Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tillæg

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Definition og typer af tillæg

Tillæg spiller en vigtig rolle i mange aspekter af det arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske landskab. Disse tillæg kan variere bredt og omfatter f.eks. løntillæg, ferietillæg, og diverse specifikke tillæg for offentligt ansatte. For pensionister kan tillæg også komme i form af personlige tilskud, hvilket er et andet vigtigt aspekt at overveje. Denne mangfoldighed i tillægstyperne afspejler de forskellige behov og situationer, som individer kan møde i deres professionelle og personlige liv.

Tillæg før skat

Grundelementerne i en medarbejders lønseddel består typisk af flere dele, herunder basislønnen, som aftales ved ansættelsen eller fastsættes af overenskomster, og diverse tillæg. Disse tillæg er oftest skattepligtige, kendt som ’tillæg før skat’. Eksempler på sådanne tillæg inkluderer ferietillæg for medarbejdere med ferie inkluderet i lønnen, eller tillæg for overarbejde. Som arbejdsgiver er det dit ansvar at tilbageholde og afregne både A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af disse tillæg. Det er vigtigt at forstå, at ’tillæg før skat’ er en del af medarbejderens skattepligtige indkomst, og dermed skal skatten af disse tillæg beregnes gennem virksomhedens skattekonto, mens lønindkomsten indberettes i eIndkomst. Udover ferietillæg kan andre eksempler på tillæg før skat være bonusser, udbetaling af overarbejdstimer og visse personalegoder som fri bil eller sundhedsforsikring, hvor værdien af disse fordele også er skattepligtig.

Tillæg efter skat

I visse situationer kan medarbejdere modtage tillæg efter skat. Dette indebærer, at disse tillæg ikke er skattepligtige, og dermed behøver du som arbejdsgiver ikke at tilbageholde eller afregne A-skat og AM-bidrag af disse beløb. Et eksempel på tillæg efter skat kunne være tilbagebetaling af udlæg, som medarbejderen har haft i forbindelse med sit arbejde, såsom frokostomkostninger eller skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil (under forudsætning af at medarbejderen fører en kørebog). Eftersom disse udlæg er foretaget med allerede beskattede penge fra medarbejderens side, er det ikke nødvendigt at indeholde yderligere skat ved tilbagebetaling af disse beløb.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tillæg for offentligt ansatte

Som offentligt ansat er din basisløn ofte fastlagt og ikke til forhandling, men det er vigtigt at være opmærksom på muligheden for at forhandle individuelle tillæg. Disse tillæg kan komme i forskellige former, såsom kvalifikations- eller funktionstillæg, og de spiller en central rolle i din samlede lønpakke. I den offentlige sektor findes en række tillægstyper, herunder:

 • Kvalifikationstillæg
 • Funktionstillæg
 • Engangsvederlag
 • Resultatløn
 • Rådighedstillæg

Disse tillæg afspejler en række faktorer, såsom dine erfaringer, faglige og personlige kvalifikationer, jobbets natur, og lønniveauet på din arbejdsplads. Der er ingen faste beløb for tillæggene i overenskomsten, hvilket betyder, at størrelsen af tillægget afhænger af din forhandlingsevne.

Kvalifikationstillæg

Et kvalifikationstillæg tildeles baseret på dine unikke faglige eller personlige kompetencer, som tilfører værdi til din arbejdsplads. Dette tillæg er normalt permanent og pensionsgivende, og det lægges oven i din basisløn. Størrelsen af et kvalifikationstillæg varierer bredt, og der er ingen fastsatte grænser for dets størrelse.

For at forhandle et kvalifikationstillæg er det anbefalet, at du tager en dialog med din leder. Selvom du som udgangspunkt ikke selv kan forhandle og aftale tillæggene, er der muligheder for at påvirke processen, hvilket du kan læse mere om i afsnittet ‘Hvem forhandler løn for dig i det offentlige?’

Eksempler på situationer, hvor du kan være berettiget til et kvalifikationstillæg, inkluderer:

 • Besiddelse af særlige kompetencer eller viden fra tidligere job
 • Gennemførelse af efteruddannelse
 • Sværhedsgraden ved at rekruttere til stillingen
 • Evnen til at komme med kreative løsninger i forhandlinger eller tekniske udfordringer
 • Langvarig erfaring inden for et bestemt område
 • Lokalkendskab, for eksempel i en stilling som byggesagsbehandler
 • Færdigheder i formidling og undervisning
 • Erfaring med forhandling og konfliktløsning
 • Selvstændighed og engagement i arbejdet
 • Evne til at systematisere og bevare overblikket over en bred vifte af opgaver
 • Effektivitet i opgaveløsningen sammenlignet med kolleger

Funktionstillæg

Som offentligt ansat har du mulighed for at modtage funktionstillæg, som er knyttet til specifikke funktioner eller ansvarsområder, du varetager på din arbejdsplads. Størrelsen på funktionstillægget kan variere betydeligt, da der hverken er fastsat en øvre eller nedre grænse for dets størrelse. Funktionstillæg er designet til at anerkende og kompensere for særlige funktioner eller ansvar, der går ud over det almindelige jobindhold.

Funktionstillægget er generelt set varigt, men det kan ophøre, hvis du stopper med at varetage den pågældende rolle eller funktion. En sådan ændring skal normalt varsles og begrundes af arbejdsgiveren. For at forhandle om et funktionstillæg, bør du tage initiativ til en samtale med din leder. Selvom du som udgangspunkt ikke selv kan forhandle og aftale tillæggene, er der stadig muligheder for at påvirke denne proces. Du kan finde mere information om lønforhandling i det offentlige i afsnittet ‘Hvem forhandler løn for dig i det offentlige?’

Funktionstillæg kan blive tildelt for en række forskellige roller og ansvarsområder, såsom:

 • Projektledelse
 • Ledelse af grupper eller teams
 • Sektionsledelse
 • Deltagelse i specifikke arbejdsgrupper
 • Funktion som tillidsrepræsentant
 • Undervisning på forskellige geografiske lokationer
 • Udførelse af opgaver med bred opgavesammensætning
 • Superbrugerfunktioner
 • Budgetansvar og -styring
 • Betjening af komplekse anlæg
 • Databaseadministration
 • Ansvar for oplærings- og uddannelsesopgaver
 • Koordinering af diverse arbejdsopgaver
 • Arbejdsopgaver, der medfører fravær fra tjenestedet

Engangsvederlag og resultatløn

Offentligt ansatte kan være berettigede til at modtage engangsvederlag eller resultatløn, som typisk udbetales som engangsbeløb. Disse former for tillæg er ikke permanente og tjener forskellige formål:

Engangsvederlag

Dette gives ofte som anerkendelse af særlige indsatsområder eller opnåede resultater. Det kan blive tildelt for ekstraarbejde, arbejde på utraditionelle tidspunkter, eller for at levere en opgave særligt effektivt eller over forventning. Engangsvederlag er ofte en del af en løbende anerkendelse i et ansættelsesforhold.

Resultatløn

Resultatløn ligner en bonus og tildeles, når foruddefinerede kvalitative eller kvantitative mål opnås. Denne type tillæg ses ofte hos ledere eller medarbejdere med specifikke, målbare opgaver. Eksempler på målsætninger, der kan udløse resultatløn, inkluderer overholdelse eller forbedring af et budget, udvikling af et nyt produkt inden for en fastsat tidsramme, eller forbedring af arbejdsmiljøet. 

Både engangsvederlag og resultatløn kan dække en bred vifte af indsatsområder. Du og din arbejdsgiver kan aftale, om disse skal udbetales som engangsbeløb eller midlertidige tillæg, og om de skal være pensionsgivende. Inden lønforhandlinger er det vigtigt at overveje, om engangsvederlag eller resultatløn er mere fordelagtigt for dig sammenlignet med et fast tillæg.

Rådighedstillæg

Rådighedstillægget er en unik form for tillæg i det offentlige, som ikke er forhandlet som kvalifikations- og funktionstillæg. Det tildeles, hvis du bliver ansat til at udføre administrative opgaver, typisk som generalist eller fuldmægtig. Det er dine specifikke arbejdsopgaver, ikke din titel eller uddannelse, der bestemmer, om du er berettiget til et rådighedstillæg.

For at vurdere, om din stilling kvalificerer til rådighedstillæg, kan du overveje følgende kriterier:

Om stillingen er åben for kandidater med forskellige uddannelsesbaggrunde

Om andre medarbejdere i lignende stillinger modtager rådighedstillæg

Om du skal udføre opgaver som betjening af udvalg og politikere, koordinering af ledelse og projekter, udarbejdelse af oplæg og noter, kommunikationsstrategier, udviklings- og analyseopgaver, myndighedsbetjening, eller sagsbehandling.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Personligt tillæg for pensionister

Folkepensionister og personer, der modtager førtidspension efter reglerne fra før 2003, kan ansøge kommunen om et personligt tillæg. Dette tillæg er beregnet til personer, som er økonomisk vanskeligt stillede, og det tager sigte på at hjælpe dem med specifikke udgifter, de måtte have.

Når en ansøgning om personligt tillæg modtages, foretager kommunen en detaljeret vurdering af ansøgerens samlede økonomiske situation. Denne vurdering inkluderer en gennemgang af ansøgerens formue, sociale pension, og alle andre indtægtskilder. Kommunen ser specifikt på, hvordan ansøgerens formue og indtægter forholder sig til de udgifter, de ønsker at få dækket af det personlige tillæg.

I denne vurderingsproces kan kommunen benytte sig af vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb for at fastslå, om ansøgeren befinder sig i en økonomisk vanskelig situation. Det er vigtigt at forstå, at der ikke findes faste regler for, hvad et personligt tillæg kan bruges til. Kommunen vurderer hver ansøgning individuelt og afgør, hvilke udgifter der er rimelige og nødvendige at dække. Dette kan inkludere udgifter til briller, tandbehandling, diætkost, samt forhøjede udgifter til el og varme, som ikke kan dækkes af andre tillæg.

For personer, der ikke har boet i Danmark hele deres liv, og som derfor modtager en reduceret pension (også kendt som brøkpension), er der mulighed for at ansøge om et personligt tillæg til at dække ekstra behov. Et vigtigt aspekt af det personlige tillæg er, at det ikke er skattepligtigt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om tillæg

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et tillæg er en ekstra økonomisk ydelse, der kan tilføjes til basislønnen i forskellige sammenhænge. Det kan være i form af løntillæg, ferietillæg, kvalifikations- og funktionstillæg for offentligt ansatte, engangsvederlag, resultatløn, rådighedstillæg eller et personligt tillæg til pensionister. Tillæg varierer i form og størrelse og er ofte afhængige af specifikke kriterier som erfaring, kompetencer, arbejdsopgaver eller særlige behov.

Som offentligt ansat kan du forhandle om tillæg som kvalifikations- og funktionstillæg. Disse forhandlinger kan handle om kompetencer, specifikke funktioner eller ansvar. Størrelsen på tillægget afhænger af forhandlingen, og det er ofte nødvendigt at diskutere med din leder for at indlede en forhandlingsproces. Selvom du som udgangspunkt ikke selv kan aftale tillæggene, kan du påvirke processen.

Engangsvederlag tildeles ofte som anerkendelse af en særlig indsats eller resultat og udbetales som et engangsbeløb. Resultatløn ligner en bonus og gives, når foruddefinerede mål opnås, ofte i forbindelse med ledelses- eller specialistroller. Begge former for tillæg er ikke permanente og kan dække forskellige typer af præstationer eller målsætninger.

Rådighedstillæg tildeles til offentligt ansatte, der udfører administrative opgaver, og er ikke forhandlet som andre tillægsformer. Tillægget afhænger af arbejdsopgaverne og ikke af titel eller uddannelse. Rådighedstillægget er anciennitetsbaseret og indebærer en forpligtelse til at være til rådighed for overarbejde inden for visse tidsrammer.

Personligt tillæg er tiltænkt folkepensionister og dem, der modtager førtidspension efter reglerne fra før 2003, som er særligt økonomisk vanskeligt stillede. Kommunen vurderer ansøgerens økonomiske situation og kan dække udgifter som anses for rimelige og nødvendige, f.eks. til briller, tandbehandling, diætkost, og forhøjede energiudgifter. Dette tillæg er skattefrit.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: