Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad indebærer en mulighedserklæring?

En mulighedserklæring er nødvendig, når en ansat er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom over en forlænget periode. Denne erklæring tager pladsen for den tidligere anvendte lægeerklæring og udformes i et samarbejde mellem den sygemeldte, dens læge og arbejdsgiveren.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Mulighedserklæring kontra lægeerklæring

En mulighedserklæring kan på visse måder sammenlignes med en lægeerklæring, men er distinkt på flere områder. I modsætning til lægeerklæringen, der er baseret udelukkende på lægens evaluering af sygdommen, udvikles en mulighedserklæring i et kollektivt samarbejde mellem lægen, arbejdsgiveren og den sygemeldte medarbejder. Således er mulighedserklæringen et produkt af en flerdimensionel proces, der har til formål at facilitere medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen på en optimal måde.

1. trin: Sygefraværssamtale

Når en ansat har været sygemeldt over en given periode, er det arbejdsgiverens ansvar at initiere en samtale om sygefravær. Denne dialog bør finde sted senest fire uger fra første sygedag og kan være en afgørende byggesten til at forme en efterfølgende mulighedserklæring.

Målet med denne samtale er at skitsere en strategi for ansattes tilbagevenden til arbejdspladsen. Dette gælder også for ansatte, der har haft flere kortvarige sygemeldinger. I disse tilfælde er formålet at identificere og implementere løsninger for at reducere fremtidige episoder af fravær. Samtalen om sygefravær er således et initiativt trin i en omfattende proces med fokus på at genintegrere medarbejderen og adressere udfordringerne ved fravær.

For at forberede dig til en samtale om sygefravær, overvej følgende spørgsmål:

 • Er det muligt for medarbejderen at vende gradvist tilbage til arbejdspladsen?
 • Skal der tages specielle hensyn til medarbejderen?
 • Er der behov for at justere medarbejderens arbejdsopgaver?
 • Er hvilepauser nødvendige for medarbejderen under arbejdet?
 • Er det muligt for medarbejderen at udføre dele af arbejdet hjemmefra?

Krav til proceduren for samtalen om sygefravær inkluderer:

 • Arbejdsgiveren skal give medarbejderen et passende varsel, ofte et par dage i forvejen.
 • Medarbejderen kan vælge at have en tillidsrepræsentant eller en anden støtteperson med til mødet.
 • Samtalen kan udføres via telefon eller e-mail, hvis medarbejderen er for syg til at møde personligt op.
 • Hvis medarbejderen er indlagt på hospitalet og ikke kan deltage, kan samtalen udskydes.

Hvis medarbejderen ikke forventer at være i stand til at vende tilbage til arbejdet inden for otte uger, kan der udarbejdes en fastholdelsesplan, eventuelt i forbindelse med samtalen om sygefravær. Det ultimative mål er at udarbejde en skriftlig plan for medarbejderens snarlige tilbagevenden til arbejdet, enten fuldtid eller deltid via en delvis sygemelding. Sørg for at gennemgå din arbejdsplads’ retningslinjer for samtalen om sygefravær og fastholdelsesplan, så du er opdateret om gældende regler og bestemmelser. Det er vigtigt at understrege, at medarbejderens deltagelse eller mangel på samme i samtalen om sygefravær ikke påvirker deres ret til sygedagpenge.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

2. trin: Fastholdelsesplan

Hvis en medarbejders sygemelding forlænges over otte uger, er det et afgørende skridt for både arbejdsgiver og medarbejder at udarbejde en fastholdelsesplan. I denne fase skal begge parter blive enige om, hvordan og når medarbejderen kan integreres i arbejdsmiljøet og hvilke specifikke tiltag der skal implementeres for at gøre overgangen så gnidningsfri som mulig, såsom reduktion i arbejdstid eller indførelse af hyppigere pauser.

Efter udfyldelsen af mulighedserklæringens første del (fastholdelsesplanen), er det op til medarbejderen og deres læge at fuldføre anden del. I denne sektion vil lægen vurdere de forslag og oplysninger, der er angivet i første del, for at bestemme, om medarbejderen er i stand til at vende tilbage til arbejde under de foreslåede betingelser. Den fuldt udarbejdede mulighedserklæring skal derefter sendes tilbage til arbejdsgiveren.

Formelle krav til samtalen om mulighedserklæring:

Samtalen om mulighedserklæringen følger lignende protokoller som sygefraværssamtalen, men der er også yderligere krav:

 • Arbejdsgiveren har ret til at anmode om en mulighedserklæring på ethvert tidspunkt under en sygemeldingsperiode eller i tilfælde af hyppige sygemeldinger.
 • Det er medarbejderens ansvar at deltage i samtalen. Hvis sygdommen forhindrer personligt fremmøde, kan samtalen gennemføres telefonisk.
 • Hvis medarbejderen undlader at deltage, vil retten til sygedagpenge blive suspenderet fra dagen for den planlagte samtale, indtil samtalen faktisk finder sted.
 • Arbejdsgiveren har ikke ret til at kende diagnosen, men har ret til oplysninger om, hvordan sygdommen påvirker medarbejderens arbejdsevne.
 • Udgiften til mulighedserklæringen bæres af arbejdsgiveren. Hvis lægen opkræver gebyr fra medarbejderen, skal arbejdsgiveren dække dette beløb.
 • Den fulde mulighedserklæring skal returneres til arbejdsgiveren senest 14 dage efter, at medarbejderen og lægen har fuldført den anden del.
 • Hvis en sygemeldt medarbejder indkaldes til en opfølgende samtale af kommunen, kan kommunen anmode om at se mulighedserklæringen.

Dette trin og de omfattende krav til mulighedserklæringen sikrer, at processen bliver både retfærdig og konstruktiv, hvor medarbejder, arbejdsgiver og læge sammen arbejder for at udarbejde den mest hensigtsmæssige plan under de givne omstændigheder.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Deltagelsespligt i samtalen

Det er dit ansvar at deltage i samtalen, med undtagelse af tilfælde, hvor din sygdom forhindrer dig i at være til stede.

Hvis du finder dig ude af stand til at være en del af en samtale vedrørende mulighedserklæringen, bør du konsultere din læge for at få bekræftet, om din nuværende helbredstilstand reelt forhindrer din deltagelse.

Hvis din læge validerer din manglende evne til at deltage, bør dette noteres i din journal. Yderligere kan du anmode om, at din læge forfatter en friattest, hvis din arbejdsgiver anmoder om en sådan.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at udeblivelse fra en samtale om mulighedserklæring uden gyldig grund kan resultere i tab af retten til løn under sygdom. Du vil ikke modtage nogen form for betaling, indtil samtalen er afholdt, eller indtil du har fremlagt dokumentation, der understøtter, at du, baseret på en lægelig vurdering, ikke var i stand til at deltage.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Mulighedserklæring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En mulighedserklæring anvendes, når en medarbejder er langtidssygemeldt og involverer samarbejde mellem den sygemeldte, deres læge og arbejdsgiveren. Den har erstattet den tidligere lægeerklæring og fokuserer på et kollektivt samarbejde for at facilitere medarbejderens tilbagevenden til arbejdet.

En sygefraværssamtale initieres af arbejdsgiveren, når en ansat har været sygemeldt i en vis periode, typisk inden for fire uger fra første sygedag. Samtalen har til formål at udvikle en plan for medarbejderens tilbagevenden til arbejdet og kan omfatte overvejelser om gradvis tilbagevenden, justering af arbejdsopgaver og specielle hensyn. Medarbejderen har ret til at medbringe en bisidder, og samtalen kan udføres telefonisk eller udskydes, hvis nødvendigt.

Hvis sygdom forhindrer din deltagelse, skal du konsultere din læge for bekræftelse. Med lægens bekræftelse kan du anmode om en friattest, hvis nødvendigt. Udeblivelse uden gyldig grund kan føre til tab af retten til løn under sygdom, indtil du deltager i samtalen eller fremlægger nødvendig dokumentation.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: