Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bogføringsloven

Bogføringsloven repræsenterer en central søjle i den finansielle regulering for erhvervsdrivende i Danmark. Denne lov fastlægger de nødvendige retningslinjer for korrekt bogføring af finansielle posteringer, som gælder for private virksomheder, organisationer og diverse sammenslutninger - en vigtig praksis for både transparens og retssikkerhed inden for erhvervslivet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven repræsenterer en central søjle i den finansielle regulering for erhvervsdrivende i Danmark. Denne lov fastlægger de nødvendige retningslinjer for korrekt bogføring af finansielle posteringer, som gælder for private virksomheder, organisationer og diverse sammenslutninger – en vigtig praksis for både transparens og retssikkerhed inden for erhvervslivet.

Lovgivningen påbyder alle ikke-statslige eller kommunale virksomheder at føre en præcis og rettidig bogføring. Dette indebærer, at regnskabsmateriale skal være fuldstændigt, ajourført og bevares sikkert i minimum fem år. Det sikrer, at virksomheder har et solidt grundlag for at udarbejde skattemæssige årsregnskaber og andre finansielle rapporter.

Et væsentligt aspekt ved loven er kravet om, at alle finansielle posteringer skal kunne understøttes af valide bilag. Dette tjener til at sikre, at hvert element i virksomhedens finansielle historik kan efterprøves og valideres.

Valutahåndtering i regnskaber

Bogføringsloven kræver også, at transaktioner i fremmed valuta indarbejdes i regnskabet med den korrekte omregningskurs. Virksomhederne står frit for at vælge mellem gennemsnitskursen eller kursen på transaktionsdagen for at omregne udenlandsk valuta til danske kroner, hvilket skal noteres tydeligt i regnskabsmaterialet.

Mindstekravsbekendtgørelsen

Inden for bogføringslovens rammer ligger også mindstekravsbekendtgørelsen. Denne bekendtgørelse stipulerer, hvordan virksomheder skal strukturere og fremlægge deres skattemæssige årsregnskab. Disse krav varierer alt efter virksomhedens regnskabsklasse og sikrer, at regnskabet lever op til de lovgivningsmæssige standarder.

Bogføringsloven er essentiel for økonomisk forvaltning og compliance i Danmark. Dens overholdelse er ikke kun juridisk bindende, men også en indikator for finansiel ansvarlighed og pålidelighed i en virksomhed. For at navigere korrekt efter bogføringsloven, må virksomheder og deres regnskabsførere konstant være opdaterede med de nyeste regler og praksisser inden for området.

Det er essentielt for enhver erhvervsdrivende at forstå og implementere bogføringslovens retningslinjer, da de danner grundlaget for pålideligt og gennemsigtigt regnskabsarbejde. Sådan sikres det, at alle virksomheder i Danmark bidrager til et sundt og retfærdigt erhvervsklima.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bogføringslovens udvikling

Gennem årene har bogføringsloven undergået væsentlige forandringer, reflekterende af de skiftende krav i det moderne erhvervsliv. Disse ændringer har gradvist formet loven til at omfavne digitale fremskridt og har justeret de eksisterende bestemmelser for at sikre relevans og effektivitet. I denne udvikling markerer 2015 og 2022 vigtige milepæle, hvor der blev introduceret nye dimensioner af reguleringskrav i overensstemmelse med teknologiens udvikling og virksomhedernes behov.

Opdateringen af bogføringsloven i 2015

Den revolutionerende opdatering af bogføringsloven i 2015 banede vejen for en digital transformation inden for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Dette gjorde det muligt for virksomheder at vælge mellem fysisk og elektronisk opbevaring af regnskabsmaterialet, hvilket introducerede en fleksibilitet, der afspejlede den digitale udvikling. Ikke længere var det et ufravigeligt krav at opbevare originale papirbilag, såfremt en virksomhed valgte at benytte sig af elektronisk opbevaring. Denne ændring tillod virksomheder at gemme regnskabsmateriale i cloud-løsninger, og kravene til adgang for myndighederne blev ligeledes tilpasset, for at sikre en ubesværet og sikker audit.

Implementeringen af den nye bogføringslov i 2022

Folketingets vedtagelse af den nye bogføringslov, den 19. maj 2022, som trådte i kraft pr. 1. juli 2022, signalerede en videreførelse af de grundlæggende principper i bogføringslovgivningen, samtidig med at den indførte nye foranstaltninger. Med denne nye lovgivning skal virksomheder, der allerede er bogføringspligtige, fortsat overholde denne pligt og sikre nøjagtig og rettidig bogføring af alle transaktioner. Bevarelsen af regnskabsmateriale i fem år forbliver ligeledes et uændret krav.

De introducerede fornyelser i den nye bogføringslov omfatter bl.a. en udvidet definition af regnskabsmateriale og specificering af virksomheders bogføringsprocedurer. Dette inkluderer et krav om, at virksomheder nu skal dokumentere og beskrive deres bogføringsprocedurer detaljeret. Disse procedurer skal omfatte metoder til løbende registrering af transaktioner, korrekt opbevaring af regnskabsmateriale og udpegning af ansvarlige medarbejdere for disse opgaver. Dette nye krav træder i kraft i det regnskabsår, som starter efter 1. oktober 2022, og understreger vigtigheden af interne kontroller og procedurer for korrekt regnskabsføring.

Den vedvarende udvikling og tilpasning af bogføringsloven er et vidnesbyrd om Danmarks engagement i at sikre, at finansiel rapportering og dokumentation forbliver pålidelig, gennemsigtig og tilpasset tidens teknologiske fremskridt. For at fremme forståelsen og anvendelsen af bogføringsloven er det kritisk for erhvervsdrivende og regnskabsprofessionelle kontinuerligt at holde sig ajour med disse ændringer og sikre overholdelse i overensstemmelse med de nyeste standarder.

Digital bogføring

Fra 2024 markerer indførelsen af digital bogføring en betydelig overgang i hvordan danske virksomheder håndterer deres finansielle poster. Dette skift er indledt af Erhvervsstyrelsen, som understreger, at alle virksomheder skal anvende digitale bogføringssystemer og sikre, at bilag såsom kvitteringer og fakturaer er digitalt bevarede.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Tidslinjen for overgang til digital bogføring

  • 1. februar 2023: En ny bekendtgørelse, der definerer krav til digitale bogføringssystemer, vil træde i kraft.
  • 1. januar 2024: Erhvervsstyrelsen forventes at udgive en liste over godkendte digitale bogføringssystemer.
  • Juli 2024 (forventet): Virksomheder i regnskabsklasse B, C og D forventes at skulle opfylde kravene til digital bogføring.
  • Januar 2026 (forventet): Virksomheder i regnskabsklasse A, som har haft en nettoomsætning på over 300.000 kr. i to på hinanden følgende år, forventes at skulle anvende digitale bogføringssystemer.

Det præcise tidspunkt for pligtens ikrafttrædelse kendes endnu ikke og vil blive meddelt.

Fordele ved digital bogføring

Den digitale bogføring byder på mange fordele, herunder:

  • Reduceret administrativt arbejde.
  • Bedre udnyttelse af kontorplads.
  • Miljømæssige fordele.
  • Øget indsats mod økonomisk snyd.
  • Mindsket risiko for fejl i bogføringsprocessen.

Denne nye fase i finansiel rapportering er mere end bare en lovmæssig forpligtelse; det er et skridt mod en smartere og mere ansvarlig forretningsførelse. Det er essentielt for alle virksomhedsejere og bogholdere at forstå de nye krav og begynde forberedelsen til at implementere de nødvendige systemer, der kan understøtte en effektiv og lovpligtig digital bogføringsproces.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bogføringsloven

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Bogføringsloven er en dansk lov, der fastsætter reglerne for, hvordan virksomheder skal håndtere deres bogføring og regnskabsmateriale. Den gælder for alle ikke-statslige eller ikke-kommunale virksomheder i Danmark og dækker kravene til dokumentation, opbevaring af regnskabsmateriale, og brugen af valuta i regnskaber.

Ifølge bogføringsloven skal regnskabsmateriale opbevares i minimum fem år. Det er for at sikre, at dokumentation for virksomhedens finansielle transaktioner er tilgængelig for revision og eventuel inspektion af skattemyndigheder.

I 2015 blev loven opdateret for at tillade elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og fjernede kravet om opbevaring af originale papirbilag, hvis informationerne blev gemt digitalt. I 2022 introduceredes en ny lovændring, omhandlende krav om digitale bogføringssystemer og digitale bogføringsprocesser, samt en udvidelse af definitionen af regnskabsmateriale og krav til beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer.

Kravene om digital bogføring træder i kraft over en flerårig periode fra 2024. De præcise datoer for, hvornår de enkelte virksomheder skal overholde de nye regler, varierer baseret på virksomhedens regnskabsklasse. Virksomheder i regnskabsklasse B, C og D forventes at skulle bogføre digitalt fra juli 2024, mens virksomheder i regnskabsklasse A med en nettoomsætning over 300.000 kr. i to på hinanden følgende år skal anvende digitale bogføringssystemer senest januar 2026.

Digital bogføring har mange fordele, herunder øget effektivitet ved at reducere manuelt papirarbejde, sparet kontorplads ved at fjerne fysiske bilag, miljømæssige fordele ved at skære ned på papirforbruget, styrket indsats mod økonomisk snyd og færre fejl i bogføringen. Disse systemer kan også gøre det lettere for virksomheder at overholde lovgivningen og fremme en mere ansvarlig forretningspraksis.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: