig forbedring

Endelig er det vigtigt at se compliance som en løbende proces. Dette betyder regelmæssig evaluering af strategier og praksis og justering baseret på performance og ændrede omstændigheder. Spørgsmål som “Hvad kan vi gøre bedre?” og “Hvordan sikrer vi, at virksomheden ikke udnyttes kriminelt?” bør være en del af denne evaluering.

Trin 6: Dokumentation

Det sidste trin i compliance-processen er at sikre, at alle retningslinjer, procedurer og revisionsresultater er ordentligt dokumenteret. Dette er vigtigt ikke kun for interne formål, men også for at kunne demonstrere virksomhedens compliance over for myndigheder eller tilsynsførende, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ansvar for compliance: Hvem står til regnskab?

Compliance er en afgørende del af virksomhedens interne kontrol og risikostyring, og ansvaret for denne vigtige funktion ligger primært hos virksomhedens ledelse. Dette inkluderer typisk bestyrelsen og direktionen, som har det overordnede ansvar for at sikre, at virksomheden overholder alle relevante love og regler.

Ledelsens rolle: 

Ledelsen skal ikke blot sikre overholdelse af reglerne; de skal også skabe en kultur af compliance inden for organisationen. Dette indebærer at implementere effektive politikker og procedurer, sikre tilstrækkelig ressourcetildeling til compliance-aktiviteter, og fremme en organisatorisk atmosfære, hvor lovgivningsmæssig og etisk opførsel er normen.

Complianceansvarlig:

I større virksomheder ses det ofte, at der ansættes en dedikeret complianceansvarlig eller endda et helt compliance team. En complianceansvarlig har til opgave at udvikle, implementere og overvåge effektive compliance programmer samt rapportere om deres status til ledelsen. Dette skridt hjælper med at sikre, at virksomheden ikke blot lever op til de juridiske krav, men også aktivt arbejder på at forebygge, opdage og håndtere compliance-relaterede risici.

Små virksomheders tilgang:

Hvis du driver en mindre virksomhed, kan det være, at du ikke har behov for eller ressourcer til at ansætte en specifik complianceansvarlig. I sådanne tilfælde kan ansvaret for compliance ligge direkte hos virksomhedsejeren eller en lille gruppe ledere. Det er vigtigt, at de holder sig løbende opdateret med alle relevante regler og standarder inden for deres specifikke branche for at sikre, at virksomheden fortsat er compliant.

Opdatering og uddannelse: 

Uanset virksomhedens størrelse er det vigtigt, at de ansvarlige for compliance regelmæssigt opdaterer deres viden og færdigheder. Dette kan inkludere deltagelse i workshops, kurser og seminarer, som holder dem informeret om nye lovgivningsmæssige udviklinger og bedste praksisser i branchen.

Samlet ansvar:

Selvom den specifikke rolle kan variere afhængig af virksomhedens størrelse og struktur, er det klart, at ansvaret for compliance er centralt for virksomhedens integritet og succes. Ved at have klare retningslinjer og dedikerede ressourcer til compliance sikrer virksomheder, at de ikke kun overholder lovgivningen, men også arbejder proaktivt med at styrke deres risikostyring og interne kontrolsystemer.

Som du kan se, er der mange ting at holde styr på inden for compliance. Imens du får styr på det under din virksomhed, så lad os hjælpe dig med dit regnskab og bogføring. I Stadsrevisionen har vi +23 revisorer, bogholdere og rådgivere, og vores revisorer har +8 års erfaring og vil meget gerne hjælpe dig.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Compliance

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Compliance refererer til processen, hvor en virksomhed sikrer, at den overholder gældende love, regler og retningslinjer. Det indebærer både at forstå og implementere de nødvendige tiltag for at opfylde juridiske og etiske standarder i virksomhedens drift.

Ved compliance forstår man en systematisk tilgang til at identificere, overvåge og håndtere risici forbundet med lovmæssige og etiske krav. Det er en integreret del af virksomhedens styring og strategi, som sikrer, at virksomheden fungerer inden for lovens rammer og fremmer en kultur af transparens og ansvarlighed.

En compliance medarbejder er en person, der arbejder med at udvikle, implementere og vedligeholde virksomhedens compliance-programmer. Dette omfatter overvågning af virksomhedens efterlevelse af lovgivninger og interne politikker, uddannelse af personale i compliance-relaterede spørgsmål, og rapportering til ledelsen om compliance status og risici.

Compliance systemer er de teknologier og processer, som en virksomhed anvender til at håndtere og overvåge sin efterlevelse af relevante love og regler. Disse systemer kan omfatte software til risikovurdering, audit management, dataovervågning og rapportering, som hjælper virksomheden med at opretholde kontrol og reducere risikoen for overtrædelser.

Compliance spiller en afgørende rolle i beskyttelsen og forbedringen af en virksomheds omdømme. Ved at overholde lovgivningen og operere etiske styrker en virksomhed tilliden blandt kunder, investorer og reguleringsmyndigheder. Virksomheder, der prioriterer compliance, ses ofte som mere troværdige og pålidelige, hvilket kan føre til forbedrede forretningsmuligheder og øget kundeloyalitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: