Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Crowdfunding for virksomheder: Muligheder og udfordringer

Crowdfunding baner vej for små virksomheders finansiering og funding, tilbyder en mindre risikabel tilgang og giver en chance for at afprøve markedet. Reward-baseret crowdfunding er den mest populære form, men der findes flere forskellige typer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en fundraisingmetode, du kan bruge til at indsamle penge til et bestemt projekt. Det benyttes oftest af små virksomheder og personer, til at skaffe funding/finansiering til projekter, de ellers ikke ville have kapital til. 

Crowdfunding på dansk står for ”netværksfinansiering”, men ordet bruges dog normalt ikke i daglig tale. Der findes mange forskellige platforme, hvor man kan samle penge ind, bla. til film, computerspil, produktion af prototyper og første batch af færdige produkter. 

Der er to forskellige måder at finansiere et crowdfundingsprojekt:

      Fleksibel funding: Selv hvis målet ikke opnås, modtager virksomheden støtten.

      Alt-eller-intet: Er målet ikke opnået, får støtterne deres bidrag tilbage

Alt-eller-intet crowdfunding er den type, der oftest anvendes, men hvis det er beskrevet at der er tale om en fleksibel løsning, behøver man ikke at nå sit mål for at modtage pengene. 

En crowdfunding kampagne kan sagtens komme over 100%. Der skal fastsættes et mål, men virksomheden har mulighed for at tilbyde potentielle rewards, hvis det samlede beløb langt overskrider det fastsatte mål. Det er noget, man bestemmer helt selv.

Typer af crowdfunding

Der er fire former for crowdfunding:

Reward-baseret crowdfunding (modydelser)

Reward-baseret crowdfunding er den type crowdfunding danskerne typisk tænker på, når man nævner ordet crowdfunding, da det er den mest udbredte form i Danmark. 

Ved denne form for crowdfunding støtter bidragsyderen et crowdfundingsprojekt med et selvvalgt beløb mod at få en ”reward”/modydelse igen. Der er samtidig ikke garanti for, at der bliver produceret et specifikt/funktionsdygtigt produkt. Belønningen varierer alt efter, hvor højt et beløb der bidrages med og projektets størrelse. 

Belønningen kan f.eks. være: 

o   Rabatter, tidlig adgang eller eksklusive versioner af et produkt eller ydelse. 

o   Det kan også være fremsendelse af produktet, så snart det er produceret. Dette kaldes for et ”pre-buy”.

Det er typisk projekter, der beskæftiger sig med computerspil, gadget, teknologi, film, musik, design eller lignende aktører inden for underholdningsindustrien, som denne crowdfundingsmetode henvender sig til.

Da man gennem reward-baseret crowdfunding henvender sig direkte til forbrugerne og de mulige købere, har man også god mulighed for at undersøge markedet gennem feedback og interaktion. 

Det mest essentielle ved denne type crowdfunding er kvaliteten/kreativiteten af rewards. Backerne/bidragsyderne skal føle, at de får noget for deres penge. Sørg for at have mange små belønninger og eventuelt færre store belønninger.

Skat og moms ved reward-baseret crowdfunding

Skattemæssigt betragtes denne type som et salg. Bidragsydere kan ikke trække deres bidrag fra, da de i princippet “køber” et produkt eller en ydelse.

Crowdfunding kan være en attraktiv metode til finansiering af projekter. For eksempel, hvis det primære formål er at øge virksomhedens synlighed og markedsføre dens produkter, kan det ske, at den modtagne donation er mindre end produktets eller tjenestens værdi, hvilket fører til et underskud.

Du kan fradrage dette underskud, hvis din virksomhed er erhvervsmæssigt anerkendt skattemæssigt. Det betyder, at en hobbyvirksomhed ikke er berettiget til fradrag.

Med hensyn til moms i reward-baseret crowdfunding: Hvis din indkomst som erhvervsdrivende overskrider 50.000 kr., er du momspligtig. Forskellige faktorer bestemmer, hvornår momsen skal betales, baseret på aftalen mellem dig og donoren. Så det kræver en sag-for-sag vurdering at bestemme momsbehandlingen.

Efter at crowdfunding-kampagnen er afsluttet, og du har opnået dit mål (eller anvendt fleksibel finansiering), skal du bogføre “salget”. Bidragsydere betaler dig, men produktet eller tjenesten bliver ikke leveret med det samme; dette udestående skyldes dem og bliver modregnet, når du leverer og bogfører produktet eller tjenesten. Behandlingen af momsen i denne proces varierer baseret på den specifikke situation.

Donationsbaseret crowdfunding

Donationsbaseret crowdfunding er indsamling af kapital udelukkende baseret på donationer. Det vil sige, at en investor ikke får en modydelse eller et produkt til gengæld for donationen. Projekter der anvender denne form for crowdfunding er oftest velgørende projekter eller indsamlinger til personlige projekter. Et eksempel herpå kunne f.eks. være støtte til en organisation som ”Red Barnet” eller indsamling til medicinsk behandling til en privatperson. 

Der skal betales skat af det indsamlede beløb, hvorfor beløbet skal skrives i felt 250 på din forskudsopgørelse og rubrik 20 på årsopgørelsen. 

Indsamlinger skal desuden anmeldes til Indsamlingsnævnet senest 14 dage før, du starter indsamlingen. Hvis beløbet er over 50.000 kr., skal der indsendes regnskab til Indsamlingsnævnet og revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Lånebaseret crowdfunding (crowdlending)

Lånebaseret crowdfunding er et reelt låneforhold mellem en investor og projektejer. I stedet for at forvente en modydelse, låner du penge ud til virksomheden bag projektet og får pengene med renter over en periode. Lånebaseret crowdfunding fungerer overordnet ligesom at låne penge i banken, og betragtes også sådan skattemæssigt. Der skal ikke betales skat af beløbet, og afdragene udløser heller ikke skattemæssige fradrag. 

Långiveren skal dog betale skat af renteindtægterne og får ikke fradrag for udlånt beløb. Långiver skal dog heller ikke betale skat af modtagne afdrag på lånet. Det er altså kun de modtagne renter, der er skattepligtige for långiver. 

Hvis du ikke kan tilbagebetale lånet, kan långiver få fradrag for tabet, medmindre I er nærtstående. 

Hvis du benytter dig af lånebaseret crowdfunding, vil det være en god ide at få hjælp af en revisor eller bogholder, da der er en del du skal være opmærksom på.

Gennem en crowdfunding-platform

Hvis du anvender en crowdfunding-platform, kan du låne penge af både professionelle og private investorer. Der er nogle regler vedrørende fradrag og skat, som du skal være opmærksom på. 

o   Platformen som formidler indskud og/eller lån, indberetter renterne

o   Låntager har fradrag for renteudgifter (rubrik 42 i årsopgørelsen

o   Långiver skal betale skat af renteindtægterne på lån (rubrik 31 i årsopgørelsen)

Hvis platformen er indberetningspligtig i Danmark, indberettes oplysningerne automatisk og du skal derfor ikke selv oplyse renterne i årsopgørelsen. Hvis ikke, skal du selv indberette dem. 

Du bør dog altid selv tjekke at oplysningerne er korrekte. Hvis renterne ikke er oplyst, skal du selv oplyse dem i rubrik 39 (renteindtægter) og rubrik 44 (renteudgifter) i årsopgørelsen.

Udenom en crowdfunding-platform

Hvis du ikke benytter dig af en crowdfunding-platform, skal du selv oplyse beløbet. Du skal derfor også selv oplyse dine renteudgifter (felt 485) i forskudsopgørelsen og rubrik 44 i årsopgørelsen, hvis du vil have fradrag for dem. Renteindtægterne skal oplyses i felt 214 i forskudsopgørelsen og rubrik 39 i årsopgørelsen.

Aktiebaseret crowdfunding (investering)

Aktiebaseret crowdfunding er en finansiering, hvor en investor stiller kapital til rådighed mod at få en tilsvarende ejerandel af virksomheden. 

Det kan både være private og professionelle investorer. For at bruge denne form, skal din virksomhed være et aktieselskab, idet investeringerne foretages i unoterede aktier. 

Før din beslutning om denne crowdfunding, bør du læse mere om Finanstilsynets gennemgang af crowdfunding og peer-to-peer-låneformidling. 

Som virksomhed skal du være opmærksom på:

Som iværksætter og indehaver af det aktuelle selskab, som modtager bidragene, er du aktionær i selskabet. Normalt beskattes selskaber af indtægter med selskabsskatteprocenten på 22%.

Men hvis kapitalindskuddet sker ved tegning af aktiekapital i form af de modtagne bidrag, er der ikke tale om en indtægt – men et skattefrit kapitalindskud. Derfor vil de modtagne indskud ikke blive beskattet, uanset om aktierne er tegnet til overkurs eller ej.

Som investor skal du være opmærksom på:

Der er flere ting, investorer skal være opmærksomme på. Så hvis du overvejer at investere i en virksomhed via aktiebaseret crowdfunding, anbefaler vi, at du læser nedenstående ekstra grundigt, inden du investerer.

o   Aktierne modtages som vederlag for selve bidraget – som ikke er fradragsberettiget, da der er tale om køb af aktier

o   Anskaffelsessummen er i udgangspunktet bidraget, hvis investoren senere afstår aktierne, eller selskabet ophører. Gevinst/salg af aktierne er skattepligtig eller fradragsberettiget jf. reglerne i aktieavancebeskatningsloven

o   Hvis der udbetales udbytte, vil de være skattepligtige for fysiske personer efter reglerne i ligningsloven.

o   Investoren beskattes ved avance på salg, ligesom et tab er fradragsberettiget. 

En aktieavance og udbetalt udbytte fra aktierne vil være skattepligtig aktieindkomst, hvis der er tale om en personaktionær. Det betyder, at personen bliver beskattet med 27% op til grænsen på 58.900 kr. i 2023 og med 42% af beløbet over grænsen.

Udbytte og aktieavance for selskabsaktionærer beskattes som en almindelig del af den skattepligtige indkomst, hvis selskabets ejerandel er mindre end 10% af aktiekapitalen.

Conceptual image about safety of crowdfunding

Processen ved crowdfunding

Der er som nævnt flere typer af crowdfunding. Processen ved reward-baseret crowdfunding er ret enkel, hvorfor denne vil gennemgås i dybden nedenfor. Som nævnt ovenfor, er det den type, danskerne oftest tænker på, når de tænker på crowdfunding.

  1. Først opretter man en crowdfunding-kampagne med forskellige bidragsbeløb og tilhørende rewards. 
  2. Derefter kan personer bidrage med en af beløbene, hvor pengene trækkes fra deres konto
  3. Kampagnen lukkes når målet er nået og bidragsyderne informeres herom
  4. Der sker betaling til crowdfunding-platformen, hvorefter det resterende udbetales til virksomheden. Platformen informerer desuden virksomheden om, hvem der har bidraget med hvad, så der kan uddeles de forskellige rewards. 
  5. Virksomheden leverer de forskellige ydelser/produkter til bidragsyderne. 

 

Processen ved aktiebaseret og lånebaseret crowdfunding er stort set det samme som ovenstående, blot med mindre afvigelser og variationer. Hovedtrækkene vil dog være det samme. Ved donationsbaseret overføres pengene dog med det samme. 

Hvis der er tale om en alt-eller-intet kampagne, og målet ikke nås, vil bidragsyderne få deres penge tilbage. Platformen vil passe på pengene for iværksætterne, så de er sikre på at få deres penge, hvis de når målet.

Fordele og ulemper

Crowdfunding er en rigtig god mulighed for virksomheder til at få finansiering og udbrede kendskabet til dem selv og deres produkter. Der er dog både fordele og ulemper.

Fordele ved crowdfunding:

–  Enklere adgang til finansiering.

 Oftest mere omkostningseffektivt end traditionel fundraising.

 Mulighed for at engagere et bredt publikum.

Potentiel test af markedet for nye produkter.

  Lavere risiko end store produktlanceringer.

Skaber forbindelse og engagement med støtter.

Værdifuld feedback fra potentielle kunder.

Ulemper ved crowdfunding:

Ingen garanti for at nå finansieringsmålet

Potentiel negativ PR, specielt for større brands

 Gebyrer til crowdfunding-platforme.

 Potentielle forsinkelser for bidragsyderes belønninger

Risiko for ikke at levere lovet produkt til støtter

Crowdfunding kan være et alternativ, hvis banken har sagt nej. Du kan nemlig nå mange mennesker med få midler, så hvis kampagnen er god, er det ofte en mere effektiv løsning end almindelig fundraising.

Hvis du overvejer at lave en crowdfunding-kampagne for din virksomhed, øger du chancen for at lykkes betragteligt, hvis du sørger for at kommunikere med backerne, dele relevant materiale og grundigt forberede dig, inden du starter selve kampagnen.

Moms og skat

Du kan læse mere om moms og skat i forbindelse med crowdfunding på Skattestyrelsens hjemmeside. De har lavet en overskuelig oversigt over reglerne for crowdfunding til etablering af virksomheder, hvor der er en masse information omkring de fire forskellige typer af crowdfunding og dertilhørende regler. 

Her er dog nogle ting du især skal være opmærksom på:

 Moms One Stop Shop – hvis du “sælger” for over 10.000 euro til private om året

 Eksportørregistrering – et krav ved salg uden for EU

Du skal i udgangspunktet opkræve dansk moms, når du sælger en vare til en privat i EU

Du skal i udgangspunktet IKKE opkræve dansk moms, når du sælger en vare til en privat uden for EU – modtager skal selv sørge for moms

Forskellige Crowdfunding-platforme i Danmark og resten af verden

Der findes rigtig mange forskellige platforme hvor du kan køre din crowdfunding på. Her tæller både danske og udenlandske. Nedenfor er en liste over nogle forskellige populære og interessante platforme. 

Coop Crowdfunding (DK)

 Booomerang (DK)

 IDA Crowdfunding (DK)

 Lendino (DK)

 Flex Funding (DK)

 Kickstarter

 Indiegogo

 GoFundMe

 JustGiving

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Crowdfunding

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Crowdfunding er en metode til at indsamle penge til et bestemt projekt. Det bruges ofte af små virksomheder og enkeltpersoner, som ikke har adgang til traditionel kapital. Der findes to hovedtyper af finansiering: “Fleksibel funding”, hvor man beholder det indsamlede beløb uanset om målet er nået, og “Alt-eller-intet”, hvor bidragsydere får deres penge tilbage, hvis målet ikke opnås.

Der er fire hovedtyper af crowdfunding:

  Reward-baseret crowdfunding (modydelser): Her støtter man et projekt og modtager en form for belønning til gengæld, f.eks. rabatter, tidlig adgang eller et produkt.

  Donationsbaseret crowdfunding: Her doneres der penge uden at forvente noget til gengæld. Det bruges ofte til velgørende formål.

  Lånebaseret crowdfunding (crowdlending): Her lånes penge til projektet, og lånet skal betales tilbage med renter.

  Aktiebaseret crowdfunding (investering): Investorer stiller kapital til rådighed i bytte for ejerandele i virksomheden. Det kræver, at din virksomhed er et aktieselskab.

Ja, afhængigt af crowdfunding-typen er der forskellige skattemæssige overvejelser:

 For donationsbaseret crowdfunding skal det indsamlede beløb skrives på forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Desuden skal indsamlinger anmeldes til Indsamlingsnævnet.

 For lånebaseret crowdfunding (crowdlending) skal långiveren betale skat af renteindtægterne. Det anbefales at konsultere en revisor eller bogholder ved brug af denne metode.

 For aktiebaseret crowdfunding bør man tage højde for Finanstilsynets retningslinjer vedrørende crowdfunding og peer-to-peer-låneformidling.

Som iværksætter og indehaver af selskabet, der modtager bidrag, bliver du normalt beskattet med en selskabsskatteprocent på 22% af indtægterne. Dog, hvis kapitalindskuddet sker ved tegning af aktiekapital i form af de modtagne bidrag, betragtes det ikke som en indtægt, men snarere som et skattefrit kapitalindskud. Derfor vil de modtagne bidrag ikke blive beskattet, uanset om aktierne er tegnet til overkurs eller ej.

Der er flere aspekter, man som investor skal være opmærksom på:

 Aktierne modtages som vederlag for selve bidraget, hvilket ikke er fradragsberettiget, da det betragtes som køb af aktier.

  Anskaffelsessummen er i udgangspunktet bidraget, og en eventuel gevinst ved senere salg af aktierne er skattepligtig, mens tab er fradragsberettiget ifølge reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

 Udbytte vil være skattepligtigt for personlige investorer efter ligningslovens regler.

 Hvis du som investor er en personaktionær, vil en aktieavance og udbetalt udbytte være skattepligtig aktieindkomst. Dette beskattes med 27% op til grænsen på 58.900 kr. i 2023, og med 42% af beløbet over grænsen.

 For selskabsaktionærer vil udbytte og aktieavance blive beskattet som en del af den skattepligtige indkomst, hvis selskabets ejerandel er mindre end 10% af aktiekapitalen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder