Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Boligstøtte

Hvis du bor til leje, kan du måske være berettiget til boligstøtte, et økonomisk tilskud til din husleje. Læs mere om, hvem der kan søge om boligstøtte og hvordan du gør.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er et månedligt beløb, du kan modtage fra det offentlige som tilskud til dine huslejeomkostninger, og fungerer dermed som en hjælp til personer med begrænsede økonomiske midler.

Boligstøtte er en økonomisk støtte, som du kan modtage månedligt fra det offentlige. Denne støtte har til formål at hjælpe individer og familier med begrænsede økonomiske midler ved at yde et tilskud til deres huslejeomkostninger. Boligstøtte kan være en afgørende hjælp for mange, især for dem, der kæmper med at dække daglige udgifter og faste omkostninger.

Boligstøtte er skattefri og tildeles som et direkte bidrag til lejere, der opfylder visse kriterier. Det er vigtigt at bemærke, at boligstøtten ikke er ment som en fuld dækning af huslejen. Modtagere af boligstøtte skal derfor stadig betale en del af huslejen selv. Denne resterende del kaldes et “mindstebeløb”.

For at være berettiget til boligstøtte er der en række kriterier, der skal opfyldes. Disse kriterier omfatter størrelsen på huslejen, størrelsen og typen af bolig, antallet af personer der bor i boligen, samt samlet indkomst og formue for alle husstandens medlemmer. Derudover kan din status som enten folkepensionist eller førtidspensionist også påvirke din ret til at modtage boligstøtte.

Det er vigtigt at forstå alle disse forhold, da de spiller en rolle i afgørelsen af, hvor meget boligstøtte du kan modtage. Hvis du tror, du kan være berettiget til boligstøtte, er det anbefalet at søge yderligere information og vejledning for at sikre, at du kan drage fordel af denne offentlige støtte.

Hvem kan søge om boligstøtte?

Kernen i forskellen mellem interne og eksterne regnskaber er, hvorvi

Boligstøtte er designet til at støtte lejere af helårsboliger, som er udstyret med eget køkken. Dette er en grundlæggende forudsætning for at kunne ansøge om boligstøtte.

Hvis du deler boligen med andre, er det vigtigt at notere sig, at kun én person i husstanden kan modtage boligstøtte. Dette betyder, at ansøgningen om boligstøtte skal koordineres for at sikre, at den person, der bedst opfylder kriterierne, står som ansøger.

Der er også muligheder for at søge boligstøtte under specifikke boligforhold såsom forældrekøb. I disse tilfælde er det nødvendigt, at der foreligger en formel lejekontrakt mellem parterne. Ligeledes kan personer, der bor i en fremlejet bolig, også ansøge om boligstøtte, såfremt de opfylder de øvrige kriterier.

For førtidspensionister eller folkepensionister, som bor i andels- eller ejerboliger, åbnes der også op for muligheden for at søge om boligstøtte. Det er dog vigtigt at bemærke, at boligstøtte i disse tilfælde udbetales som et lån, hvilket medfører særlige betingelser og krav.

For alle potentielle ansøgere er det vigtigt at indhente korrekt information og vejledning, for at sikre at alle kriterier og regler er opfyldt, før der søges om boligstøtte. Korrekt forståelse og anvendelse af disse regler kan være afgørende for, om du kan modtage økonomisk støtte til din boligsituation.

dt de offentliggøres. Typisk varierer indholdet også mellem de to. Som følge heraf kan man udføre varierende regnskabsanalyser baseret på disse to typer regnskaber.

Det eksterne regnskab er oftest kendt som årsrapporten, og det er denne rapport, der tjener som grundlag for den eksterne regnskabsanalyse. Denne analyse bør præsentere et retvisende overblik over virksomhedens økonomiske status og finansielle styrke. Eftersom årsrapporten er offentligt tilgængelig, vil den ikke nødvendigvis indeholde alle detaljer og vil ofte fokusere mere på det overordnede perspektiv end de specifikke detaljer.

Det interne regnskab, ofte benævnt som det interne årsregnskab, giver mulighed for en mere detaljeret undersøgelse af virksomhedens nøgletal. Dette gør, at man kan udføre en mere grundig regnskabsanalyse med det interne regnskab i forhold til det eksterne.

Mens det eksterne regnskab skal overholde bestemte regelsæt som fx årsregnskabsloven, er det interne regnskab mere fleksibelt i sin opbygning. Selvom dette regnskab primært er konfidentielt og kun til virksomhedens eget brug, kan eksterne parter som banker og andre stakeholdere, undertiden anmode om indsigt for at evaluere aspekter som virksomhedens kreditværdighed. 

Boligstøtten afhænger af din indkomst

Hvis din indkomst ændrer sig, ændrer din boligstøtte sig også. Det er nemlig sådan, at Udbetaling Danmark hver måned ser på, om du har fået den boligstøtte, du har haft ret til ud fra dine indkomstoplysninger fra SKAT. Udbetaling Danmark regulerer også din boligstøtte, hvis du har fået for meget eller for lidt. Det kan eksempelvis være, at du en måned får udbetalt feriepenge og derfor har en større indkomst end normalt. Din boligstøtte bliver dog kun reguleret, hvis din indkomst stiger eller falder med mere end 800 kr.

Hvor meget kan du få i boligstøtte?

Størrelsen på den boligstøtte, du kan modtage, afhænger af flere forskellige faktorer, herunder: størrelsen på din bolig, din huslejes størrelse, antallet af børn og voksne i boligen, husstandens samlede indkomst og formue og din status som lejer, folkepensionist eller førtidspensionist.

Disse faktorer spiller alle en afgørende rolle i beregningen af din boligstøtte. Desuden kan visse boligforhold, som for eksempel at bo til leje hos en samlever eller dine forældre, eller hvis du fremlejer hele eller dele af din bolig, også påvirke din ret til boligstøtte.

Størrelsen på din bolig

Hvor meget du kan få udbetalt, afhænger af størrelsen af din bolig. Du kan dermed kun få støtte op til et vist antal kvadratmeter. Hvis du bor alene, vil boligstøtten blive beregnet ud fra de første 65 kvadratmeter af din bolig. Hvis din bolig er større, som for eksempel 75 kvadratmeter, vil du modtage støtte svarende til 65 kvadratmeter. Bor I flere personer i boligen, tillægges der yderligere 20 kvadratmeter for hver ekstra person. Så hvis I eksempelvis er tre personer i en bolig på 120 kvadratmeter, vil beregningen omfatte 105 kvadratmeter.

Størrelsen på din husleje

Din husleje har også direkte indflydelse på størrelsen af din boligstøtte. Det er kun selve huslejen, der tæller med i beregningen, uden andre omkostninger som el, vand og varme. For at kvalificere dig til boligstøtte, må din husleje ikke overstige et bestemt maksimum, som i 2023 er 84.500 kr. årligt, hvilket svarer til ca. 7.041 kr. om måneden. Der kan dog være særlige undtagelser, for eksempel hvis du har hjemmeboende børn under 18 år.

Antal børn og voksne i boligen

Antallet af børn og voksne i din bolig er også afgørende for, hvor meget boligstøtte du kan modtage. Flere børn i boligen kan give ret til et højere støttebeløb, da indkomstgrænsen øges for hvert barn fra det andet til det fjerde barn. En lovændring fra 2019 betyder desuden, at børnenes indkomst og formue ikke længere tæller med i boligstøtteberegningen.

Husstandens samlede indkomst og formue

Størrelsen på boligstøtten afhænger ligeledes af husstandens samlede indkomst og formue. Udbetaling Danmark anvender oplysninger om personlig indkomst, aktieindkomst og positiv kapitalindkomst samt formue over minimumsgrænsen fra alle personer over 18 år i husstanden. Ændringer i husstandens indkomst, som f.eks. en tilbagebetaling fra skat, kan føre til en justering af boligstøtten.

For at give dig et mere præcist billede af, hvad du kan forvente i boligstøtte, afhængigt af din situation, kan du se tabellen herunder. Tabel viser de maksimale beløb, som kan udbetales pr. måned i 2024 for ikke-pensionister, der lejer deres bolig, baseret på antallet af børn i husstanden:

Når du bor til leje og ikke er pensionist

Antal børn i boligen

Maks pr. måned (2024)

0 børn

1.140 kr.

1-3 børn

4.010 kr.

4 børn eller flere

5.013 kr.

Det er vigtigt at forstå alle aspekter for at sikre, at du får maksimeret din boligstøtte. Hvis du er usikker på, hvordan disse regler påvirker dig, kan det være en god idé at søge rådgivning eller hjælp til at navigere i reglerne for boligstøtte.

Det kan være udfordrende at holde styr på de mange kriterier og regler for boligstøtte. Kontakt Stadsrevisionen for professionel støtte og rådgivning til din ansøgningsproces, og sikre, at du opfylder alle betingelser og får den støtte, du har ret til.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Boligstøtte som pensionist

Er du pensionist, kan det være det være en fordel at søge om boligstøtte, da dette bidrag kan skabe mere rum i dit budget. For pensionister, både folkepensionister og førtidspensionister, fungerer boligstøtte som en hjælpende hånd til at dække en del af huslejeudgifterne, hvilket kan lette presset på den økonomiske situation.

Det er væsentligt at bemærke, at for at være berettiget til boligstøtte som pensionist, skal du bo i en bolig, der er egnet til helårsbrug. Men der er væsentlige forskelle i, hvor meget boligstøtte du kan modtage, afhængig af din specifikke pensioniststatus – såsom om du er folkepensionist eller førtidspensionist, og om du er blevet tildelt førtidspension før eller efter 2003.

En yderligere fordel for pensionister er muligheden for at få støtte til huslejen, selvom du har ejerandel i din bolig eller bor sammen med ejeren af boligen. I sådanne tilfælde udbetales boligstøtten som et lån, som skal tilbagebetales ved salg af boligen eller flytning.

Når du er førtidspensionist efter de nye regler

Antal børn i boligen

Maks pr. måned (2024)

0-3 børn

4.010 kr.

4 børn eller flere

5.013 kr.

Når du er førtidspensionist efter de gamle regler

Hvis du får boligstøtte efter de gamle regler, kaldes det boligydelse. Boligydelsen tilfalder folkepensionister og førtidspensionister, som modtager boligstøtte efter den gamle ordning fra før 2003.

Antal børn i boligen

Maks pr. måned (2024)

0-3 børn

4.563 kr.

4 børn eller flere

5.704 kr.

Når du er folkepensionist

Antal børn i boligen

Maks pr. måned (2024)

0-3 børn

4.563 kr.

4 børn eller flere

5.704 kr.

Boligstøtte som studerende

Som studerende med en stram økonomi er det en god idé at undersøge mulighederne for boligstøtte, især hvis du bor i en lejebolig. Boligstøtte kan give dig ekstra råderum i budgettet og bidrage til et højere rådighedsbeløb, hvilket kan være en stor hjælp, når du lever af SU.

Din mulighed for at modtage boligstøtte, samt størrelsen på det beløb du kan få, er direkte forbundet med dine boligforhold. Flere faktorer kan påvirke beregningen af din boligstøtte. For eksempel

Fremleje af et værelse: Selvom du udlejer et værelse i din lejebolig, kan du fortsat være berettiget til boligstøtte. Dog vil arealet af det udlejede værelse ikke tælle med i støtteberegningen, hvilket kan medføre et reduceret boligstøttebeløb.

Bolig under udveksling: Hvis du tager på udveksling, kan du vedligeholde din boligstøtte, forudsat at du ikke fremlejer din bolig i perioden, du fortsat betaler husleje, og at du har intentioner om at vende tilbage til boligen inden for seks måneder.

Leje i en privat husholdning: Bor du for eksempel hos din kæreste eller forældre, og indgår du i deres husholdning, er der i de fleste tilfælde ikke mulighed for at få tildelt boligstøtte til huslejen.

At stå på egne ben som studerende kan medføre betydelige startudgifter, herunder depositum og forudbetalt leje, samt omkostninger til møbler og køkkenudstyr. Det er en stor fordel at anvende et budget til nøje at overvåge og håndtere din økonomi, så du kan sikre, at du lever indenfor dine midler og samtidig udnytter støttemuligheder som boligstøtte.

Boligstøtte er et væsentligt værktøj i din økonomiske værktøjskasse som studerende. Det kan give dig den nødvendige økonomiske hjælp, så du kan koncentrere dig om dine studier uden den ekstra finansielle stress. Hvis du er i tvivl om, hvordan du navigerer i ansøgningsprocessen for boligstøtte, eller hvordan dine nuværende boligforhold påvirker din berettigelse, kan det betale sig at opsøge yderligere information og vejledning.

Har du brug for professionel hjælp? Kontakt os for at få støtte og rådgivning om dine muligheder for boligstøtte og få de værktøjer, du behøver for at maksimere din studietid uden økonomisk stress.

Hvordan søger du om boligstøtte?

Du kan søge om boligstøtte online gennem borger.dk. På borger.dk finder du også en boligstøtteberegner, der hjælper dig med at få et overblik over, hvor meget boligstøtte du kan være berettiget til.

For at kunne gennemføre din ansøgning om boligstøtte, skal du uploade en kopi af din lejekontrakt. Dette dokument er afgørende, da det bekræfter de aftaler, der er indgået mellem dig og din udlejer. Det er Udbetaling Danmark, der varetager behandlingen af din ansøgning om boligstøtte, og du kan forvente en sagsbehandlingstid på cirka 13 uger fra den dag, de modtager din ansøgning.

Når det kommer til udbetaling af boligstøtte, sker dette månedligt og på den første hverdag i måneden. Dette beløb er altid forudbetalt, hvilket betyder, at du modtager støtten for den kommende måned.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om boligstøtte

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Boligstøtte er tilgængelig for lejere af helårsboliger med eget køkken. Både studerende, pensionister og almindelige lejere kan kvalificere sig, hvis de opfylder bestemte kriterier vedrørende indkomst, boligtype og familiestørrelse.

Størrelsen på din boligstøtte afhænger af flere kriterier, herunder størrelsen af din bolig, din husleje, antallet af børn og voksne i boligen, samt husstandens samlede indkomst og formue. For ikke-pensionister kan beløbet variere fra 1.140 kr. til 5.013 kr. pr. måned i 2024.

Man er berettiget til boligstøtte, når man opfylder alle de fastsatte krav, herunder boligens størrelse og husleje, samt husstandens indkomst og formue. Specifikke betingelser gælder også for pensionister og studerende.

Når du flytter til en ny bolig, skal du ansøge om boligstøtte på ny, da støtten er specifik for hver bolig og baseres på de aktuelle bolig- og indkomstforhold. Det er vigtigt at informere Udbetaling Danmark om flytningen og de nye boligforhold for at sikre en korrekt beregning og udbetaling af din boligstøtte.

Hvis du fremlejer din bolig eller et værelse, vil dette område ikke medregnes i beregningen af din boligstøtte. Dette kan resultere i en nedsat boligstøtte, afhængigt af den procentdel af boligen, der fremlejes.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: