Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Anciennitet

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er anciennitet?

Anciennitet refererer til den mængde tid, en person har oparbejdet erfaring inden for et bestemt fagområde. Mængden af anciennitet – altså erfaring – spiller en vigtig rolle i forbindelse med reguleringen af de vilkår, man forsøger at skabe under et ansættelsesforhold. Det gælder bl.a. især løn og varsel ved opsigelse. Anvendelsen af anciennitet er mest udbredt i den offentlige sektor (stat, region, kommune), hvor det har en afgørende betydning for ansættelsesvilkårene.

Hvad betyder anciennitet?

Anciennitet betegner – ifølge Den Danske Ordbog – den periode, en person har været ansat i en specifik funktion, eller har været medlem af en organisation eller forening. Udtrykket er afledt af det franske ord ‘anciennité’, som kommer af ‘ancien’, der betyder ‘gammel’.

Hvordan optjener man anciennitet som lønmodtager?

Hvis du er ansat under en offentlig overenskomst, er du berettiget til, at al relevant erfaring fra tidligere arbejdsgivere medregnes i din anciennitet. Detaljer relateret hertil kan findes i din overenskomst.

Er din ansættelse reguleret af en privat overenskomst, bør du forhandle dig til en løn, der afspejler din tidligere erhvervserfaring, da denne ikke automatisk overføres. Tjek din overenskomst for specifikke regler. Ellers begynder din anciennitet at tælle fra den dag, du starter i dit nye job.

Det kan være uoverskueligt at sætte sig ind i begreber som anciennitet, imens man styrer sin virksomhed og dens regnskab. Det vil vi gerne hjælpe dig med i Stadsrevisionen – lad os stå for dit regnskab og din bogføring, imens du gør det, du er god til! Vi har branchebestemte revisorer, der matcher din virksomhed og dine behov og kan hjælpe dig i processen!

Ønsker du professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Anciennitetsregler for lønmodtagere over 18 år med ATP-indbetalinger

Som lønmodtager akkumuleres anciennitet baseret på antallet af arbejdstimer pr. kalenderår.

Hvilke regler ift. anciennitet gælder for ansatte under offentlig overenskomst?

For ansatte i den offentlige sektor skal der skelnes mellem ansættelsesdato og erfaringsdato. Ansættelsesdatoen markerer begyndelsen på dit nuværende job, hvorimod erfaringsdatoen indikerer den tid, du har opnået anciennitet i jobtypen. Dette fremgår normalt af din lønseddel, og her tælles anciennitet i måneder og år. Perioder med dagpenge, hvis de er inden for samme jobtype, regnes som anciennitet, mens sociale ydelser eller kortvarigt vikararbejde ikke medregnes.

Hvilke regler ift. anciennitet gælder for ansatte under privat overenskomst?

Hos en privat arbejdsgiver starter anciennitetsberegningen fra den dag, du træder ind i virksomheden, og tidligere erfaringer regnes normalt ikke med, medmindre andet er aftalt. Det er derfor vigtigt at forhandle din løn baseret på dine kvalifikationer før ansættelsen. Det anbefales at konsultere en tillidsrepræsentant eller fagforening før kontraktunderskrift.

Overblik over ATP-indbetalinger

For at få et fuldstændigt overblik over dine ATP-indbetalinger kan du tilgå oplysninger via ATP Livslang Pension. Her kan du også finde hjælp og vejledning vedrørende eventuelle fejl i indbetalingerne. Hvis du har spørgsmål specifikt om anciennitet opnået gennem ATP-indbetalinger, bør du kontakte Tidlig Pension.

Opbygger man anciennitet som selvstændig erhvervsdrivende?

Optjening af anciennitet som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende samles og akkumuleres din anciennitet baseret på virksomhedens økonomiske resultater. For hvert år, hvor nettooverskuddet overstiger den maksimale årlige dagpengesats, optjenes et helt års anciennitet. Hvis nettooverskuddet er mindre, justeres ancienniteten forholdsmæssigt. År uden nettooverskud resulterer ikke i optjening af anciennitet.

Overførsel af nettooverskud

Der tilbydes en mulighed for at overføre en del af et nettooverskud, der overstiger den maksimale dagpengesats, til et år med lavere overskud for at forbedre anciennitetsoptjeningen for det pågældende år. Det er dog begrænset til 0,25 års anciennitet pr. overførsel og kan maksimalt anvendes 20 gange, hvilket samlet ikke må overstige 5 års anciennitet.

Selvstændige erhvervsdrivende før 1. januar 1974

Anciennitet kan også optjenes for perioder før den 1. januar 1974, hvis du kan bevise, at du var selvstændigt erhvervsdrivende. Dette gælder også for virksomhedsaktivitet i EU/EØS-lande, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien, hvor du fortsat optjener anciennitet for hele perioden.

Anciennitet ved virksomhedsdrift i selskabsform

Driver du din virksomhed i selskabsform og udbetaler løn til dig selv, beregnes din anciennitet som for en lønmodtager baseret på indbetalte ATP-bidrag. Hvis du ikke har foretaget ATP-indbetalinger, skal du dokumentere din anciennitet som ‘Lønmodtager uden ATP-bidrag’.

Skattefri virksomhedsomdannelse

Ved omdannelse af en enkeltmandsvirksomhed til et aktieselskab (ApS eller A/S), hvor der udbetales løn, beregnes ancienniteten som for en ‘Lønmodtager med ATP-bidrag’. Også ved omdannelse af andre virksomhedsformer uden registreret overskud eller underskud, og hvor løn udbetales, anvendes samme anciennitetsberegning.

Har du overblikket over, hvilke skattefradrag og fordele din virksomhed kan drage fordel af? Hvis ikke – så kan vi hjælpe dig hos Stadsrevisionen! Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal du være en af dem?

Ønsker du skræddersyet hjælp til en skatteanalyse?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for hjælp med tilfredshedsgaranti.

Personlig assistance og anciennitet

Yderligere anciennitet kan opnås, hvis du har afholdt udgifter til personlig assistance udover det offentlige tilskud. For at få denne anciennitet godkendt skal du fremvise detaljerede oplysninger, herunder lønsedler for den personlige assistance og regnskabsoplysninger, der viser både udgifter og modtagne tilskud.

Medhjælpende ægtefælle og anciennitet

Hvis du er medarbejdende ægtefælle og modtager løn, beregnes din anciennitet baseret på indbetalte ATP-bidrag. Uden ATP-indbetalinger skal ancienniteten dokumenteres som ‘Lønmodtager uden ATP-bidrag’. For ægtefæller uden lønaftale, men som anvender overførsel af overskud, beregnes ancienniteten som for en selvstændigt erhvervsdrivende.

Oversigt over den maksimale dagpengesats de sidste 5 år (2020 - 2024)

Årstal

Maksimal dagpengesats

2020

228.996 kr.

2021

231.864 kr.

2022

232.212 kr.

2023

236.736 kr. 

2024

244.308 kr. 

Hvordan beregner man sin anciennitet?

Ancienniteten spiller en afgørende rolle i fastsættelsen af løn. Det er vigtigt at have præcise oplysninger om, hvor længe en medarbejder har været aktiv i sit felt, og om vedkommendes tidligere erfaringer bidrager til opbygningen af anciennitet. FOA’s anciennitetsberegner er et nyttigt værktøj til at udregne, hvor meget anciennitet du har oparbejdet. Du kan finde anciennitetsberegneren på FOA’s hjemmeside her.

Hvad betyder anciennitet for ansættelsesforhold?

I offentlige ansættelser danner ancienniteten grundlag for fastsættelsen af minimumslønnen eller grundlønnen. Dertil kan der være diverse tillæg baseret på anciennitet, såsom rådighedstillæg. Derfor fungerer anciennitet som en sikring af lønniveauet for medarbejderen.

Der kan dog opstå situationer, hvor ansatte modtager en løn, der ikke afspejler deres anciennitet korrekt. Dette skyldes ofte manglen på en tro og love-erklæring, som dokumenterer medarbejderens anciennitet. Arbejdsgiveren har brug for denne dokumentation for at kunne beregne den korrekte løn.

Hvis du er usikker på, om din løn stemmer overens med din anciennitet, kan du få foretaget et løntjek hos din fagforening. Du har også mulighed for at forsøge at forhandle dig til et højere løntrin og/eller tillæg.

Hvad betyder anciennitet ved opsigelse?

Din anciennitet har direkte indflydelse på længden af dit opsigelsesvarsel, hvis du bliver opsagt. Hvis du er omfattet af funktionærloven og selv vælger at opsige din stilling, gælder et opsigelsesvarsel frem til udgangen af måneden efter den kommende måned. Eksempelvis, hvis du opsiger den 17. april, løber dit varsel til og med den 31. maj, og du kan starte i nyt job den 1. juni.

Hvis du er dækket af en anden overenskomst end funktionærloven, er dit opsigelsesvarsel defineret i den overenskomst. Er du ikke dækket af nogen overenskomst eller funktionærloven, er det din ansættelseskontrakt, der bestemmer opsigelsesvarselet.

Tjenestemænd i det offentlige bør tjekke deres specifikke overenskomst for at finde de korrekte opsigelsesvarsler.

Fratrædelsesgodtgørelse

Som funktionær med minimum 12 års uafbrudt ansættelse i en virksomhed, har du ret til fratrædelsesgodtgørelse:

12 års ansættelse berettiger til en måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse.

17 års ansættelse berettiger til tre måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse.

Timelønnede medarbejdere kan også være berettigede til fratrædelsesgodtgørelse, afhængigt af om de er omfattet af en overenskomst.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om anciennitet

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Anciennitet akkumuleres gennem perioder, hvor du har været ansat og aktivt har arbejdet i en bestemt stilling eller sektor. Dette inkluderer fuldtids- og deltidsarbejde, visse former for vikararbejde, og perioder med lønnet barsels- eller sygeorlov, som alle kan tælle med i din samlede anciennitet. Anciennitet kan også inkludere anerkendte perioder med relevant erhvervserfaring fra tidligere ansættelser, hvis dette er aftalt i din nuværende overenskomst.

Anciennitet begynder at akkumulere fra din første arbejdsdag i en given stilling eller virksomhed, medmindre andet er beskrevet i din ansættelseskontrakt eller overenskomst. For mange ansatte i både offentlig og privat sektor starter optjeningen af anciennitet, så snart de er ansat og aktivt begynder deres arbejde.

Man har optjent anciennitet, når man har gennemført en periode med arbejde under en ansættelseskontrakt, hvorved anciennitet er en del af ansættelsesbetingelserne. I mange tilfælde er anciennitet optjent løbende, hvilket betyder, at for hver dag, uge, måned eller år , akkumuleres mere anciennitet.

Antallet af timer, man skal arbejde for at opnå anciennitet, varierer afhængigt af specifikke ansættelseskontrakter og overenskomster. Generelt optjenes anciennitet fra det øjeblik du er ansat til at arbejde, uanset timetallet. For deltidsansatte akkumuleres ancienniteten forholdsmæssigt i forhold til arbejdstiden sammenlignet med en fuldtidsansat.

For selvstændige erhvervsdrivende er situationen anderledes, da traditionel anciennitet, som den ses i ansættelsesforhold, ikke direkte anvendes. Dog kan selvstændige, der skifter til en lønmodtagerstatus eller indgår i bestemte professionelle grupperinger, potentielt overføre relevant erhvervserfaring som en del af en anciennitetsberegning, afhængig af specifikke aftaler og overenskomster. Dette kræver ofte dokumentation og godkendelse fra den pågældende fagforening eller arbejdsgiver.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: