Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sygedagpenge

Sygedagpenge er en offentlig støtteordning, der tilbyder økonomisk hjælp til personer, som midlertidigt er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller skade. Læs mere om sygedagpenge, herunder hvem der er berettiget til sygedagpenge og hvor meget man kan få i sygedagpenge. 

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er sygedagpenge

Sygedagpenge er en offentlig ydelse, der tildeles personer, som midlertidigt ikke kan udføre deres arbejde, hverken fuldt ud eller delvist, på grund af sygdom eller som følge af en ulykke. Sygedagpengeordningen er vigtig for at sikre økonomisk støtte til dem, der står udenfor arbejdsmarkedet på grund af helbredsrelaterede udfordringer.

Når man ansøger om sygedagpenge, igangsættes en omfattende proces for at afgøre, om en person er berettiget til denne ydelse. Denne proces inkluderer en detaljeret vurdering af, hvordan sygdommen eller ulykken påvirker personens evne til at udføre sit arbejde. Det er vigtigt at bemærke, at vurderingen af sygedagpenge ikke kun tager højde for den fysiske påvirkning, men også den psykologiske påvirkning, som sygdommen kan have. Det undersøges nøje, hvordan disse faktorer specifikt forhindrer individet i at varetage sine arbejdsopgaver.

For at være berettiget til sygedagpenge i, skal man opfylde visse krav fastsat af offentlige myndigheder. Disse krav kan variere en smule fra kommune til kommune, men fælles for dem alle er, at de søger at afdække og dokumentere den reelle arbejdsbegrænsning, som sygdommen eller ulykken har medført. Derudover er det centralt, at man som ansøger overholder de procedurer og frister, der er associeret med ansøgningsprocessen for sygedagpenge.

Hvem kan få sygedagpenge?

Det er afgørende for alle på det danske arbejdsmarked at forstå reglerne om berettigelse til sygedagpenge. Generelt har de fleste personer ret til sygedagpenge, men der findes visse undtagelser. Personer, hvis sygdom er forårsaget af valg som unødvendige kosmetiske operationer eller grov uagtsomhed, er ikke berettigede til sygedagpenge. Derimod er personer, hvis sygdom skyldes en lægeordineret og medicinsk nødvendig operation, kvalificerede til at modtage sygedagpenge.

For at være berettiget til sygedagpenge skal du desuden have været i beskæftigelse og have arbejdet mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder før din første fraværsdag. Desuden skal du i mindst fem af disse måneder have været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned.

Nedenfor er de grupper, der typisk er berettigede til sygedagpenge:

Lønmodtagere: Dette inkluderer både fuldtids- og deltidsansatte, som gennem deres ansættelse bidrager til arbejdsmarkedet. Disse personer er berettigede til sygedagpenge, såfremt de opfylder de nødvendige betingelser for berettigelse.

Selvstændige erhvervsdrivende: Personer, der driver egen virksomhed eller udfører freelancearbejde, falder også ind under kategorien af berettigede til sygedagpenge, forudsat at de opfylder bestemte kriterier fastsat af lovgivningen.

Ledige: Individer, der aktuelt er uden arbejde men har ret til arbejdsløshedsdagpenge, er også berettigede til sygedagpenge, hvis de skulle blive syge.

Personer med arbejdsskader: Hvis du har pådraget dig en skade på arbejdspladsen, og denne skade er omfattet af lovgivningen om arbejdsskadesikring eller andre relevante lovgivninger, har du ret til sygedagpenge.

Disse betingelser sikrer, at sygedagpengeydes til de personer, der har mest brug for økonomisk støtte under sygdom, og understøtter deres hurtigere genindtræden i arbejdsmarkedet efter en sygdomsperiode.

Sygedagpenge for selvstændige

For selvstændige erhvervsdrivende er det afgørende at forstå, at de i forhold til sygedagpenge behandles på samme måde som lønmodtagere. Selvstændige erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge under nøjagtigt de samme betingelser som ansatte.

Dette sikrer, at selvstændige, som ofte står uden det samme sikkerhedsnet som lønmodtagere, ikke oplever økonomiske vanskeligheder, hvis de bliver uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Det er derfor vigtigt, at selvstændige er fuldt opmærksomme på deres rettigheder i forbindelse med sygedagpenge, så de kan indrette deres arbejdsliv og økonomi med passende sikkerhedsforanstaltninger.

Er du selvstændig og har du brug for hjælp til at håndtere regnskab og bogføring under dit sygdomsforløb? Hos Stadsrevisionen står vi klar til at hjælpe dig med at sikre, at dit regnskab forbliver præcist og opdateret, så du kan fokusere på at blive rask uden økonomisk stress. Vi har hjulpet over 1200 tilfreds samarbejdspartnere og klienter og vi vil også meget gerne hjælpe dig.

Har du brug for professionel hjælp til regnskabet?

Kontakt Stadsrevisionen i dag for skræddersyet og professionel hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvor meget kan du få i sygedagpenge?

Sygedagpenge i 2024 udgør op til 4.695 kr. pr. uge, hvilket svarer til en timeløn på maksimalt 126,89 kr. Disse sygedagpenge bliver udbetalt bagud, hvilket betyder, at udbetalingen sker efter den periode, hvor du har været sygemeldt.

Hvis du delvist uarbejdsdygtig

Hvis du er delvist uarbejdsdygtig, er det muligt at modtage sygedagpenge til en nedsat sats. For at kvalificere sig til nedsatte sygedagpenge skal din læge vurdere, at du kun kan arbejde delvist, eller at du har behov for ambulant behandling. Dette gør det muligt for dig at vende tilbage til arbejdet på deltid og stadig modtage sygedagpenge for de timer, du er ude af stand til at arbejde.

Du kan til enhver tid under et sygedagpengeforløb vælge at raskmelde dig delvis og påbegynde arbejde på nedsat tid. På denne måde vil du modtage løn for de timer, du arbejder, samtidig med at du fortsat modtager sygedagpenge for de timer, du er sygemeldt. For at være berettiget til sygedagpenge, skal du være fraværende fra arbejdet i mindst fire timer om ugen.

Hvis du for eksempel arbejder 10 timer om ugen og er sygemeldt de resterende 27 timer, vil din ugentlige sygedagpengeudbetaling være 126,89 kr. gange 27 timer, hvilket svarer til 3.426,03 kr. pr. uge.

Dette system sikrer, at du som delvist uarbejdsdygtig stadig kan modtage en indkomst, der hjælper dig igennem din sygdomsperiode, samtidig med at du gradvist kan vende tilbage til din normale arbejdsrutine.

Hvem udbetaler sygedagpenge?

Som hovedregel modtager du sygedagpenge eller sygeløn fra din arbejdsgiver i de første 30 kalenderdage af din sygemelding. Dette er en standardprocedure, der gælder for de fleste lønmodtagere, og sikrer en fortsat indkomst i den indledende periode af sygdom.

Hvis din sygdom strækker sig ud over 30 kalenderdage, skifter ansvaret for udbetalingen af sygedagpenge til kommunen. Denne overgang fra arbejdsgiverfinansieret sygeløn til kommunalt udbetalte sygedagpenge er en vigtig del af systemet, som sikrer, at du fortsat modtager økonomisk støtte under længerevarende sygdomsperioder. 

For dem, der har været fuldt ledige og modtaget arbejdsløshedsdagpenge før sygdommens indtræden, gælder lidt andre regler. I de første 14 dage af sygdommen fortsætter du med at modtage arbejdsløshedsdagpenge som normalt. Efter de første 14 dage overgår du til at modtage sygedagpenge direkte fra kommunen. Denne overgang sikrer, at personer, der var ledige før sygdom, også støttes økonomisk under deres sygdomsperiode.

Hvordan søger du om sygedagpenge?

At ansøge om sygedagpenge afhænger af din arbejdsstatus, og processen kræver brug af den digitale selvbetjeningsløsning “Mit Sygefravær” til sygemelding, uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig. I det følgende beskrives proceduren for lønmodtagere.

Lønmodtager

Når du som lønmodtager skal ansøge om sygedagpenge, skal du anvende den digitale selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær. I denne proces skal du først reagere på de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til kommunen. Hvis du ikke modtager sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du desuden anmode om sygedagpenge direkte fra kommunen. Endvidere er det nødvendigt, at du udfylder forskellige oplysningsskemaer om din sygdom. Disse skemaer bruger kommunen til at vurdere dit behov for et eventuelt opfølgningsforløb.

Selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du selv stå for at indberette dit sygefravær via NemRefusion. Du har op til tre uger fra den første fraværsdag til at anmode om sygedagpenge fra din kommune. I denne ansøgning skal du blandt andet angive, hvor lang tid du forventer, at sygemeldingen vil vare, samt vurdere, om sygdommen vil påvirke din arbejdsevne fremover. Det nødvendige oplysningsskema kan findes i Mit Sygefravær.

Ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge

Hvis du er ledig og har ret til arbejdsløshedsdagpenge, skal du sygemelde dig gennem din a-kasse via jobnet.dk. Ved sygdomsforløb, der varer mere end 14 dage, informerer a-kassen kommunen, hvorefter du vil modtage et brev i din e-boks, som skal besvares. Fortsætter sygdomsfraværet, skal du udfylde et oplysningsskema på Mit Sygefravær, hvorefter kommunen vil udbetale sygedagpengene.

Sygedagpenge er afgørende for din økonomiske stabilitet under et sygdomsforløb, uanset din rolle på arbejdsmarkedet. Ønsker du professionel hjælp til at styre din økonomi, mens du fokuserer på at blive rask? Lad vores erfarne team af revisorer tage hånd om dit regnskab. Vi garanterer fuld tilfredshed, så du kan fokusere udelukkende på din bedring.

Skal vi hjælpe dig med økonomien under dit sygdomsforløb?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel støtte og vejledning.

Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Sygedagpenge kan som udgangspunkt modtages fra den allerførste dag, du er fraværende på grund af sygdom. Udbetalingen af sygedagpenge fortsætter, indtil du igen er arbejdsdygtig, uanset om du officielt har raskmeldt dig eller ej.

Generelt er det muligt at modtage sygedagpenge i op til 22 uger inden for en periode på 9 måneder. Inden denne periode udløber, vil kommunen revurdere din situation for at afgøre, om din periode med sygedagpenge kan forlænges. Forlængelse kan overvejes under visse betingelser:

  • Hvis det vurderes sandsynligt, at en revalidering, inklusiv virksomhedspraktik, kan hjælpe dig tilbage til det ordinære arbejdsmarked under normale ansættelsesforhold.
  • Hvis der er nødvendighed for at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger for at vurdere din arbejdsevne, og dette forventes afsluttet inden 69 uger.
  • Hvis du er under lægebehandling, eller venter på en sådan, og der foreligger en lægelig vurdering, der tyder på, at du kan genoptage dit arbejde inden for 134 uger fra revurderingstidspunktet.
  • Hvis kommunen beslutter, at din situation kræver behandling i et rehabiliteringsteam for at afgøre, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller et ressourceforløb.
  • Hvis en læge har vurderet, at du lider af en livstruende, alvorlig sygdom.
  • Hvis der på tidspunktet for revurderingen er rejst en sag om ret til erstatning efter lovgivningen om arbejdsskadesikring eller sikring mod følger af arbejdsskader. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil der træffes en afgørelse – eventuelt midlertidig – om erhvervsevnetabserstatning.
  • Hvis der er indgivet en ansøgning om førtidspension, og en forlængelse af sygedagpenge er betinget af, at pensionssagen er iværksat, før retten til sygedagpenge udløber.

Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at din periode med sygedagpenge ikke kan forlænges, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom

Du kan miste retten til sygedagpenge

Det er vigtigt at være opmærksom på, at din ret til sygedagpenge kan bortfalde under visse omstændigheder. For at opretholde din berettigelse til sygedagpenge, er der flere forpligtelser du skal opfylde. Hvis du ikke følger disse, risikerer du at miste dine sygedagpenge:

Afvisning af lægebehandling: Hvis du vælger ikke at medvirke til, at din sag forelægges for regionens kliniske funktion, eller hvis du afviser nødvendig lægebehandling, kan dette føre til, at du mister dine sygedagpenge.

Forhaler helbredelsen: Din ret til sygedagpenge kan også ophøre, hvis det vurderes, at du forhaler din egen helbredelsesproces.

Manglende samarbejde med kommunen: Hvis du uden rimelig grund undlader at deltage i kommunens opfølgningsforanstaltninger eller de tilbud, som er en del af din helbredelsesproces, kan dette medføre tab af sygedagpenge.

Manglende anmeldelse eller dokumentation: Det er afgørende, at du opfylder din pligt til at anmelde dit sygefravær korrekt og til tiden, samt at du leverer den nødvendige dokumentation til kommunen. Undlader du dette, kan du miste retten til sygedagpenge.

Disse regler sikrer, at sygedagpenge ydes til dem, der aktivt arbejder på at blive arbejdsdygtige igen og overholder de gældende regler og procedurer. Det er derfor essentielt, at du som modtager af sygedagpenge er opmærksom på disse betingelser for at undgå at miste din økonomiske støtte under sygdom.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om sygedagpenge

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Sygedagpenge er tilgængelige for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge, og personer med arbejdsskader, som opfylder bestemte arbejdstimer og beskæftigelseskrav.

Dagpenge er en form for arbejdsløshedsunderstøttelse for registrerede arbejdsløse, der opfylder visse krav om tidligere beskæftigelse. Sygedagpenge, derimod, er en støtte til personer, der midlertidigt ikke kan arbejde på grund af sygdom eller skade.

Man er berettiget til sygedagpenge, når man på grund af sygdom eller skade ikke kan udføre sit arbejde og opfylder de nødvendige betingelser som beskæftigelseskrav og tidligere arbejdstimer.

I 2024 udgør sygedagpenge op til 18,780 kr. pr. måned (4.695 kr. pr. uge), hvilket svarer til en timeløn på maksimalt 126,89 kr. Udbetalingen sker bagud for den periode, hvor man har været sygemeldt.

Generelt kan man modtage sygedagpenge i op til 22 uger inden for en periode på 9 måneder. Denne periode kan under visse omstændigheder forlænges afhængig af individuelle sundhedsvurderinger og behandlingsbehov.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: