Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Aftaleloven

Aftaleloven danner grundlaget for retlige aftaler mellem parter i Danmark. Den beskæftiger sig med reguleringen af både mundtlige og skriftlige aftaler, og som en central del af formueretten dækker den over alle aftalekategorier.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Formålet med Aftaleloven

Aftalelovens hovedformål er at sikre en klar struktur og retsgyldighed for aftaler indgået mellem parter. Ved at fastsætte klare retningslinjer og principper for aftalens indgåelse, fortolkning og opfyldelse, skaber Aftaleloven en platform, hvor parter kan indgå aftaler med tillid. Den søger at bringe klarhed over aftaleretlige problemstillinger, hvilket gør det lettere for parterne at navigere i og stole på deres aftalers retsgyldighed.

Hvordan defineres en aftale ifølge Aftaleloven?

I kernen af aftaleloven ligger begrebet om en aftale. En aftale, som defineret af Aftaleloven, er en gensidig bindende forpligtelse mellem to eller flere parter, hvor der er enighed om de centrale betingelser, og hvor parterne har til hensigt at opfylde deres respektive forpligtelser.

Grundbegreber i Aftaleloven

Der er to kernebegreber inden for aftaleloven, der er afgørende for at bestemme, om en aftale faktisk er blevet indgået:

 • Bindende viljeserklæringer: Disse er klare udtalelser, hvor en part forpligter sig til en bestemt handling eller resultat. For eksempel: “Jeg vil købe dette produkt til den angivne pris.”
 • Ikke-bindende viljeserklæringer: Disse er mere uformelle udsagn, der ikke nødvendigvis forpligter en part til en handling. Et eksempel kunne være: “Jeg tænker på at komme forbi og se produktet en af dagene.”

Inden for bindende viljeserklæringer findes yderligere underkategorier såsom løfter, påbud og fuldmagtserklæringer:

 • Løfter: Dette pålægger den person, der afgiver erklæringen, en forpligtelse.
 • Påbud: Her pålægges modtageren af erklæringen en forpligtelse.
 • Fuldmagtserklæringer: Disse giver en person retten til at tage bindende beslutninger på vegne af en anden.

Ved at forstå og anvende disse principper i Aftaleloven sikres det, at aftaler bliver overholdt og fortolket korrekt, hvilket er essentielt for et velfungerende retssystem og samhandel.

Grundelementer i Aftaleloven: Hvornår er en aftale gyldig?

Når man bevæger sig indenfor rammerne af aftaleloven, er det afgørende at kende til, hvad der udgør en gyldig aftale. Der er specifikke kriterier, der skal være opfyldt for at sikre aftalens gyldighed. Disse omfatter:

 • Aftalevilje: Begge parter skal tydeligt vise en intention om at indgå i aftalen. Dette indebærer en entydig enighed om de centrale betingelser som prisen, ydelserne og hvordan betaling skal foregå.
 • Tilbud og accept: Gyldigheden af en aftale under aftaleloven tager form, når en part fremsætter et tilbud, som den anden part accepterer uden reservationer. En klar og entydig accept af tilbuddet er nødvendig for at sikre en bindende aftale.
 • Værdiudveksling: En form for modydelse eller værdi skal skifte hænder mellem parterne, hvad enten det er monetært, varer, tjenesteydelser eller andre fordele.
 • Lovligt formål: Enhver aftale indgået skal være i overensstemmelse med loven og bør ikke gå imod den offentlige orden.
 • Aftalekapacitet: For at indgå en gyldig aftale under aftaleloven, skal parterne være juridisk kvalificerede. Dette indebærer, at de skal være myndige og mentalt i stand til at forstå de implikationer, aftalen indebærer.

Det skal dog bemærkes, at afhængigt af aftalens type kan der være yderligere specifikke krav, der skal opfyldes, og det er altid vigtigt at være opmærksom på den specifikke juridiske kontekst.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Mundtlige aftaler under Aftaleloven: Er de bindende?

Både mundtlige og skriftlige aftaler anses som bindende ifølge aftaleloven. Men udfordringen med mundtlige aftaler er bevisførelsen. 

Eksempel: Hanne tilbyder mundtligt Ole at købe hans vaskemaskine for 1.000 kr. Hvis Ole accepterer Hannes mundtlige tilbud om vaskemaskinen til 1.000 kr, og Hanne senere skifter mening, ligger bevisbyrden hos Ole. Han skal demonstrere, at aftalen blev indgået og er juridisk gyldig. Samtidigt, hvis Ole har accepteret Hannes tilbud, kan han ikke bare ændre mening; han er bundet af sin accept.

For at sikre sig mod tvivl og misforståelser anbefales det, at alle aftaler – også de mundtlige – dokumenteres skriftligt med begge parters underskrifter og dato. Dette er en sikker måde at opretholde klarhed og undgå fremtidige konflikter.

Aftalelovens Facetter: Forståelse af Stiltiende Accept, Acceptfrist, Fortrydelsesret og Koncipistreglen

Stiltiende Accept under Aftaleloven

Stiltiende accept er et begreb i aftaleloven, der beskriver situationer, hvor en aftale betragtes som værende accepteret, uden at en part eksplicit har erklæret denne accept. Dette forekommer ofte, når en part modtager en ændring i en allerede eksisterende aftale og undlader at protestere mod denne ændring.

Eksempel: Antag at en mobiltelefonudbyder meddeler en prisændring til en kunde. Hvis kunden ikke udtrykker nogen modstand eller reaktion på denne meddelelse, vil det i mange tilfælde blive set som en stiltiende accept af de nye priser.

Acceptfrist ifølge Aftaleloven

Aftalelovens rammer omfatter også det, der kaldes for acceptfrist. Dette er den periode, hvor et tilbud forbliver åbent og kan accepteres. Hvis en part ikke formelt accepterer tilbuddet inden for denne tidsramme, vil tilbuddet ikke længere være gyldigt, medmindre tilbuddet specificerer andet. Det er vigtigt at forstå, at aftaleloven stipulerer, at et mundtligt tilbud skal accepteres med det samme, mens skriftlige tilbud giver en “rimelig” tid til overvejelse, som nævnt i § 3, stk 1-2.

Eksempel: Betragt en situation, hvor en forhandler tilbyder en speciel rabat, som skal accepteres inden for en uge. Hvis denne frist overskrides uden accept, vil rabatten ikke længere være tilgængelig.

Fortrydelsesret og Aftaleloven

Det er afgørende at forstå, at ikke alle aftaler automatisk indeholder en fortrydelsesret. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at en sådan ret er inkluderet, hvis den ønskes. Fortrydelsesretten giver forbrugeren mulighed for at annullere en allerede indgået aftale inden for en bestemt periode uden behov for at retfærdiggøre beslutningen.

Eksempel: Når en forbruger handler på nettet, har de ofte 14 dage til at ændre mening og returnere produktet, hvis det ikke lever op til forventningerne.

Koncipistreglen i Aftaleloven

Koncipistreglen spiller en central rolle, når der opstår tvetydigheder i en aftale. Ifølge denne regel vil den part, der har udformet aftalen, bære ansvaret for eventuelle uklarheder eller tvetydigheder. Dette understreger vigtigheden af at formulere vilkår og aftaler med klarhed for at minimere risikoen for misforståelser og potentielle tvister. Forbrugeraftaler yder ekstra beskyttelse, især når standardvilkårene ikke har været til forhandling, hvor koncipistreglen kan anvendes til fordel for forbrugeren.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er alle aftaler ifølge aftaleloven bindende?

Iht. aftaleloven kan man antage, at aftaler er bindende, når de først er indgået. Men aftaleloven anerkender også visse situationer, hvor forpligtelsen kan være begrænset eller endda undtaget. Blandt disse situationer er:

 • Når en aftale indeholder en fortrydelsesret, og denne ret udnyttes inden dens udløb.
 • Hvis en aftale, især i forbrugersammenhæng, har vilkår, der kan betragtes som usædvanlige og belastende. Aftaleloven beskytter forbrugeren i sådanne situationer ved at fortolke tvetydigheder i forbrugerens favør.
 • Aftaleloven stiller også krav om, at aftaler skal være i overensstemmelse med lovgivningen og den almindelige moral. Aftaler, der er ulovlige eller uærlige, vil ikke være bindende.

Hvad bestemmer aftaleloven?

Aftaleloven danner fundamentet for aftaledannelse i Danmark og sikrer, at aftaler opfyldes på en retfærdig måde. Her er nogle centrale bestemmelser fra aftaleloven:

 • Aftaledannelsen: Aftaleloven angiver klare retningslinjer for, hvornår en aftale betragtes som indgået. Enighed om de primære betingelser og en klar formulering, som senere kan dokumentere aftalens indhold, er afgørende.
 • Aftalens indhold: For at en aftale skal være retsgyldig ifølge aftaleloven, skal den have klare og entydige vilkår. Hvis der skulle opstå uklarheder, kan en juridisk fortolkning baseres på parternes generelle forståelse og branchens praksis.
 • Opfyldelse af aftalen: Aftaleloven forpligter begge parter til at opfylde deres del af aftalen. Sker dette ikke, giver aftaleloven den skadelidte part bestemte rettigheder og retsmidler.

Med disse bestemmelser sikrer aftaleloven, at begge parter i en aftale har et solidt juridisk fundament at stå på.

Hvilke aftaletyper er reguleret af aftaleloven?

Aftaleloven spiller en central rolle i reguleringen af forskellige aftaletyper i Danmark, uanset om de er indgået mundtligt eller skriftligt. For at få en dybere forståelse af aftalelovens rækkevidde kan man overveje følgende almindelige aftaletyper, som loven dækker over:

 1. Købsaftaler: Disse aftaler er inden for aftalelovens domæne, hvor en part accepterer at erhverve en vare eller en tjenesteydelse i bytte for en aftalt pris.
 2. Lejekontrakter: Inden for rammerne af aftaleloven, kan man også finde lejekontrakter. Her accepterer en lejer at betale en bestemt leje i bytte for at benytte en ejendom eller et specifikt rum.
 3. Entrepriseaftaler: Dette vedrører aftaler, hvor en part forpligter sig til at fuldføre et bygge- eller konstruktionsprojekt i bytte for en bestemt sum penge, og aftaleloven sørger for den retlige regulering heraf.
 4. Uddannelsesaftaler: Inden for aftalelovens paraply er også aftaler, der angår uddannelse eller træning. I disse situationer indgår to parter en aftale, hvor den ene part tilbyder uddannelses- eller træningstjenester mod en bestemt kompensation.
 5. Ansættelsesaftaler: Aftaleloven dækker også over aftaler mellem arbejdsgivere og medarbejdere, hvor betingelserne for ansættelse, inklusiv løn og andre fordele, er aftalt.

Det er essentielt at bemærke, at ovenstående blot er nogle eksemplariske aftaletyper, som aftaleloven adresserer. Aftalelovens omfang er bredt, og den fungerer som en grundpille i reguleringen af aftaleforhold mellem forskellige parter i Danmark.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Aftaleloven

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Aftaleloven er en central juridisk tekst i Danmark, der regulerer indgåelse, gyldighed, og fortolkning af aftaler mellem parter. Loven sørger for at skabe et regelsæt, som aftaler skal følge, uanset om de er mundtligt eller skriftligt indgået.

Selvom en aftale er indgået, er der tilfælde, hvor en part ikke er fuldt ud bundet af aftalen. Eksempler inkluderer situationer, hvor der er en fortrydelsesret, hvis aftalen indeholder urimelige vilkår, især i forbrugeraftaler, eller hvis aftalen går imod gældende lovgivning.

Aftaleloven dækker over vigtige bestemmelser som aftaledannelse, aftalens indhold, og aftalens opfyldelse. Loven sikrer, at aftaler er klare, parterne opfylder deres forpligtelser, og at eventuelle tvister kan håndteres retfærdigt.

Aftaleloven dækker en bred vifte af aftaler, herunder købsaftaler, lejekontrakter, entrepriseaftaler, uddannelsesaftaler og ansættelsesaftaler. Loven sørger for retlig regulering og beskyttelse af parternes rettigheder og forpligtelser inden for disse aftaletyper.

I tilfælde af uklarheder i aftaler, kan koncipistreglen anvendes, hvilket betyder, at den part, der har udarbejdet aftalen, bærer ansvaret for eventuelle uklarheder. For forbrugeraftaler fortolkes tvetydige vilkår til fordel for forbrugeren.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: