Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afskrivning

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelsen af afskrivning

Begrebet afskrivning rummer forskellige aspekter. Det kan dække over værdinedgangen på anlægsaktiver, som er noteret i virksomhedens regnskab for et givent år. Afskrivninger refererer desuden til økonomiske tab på kunder, der ikke kan betale deres forpligtelser.

Uanset om det handler om afskrivning på anlægsaktiver eller tabsafskrivninger, er det essentielt at bogføre disse nøjagtigt for at sikre korrekt skattebetaling. Dette er noget, som din bogholder eller revisor kan assistere dig med.

Undgå af afskrivninger på tab

Det er altid en sidste udvej at afskrive tab på kunder, der ikke kan opfylde deres betalingsforpligtelser. Før du når til dette punkt, er det vigtigt at forsøge at inddrive udeståender. Jo hurtigere du handler, desto større er sandsynligheden for at få dine penge tilbage. Dette er ofte mere fordelagtigt end de skattemæssige fradrag, der følger med tab afskrivninger.

De fleste virksomheder vil på et tidspunkt opleve at have kunder, der ikke betaler til tiden. Derfor anbefales det kraftigt at etablere et samarbejde med et kompetent inkassobureau som Debtia på forhånd.

Debtia kan ikke blot assistere med inddrivelse af gæld og håndtering af inkassosager; de kan også bistå i udviklingen af effektive fakturerings- og rykker processer, hvilket kan reducere risikoen for alvorlige betalingsproblemer.

Oversigt over afskrivningsmetoder

Der findes flere forskellige metoder til at beregne afskrivninger på anlægsaktiver. I det tidligere eksempel blev den lineære metode anvendt. Ud over denne findes der yderligere metoder, der kan anvendes afhængigt af den specifikke situation og regnskabspraksis. Disse metoder inkluderer:

  • Den lineære metode
  • Saldometoden
  • Straksafskrivning

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forståelse af straksafskrivning

Anlægsaktiver som udstyr, ejendomme og lignende, der anskaffes til brug over flere år, kan normalt ikke fratrækkes direkte i regnskabet. De skal i stedet afskrives over tid. Dog findes der en undtagelse for anlægsaktiver, hvis værdi ikke overstiger et bestemt beløb – dette kendes som straksafskrivning.

På nuværende tidspunkt er grænsen for straksafskrivninger fastsat til 14.200 kr. eksklusiv moms. Dette tal justeres dog årligt, så det er vigtigt at konsultere din revisor for at få de nyeste oplysninger og sikre, at du håndterer dine anlægsaktiver korrekt i regnskabet.

Forståelse af akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede afskrivninger refererer til den totale mængde afskrivninger, der er akkumuleret på et anlægsaktiv siden anskaffelsen. Mens almindelige afskrivninger angiver værdiforringelsen for et enkelt regnskabsår, repræsenterer akkumulerede afskrivninger det samlede beløb, der er afskrevet over aktivets levetid indtil det pågældende tidspunkt.

Forståelsen af genvundne afskrivninger

Genvundne afskrivninger er et begreb, der anvendes for at beskrive de økonomiske gevinster, der opstår ved salg af anlægsaktiver, såsom ejendomme, på hvilke der tidligere er foretaget afskrivninger. Disse genvundne afskrivninger er genstand for beskatning.

Forståelse af lineær afskrivning

Lineær afskrivning indebærer en ensartet afskrivning på et anlægsaktiv år for år. 

Et eksempel på dette kunne være en bil købt for 350.000 kr., som forventes at blive anvendt i 3 år, med en restværdi på 50.000 kr. Ved lineær afskrivning vil beløbet, der afskrives årligt, være 100.000 kr. over alle tre år.

Forståelse af saldometoden til afskrivning

Saldometoden til afskrivning adskiller sig fra den lineære metode ved at anvende en fast procentdel af den nedskrevne værdi af anlægsaktivet til beregning af årlige afskrivninger.

Tag eksemplet med bilen til 350.000 kr. fra før. Ved at anvende saldometoden med en afskrivningssats på 25%, afskrives der 87.500 kr. (350.000 kr. x 25%) i det første år. Dette reducerer bilens bogførte værdi til 262.500 kr. I det andet år afskrives 25% af denne nye værdi, hvilket svarer til 65.625 kr., og i det tredje år afskrives 49.218,75 kr. Efter tre år er den bogførte værdi 147.656,25 kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den bogførte værdi ved brug af saldometoden afspejler det anlægsaktives reelle værdi over tid.

Forståelse af småanskaffelser

Begrebet småanskaffelser refererer til mindre indkøb, som en virksomhed foretager for at understøtte sin daglige drift. Dette kan omfatte ting som kontorstole, kaffemaskiner, computere og lignende.

Når du køber sådanne genstande til din virksomhed, er det vigtigt at afgøre, om de skal betragtes som et aktiv eller en småanskaffelse. Denne skelnen er ofte baseret på genstandens værdi. Værdien af genstanden afgør, om den skal behandles som et anlægsaktiv, der skal afskrives over tid, eller som en småanskaffelse, der ofte kan afskrives hurtigere eller på anden måde i regnskabet.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forskellen mellem aktiv og småanskaffelse

Når du vurderer, om en anskaffelse i din virksomhed kvalificerer sig som en småanskaffelse eller et aktiv, er det afgørende at forstå forskellen mellem de to. Denne forskel defineres primært ud fra anskaffelsesprisen eksklusiv moms. Ifølge satsen fra 2021, skal en vares pris være under 30.700 kr. ekskl. moms for at blive betragtet som en småanskaffelse.

Småanskaffelser og aktiver håndteres forskelligt i bogføringen, hvilket gør det vigtigt at skelne dem fra hinanden. Er en vare dyrere end den angivne maksimumgrænse, klassificeres den som et aktiv, der skal afskrives over en længere periode.

I visse tilfælde kan det være mere komplekst at afgøre, om en anskaffelse er et anlægsaktiv eller en småanskaffelse. Hvis du for eksempel køber to produkter, der er afhængige af hinanden, skal deres samlede værdi tages i betragtning, da de betragtes som en serie. Dette kan påvirke, hvordan anskaffelsen klassificeres og bogføres.

Forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger

I forretningsverdenen skelner man mellem regnskabsmæssige afskrivninger og skattemæssige afskrivninger. Denne artikel har fokuseret på de regnskabsmæssige afskrivninger, som er de afskrivninger, man finder i en virksomheds regnskab, herunder resultatopgørelsen og balancen. Disse afskrivninger følger ofte den lineære metode og anvendes på alle aktiver for at sikre en systematisk og ensartet tilgang til værdiforringelse. Reglerne for regnskabsmæssige afskrivninger er fastlagt i Årsregnskabsloven.

Skattemæssige afskrivninger, derimod, reguleres af skatteloven og indgår ikke direkte i virksomhedens regnskab. Disse afskrivninger udgør en separat opgørelse, som håndteres af SKAT. Her kan både saldometoden og den lineære metode anvendes, hvilket giver virksomheder fleksibilitet i forhold til at optimere deres skattepligtige indkomst.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Afskrivning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Begrebet afskrivninger dækker over flere forskellige aspekter. Det kan referere til den reduktion i værdi, som anlægsaktiver oplever og som er registreret i virksomhedens regnskab for et givent år. Samtidig bruges udtrykket “afskrivninger” også til at beskrive de økonomiske tab, der kan forekomme, når en virksomhed står overfor kunder, der ikke er i stand til at betale deres gæld.

Straksafskrivning er en undtagelse i afskrivningsreglerne for anlægsaktiver, såsom udstyr og ejendomme, som erhverves til brug over flere år. Normalt skal sådanne aktiver afskrives gradvist over deres levetid i regnskabet. Men hvis anskaffelsesværdien af disse aktiver ikke overstiger et bestemt maksimumbeløb, tillader straksafskrivning, at hele beløbet afskrives i det år, de er købt.

Akkumulerede afskrivninger refererer til det samlede beløb af værdiforringelse, der er foretaget på et anlægsaktiv fra det tidspunkt, det blev købt. Den primære forskel mellem almindelige afskrivninger og akkumulerede afskrivninger er, at sidstnævnte udgør det totale akkumulerede afskrivningsbeløb over aktivets levetid indtil nu.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: