Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Årsregnskab

Et årsregnskab er en nøglekomponent i enhver virksomheds økonomiske rapportering. Årsregnskabet udarbejdes en gang årligt og afspejler virksomhedens økonomiske præstationer,

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er en nøglekomponent i enhver virksomheds økonomiske rapportering. Årsregnskabet udarbejdes en gang årligt og afspejler virksomhedens økonomiske præstationer, ved at vise hvordan midlerne er blevet anvendt gennem året, og hvor virksomheden står økonomisk ved årets afslutning.

Formålet med et årsregnskab

Årsregnskabet er ikke blot en simpel oversigt; det er et vigtigt værktøj for virksomhedsejere til at overvåge og analysere deres økonomi. Det sikrer, at man som virksomhedsejer kan oplyse korrekt over- eller underskud til SKAT og opfylde indberetningskravene til Erhvervsstyrelsen, hvis dette er nødvendigt.

Udarbejdelse af et årsregnskab

For dem, der ikke har adgang til en bogholder eller revisor, kan online regnskabsprogrammer være til stor hjælp til løbende at bogføre virksomhedens økonomiske transaktioner. 

Et standard årsregnskab vil typisk indeholde: 

 • Resultatopgørelse: Et overblik over virksomhedens økonomiske performance, baseret på indtægter og udgifter i det givne regnskabsår. 
 • Balance: En oversigt over virksomhedens aktiver og passiver, hvilket inkluderer alt fra anlægsaktiver og varebeholdninger til egenkapital og gæld. 
 • Noter: Disse kan indeholde en række forskellige oplysninger som ledelsespåtegninger eller detaljer om anvendt regnskabspraksis.

Selvstændig udarbejdelse af årsregnskabet: Selvom nogle virksomhedstyper kan kræve ekstern revision af årsregnskabet, har mange virksomhedsejere mulighed for selv at stå for udarbejdelsen. Men pas på! Selv hvis du handler i god tro, kan et fejlbehæftet årsregnskab resultere i bøder. Uanset din virksomheds struktur er det altid en fordel at overveje professionel hjælp, for at sikre at dit årsregnskab er korrekt og opfylder alle nødvendige krav.

Ved at have et klart og korrekt årsregnskab sikrer du, at din virksomheds økonomi er transparent og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Med det rette værktøj og forståelse kan årsregnskabet være en uvurderlig ressource for enhver virksomhedsejer.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvem skal indberette årsregnskab?

Indberetning af et årsregnskab sker gennem en årsrapport, som foruden selve årsregnskabet, indeholder yderligere væsentlige oplysninger om virksomheden. Det er en afgørende proces for mange virksomhedsstrukturer. Virksomheder, som skal indberette deres årsregnskab via en årsrapport, inkluderer: 

 • Anpartsselskaber (ApS) 
 • Aktieselskaber (A/S) 
 • Partnerselskaber 
 • Interessentskaber (kun hvis alle ejere er selskaber) 
 • Kommanditselskaber (kun hvis alle ejere er selskaber) 
 • Erhvervsdrivende fonde 
 • Virksomheder med begrænset ansvar 
 • Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) 
 • Medarbejderinvesteringsselskaber

Hvem er fritaget for at indberette årsregnskab?

Selvom mange virksomheder skal indberette en årsrapport, findes der undtagelser. Blandt de virksomheder, der ikke behøver at indberette årsregnskab, er: 

 • Enkeltmandsvirksomheder 
 • Personligt ejede mindre virksomheder 
 • Interessentskaber (hvis en eller flere ejere er personer) 
 • Kommanditselskaber (hvis en eller flere ejere er personer) 
 • Virksomheder med en gældende undtagelseserklæring 
 • Virksomheder i konkurs 
 • Virksomheder under rekonstruktion (i henhold til konkursloven)

Undtagelser fra kravet om indberetning af årsregnskab:

Selvom de fleste virksomheder skal indsende en årsrapport, findes der specifikke betingelser, hvor visse virksomheder kan blive fritaget. Blandt de virksomheder, der under visse forhold kan søge undtagelse, er: 

 • Andelsselskaber, samt virksomheder og foreninger med begrænset ansvar 
 • Interessentskaber og kommanditselskaber 
 • Inaktive datterselskaber 
 • Filialer tilhørende udenlandske virksomheder

Grundlæggende krav til årsrapportens indhold

 1. Forsiden af Årsrapporten:
  • Den klare betegnelse “Årsrapport”.
  • Virksomhedens detaljer inklusiv navn, CVR-nummer og fysiske adresse.
  • Perioden, som årsregnskabet dækker.
  • Navnet på generalforsamlingens dirigent eller tilsvarende godkendelsesorgan.
  • Datoen for hvornår årsrapporten blev godkendt.
 2. Underskrifter:
  • Alle årsrapporter skal have korrekt dokumentation for at sikre, at de er i overensstemmelse med gældende lovgivning og virksomhedens vedtægter.
  • Det er vigtigt at notere, hvem der har udarbejdet, revideret, godkendt og bekræftet årsrapporten.
  • Digital indberetning af årsrapporten garanterer, at rapporten har modtaget nødvendige underskrifter fra både dirigenten og eventuelt en revisor.
 3. Sprogvalg: Grundlæggende skal årsrapporten være enten på dansk eller engelsk.

Særlige krav baseret på regnskabsklasse

Virksomheder inddeles i forskellige regnskabsklasser, fra A til D. Afhængigt af din virksomheds klassificering, vil der være specifikke krav:

Regnskabsklasse A

Denne kategori omfatter primært personligt ejede virksomheder – enkeltmandsvirksomheder, mindre virksomheder med personligt ejerskab og interessentskaber.

For visse erhvervsdrivende virksomheder er der specifikke lovmæssige krav.

 • Kriterierne inkluderer en balance på maksimalt 7 millioner kroner, nettoomsætning på op til 14 millioner kroner og et gennemsnit på 10 fuldtidsansatte igennem regnskabsåret.

Selvom virksomhedsejere i klasse A ikke er påkrævet at udarbejde en årsrapport, hvis de vælger at gøre det, skal den indeholde et detaljeret årsregnskab, ledelsespåtegning og revisionspåtegning.

Regnskabsklasse B

Indenfor kategorien af mikro- og små virksomheder findes Regnskabsklasse B, som primært dækker virksomheder som anpartsselskaber og aktieselskaber med begrænset hæftelse. Hovedskellet mellem disse to underkategorier ligger i deres regnskabskrav. Mikrovirksomhederne er unikke, idet de ikke er pålagt at få revideret deres årsregnskab af en revisor.

Kriterierne for en mikrovirksomhed er: 

 • Ikke at overskride 2 af følgende grænser i 2 på hinanden følgende regnskabsår:
 • En balance på op til 4 millioner kroner.
 • En nettoomsætning på maksimalt 8 millioner kroner.
 • I gennemsnit 12 fuldtidsansatte i regnskabsåret.

For små virksomheder gælder det: 

 • At 2 af følgende kriterier ikke overskrides i 2 på hinanden følgende regnskabsår:
 • En balance på 36 millioner kroner.
 • En nettoomsætning på 72 millioner kroner.
 • Et gennemsnit på 50 fuldtidsansatte i løbet af regnskabsåret.

For begge typer virksomheder inden for Regnskabsklasse B er det afgørende at inkludere: 

 • Et detaljeret årsregnskab. 
 • En ledelsesberetning. 
 • En ledelsespåtegning (med undtagelse, hvis der kun er ét ledelsesmedlem). 
 • En revisionspåtegning.

Regnskabsklasse C

Regnskabsklasse C omfatter mellemstore og store virksomheder, typisk anpartsselskaber og aktieselskaber med begrænset hæftelse.

Kriterierne for mellemstore virksomheder: 

 • Maksimum 2 af nedenstående kriterier overskrides ikke i 2 regnskabsår i træk:
 • En balance på 143 millioner kroner.
 • En nettoomsætning på 286 millioner kroner.
 • Et gennemsnit af 250 fuldtidsansatte i løbet af regnskabsåret.

Store virksomheder kategoriseres ved at overskride 2 af de nævnte grænser.

Som en virksomhed i Regnskabsklasse C skal dit årsregnskab være detaljeret med: 

 • Årsregnskabsdokumenter.
 • En hoved- og nøgletalsoversigt. 
 • En ledelsesberetning. 
 • Ledelses- og revisionspåtegning.

Regnskabsklasse D

For børsnoterede virksomheder, som falder under Regnskabsklasse D, er der ingen specifikke størrelseskrav. Dog er der særlige regler, der skal følges udover standardkravene fra de andre regnskabsklasser.

Ved at forstå disse krav og nuancer indenfor hver regnskabsklasse, kan virksomhedsejere sikre, at de opfylder alle nødvendige krav vedrørende deres årsregnskab. Det er vigtigt at være nøjagtig og omhyggelig, da overholdelse af disse regler sikrer virksomhedens integritet og troværdighed på markedet.

Indberetning af årsregnskab: frist og konsekvenser

Det er vigtigt at vide, hvornår og hvordan du skal indberette dit årsregnskab. Dine forpligtelser varierer afhængigt af din virksomheds type, og at overholde disse frister er afgørende for at undgå uønskede konsekvenser.

Frist for selskaber (ApS & A/S)

Selskaber, som ApS eller A/S, skal efter årsafslutning udarbejde og indsende en årsrapport. Denne rapport kombinerer dit årsregnskab med eventuel ledelsesberetning. Denne årsrapport skal først godkendes ved en ordinær generalforsamling, hvorefter den skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Indberetningen sker lettest gennem websiden www.virk.dk under sektionen “Indberet Årsrapport”.

Husk på, at fristen for at indberette dit årsregnskab for selskaber er 5 måneder efter din regnskabsårs sidste dag. For eksempel, hvis dit regnskabsår afsluttes den 31. december, bør årsregnskabet være indberettet senest den 31. maj det efterfølgende år.

Frist for Personligt ejede virksomheder:

Ejere af enkeltmandsvirksomheder og lignende personligt ejede virksomheder har andre krav. Disse virksomheder skal ikke direkte indsende deres årsregnskab til hverken Erhvervsstyrelsen eller SKAT. I stedet skal virksomhedens regnskabsoplysninger inkluderes i oplysningsskemaet (tidligere kendt som den udvidede selvangivelse). Indberetningen af dette skema skal ske senest den 1. juli i året efter regnskabsårets afslutning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan indberetter du dit årsregnskab?

Afhængig af din virksomheds type og størrelse, kan du benytte enten ‘Regnskab Basis’ (primært for regnskabsklasse B) eller ‘Regnskab Special’. Yderligere vejledning findes på Erhvervsstyrelsens officielle hjemmeside.

Konsekvenser ved manglende indberetning

Overskrider du indberetningsfristen, risikerer din virksomhed økonomiske sanktioner og i alvorlige tilfælde tvangsopløsning. Først modtager du en påmindelse fra Erhvervsstyrelsen med en 8-dages frist for indberetning. Ignoreres denne, pålægges en afgift. Derefter gives yderligere 4 uger til at indberette. Fortsættende manglende indberetning kan resultere i, at Erhvervsstyrelsen tvangsopløser din virksomhed uden yderligere varsel.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Årsregnskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et årsregnskab er et dokument, der præsenterer en virksomheds økonomiske aktiviteter og position for et specifikt regnskabsår. Det består typisk af en resultatopgørelse, balance med tilhørende noter, og kan også indeholde en ledelsesberetning. Årsregnskabet tjener til at give interessenter, såsom aktionærer, kreditorer og potentielle investorer, et klart billede af virksomhedens økonomiske sundhed.

For selskaber som ApS eller A/S, skal årsregnskabet indberettes senest 5 måneder efter regnskabsårets sidste dag. Hvis du har en personligt ejet virksomhed, som en enkeltmandsvirksomhed, skal regnskabsoplysningerne indberettes senest den 1. juli i året efter regnskabsårets afslutning via oplysningsskemaet.

Selskaber kan indberette deres årsrapport, der indeholder årsregnskabet, via www.virk.dk under sektionen “Indberet Årsrapport”. Afhængig af virksomhedens type og størrelse kan du benytte ‘Regnskab Basis’ eller ‘Regnskab Special’. Yderligere vejledning findes på Erhvervsstyrelsens officielle hjemmeside.

Hvis du overskrider fristen for indberetning, kan du blive pålagt økonomiske sanktioner. Først vil Erhvervsstyrelsen sende en påmindelse med en 8-dages frist for indberetning. Hvis denne ignoreres, pålægges en afgift. Yderligere overskridelse kan føre til, at din virksomhed risikerer tvangsopløsning uden yderligere varsel.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: