Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Værdiansættelse

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er værdiansættelse?

Værdiansættelse er en central proces, hvor man bestemmer værdien af forskellige aktiver, som en virksomhed, et produkt, eller immaterielle rettigheder. Denne værdiansættelse kan involvere både kvantitative og kvalitative faktorer. Når det kommer til produkter og virksomheder, sker værdiansættelsen typisk gennem en beregning, der resulterer i et specifikt beløb, ofte angivet som et interval (for eksempel mellem 5 og 5,5 millioner kroner). I tilfælde af rettigheder, inddrager værdiansættelsen både kvalitative og kvantitative elementer, hvilket giver en mere nuanceret vurdering af deres værdi.

Hvordan fastsættes værdien af din virksomhed?

Vurdering af en virksomheds værdi er en kompleks opgave, da ingen to virksomheder er identiske. Selv små, unikke detaljer kan øge en virksomheds værdi betydeligt sammenlignet med andre lignende virksomheder. Dette gør, at man ikke kan anvende simple generelle beregningsmetoder, som man ville gøre med kvadratmeterpriser i boligmarkedet.

For at foretage en effektiv værdiansættelse af din virksomhed, er det vigtigt at tage højde for flere afgørende faktorer. Disse kan omfatte virksomhedens unikke medarbejder- og ledelsesressourcer, en diversificeret kundeportefølje, og potentialet for fremtidig vækst. Disse faktorer spiller en væsentlig rolle i værdiansættelsesprocessen.

En grundig værdiansættelse starter altid med en analyse af virksomhedens interne regnskaber og balance. Her vurderes nøgleparametre som omsætning, resultat før skat og renter, overskud samt aktiver og passiver, inklusiv ejendomme, varelager, egenkapital og gæld.

Da det at fastlægge en virksomheds realistiske værdi kræver en omfattende analyse, anbefales det kraftigt at inddrage eksterne specialister. Disse eksperter kan tilbyde den nødvendige ekspertise og indsigt, som sikrer en præcis og retfærdig værdiansættelse af din virksomhed.

Betydningen af værdiansættelse i forskellige sammenhænge

Værdiansættelse spiller en central rolle i mange forretningsmæssige sammenhænge, især når det handler om virksomhedshandler. Denne proces er afgørende af flere grunde:

 • Den giver potentielle købere en vurdering af, om en virksomhed er en værdifuld investering.
 • Den hjælper sælgeren med at fastsætte en salgspris, der afspejler virksomhedens reelle værdi.
 • Den fungerer som grundlag for forhandlinger om pris.
 • Ved et generationsskifte i en familievirksomhed sikrer den, at virksomheden sælges til en pris, der svarer til markedsprisen.
 • I skattepligtige transaktioner mellem interesseforbundne parter er det vigtigt at dokumentere og understøtte værdien af de involverede aktiver.

Ud over disse situationer kan værdiansættelse også være relevant i flere andre tilfælde. For eksempel, hvis du som virksomhedsejer vil optimere dit produktudvalg og prissætning, er det vigtigt at kende dine produkters værdi. Ved at foretage en værdiansættelse kan du også styrke tilliden til din virksomhed, når du søger lån i banken eller investeringer fra eksterne investorer. 

Endvidere, hvis en medejer ønsker at sælge sin andel af virksomheden, kan en værdiansættelse sikre, at handlen afspejler den faktiske markedspris, hvilket er til fordel for alle parter.

Sammenfattende er værdiansættelse en afgørende proces for at sikre fair og gennemsigtige økonomiske transaktioner i mange forskellige forretningsmæssige scenarier, fra salg og køb af virksomheder til produktprissætning og kapitalfremskaffelse.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afgørende faktorer for værdiansættelse af en virksomhed

For at forstå, hvad der bestemmer værdien af en virksomhed, er det vigtigt at kigge på en række forskellige faktorer. Disse faktorer varierer fra virksomhed til virksomhed, men nogle elementer er ofte afgørende i værdiansættelsesprocessen. Her er en dybdegående gennemgang af disse nøglefaktorer:

Interne faktorer:

 1. Virksomhedens økonomiske resultater, som inkluderer regnskaber og resultatopgørelser. Dette afspejler virksomhedens evne til at tjene penge.
 2. Værdierne i virksomheden, som fremgår af balanceregnskabet.
 3. Virksomhedens historik og baggrund, hvilket kan give indsigt i dens stabilitet og markedsposition.
 4. Kompetencer og kvaliteter hos virksomhedens medarbejdere og ledelse.
 5. Virksomhedens goodwill, herunder immaterielle aktiver som knowhow, patenter og lignende.

Eksterne faktorer:

 1. Kundebasen, herunder fordelingen mellem små og store kunder.
 2. Betingelser og potentiale i virksomhedens leverandøraftaler.
 3. Vurdering af virksomhedens fremtidige vækstpotentiale – om det er faldende, stabilt eller stigende.
 4. Konkurrencesituationen, inklusive antal og styrke af konkurrenter.
 5. Unikke aspekter eller erstatningsmuligheder for virksomhedens produkter.
 6. Virksomhedens omdømme og brandværdi i markedet.

Når alle disse faktorer er analyseret, er det vigtigt at huske, at den endelige værdiansættelse af en virksomhed bedst udtrykkes som et interval snarere end et fast beløb. Dette interval giver plads til fleksibilitet og forhandling i forbindelse med salg. En grundig analyse, der omfatter disse interne og eksterne faktorer, danner grundlaget for en effektiv og realistisk værdiansættelse af din virksomhed.

Gennemgang af populære metoder til værdiansættelse af en virksomhed

Værdiansættelse af en virksomhed kan foretages ved hjælp af forskellige metoder. Her præsenteres en dybdegående forklaring på de mest almindelige metoder, kendt som “stand-alone”-vurderinger, som fokuserer primært på virksomhedens interne faktorer. Det er dog værd at bemærke, at professionelle specialister også vil inddrage eksterne faktorer i en omfattende værdiansættelse. Her er en oversigt over nogle af de mest anvendte metoder: 

DCF-modellen (Discounted Cash Flow):

 • Denne metode baserer sig på virksomhedens forventede fremtidige indkomster.
 • Værdiansættelsen beregnes ved at vurdere virksomhedens forventede frie pengestrømme over en bestemt periode. Frie pengestrømme er forskellen mellem indkomst og investeringsudgifter, dvs. de penge virksomheden har til rådighed efter alle udgifter.
 • Disse pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ved brug af en rente, som repræsenterer det mindste forventede afkast fra investeringen.

Substansmetoden:

 • Fokuserer på virksomhedens aktiver og passiver ved at justere hvert aktivs bogførte værdi til dens forventede salgsmarkedspris.
 • Denne metode kigger ikke på fremtidig indtjening og anses som minimumsværdien af virksomheden.
 • Typisk anvendt af virksomheder i økonomisk krise, da den afspejler værdien af virksomhedens aktuelle aktiver.

Multipel værdiansættelse:

 • En markedsbaseret metode, der fastsætter værdi baseret på markedsprisen for lignende virksomheder.
 • Denne metode er oftere en efterrationalisering af en handel frem for en direkte værdiansættelse.
 • Beregningen involverer at sammenligne et nøgletal (som omsætning eller resultat før/efter skat) med salgsprisen af en lignende virksomhed.

EVA-modellen (Economic Value Added):

 • Ligner DCF-modellen i brugen af nøgletal og resulterer ofte i en lignende værdiansættelse.
 • Værdien beregnes som afkastet af den investerede kapital minus omkostningerne til kapitalfrembringelse, ganget med den investerede kapital for perioden.

Samlet set giver disse metoder en god ramme for at vurdere en virksomheds værdi, men det er vigtigt at huske, at hver metode har sine styrker og svagheder, og valget af metode bør afhænge af den specifikke virksomheds situation og behov.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Værdiansættelse er ikke lig med salgspris

Når du overvejer at sælge din virksomhed, er det vigtigt at forstå, at værdiansættelsen ikke direkte fastsætter salgsprisen. Værdiansættelsen giver et skøn over, hvad din virksomhed teoretisk set kunne være værd i det nuværende marked baseret på en række kendte faktorer vedrørende din virksomhed. Denne værdi er imidlertid ikke det samme som den pris, en potentiel køber er villig til at betale. Markedsværdien af en virksomhed er i sidste ende dikteret af, hvad købere er villige til at investere, og dette kan variere afhængigt af forskellige forhold.

Derfor kan det være en god idé at supplere din værdiansættelse med en detaljeret analyse af potentielle købere. Dette kan hjælpe dig med at forstå, hvad forskellige typer af købere måske værdsætter højest ved din virksomhed, og hvordan det kan påvirke deres villighed til at betale en bestemt pris. Ved at kombinere en grundig værdiansættelse med en målrettet køberanalyse, kan du opnå en mere realistisk forståelse af, hvad du kan forvente at opnå for din virksomhed i et salg.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om værdiansættelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Værdiansættelse er processen med at bestemme den økonomiske værdi af en virksomhed, et produkt eller immaterielle rettigheder. Denne proces kan involvere både kvantitative og kvalitative analyser og resulterer typisk i et værdiinterval frem for et specifikt beløb.

En virksomheds værdi påvirkes af både interne og eksterne faktorer. Interne faktorer inkluderer virksomhedens regnskaber, balanceregnskab, historik, medarbejdere, ledelse og goodwill. Eksterne faktorer omfatter kundesituationen, leverandøraftaler, virksomhedens vækstpotentiale, konkurrencesituationen, produktunikhed og omdømme.

Værdiansættelsen er et skøn over, hvad en virksomhed burde kunne sælges for baseret på kendte forhold og markedssituationen. Salgsprisen er det beløb, en køber faktisk er villig til at betale, og den kan variere afhængigt af køberens interesse, markedsvilkår og andre faktorer, der måtte påvirke køberens opfattelse af virksomhedens værdi.

Almindelige metoder til værdiansættelse af virksomheder inkluderer DCF-modellen, der fokuserer på fremtidige frie pengestrømme, substansmetoden, der tager udgangspunkt i virksomhedens aktiver og passiver, multipel værdiansættelse, der sammenligner med lignende virksomheder på markedet, og EVA-modellen, som beregner værdien baseret på afkastet af investeret kapital.

Værdiansættelse er relevant i en række situationer, såsom ved salg eller køb af en virksomhed, generationsskifte, skattepligtige transaktioner mellem interesseforbundne parter, optimering af produktudvalg og prissætning, ved kapitalfremskaffelse, eller når en ejerandel i en virksomhed skal sælges. Værdiansættelsen hjælper med at sikre en retfærdig og gennemsigtig økonomisk transaktion.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: