Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tinglysningsafgift

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgiften er en obligatorisk statslig afgift, der opkræves, når man indsender et dokument til registrering hos Tinglysningsretten. Tinglysningsafgiften omfatter en række gebyrer, der afhænger af dokumentets art og de rettigheder, der ønskes tinglyst. Disse afgifter sikrer, at dokumenterne erhverver juridisk gyldighed og bliver offentligt tilgængelige. Det er vigtigt at have forståelse for de forskellige typer af tinglysningsafgifter, som kan være enten faste eller variable. 

Hvad er tinglysning?

Tinglysning refererer til den proces, hvor juridiske dokumenter registreres af domstolene, specifikt ved Tinglysningsretten, for at opnå retsgyldighed og offentlig registrering. Dokumenter, som typisk kræver tinglysning, inkluderer ejendomsskøder og pantebreve. Denne registrering er afgørende for at sikre ejendomsrettigheder og for at rettigheder over ejendomme bliver offentligt tilgængelige. En tinglysningsafgift er nødvendig for at dække omkostningerne ved denne service, og størrelsen på tinglysningsafgiften kan variere baseret på dokumentets art og de rettigheder, der registreres.

Ønsker du at reducere din virksomheds omkostninger? Hos Stadsrevisionen gør vi mere end at administrere din økonomi. Vi er dedikerede til at finde veje til at skære ned på omkostninger og forbedre din indtjening. Vores team tilbyder strategisk rådgivning, der er skræddersyet til at hjælpe dig med at opnå dine forretningsmål. Med vores dybdegående indsigt og omfattende erfaring, kan vi være en uvurderlig samarbejdspartner i din virksomheds udvikling og vækst.

Er du klar til skræddersyet hjælp til at udvikle din virksomhed?

Kontakt os – en af Danmarks hurtigst voksende – for fast og personlig rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er tinglysningsafgift?

Når du står overfor køb af en ejendom eller ændringer i ejerforholdene til en eksisterende ejendom, vil du møde begrebet tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften er en afgift, du betaler til staten gennem Tinglysningsretten. Det er afgørende at forstå, at alle juridisk bindende ændringer, såsom ejerskifte eller etablering af pant, kræver tinglysning for at blive anerkendt som gyldige. Den typiske tinglysningsafgift starter fra omkring 1.850 kr., men kan øges med et variabelt beløb afhængigt af transaktionens kompleksitet og dokumentets art. Tinglysningsafgiften sikrer, at dine rettigheder er registreret og beskyttet i det offentlige system.

Det er vigtigt at huske, at tinglysningsafgiften spiller en vigtig rolle i alle transaktioner relateret til fast ejendom. Ved køb af en ny bolig eller ændringer i ejerstrukturen af et eksisterende skøde, er det obligatorisk at betale en tinglysningsafgift. Denne afgift sikrer, at transaktionen bliver registreret og juridisk bindende. Tinglysningsafgiften dækker administrationen af disse registreringer ved Tinglysningsretten og bidrager til vedligeholdelsen af det offentlige register, som er tilgængeligt for enhver interessent.

Tinglysningsafgift for pant

Når der oprettes pant, skal der betales en tinglysningsafgift. For fast ejendom og andelsboliger er denne afgift 1.825 kr. plus 1,45% af det pantsikrede beløb. For andre former for pant gælder en afgift på 1.850 kr. plus 1,5% af det pantsikrede beløb. Dette inkluderer underpant i ejerpantebreve, hvor omkostningen for overdragelse til ny panthaver også er 1.825 kr. 

Tinglysningsafgift ved ægtepagter

Tinglysning af en ægtepagt medfører en tinglysningsafgift på 1.850 kr. Denne faste afgift sikrer, at ægtepagten bliver registreret korrekt og juridisk bindende.

Tinglysningsafgift for motorkøretøjer

For motorkøretøjer, herunder påhængsvogne, sættevogne og campingvogne, hvor der er tale om ejendomsforbehold, er tinglysningsafgiften 1.850 kr. plus 1,5% af det beløb, der sikres gennem ejendomsforbeholdet. Dette dækker både den faste og variable del af afgiften.

Tinglysningsafgift ved selskabsændringer

Selskabsændringer såsom fusioner, fissioner, omdannelser eller kapitaltilførsler kræver også tinglysning. Prisen for disse tinglysninger er standardiseret til 1.850 kr.

Tinglysningsafgift ved ejerskifte

Ved almindelig fri handel af en ejerbolig er tinglysningsafgiften 1.850 kr. plus 0,6% af købsprisen, afrundet til nærmeste hundrede. Dette gælder for tinglysning af skøder, som er det endelige bevis på ejendomsret.

Tinglysningsafgift for øvrige rettigheder

For tinglysning af rettigheder, der ikke er specifikt nævnt ovenfor, pålægges en standardafgift på 1.850 kr. Hvis flere rettigheder tinglyses samtidigt, opkræves der en afgift for hver type rettighed.

Afgiftsfrie tinglysninger

Der er visse tilfælde, hvor tinglysning er afgiftsfri. Dette inkluderer:

Tinglysning af afgørelser om værgemål, der fratager en person dennes retlige handleevne.

Meddelelser fra politi eller domstole.

Skifteretsattester, der tinglyses i forbindelse med overdragelse fra arving til ikke-arving.

Rådighedsfratagelser og underpant i ejerpantebreve, samt videreoverdragelse af disse til en anden panthaver, såfremt der ikke sker forhøjelse af det pantsikrede beløb.

Påtegninger på pantebreve vedrørende rådighedsbegrænsning for umyndige eller ikke-erhvervsdrivende fonde, samt båndlagt arv eller gave, når disse administreres af en forvaltning.

Hvordan beregner man tinglysningsafgift?

Beregning af tinglysningsafgift er en nødvendig del af processen, når man erhverver ny ejendom eller foretager lån. Det er vigtigt at forstå, hvordan denne afgift beregnes for at sikre korrekt og rettidig betaling.

At drive virksomhed kan være udfordrende, især når det kommer til regnskabsføring. Vores erfarne team af revisorer er eksperter i at udarbejde og revidere regnskaber, så de præcist afspejler din virksomheds eller personlige økonomiske situation. Vi påtager os ansvaret for, at dine finansielle dokumenter er korrekte og rettidigt indsendt til Erhvervsstyrelsen, hvilket sikrer dig mod potentielle bøder og andre juridiske konsekvenser.

Ønsker du professionel hjælp til at styre din virksomheds regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

De forskellige tinglysningsafgifter

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tinglysningsafgift ikke kun gælder for skødet, men også for bolig- og realkreditlån. Din bank vil typisk informere dig om disse afgifter. Her er en detaljeret oversigt:

Tinglysningsafgift for skøder: 0,6% af købsprisen plus 1.850 kr., afrundet til nærmeste hundrede.

Tinglysningsafgift for boliglån: 1,45% af lånebeløbet plus 1.825 kr., afrundet til nærmeste hundrede.

Tinglysningsafgift for realkreditlån: 1,45% af lånebeløbet plus 1.825 kr., afrundet til nærmeste hundrede.

Eksempler på beregning af tinglysningsafgift

Beregning af tinglysningsafgift til skøde:

Købspris på bolig = 3.000.000

Afgift til skøde = 3.000.0000,6% + 1850 kr

Afgift til skøde = 18.000+ 1850 kr

Afgift til skøde = 19.850 kr

Total tinglysningsafgift til skøde – oprundet til nærmeste 100 = 19.900 kr.

Eksempel på beregning af tinglysningsafgift til banklån og realkreditlån:

Banklån = 700.000 Kr.

Afgift til lån = 700.0001,45% + 1825 kr

Afgift til lån = 10.150 + 1825 kr

Afgift til lån = 11.975 kr

Total tinglysningsafgift til banklån – oprundet til nærmeste 100 = 12.000 kr.

Hvad er tinglysningafgift ved almindelig fri handel?

Ved køb af ejendom i fri handel pålægges en tinglysningsafgift på 1.850 kr. plus 0,6% af købesummen, afrundet til nærmeste hundrede. Dette beløb beregnes som følger: 1.850 kr. plus købesummen ganget med 0,6%.

Hvad er tinglysningsafgift ved familiehandel?

Ved overdragelse inden for familien, som fx et forældrekøb til et barn, anvendes en favorabel beregningsmetode baseret på den seneste offentlige vurdering minus 15%. Kun 85% af den fastsatte værdi indgår i beregningen af tinglysningsafgiften, men grundbeløbet på 1.850 kr. forbliver uændret.

Hvad er tinglysningsafgift ved skilsmisse?

Når ejendom overdrages som en del af en skilsmisse, omfatter tinglysningsafgiften kun det faste beløb på 1.850 kr. De typiske 0,6% af købesummen er ikke nødvendige, så længe der fremlægges gyldig dokumentation som en separations- eller skilsmissebevilling. Dette dokument behøver ikke at være til stede på tinglysningstidspunktet og kan efterleveres.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften varierer afhængigt af transaktionens natur og beløb. For eksempel, ved tinglysning af et skøde, udgør tinglysningsafgiften typisk 0,6% af købesummen plus et fast grundgebyr på 1.850 kr., som afrundes til nærmeste hundrede. Tinglysningsafgift for lån, som boliglån og realkreditlån, beregnes som en procentdel af lånebeløbet plus et fast gebyr, typisk 1,45% af lånebeløbet plus 1.825 kr.

For at beregne tinglysningsafgift skal du først kende det samlede beløb, der er involveret i transaktionen, enten det er købesummen for en ejendom eller lånebeløbet. For skøder, multiplicerer du købesummen med 0,6% og lægger 1.850 kr. til summen. For lån, multipliceres lånebeløbet med den relevante procentdel (f.eks. 1,45%) og lægger derefter 1.825 kr. til. Alle beløb afrundes til det nærmeste hundrede.

Tinglysningsafgift opkræves af Tinglysningsretten, når dokumenter indleveres til tinglysning. Afgiften skal betales før tinglysning kan finde sted. Betaling sker normalt elektronisk via de platforme, der understøtter tinglysningsprocessen, såsom virk.dk, hvor brugerne kan indsende dokumenter og foretage betalinger samtidig.

At få tinglyst et skøde koster en tinglysningsafgift, som består af et fast beløb på 1.850 kr. plus 0,6% af ejendommens købesum, afrundet til det nærmeste hundrede. Denne tinglysningsafgift dækker omkostningerne ved at registrere den nye ejer i den offentlige ejendomsdatabase.

Tinglysningsafgift for ejendomme er typisk baseret på ejendommens købesum og inkluderer et fast gebyr samt en procentdel af købesummen. I modsætning hertil beregnes tinglysningsafgift for lån ud fra lånebeløbet og omfatter ligeledes et fast gebyr samt en procentdel af lånebeløbet. Begge typer tinglysningsafgifter er essentielle for at sikre juridisk gyldighed af transaktioner og låneregistreringer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: