Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tvangsarv

Arveloven og reglerne om tvangsarv betyder, at du ikke frit kan vælge, hvem der skal arve efter dig. Nogle arvinger har krav på at modtage en vis arv, og dette kaldes tvangsarv. Men hvem er omfattet af tvangsarven, og hvor meget af arven er tvangsarv? Bliv klogere på, hvordan tvangsarven fordeles her

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er en vigtig del af dansk arvelov, der sikrer, at en vis andel af din arv automatisk går til dine nærmeste pårørende, uafhængigt af indholdet i dit testamente. Denne bestemmelse sikrer, at dine børn og/eller din ægtefælle altid vil modtage en del af din efterladte formue. Disse personer kaldes for tvangsarvinger.

Loven om tvangsarv er designet til at beskytte familiemedlemmers rettigheder til arv. Dine børn er dine primære livsarvinger. Hvis et af dine børn afgår ved døden før dig, vil deres efterkommere (såsom børnebørn eller oldebørn) træde i deres sted som tvangsarvinger. Tvangsarv inkluderer således også dine børnebørn og oldebørn, hvis de er aktuelle arvinger.

Din ægtefælles ret til tvangsarv ophører automatisk, hvis I bliver separeret eller skilt. Det betyder, at tvangsarv kun er relevant, så længe ægteskabet er gyldigt og ikke opløst.

For personer, der hverken er gift eller har børn, findes der ikke tvangsarvinger. I sådanne tilfælde har du fuld frihed til at oprette et testamente, hvor du selv kan bestemme, hvem der skal arve din ejendom og dine midler. Det er også muligt i testamentet at fastslå, at arven skal være særeje, hvilket betyder, at arven ikke indgår i almindeligt fælleseje, men forbliver hos arvingen som personlig ejendom.

Det er vigtigt at forstå betydningen af tvangsarv for at sikre, at dine efterladte midler fordeles i overensstemmelse med både dine ønsker og lovens krav. Tvangsarv sikrer en fair og lovbestemt fordeling af arv, der tager hensyn til dine nærmeste familiemedlemmers økonomiske sikkerhed.

Hvad er tvangsarvinger?

Selv når du udformer et testamente, er der begrænsninger i din frihed til at fordele arven. Der er visse arvinger, som er garanteret en del af din arv, og disse arvinger kaldes tvangsarvinger. Loven fastsætter, at du ikke kan fratage dine tvangsarvinger deres arveret, idet de er sikret en bestemt andel af arven ifølge arveloven. Dette koncept med tvangsarv sikrer, at visse arvinger, typisk dine nærmeste familie, ikke kan gøres arveløse.

Kan man gøre sine tvangsarvinger arveløse?

Det er juridisk umuligt at gøre en tvangsarving arveløs, medmindre der ikke er nogen værdier tilbage at arve ved din bortgang. En undtagelse er dog, hvis en tvangsarving vælger at underskrive et arveafkald. Et sådant dokument indebærer, at arvingen fraskriver sig retten til sin tvangsarv.

At underskrive et arveafkald behøver ikke at være resultatet af familiestridigheder. Der kan være praktiske og fornuftige grunde til et arveafkald. For eksempel hvis afkaldsgiveren, ikke selv har behov for de økonomiske midler. Ved at frasige sig arven, sikres det, at arven i stedet kan gå videre til afkaldsgiverens egne børn eller andre arvinger. En anden almindelig årsag til et arveafkald er insolvens hos afkaldsgiveren. Hvis arvingen er insolvent, vil en arv potentielt kunne blive beslaglagt af kreditorer. Ved at frasige sig arven, forbliver værdierne inden for familien og tilfalder i stedet personens børn eller andre nære slægtninge.

Hvem har krav på tvangsarv?

Tvangsarv er en vigtig del af arveloven, der sikrer, at visse familiemedlemmer – specifikt den afdødes ægtefælle og børn – er garanteret en del af arven. Dette betyder, at en vis portion af din formue er reserveret som tvangsarv og skal tilfalde disse tvangsarvinger, uanset hvad der står i dit testamente. Hvis den afdødes børn er afgået ved døden, træder børnebørnene ind som tvangsarvinger. I tilfælde af at både børn og børnebørn ikke er i live, overtager oldebørnene denne ret.

Tvangsarv sikrer, at disse personer i dit liv modtager en del af din formue, og du har ikke mulighed for at omgå denne lovmæssige forpligtelse ved at allokere hele din formue til andre personer eller formål i dit testamente. Det er lovgivningens måde at sikre en grundlæggende økonomisk beskyttelse for dine nærmeste efterladte, og den understreger vigtigheden af familiens rettigheder i arvesager.

Tvangsarv er dermed en afgørende sikkerhed for, at familiebånd respekteres i fordelingen af arvemidler, og at dine nærmeste familiemedlemmer ikke efterlades uden økonomisk støtte efter din bortgang. Denne arveandel er fastlagt for at opretholde en vis økonomisk stabilitet og beskyttelse for familien, og den kan ikke fjernes ved personlige ønsker eller testamentariske dispositioner.

Hvorfor er der tvangsarv?

Tvangsarv er en fundamental del af det danske velfærdssystem, der har til formål til at beskytte visse grupper, især børn, mod økonomisk usikkerhed efter en forælders død. Dette koncept blev indført helt tilbage i 1200-tallet, og sikrer, at en del af arven bliver i familien, uanset andre ønsker eller testamentariske anordninger.

Formålet med tvangsarv er at forhindre, at personer fuldstændig kan frasige sig deres forpligtelser over for deres nærmeste, ved at undlade at inkludere dem i arvefordelingen, og dermed risikere at gøre dem arveløse. Dermed spiller tvangsarven en vigtig rolle i at opretholde grundlæggende social retfærdighed og familiebeskyttelse.

Mange vælger at oprette et testamente for bedre at kunne styre, hvordan deres arv skal fordeles ud over tvangsarven. Dette kan især være relevant, hvis du ønsker at sikre din partner bedre end hvad arveloven foreskriver, da loven giver børn en større del af arven end ægtefællen.

Testamentet kan også spille en vigtig rolle, hvis du har en sammensat familie. For eksempel, hvis du både har biologiske børn og stedbørn, og ønsker at de skal arve lige meget, er dette kun muligt gennem et testamente. Stedbørn er ikke automatisk inkluderet i tvangsarven fra en ikke-biologisk forælder.

Der er altså flere gode grunde til at overveje at oprette et testamente, selvom tvangsarven er fastlagt ved lov. Ved at oprette et testamente kan du sikre en mere tilpasset og retfærdig fordeling af din arv, der tager højde for din specifikke familiesituation og dine personlige ønsker.

Et testamente giver dig også mulighed for at bestemme, hvordan værdierne og aktiverne i din virksomhed skal fordeles. For at sikre en præcis og gennemtænkt fordeling, er det vigtigt at have et detaljeret overblik over virksomhedens økonomi. Overlader du denne vigtige økonomiske proces til Stadsrevisionen, kan du føle dig tryg ved, at din virksomheds økonomiske fremtid er i gode hænder.

Ønsker du professionel hjælp til at holde styr på din virksomhed, værdier og aktiver?

Kontakt Stadsrevisionen for certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvor stor er tvangsarven?

Tvangsarven udgør en fast andel på 25% af den samlede arv, som en arving ifølge arveloven er berettiget til. Dette sikrer, at en del af arven er reserveret til tvangsarvinger, uanset eventuelle bestemmelser i et testamente. De resterende 75% af arven kaldes friarven, hvilket giver dig frihed til at disponere over disse midler efter eget ønske.

Lad os illustrere dette med et eksempel for at forstå betydningen af tvangsarv bedre:

Peter efterlader sig to børn og har ingen andre børn eller ægtefælle. Hvis arven er på 1 mio. kr. vil de to børn normalt arve hele beløbet og få 500.000 kr. hver. Men hvis Peter vælger at begrænse børnenes arv til kun tvangsarven, vil børnene samlet få 25% af de 1 mio. kr., svarende til 125.000 kr. hver i tvangsarv.

Hvis du undlader at oprette et testamente, eller hvis testamentet ikke specificerer begrænsninger udover tvangsarven, vil dine tvangsarvinger potentielt kunne arve en større andel af din efterladte formue. Tvangsarv er dermed en væsentlig sikring for arvinger, der garanterer dem en defineret andel af arven uanset testamentets indhold.

Særligt om tvangsarv til børn

Tvangsarv til børn, kan i særlige tilfælde begrænses til et maksimum på 1.450.000 kr. (2024) per arving. Denne begrænsning gælder kun for børn og ikke for ægtefællen. For eksempel, hvis en tvangsarv udgør 1.500.000 kr., kan den reduceres til 1.450.000 kr. Denne specifikke regel om tvangsarv er relevant for arv, der involverer større formuer, og beløbet justeres årligt i overensstemmelse med pristalsregulering.

Tvangsarv til særbørn i et ægteskab

Tvangsarv er en væsentlig faktor at overveje, især når det kommer til særbørn. Særbørn er børn, som du eller din ægtefælle har fra tidligere forhold, og de har specifikke rettigheder under arveloven. Det er vigtigt at forstå, hvordan tvangsarv fungerer for særbørn, så du kan sikre en retfærdig og lovbestemt arvefordeling.

Når en eller begge ægtefæller har særbørn, har disse børn ret til en del af arven efter deres biologiske forældre. For eksempel, hvis en kvinde med et særbarn afgår ved døden først, vil arven typisk blive delt, så 50 % går til særbarnet og 50 % til den efterladte ægtefælle. Med et testamente kan du begrænse tvangsarven til særbarnet til 12,5 %, og yderligere bestemme, at særbarnet arver resten efter den længstlevende ægtefælle.

Kompleksiteten øges, når der både er særbørn og fællesbørn i familien. Mens en ægtefælle har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørnene, kræver uskiftet bo med den førstafdøde ægtefælles særbørn, at disse børn giver et forhåndssamtykke. Dette er vigtigt for at sikre, at den længstlevende ægtefælle kan administrere arven, indtil den endelige fordeling finder sted.

Tvangsarv og samlevende partnere: en vigtig juridisk forskel

I dansk arveret er der en stor forskel mellem ugifte samlevende og ægtefæller, især når det kommer til retten til tvangsarv. Ugifte par, selv dem med fælles børn eller mange års samliv, har ikke samme rettigheder som ægtefæller ifølge arveloven. Det betyder, at din samlever ikke automatisk vil være berettiget til tvangsarv, uanset varigheden af jeres forhold eller fælles børn.

Denne forskel i retten til tvangsarv mellem ægtefæller og samlevende understreger vigtigheden af juridisk forberedelse for par, der vælger ikke at gifte sig. Uden et testamente har den efterladte samlevende partner ikke krav på en del af arven, som ægtefæller har. Dette kan føre til økonomisk usikkerhed for den efterladte partner, særligt i tilfælde hvor parret har delt økonomi og ejendom.

Hvem arver, hvis du ikke har et testamente?

Hvis du ikke har oprettet et testamente, bestemmer arveloven, hvem der arver efter dig. Dine lovmæssige arvinger er de familiemedlemmer, der er nærmest relateret til dig, det vil sige dem, der står til at arve ifølge loven, når der ikke foreligger et testamente.

Arveretten for familiemedlemmer er opdelt i tre arveklasser i henhold til arveloven:

Første arveklasse: denne arveklasse inkluderer din ægtefælle og dine direkte efterkommere, såsom dine børn, børnebørn og så videre.

Andens arveklasse: hvis der ikke er arvinger i den første arveklasse, overgår arven til den anden arveklasse. Denne består af dine forældre og deres direkte efterkommere.

Tredje arveklasse: skulle der ikke findes arvinger i anden arveklasse, går arven videre til tredje arveklasse, som omfatter dine bedsteforældre og deres direkte efterkommere, men udelukker dine fætre og kusiner.

Hvis der ikke er nogen arvinger i nogen af disse arveklasser, tilfalder hele arven staten, medmindre et testamente specificerer andet.

Selvom det er fuldt lovligt at undlade at oprette et testamente og lade loven fordele din arv, fratager det dig muligheden for selv at bestemme over din formue. Især hvis du lever i et ugift samboerskab, vil din partner ikke modtage nogen del af arven, da ugifte samlevende ikke anerkendes som arvinger efter loven. Dette fremhæver vigtigheden af tvangsarv og testamenters rolle i at sikre, at dine ønsker efterleves, og at dine nærmeste ikke står uden rettigheder eller økonomisk sikkerhed efter dit dødsfald.

Ligesom arveloven fastsætter specifikke regler for fordelingen af din arv, er der også juridiske krav til din virksomheds regnskabsføring. Hos Stadsrevisionen har vores team af erfarne revisorer en dybdegående forståelse af disse regler. Vi står klar til at hjælpe dig med at sikre, at dit regnskab opfylder alle gældende lovkrav.

Har du brug for professionel hjælp til din virksomheds regnskab?

Få professionel støtte og rådgivning fra Stadsrevisionen, og sikre, at dit regnskab overholder alle lovmæssige krav.

Hvem arver, hvis du har et testamente?

Når du opretter et testamente, giver det dig mulighed for at tilpasse fordelingen af din arv betydeligt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at visse arvinger, såsom din ægtefælle og dine børn inklusiv deres efterkommere, er sikret en del af arven gennem tvangsarv. Dette betyder, at de er garanteret en bestemt andel af din formue, mens du har frihed til at disponere over resten.

Hvis du er gift eller har børn, har du ret til at bestemme over 75% af din formue i testamentet. Er du derimod hverken gift eller har børn, kan du råde over hele din formue i dit testamente.

At oprette et testamente åbner for mange muligheder, især hvis du har specifikke ønsker for. hvordan din arv skal fordeles. Det anbefales at konsultere en advokat for at sikre, at dine ønsker imødekommes korrekt og lovligt.

Opret testamente og bestem over din arv

Selvom du ikke kan forhindre, at din ægtefælle eller dine børn modtager deres tvangsarv, kan du stadig have kontrol over de resterende 75% af din formue ved at oprette et testamente. Dette giver dig magten til at bestemme præcist, hvordan størstedelen af din arv skal fordeles efter dit dødsfald.

Oprettelse af et testamente er derfor vigtig, hvis du ønsker at sikre, at dine præferencer for arvens fordeling respekteres, eller hvis du ønsker at begrænse dine arvingers modtagelse til kun at omfatte deres tvangsarv.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om tvangsarv

Tvangsarven udgør 25% af den arv, som arvingerne ellers ville være berettiget til ifølge arveloven. Dette er det minimum, som tvangsarvinger er sikret at arve.

Tvangsarv tildeles til den afdødes ægtefælle og børn, inklusive efterkommere som børnebørn og oldebørn, hvis deres forældre (afdødes børn) ikke længere lever.

Man kan ikke fuldstændigt undgå at tildele tvangsarv ved at oprette et testamente, da ægtefæller og børn altid har krav på deres tvangsarv. Du kan dog bestemme over resten af arven ud over tvangsarven i dit testamente.

Det mindste børn kan arve som tvangsarv er 25% af den del af arven, de ellers ville have været berettiget til at modtage. Dette beløb kan dog være underlagt lovmæssige maksimumgrænser, som i 2024 er 1.450.000 kr. per tvangsarving i tilfælde af større formuer.

Hvis en person er ugift og barnløs, har vedkommende ingen tvangsarvinger og kan derfor frit disponere over hele sin formue i et testamente uden at skulle overholde kravene om tvangsarv.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: