Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Byggetilladelse

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er byggetilladelse?

En byggetilladelse er et nødvendigt, juridisk dokument udstedt af de lokale myndigheder, typisk kommunen, som autoriserer igangsætningen af et byggeprojekt. Denne tilladelse sikrer, at byggeriet overholder de relevante bestemmelser i byggeloven, specifikt § 16 jf. § 2, og følger kravene i det aktuelle bygningsreglement samt eventuelle lokalplaner. Byggetilladelse kræves for aktiviteter såsom opførelse af ny bebyggelse, tilbygninger, nedrivninger, og væsentlige ændringer eller ombygninger.

Hvad er byggeloven?

Byggeloven sammen med Bygningsreglementet danner rammen omkring, hvordan byggeri i Danmark skal planlægges og udføres. Disse regler sikrer, at alle byggerier opfylder nødvendige standarder vedrørende sikkerhed, sundhed og energiforbrug. Lovgivningen specificerer krav til blandt andet bygningens funktionalitet, indretning, konstruktive forhold, brandforhold, sundhedsforhold, indeklima, energieffektivitet og tekniske installationer.

Hvornår skal man bruge en byggetilladelse?

Byggetilladelse er vigtigt i mange forskellige scenarier inden for byggebranchen. Dette gælder områder som f.eks. at kunne 1) opføre en helt ny bygning, 2) tilføje til eksisterende bygninger, 3) gennemføre omfattende ombygninger eller ændringer, 4) ændre anvendelsen af en bygning omfattende, 5) nedrive eksisterende bygninger eller udføre bygningsarbejder, der påvirker bygningens energiforbrug væsentligt, skal en byggetilladelse indhentes. 

Eksempelvis er det nødvendigt at have en byggetilladelse, hvis du ønsker at opføre et nyt helårshus, tilføje en første sal, opføre en udestue, ændre anvendelsen af rum fra erhverv til beboelse, eller fjerne en bærende væg.

Hvornår kræves der indberetning til BBR efter byggeri?

For nogle mindre byggerier som garager, carporte, udhuse, og drivhuse er det vigtigt at huske på, at der kan være specifikke lokalplaner, der skal overholdes. Dette gælder også overdækkede terrasser, hvis de ikke overstiger 50 m², samt installationer som større satellitantenner. Ifølge de seneste ændringer i bygningsreglementet, kan man opføre eller tilføje til sådanne bygninger uden at søge om byggetilladelse, hvis det samlede areal ikke overstiger 50 m², og de ikke er integrerede i hovedbygningen.

Dette betyder, at hvis du i dag har en garage på 30 m², kan du tilføje en bygning på op til 20 m² uden at skulle ansøge om byggetilladelse. Det er dog vigtigt at forstå og overholde de lokale regler, der kan variere fra kommune til kommune, for at sikre, at alle aspekter af dit byggeprojekt er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvad er BBR?

BBR, eller Bygnings- og Boligregistret, er et omfattende dansk register, der indeholder oplysninger om alle ejendomme i Danmark. Dette register inkluderer basisinformation om ejendommenes fysiske forhold både indvendigt og udvendigt men udelader personlige indretninger og detaljer. Oplysningerne i BBR kommer fra ejendomsejere samt de data, kommunerne har til rådighed. Dette register spiller en central rolle i forvaltningen af ejendomsdata og er afgørende for bl.a. skattevæsenet, realkreditinstitutter og planlægningsmyndigheder.

Hvilke byggerier kræver ikke kommunens godkendelse?

Visse mindre byggeprojekter kræver ikke en formel byggetilladelse. Disse inkluderer indvendige ombygninger, hvor der ikke sker en udvidelse af etagearealet eller væsentlige ændringer i anvendelsen. For eksempel kræver opførelse af små strukturer som havepejse, hegnsmure, og terrasser typisk ikke byggetilladelse, men det er vigtigt at overholde hegnslovens afstandsregler og andre lokale regulativer. Nedrivning af mindre bygninger som garager og udhuse på under 50 m² er også undtaget fra kravet om byggetilladelse.

Installation af brændeovne, pejse og andre ildsteder kræver normalt ikke byggetilladelse, men det er nødvendigt, at man sender en anmeldelse til og modtager godkendelse af skorstensfejeren før brug. Ligeledes kræver udskiftning af eksterne bygningsdele som vinduer, døre, facadebeklædning og tagmaterialer ofte ikke byggetilladelse, men skal overholde eventuelle lokalplaner og tinglyste servitutter.

Husk, ved tilføjelse af væsentlige nye installationer som et ekstra badeværelse eller et nyt værelse, skal ændringerne indberettes til BBR for at sikre korrekt registrering og overholdelse af alle relevante bygningsregler.

Det er også vigtigt at have styr på den korrekte registrering, når det kommer til f.eks. moms. Hos Stadsrevisionen kan vi assistere dig med alt vedrørende momsregistrering og momsindberetning. Vores ekspertise omfatter også korrekt og rettidig indberetning, som hjælper dig med at forebygge unødige bøder. Derudover tilbyder vi rådgivning om momsfradrag, så du kan forbedre din økonomiske situation yderligere. Lad os hjælpe dig med at sikre, at din moms håndteres effektivt og fejlfrit.

Mangler du professionel hjælp til f.eks. din momsindberetning?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for skræddersyet hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvorfor skal man søge byggetilladelse?

Man skal søge byggetilladelse, fordi det sikrer, at byggeriet overholder både bygningsreglementet og eventuelle specifikke krav i en lokalplan. Lokalplanen kan indeholde strammere regler end dem, der er opstillet i bygningsreglementet. Dette er med til at beskytte både miljøet, naboernes interesser og den generelle æstetik i området. Derudover kan der være specifikke begrænsninger, som påvirker mulighederne for at ændre ejendoms brug eller udseende, hvilket typisk fremgår af tinglyste servitutter.

Hvordan kan man ansøge om en byggetilladelse, og hvilke oplysninger skal der med i ansøgningen?

For at ansøge om byggetilladelse, skal man indsende en digital ansøgning til kommunens bygningsmyndighed. Det kræver, at man udfylder et ansøgningsskema online, hvor al nødvendig dokumentation skal være inkluderet og korrekt. Dette inkluderer tegninger, beskrivelser og eventuelle andre relevante dokumenter, der viser, hvordan byggeriet vil overholde gældende regler og forskrifter. Ansøgningen kan ikke godkendes før alle dokumenter er på plads og korrekt gennemgået. Hvis man ikke er digitalt kompetent, tilbyder mange kommuner assistance og hjælp gennem deres borgerservice, hvor man kan få personlig hjælp til at indsende sin ansøgning.

Hvad koster en byggetilladelse?

Prisen på en byggetilladelse kan variere betydeligt fra kommune til kommune. Gebyret for behandling af en byggesag er afhængig af projektets størrelse og kompleksitet, med priser der kan svinge mellem omkring 900 kr. og op til over 20.000 kr. Nogle kommuner, som København, har valgt at fjerne gebyret for byggesagsbehandling. For at få en præcis idé om omkostningerne til byggetilladelsen i din specifikke kommune, anbefales det at tjekke kommunens hjemmeside. Ud over selve gebyret til kommunen skal der ofte også påregnes udgifter til arkitekt, ingeniør, landmåler og geotekniker, som alle er nødvendige for at forberede og indsende den nødvendige dokumentation til byggetilladelsen.

Derudover, hvis projektet indebærer nybyggeri, kan der også være omkostninger forbundet med tegning af byggeskadeforsikring, som beskytter mod eventuelle skader under byggeriets forløb.

Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse?

Tidsrammen for at opnå en byggetilladelse kan variere. Den afhænger af projektets størrelse, kompleksitet og den specifikke kommunes sagsbehandlingstid. Generelt kan behandlingstiden for en byggetilladelse strække sig fra et par uger til flere måneder. Hvis en byggetilladelse bliver afvist, er det muligt at indgive en klage til Statsforvaltningen i den relevante region. Bemærk, at klagen skal indgives inden for fire uger efter modtagelsen af afslaget. De fleste kommuner opkræver et gebyr for behandling af ansøgningen om byggetilladelse, og dette gebyr kan variere betydeligt afhængigt af den enkelte kommunes praksis.

Hvor kan du klage, hvis du får afslag på din ansøgning om byggetilladelse?

Hvis du modtager afslag på din ansøgning om byggetilladelse, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen indgives til Byggeklageenheden under Nævnenes Hus senest fire uger efter, du har modtaget afslaget. Det er vigtigt at bemærke, at Byggeklageenheden primært behandler klager, der vedrører juridiske aspekter af byggesagsbehandlingen, såsom om kommunen har fortolket og anvendt byggeloven og bygningsreglementet korrekt.

Hvad er konsekvensen af at bygge uden byggetilladelse?

Det kan medføre alvorlige konsekvenser at påbegynde eller udføre byggeprojekter uden den nødvendige byggetilladelse. For det første kan man blive pålagt en bøde for at overtræde byggereglerne. Derudover kan det være nødvendigt at nedrive det ulovlige byggeri, hvis det strider mod byggeloven, gældende lokalplaner eller bygningsreglementet. Hvis et byggeri er opført uden korrekt byggetilladelse, eller hvis det afviger fra det godkendte i byggetilladelsen, anses det som ulovligt. For at rette op på dette skal byggeriet enten lovliggøres gennem en efterfølgende byggetilladelse eller ved at tilbageføre byggeriet til den tidligere godkendte tilstand. I værste fald kan ejeren blive pålagt at foretage omfattende ændringer eller endda nedrivning af bygningen på egen bekostning. Dette sker typisk, hvis byggeriet ikke lever op til de krav, der er fastsat i Byggeloven eller bygningsreglementet.

Har du styr på alle kravene, som dit regnskab og din bogføring skal leve op til? Hos Stadsrevisionen forstår vi vigtigheden af korrekt regnskabsføring og bogholderi. Vores team af erfarne revisorer er eksperter i at håndtere og revidere dine finansielle dokumenter. Vi sikrer, at dit regnskab nøje afspejler den økonomiske virkelighed for både din virksomhed og din personlige økonomi. Med vores hjælp garanteres det, at alle finansielle rapporter ikke alene er præcise, men også leveres rettidigt til Erhvervsstyrelsen. 

Ønsker du professionel hjælp til at sikre, at dit regnskab lever op til alle krav?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Kan en byggetilladelse bortfalde?

En byggetilladelse kan bortfalde, hvis det byggeri, som tilladelsen dækker, ikke påbegyndes inden for et år efter tilladelsens udstedelse. Det er derfor vigtigt at igangsætte byggeprojektet inden denne frist for at opretholde gyldigheden af byggetilladelsen. Hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden for dette tidsrum, skal man ansøge om en ny byggetilladelse for at fortsætte projektet lovligt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om byggetilladelse

I Danmark må man udføre mindre byggeprojekter uden en formel byggetilladelse, så længe de opfylder bestemte kriterier angivet i bygningsreglementet. Dette omfatter typisk små konstruktioner som skure, carporte, terrasser, og lignende, forudsat at de ikke overstiger 50 m² i samlet areal. Det er dog vigtigt at sikre, at byggeriet ikke krænker andre regler eller lokalplaner, såsom afstandskrav til nabogrunde eller særlige æstetiske retningslinjer.

Man skal ansøge om byggetilladelse, når man planlægger at opføre, ændre eller nedrive bygninger, der overstiger de grænser og betingelser, der er fastsat for byggerier, der kan udføres uden byggetilladelse. Det inkluderer større nybyggerier, tilbygninger, og væsentlige ændringer i anvendelsen af eksisterende bygninger. Enhver ændring, der berører bygningens struktur, sikkerhed, eller ændrer dens anvendelse væsentligt, kræver normalt en byggetilladelse.

Prisen for en byggetilladelse varierer betydeligt mellem forskellige kommuner i Danmark. Generelt afhænger gebyret for en byggetilladelse af projektets størrelse og kompleksitet. Priserne kan variere fra så lidt som 900 kr. for mindre projekter til over 20.000 kr. for større eller mere komplekse byggerier. Det anbefales at kontakte din lokale kommune eller besøge deres hjemmeside for specifikke oplysninger om byggesagsgebyrer.

For at ansøge om en byggetilladelse skal man indsende en ansøgning til den lokale bygningsmyndighed, typisk via kommunens digitale selvbetjeningsløsninger. Ansøgningen skal indeholde nødvendige dokumenter som byggeplaner, tegninger, og andre relevante data, der viser, at byggeprojektet overholder gældende bygningsreglement og lokalplaner. Hvis du har brug for hjælp, tilbyder mange kommuner vejledning gennem deres borgerservice.

At bygge uden den nødvendige byggetilladelse kan føre til alvorlige konsekvenser, herunder bøder og krav om nedrivning af det ulovlige byggeri. Hvis et byggeri opføres uden byggetilladelse, og det opdages af myndighederne, vil ejeren blive pålagt at stoppe alle byggeaktiviteter indtil en gyldig byggetilladelse er opnået, og i nogle tilfælde kan det kræve, at byggeriet skal nedrives eller bringes i overensstemmelse med lovgivningen. Det er derfor vigtigt altid at sikre sig en byggetilladelse, inden byggeprojektet påbegyndes.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: