Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ægteskabserklæring

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en ægteskabserklæring?

En ægteskabserklæring er en nødvendig formalitet, hvis man ønsker at blive gift i Danmark. Denne erklæring fungerer som dokumentation for, at parret opfylder alle betingelser i henhold til ægteskabsloven. For at få en prøvelsesattest, som bekræfter disse betingelser, skal parret i fællesskab udfylde og indsende en ægteskabserklæring. Denne proces sikrer, at alle juridiske krav er opfyldt, inden ægteskabet kan indgås.

Hvis man ønsker at indgå ægteskab i Danmark, er det de danske ægteskabsbetingelser, der gælder, uanset nationalitet. Dog er der en undtagelse for statsborgere fra de nordiske lande – Norge, Sverige, Island og Finland. Disse personer kan vælge at følge ægteskabsbetingelserne i deres hjemland. I sådanne tilfælde skal man fremskaffe en gyldig ægteskabsattest fra det pågældende nordiske land, som ikke må være mere end fire måneder gammel.

Behandlingen af ægteskabserklæringer varierer afhængigt af parrets nationalitet. Hvis mindst én part er udlænding, håndteres sagen af Familieretshuset. Hvis begge parter er danske eller nordiske statsborgere, eller hvis de har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til dette efter EU-reglerne, behandles sagen af kommunen. Kommunen er således den relevante myndighed for danske og nordiske borgere samt personer med fast ophold i Danmark.

Hvad koster en ægteskabserklæring?

Det koster ikke noget at få en ægteskabserklæring, hvis du er fra Danmark.Hvis man ikke bor i Danmark, skal man først ansende en ansøgning om at blive viet. Den skal indsendes gennem en ægteskabserklæring, som medfører et gebyr. For at få behandlet en ægteskabserklæring hos Familieretshuset skal man betale 1.900 kroner. Hvis ægteskabets betingelser er opfyldt, vil Familieretshuset udstede enten en prøvelsesattest eller en ægteskabsattest, afhængigt af om parret ønsker vielsen foretaget i Danmark eller i udlandet.

Hvordan laver man en ægteskabserklæring?

For at udarbejde en ægteskabserklæring i Danmark, skal begge parter samarbejde gennem en digital proces. Først skal én af parterne udfylde ægteskabserklæringen online via borger.dk. Når denne del er fuldført, vil den anden part modtage en notifikation i deres Digital Post, som indeholder et link til at fuldføre deres del af ægteskabserklæringen. Denne digitale proces sikrer, at begge parter har afgivet de nødvendige oplysninger for at opfylde ægteskabsbetingelserne.

For at udfylde ægteskabserklæringen korrekt, skal I have en række dokumenter klar. Disse dokumenter er essentielle for at sikre, at alle oplysninger er korrekte og verificerbare:

MitID og CPR-nummer: Begge parter skal have adgang til deres MitID samt deres CPR-nummer for at logge ind og udfylde erklæringen.

Tidligere ægteskab: Hvis en af jer tidligere har været gift i udlandet, skal I kunne fremvise en kopi af skilsmissebevillingen eller -dommen. Denne kopi skal være oversat til enten dansk, engelsk eller tysk af en autoriseret oversætter.

Enke/Enkemand: Hvis en af jer er blevet enke eller enkemand, skal I kunne fremvise en kopi af skifteretsattesten samt en opgørelse over, hvordan boet er blevet delt.

Bopæl i udlandet: Hvis en af jer bor i udlandet, skal I fremlægge en civilstandsattest fra udlandet. Denne attest skal ligeledes være oversat til dansk, engelsk eller tysk af en autoriseret oversætter.

Nordisk statsborger: Hvis en af jer er statsborger i et nordisk land, skal I kunne fremvise en kopi af jeres pas.

Ikke-nordisk statsborger: Hvis en af jer ikke er nordisk statsborger, skal I fremvise en kopi af jeres opholdstilladelse eller EU-opholdstilladelse samt jeres pas.

Ved at have disse dokumenter klar på forhånd kan processen med at udfylde ægteskabserklæringen gennemføres hurtigt og effektivt. Det er vigtigt at sikre, at alle oplysninger er korrekte, da eventuelle fejl eller mangler kan forsinke udstedelsen af prøvelsesattesten eller ægteskabsattesten.

Vil du også sikre dig en hurtig og effektiv proces, når det kommer til revision? Vores team af dygtige revisorer er specialiserede i at udarbejde og gennemgå dine regnskaber og sikre at de fuldt ud afspejler din virksomhed eller din personlige økonomiske realitet. Vi tager ansvar for, at dine finansielle dokumenter ikke bare er nøjagtige, men også indsendes korrekt og til tiden til Erhvervsstyrelsen, hvilket beskytter dig mod potentielle bøder og andre konsekvenser.

Ligesom det er fordelagtigt med en hurtig og effektiv proces, når det kommer til ægteskabserklæringer, er det også at foretrække at have en hurtig og effektiv revisionsproces. Stadsrevisionens team af erfarne revisorer er eksperter i at udarbejde og gennemgå dine regnskaber, så de præcist afspejler din virksomhed eller personlige økonomi. Vi sørger for, at dine finansielle dokumenter er korrekte og indsendes rettidigt til Erhvervsstyrelsen, hvilket beskytter dig mod potentielle bøder og andre konsekvenser. Lad os tage ansvaret for dine regnskaber, så du kan fokusere på at drive din forretning.

Ønsker du skræddersyet hjælp i din revisionsproces?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte regnskabsvirksomheder – for hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Disse betingelser skal være opfyldt for at kunne blive gift:

Når I udfylder en ægteskabserklæring, skal I kunne bekræfte og dokumentere, at følgende betingelser er opfyldt:

Ingen familiære relationer: Det er ikke tilladt i Danmark for forældre, børn, børnebørn eller søskende at indgå ægteskab med hinanden. Det samme gælder adoptivbørn, så længe adoptionsforholdet består. Har du tidligere været gift med din partners forælder, barn, bedsteforælder eller barnebarn, kræver et nyt ægteskab Familieretshusets tilladelse.

Begge parter er myndige: For at indgå ægteskab skal begge parter være over 18 år og ikke under værgemål. Er en af jer under værgemål, kræves værgens samtykke til ægteskabet. Manglende samtykke kan påklages til kommunen.

Ingen eksisterende ægteskaber: I Danmark må man ikke være gift med flere personer samtidig. Tidligere ægteskaber skal være afsluttet ved skilsmisse eller ved den tidligere ægtefælles død.

Ikke i uskiftet dødsbo: Hvis en af jer er enke eller enkemand, kan et nyt ægteskab normalt først indgås, når dødsboet er offentligt behandlet eller privat afsluttet. I særlige tilfælde kan Familieretshuset dog give tilladelse til ægteskab, selvom disse betingelser ikke er opfyldt.

Når jeres ægteskabserklæring er godkendt, udstedes en prøveattest, som er gyldig i fire måneder. Denne attest skal forevises den person, der skal foretage vielsen, uanset om vielsen skal finde sted i Danmark eller udlandet. Ægteskabserklæringen sikrer således, at alle juridiske krav er opfyldt, og at jeres ægteskab kan indgås uden problemer.

Hvor udfylder jeg ægteskabserklæringen?

Ægteskabserklæringen udfyldes online via borger.dk. Dette er den primære platform, hvor I kan finde og udfylde ægteskabserklæringen. Hvis I ikke har mulighed for at benytte jer af borger.dk, kan I få hjælp til at udfylde erklæringen hos kommunens borgerservice eller på biblioteket, hvor personale står klar til at assistere jer.

Når I har udfyldt ægteskabserklæringen, vil sagsbehandlingen afgøre, hvad der videre skal ske. Skal I giftes i en kirke eller uden for den kommune, I bor i, modtager I en prøvelsesattest, efter erklæringen er blevet behandlet. Denne attest skal afleveres til præsten eller den person, der skal foretage vielsen. Hvis I skal giftes på rådhuset i jeres egen kommune, behøver I ikke en fysisk prøvelsesattest, da kommunen allerede har denne information.

Påkrævet dokumentation ved indsendelse af ægteskabserklæring

Ved ansøgning om vielse kan det være nødvendigt at vedlægge visse dokumenter. Ægteskabserklæringen vil specificere, hvilke dokumenter der kræves i jeres tilfælde. Her er nogle eksempler på situationer, hvor yderligere dokumentation kan være nødvendig:

Skilsmisse: Hvis I ansøger om ægteskab inden din skilsmisse er registreret (normalt otte uger efter domsafsigelsen), skal du vedlægge din skilsmissebevilling.

Tidligere ægtefælles død: Hvis din tidligere ægtefælle er død, skal du vedlægge en skifteretsattest, som viser, at jeres fællesbo er blevet skiftet.

Statsborgerskab: Hvis du er udlænding, men har fået dansk statsborgerskab, skal du vedlægge dit danske pas.

Ingen dansk indfødsret: Hvis en af jer hverken har dansk indfødsret, statsborgerskab i et nordisk land eller opholdstilladelse i Danmark, kan det være påkrævet, at I udfylder en erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring. Denne erklæring kan findes på borger.dk.

Særlige regler for internationale ægteskaber

For internationale ægteskaber gælder der særlige regler. Selvom ægteskabserklæringen normalt udfyldes på borger.dk, skal I søge om vielse hos Familieretshuset, hvis ingen af jer er danske statsborgere, har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark og har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse regler for at sikre, at jeres ansøgning bliver behandlet korrekt. Yderligere oplysninger om internationale ægteskaber kan findes på Familieretshusets hjemmeside. 

Det er også vigtigt at være opmærksom og have styr på reglerne i f.eks. årsregnskabsloven og bogføringsloven, hvilket vi har i Stadsrevisionen. Hos Stadsrevisionen er vi stolte af vores effektivitet og nøjagtighed. Vores team af erfarne revisorer, alle med over 8 års erfaring, er dedikerede til at sikre, at dit årsregnskab overholder alle relevante love og regler samt de fastsatte tidsfrister. Derudover tilbyder vi en konkurrencedygtig prisstruktur, der kan spare dig tusindvis af kroner hvert år. 

Mangler du hjælp til f.eks. at sikre, at dit årsregnskab er i overensstemmelse med loven?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Hvordan bliver vi gift på rådhuset gennem ægteskabserklæring?

At blive gift på rådhuset er en populær og praktisk løsning for mange par. Processen starter med, at I udfylder en ægteskabserklæring, som skal indsendes til kommunen. En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. Denne bemyndigelse kan kun gives til ansatte i kommunens administration eller til medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

I har frihed til at vælge, hvilken kommune I ønsker at blive viet i, hvilket giver jer fleksibilitet i planlægningen af jeres bryllup. Selvom vielsen oftest foregår på rådhuset, kan borgmesteren tillade, at vielsen finder sted andre steder, som for eksempel i en skov, park eller anden offentlig plads. Dette giver jer mulighed for at vælge en lokation, der har en særlig betydning for jer.

Efter vielsen modtager I straks en vielsesattest, som er beviset på, at I nu er lovformeligt gift. Det er vigtigt at bemærke, at en borgerlig vielse skal overværes af mindst to vidner. Hvis I ikke selv sørger for vidner, vil kommunen stille vidner til rådighed.

Hvordan bliver vi gift i folkekirken gennem ægteskabserklæring?

Hvis I ønsker at blive gift i folkekirken, skal I tage kontakt til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. Det første skridt er at udfylde og indsende en ægteskabserklæring til kommunen, hvorefter I modtager en prøvelsesattest. Denne attest skal afleveres til præsten som bevis på, at I opfylder alle ægteskabsbetingelserne.

I kan blive gift i en bestemt kirke, hvis en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn. Alternativt kan I også blive gift i en kirke, hvor en af jer er medlem af folkekirken, og I har en særlig tilknytning til den pågældende kirke. Denne tilknytning kan være, at I tidligere har boet i sognet eller har en anden personlig forbindelse til kirken.

Hvis I ønsker at blive gift i en anden kirke end de ovennævnte, har I ikke automatisk ret til dette. I kan dog tage kontakt til det specifikke sogn og anmode om tilladelse til at blive viet der. Det er op til den enkelte kirke at beslutte, om de vil imødekomme jeres ønske.

Hvad er formuefællesskabet i forbindelse med ægteskabserklæring?

Ved indgåelse af ægteskab gennem ægteskabserklæring opstår der som udgangspunkt et såkaldt “formuefællesskab” eller “fælleseje” mellem ægtefællerne. Dette betyder, at alt, hvad hver ægtefælle ejer ved ægteskabets indgåelse, samt hvad der erhverves under ægteskabet, bliver fælleseje, medmindre andet er aftalt. Det vil sige, at både eksisterende ejendele og fremtidige indtægter og anskaffelser falder ind under fællesboet.

Formuefællesskabet betyder, at uanset om familiens hus, bil eller andre værdigenstande står i den ene eller begge ægtefællers navn, vil de indgå i fællesboet. I tilfælde af separation eller skilsmisse skal det samlede fællesbo derfor ligedeles mellem ægtefællerne. Det er vigtigt at forstå, at denne ligedeling gælder for alle ejendele og aktiver, der er en del af formuefællesskabet.

Der er dog visse undtagelser fra denne regel. For eksempel indgår pensionsopsparinger som hovedregel ikke automatisk i fællesboet. Pensionsopsparinger behandles særskilt, og der gælder særlige regler for, hvordan de kan deles mellem ægtefællerne ved skilsmisse.

Hvis ægtefællerne ønsker at undgå formuefællesskab og i stedet oprette særeje for visse eller alle deres ejendele, skal de oprette en ægtepagt. En ægtepagt er en juridisk aftale, der fastlægger, hvordan ægtefællernes formueforhold skal håndteres, og den skal indgås skriftligt og tinglyses for at være gyldig.

En ægtepagt kan indeholde bestemmelser om, at visse aktiver, såsom pensionsopsparinger, skal ligedeles, eller at visse ejendele skal være særeje. Særeje betyder, at de aktiver, der er omfattet af særejet, ikke indgår i fællesboet og derfor ikke skal deles ved skilsmisse. Særejeaktiver, inklusive tilhørende gæld, forbliver hos den ægtefælle, der ejer dem.

Hvad er forskellen på en ægteskabserklæring og en ægtepagt?

En ægteskabserklæring og en ægtepagt er to forskellige dokumenter med forskellige formål og funktioner, selvom de begge er relateret til ægteskab.

En ægtepagt er et juridisk dokument, der regulerer økonomiske forhold mellem ægtefæller. Den kan oprettes både før og efter ægteskabets indgåelse. Ægtepagten bruges typisk til at bestemme, hvordan formue og ejendele skal deles ved en eventuel skilsmisse eller død. Uden en ægtepagt vil ægtefællernes formue som udgangspunkt blive delt ligeligt i henhold til de almindelige regler om fælleseje. En ægtepagt kan derfor være relevant for par, der ønsker at have særeje på visse ejendele eller som ønsker at sikre, at specifikke aktiver forbliver personlige ved en separation.

Mens ægteskabserklæringen er en forudsætning for selve ægteskabet, fungerer ægtepagten som en aftale om økonomiske anliggender inden for ægteskabet. Ægteskabserklæringen er nødvendig for at bekræfte, at parret kan indgå ægteskab i henhold til dansk lovgivning, mens ægtepagten er valgfri og bruges til at skræddersy økonomiske forhold efter parrets ønsker.

Har du mistet din vielsesattest?

Hvis en af jer har mistet jeres vielsesattest, kan I nemt og gratis få en ny udstedt, når I har brug for den som dokumentation. Proceduren afhænger af, hvordan og hvor I blev viet. Ved vielse på rådhuset eller lignende skal I kontakte den kommune, hvor vielsen fandt sted, for at bestille en ny vielsesattest. Hvis vielsen blev foretaget i Folkekirken, kan I bruge selvbetjeningsløsningen ‘Bestil mistet vielsesattest fra kirken’ for at få en ny attest. Hvis vielsen blev foretaget hos en tredje myndighed, skal I tage kontakt til den pågældende myndighed for at bestille en ny attest. Det er vigtigt at have en vielsesattest, da den fungerer som bevis på, at ægteskabet er lovformeligt indgået.

Vær opmærksom på juraen ved ægteskab

Når I gifter jer, er det vigtigt at være opmærksom på de juridiske forpligtelser og rettigheder, som følger med ægteskabet. I får arveret efter hinanden, og I vil have gensidig forsørgelsespligt. Derudover opstår der automatisk et formuefællesskab, hvilket betyder, at I skal dele jeres ejendele og formue ved en eventuel skilsmisse. Det er derfor en god idé at overveje at oprette en ægtepagt, enten mens I er forlovede eller nygifte, for at sikre, at begge parter er enige om økonomiske forhold.

Mulige fordele ved ægtepagt

Selvom det måske ikke er det mest romantiske, er det en rigtig god idé at oprette en ægtepagt, når I skal giftes. En ægtepagt kan blive en uundværlig hjælp, hvis I ønsker at undgå at dele visse ejendele i tilfælde af separation eller skilsmisse. Ved at oprette en ægtepagt kan I præcisere, hvordan jeres formue og ejendele skal håndteres, hvilket kan spare jer for mange problemer og uenigheder i fremtiden.

Huskeliste for ægteskabserklæring

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for danske par

Danske borgere, nordiske borgere og borgere med tidsubegrænset ophold skal udfylde en digital ægteskabserklæring. Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsbetingelserne. Hvis I ikke skal vies på rådhuset, modtager I en prøvelsesattest, som bekræfter jeres ret til at gifte jer. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder fra udstedelsen.

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for internationale par

Internationale par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske borgere udenfor Norden eller ikke har tidsubegrænset ophold, skal søge om vielse hos Familieretshuset.

Vielse i udlandet

Hvis I planlægger at blive gift i udlandet, skal I udfylde en ægteskabserklæring for at få en ægteskabsattest. Ægteskabsattesten beviser, at I opfylder de danske krav for at indgå ægteskab, og er gyldig i fire måneder.

Navneændring på bryllupsdagen

Hvis I ønsker at ændre efternavne i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om navneændringen hos Kirkeministeriet senest 15 dage før brylluppet. Dette skal gøres digitalt via en særskilt selvbetjeningsløsning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om ægteskabserklæring

En ægteskabserklæring er et juridisk dokument, som parret skal udfylde og indsende for at bekræfte, at de opfylder alle betingelserne for at indgå ægteskab i Danmark. Ægteskabserklæringen indeholder oplysninger om parrets civilstand, tidligere ægteskaber, og eventuelle familiære relationer, hvilket sikrer, at ægteskabet kan indgås lovligt.

Prisen for at indsende en ægteskabserklæring varierer afhængigt af situationen. Hvis I skal have jeres ægteskabserklæring behandlet af Familieretshuset, er der et gebyr på 1.900 kroner. Dette gebyr dækker behandlingen af erklæringen og udstedelsen af en prøvelsesattest eller ægteskabsattest, afhængigt af hvor vielsen skal finde sted.

Det anbefales at udfylde og indsende ægteskabserklæringen i god tid før brylluppet. Ideelt set bør ægteskabserklæringen indsendes mindst en måned før den planlagte vielsesdato for at sikre, at der er tid til sagsbehandlingen. Prøvelsesattesten, som udstedes efter godkendelsen af ægteskabserklæringen, er gyldig i fire måneder, så det er vigtigt at planlægge indsendelsen af erklæringen i forhold til denne tidsramme.

Nej, det er ikke muligt at blive gift i Danmark uden en ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen er en nødvendighed for at bekræfte, at begge parter opfylder de lovmæssige krav for at indgå ægteskab. Uden en godkendt ægteskabserklæring kan myndighederne ikke udstede en prøvelsesattest, som er påkrævet for at kunne gennemføre vielsen, hvad enten den skal foregå på rådhuset, i kirken eller en anden godkendt lokation.

Når I skal udfylde en ægteskabserklæring, skal I have visse dokumenter klar. Dette inkluderer MitID og CPR-nummer for begge parter. Hvis en af jer tidligere har været gift, skal der vedlægges en kopi af skilsmissebevillingen eller -dommen, oversat til dansk, engelsk eller tysk. Hvis en af jer er enke eller enkemand, skal der vedlægges en skifteretsattest. Udenlandske statsborgere skal fremlægge en civilstandsattest, oversat til dansk, engelsk eller tysk, samt pas og eventuelt opholdstilladelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: