Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skifteretsattest

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en skifteretsattest?

En skifteretsattest er et officielt dokument, som skifteretten udsteder for at bekræfte arvingernes bemyndigelse til at administrere og disponere over en afdødes dødsbo. Denne attest er vigtig, idet den juridisk fastslår, hvem der har ret til at træffe beslutninger angående den afdødes aktiver og gæld. Uden en skifteretsattest er det ikke tilladt for arvingerne at foretage salg, overførsler eller fjernelse af afdødes aktiver.

Behovet for en skifteretsattest opstår for at sikre en ordentlig og juridisk lovlig håndtering af dødsboet. Det inkluderer alt fra at beskytte boets værdier til at sikre en retfærdig fordeling af arven blandt berettigede arvinger. Skifteretsattesten tjener også som en form for beskyttelse mod uautoriseret adgang til den afdødes finansielle ressourcer, som bankkonti og værdipapirer.

Skifteretten står for udstedelsen af skifteretsattesten efter en omhyggelig vurdering af dødsboets omfang og de involverede arvingers rettigheder. For at opnå en skifteretsattest, skal arvingerne indgive en anmodning til skifteretten, som derefter vil evaluere, om alle juridiske krav er opfyldt. Dette inkluderer verifikation af arvingernes identitet og deres ret til arv ifølge testamente eller arvelov.

Skifteretsattesten tillægger arvingerne den fulde myndighed til at handle på vegne af dødsboet, men de må ikke handle mod hinandens interesser eller dødsboets bedste. I nogle tilfælde kan der være behov for yderligere retlig rådgivning for at navigere i komplekse boer eller hvor der er tvistigheder blandt arvingerne.

Hvad er skifteretten?

Skifteretten er en juridisk myndighed, der håndterer sager relateret til omfordeling af formuer som følge af død, skilsmisse eller konkurs. Denne retsinstans har til opgave at sikre, at alle finansielle og juridiske aspekter vedrørende en persons eller en virksomheds aktiver behandles korrekt og retfærdigt. Skifterettens funktioner er afgørende i at opretholde lov og orden i forvaltningen af boer, herunder sikring af kreditorers rettigheder og en korrekt fordeling af aktiver.

Hvorfor er det vigtigt at have en skifteretsattest?

Det er af stor betydning at have en skifteretsattest, da den legitimerer arvingernes ret til at forvalte den afdødes økonomiske og materielle ressourcer. Uden skifteretsattesten ville arvingerne stå uden myndighed til at udføre vigtige transaktioner såsom salg af ejendom eller adgang til bankkonti, hvilket kunne forårsage alvorlige juridiske og økonomiske komplikationer.

Skifteretsattesten er ligeledes afgørende for at opretholde en ordentlig økonomisk styring af dødsboet og for at sikre, at alle gældsposter bliver betalt, før arven endeligt fordeles blandt arvingerne. Denne proces hjælper med at bevare den afdødes bo i den bedst mulige stand og sikrer en retfærdig behandling af alle involverede parter, inklusive kreditorer.

Hvornår skal man bruge en skifteretsattest?

En skifteretsattest er vigtig, når arvinger eller nærmeste pårørende skal overtage eller håndtere fast ejendom og andre væsentlige aktiver efter et dødsfald. Denne attest er et afgørende dokument, der legitimerer arvingernes ret til at administrere og disponere over afdødes dødsbo, inklusiv fast ejendom. Uden en gyldig skifteretsattest kan arvingerne ikke fuldføre juridiske transaktioner som overførsel af ejendom, hvilket typisk involverer købsaftaler og tinglysning af skøder. Skifteretsattesten udstedes af Skifteretten og sikrer en lovlig og ordentlig overdragelse af afdødes aktiver til de retmæssige arvinger. 

Hvornår udstedes skifteretsattesten?

Udstedelsen af en skifteretsattest sker efter en grundig behandling af dødsboet, som indledes automatisk ved registrering af dødsfaldet i CPR-registret. Denne registrering starter en række handlinger fra skifterettens side, herunder oprettelse af kontakt til den person, der er udpeget som kontaktperson i dødsanmeldelsen – ofte en nærstående som en familieven eller en arving.

Behandlingsprocessen af dødsboet indebærer et initialt møde mellem skifteretten og kontaktpersonen for at fastslå, hvordan dødsboet skal håndteres. Under dette møde, som kan afholdes enten fysisk eller via telefon, diskuteres alle nødvendige detaljer for boets skifteform. Skifteformen angiver metoden og proceduren for, hvordan boet skal administreres og eventuelt deles mellem arvingerne.

For mindre komplicerede dødsboer kan hele processen ofte afsluttes ved dette første møde, hvorefter skifteretsattesten straks bliver udleveret til arvingerne. I situationer, hvor der er behov for yderligere afklaring, eller hvor dødsboet er mere komplekst, kan det være nødvendigt at udskyde afgørelsen til et senere tidspunkt, hvor yderligere information eller dokumentation er indhentet. 

Hvad koster en skifteretsattest?

Det er uden omkostninger at få udstedt en skifterettsattest. Det vil sige, at selve attesten er gratis, hvilket faciliterer en lettere proces for arvingerne, når de skal administrere dødsboet. Dog, når det kommer til tinglysning af skifteretsattesten – en handling der oftest er nødvendig for formelt at overføre ejendomsretten – opkræves der et offentligt gebyr. Dette gebyr beløber sig typisk til 1.850 kr. Derudover kan der pålægges en tinglysningsafgift, som udgør 0,6% af den offentlige ejendomsværdi, hvis ejendommen overgår til nogen andre end afdødes ægtefælle. Både tinglysningsgebyret og afgiften skal betales af den part, der står for tinglysningen, uanset omstændighederne.

Med en gyldig skifteretsattest kan arvingerne også få tilladelse til at rydde op i afdødes bo, selv før hele boet er gjort op. Det er dog vigtigt, at alle arvingerne er enige om denne handling. Hvis der ikke opnås enighed, skal arvingerne vente med at rydde boet, indtil det er fuldstændig opgjort, og arven er fordelt.

Hvad er reglerne for skifteretsattesten ved dødsfald?

Ved et dødsfald udsteder skifteretten en skifteretsattest, som er afgørende for at bestemme, hvem der har ret til at administrere og disponere over dødsboet. Det er vigtigt at bemærke, at det er gratis at få den første skifteretsattest udstedt af skifteretten. Som arving er det afgørende at opbevare denne originale skifteretsattest omhyggeligt, da der kan påløbe gebyrer for at få udstedt en ny, skulle den originale gå tabt.

Når et dødsfald indtræffer, indledes en proces, der kan virke overvældende for de efterladte. Skifteretten bliver automatisk informeret om dødsfaldet gennem CPR-registret, og på den fremsendte dødsanmeldelse vil der være oplyst en kontaktperson. Denne person kan være en af afdødes børn, en nær ven, eller en anden arving. Omkring tre uger efter dødsfaldet tager skifteretten kontakt til denne kontaktperson for at aftale et møde, ofte afholdt over telefonen, hvor de indledende skridt til dødsbobehandlingen aftales.

Dette møde tilbydes som en service fra skifteretten, men arvingerne har også mulighed for at vælge professionel assistance fra en advokat til at håndtere dødsbobehandlingen. Hos advokatfirmaer som Sagførerne, som har erfaring med mange dødsboer, kan man få kvalificeret rådgivning og bistand. Hvis det besluttes, at dødsboet skal behandles med bistand fra en advokat, vil udgifterne herfor blive betalt af dødsboet, og disse omkostninger vil blive trukket fra boet, før arven endeligt gøres op og fordeles blandt arvingerne.

Hvilke typer findes der inden for skifteretsattest?

I dansk retspleje er der flere former for skifteretsattest, som anvendes afhængigt af situationen og de pågældende arvingers behov og præferencer. De tre primære typer af skifteretsattest omfatter privat skifte, bobestyrerbo, og forenklet privat skifte. Her følger en mere detaljeret beskrivelse af hver af disse former, som alle kræver udstedelse af en skifteretsattest for at kunne implementeres korrekt.

Privat skifte

Privat skifte er den mest udbredte form for håndtering af et dødsbo og involverer, at arvingerne selv står for administrationen af boet uden indblanding fra en ekstern bobestyrer. For at gennemføre et privat skifte skal alle arvinger være enige om at vælge denne metode og om hvordan boet skal fordeles.

Bobestyrerbo

Bobestyrerbo er relevant, når arvingerne enten ikke kan nå til enighed om håndteringen af boet, eller når der er komplekse forhold som gør, at professionel assistance er nødvendig. I sådanne tilfælde udpeger skifteretten en bobestyrer, som overtager ansvaret for at administrere og afvikle boet. Skifteretsattesten for et bobestyrerbo bekræfter bobestyrerens autoritet til at handle på boets og arvingernes vegne.

Forenklet privat skifte

Forenklet privat skifte tilbyder en mere strømlinet og mindre bureaukratisk tilgang til afvikling af et dødsbo, og er især anvendelig når boet er af begrænset økonomisk værdi, eller når der ikke foreligger komplicerede juridiske eller økonomiske spørgsmål. Denne form for skifte reducerer den administrative byrde på arvingerne og fremskynder processen betydeligt. En skifteretsattest til forenklet privat skifte er nødvendig for at sikre, at arvingerne har den nødvendige myndighed til at afvikle boet på denne forenklede måde.

Man kan undgå mange problematikker ved at forsimple ens proces – dette gælder både ved forenklet privat skifte, men også i forretningsverdenen. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og tilbyder skræddersyede, økonomisk fordelagtige løsninger tilpasset dine specifikke behov. Vores mål er at simplificere bogføringsprocessen, så den bliver både prisvenlig og tidsbesparende, hvilket giver dig mere tid til at fokusere på at udvikle din forretning. 

Mangler du professionel hjælp til at forsimple bl.a. din bogføringsproces?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan ser en skifteretsattest ud?

En skifteretsattest er et dokument fuld af oplysninger, der sikrer en lovlig overgang af afdødes aktiver til de retmæssige arvinger. Dokumentet indeholder detaljerede oplysninger om arvingerne, herunder deres navne, adresser, og CPR-numre, samt vigtige detaljer omkring afdødes formue, eventuelt eksisterende testamenter eller ægtepagter, og omfanget af afdødes gæld. 

Derudover inkluderes oplysninger om eventuelle udgifter forbundet med begravelsen, hvilket er vigtigt for den korrekte håndtering af dødsboet. Skifteretten sørger for, at alle disse oplysninger er nøjagtigt og omhyggeligt dokumenteret i skifteretsattesten, hvilket er en forudsætning for at arvingerne kan administrere boet på en retfærdig og lovlig måde.

Hvornår modtager man en skifteretsattest?

Processen for at modtage en skifteretsattest begynder med, at skifteretten modtager en dødsanmeldelse efter et dødsfald. Typisk vil skifteretten afvente omkring fire uger, før de tager kontakt til afdødes arvinger. Kontakten sker med den kontaktperson eller arving, som er angivet af bedemanden i de indleverede dokumenter. Denne person bliver derefter indkaldt til et møde med skifteretten, hvilket er det første skridt mod udstedelsen af en skifteretsattest.

Mange arvinger ønsker at optimere processen for at få udstedt en skifteretsattest, så de hurtigere kan begynde opgørelsen af boet. Det er muligt for arvingerne at tage initiativ og kontakte skifteretten direkte for at arrangere et møde, som kan føre til udstedelsen af skifteretsattesten. Arvinger kan også kontakte skifteretten umiddelbart efter dødsfaldet for at sætte processen i gang.

Hvordan får man en skifteretsattest?

Ansøgning

For at igangsætte udstedelsen af en skifteretsattest, skal arvingerne indsende en formel ansøgning til skifteretten. Denne ansøgning skal inkludere detaljerede oplysninger om afdøde, alle arvinger, og potentielle kreditorer til boet. Det er afgørende, at arvingerne samler alle nødvendige dokumenter, som for eksempel dødsattest, testamente, ægtepagter, og lignende, inden ansøgningen indsendes. Dette sikrer en glidende behandlingsproces hos skifteretten.

Krav og dokumentation

Når ansøgningen er modtaget, vil skifteretten gennemgå materialet for at sikre, at alle juridiske krav og nødvendig dokumentation er opfyldt. Dette omfatter blandt andet en gyldig dødsattest, eventuelle testamenter og ægtepagter. Afhængig af boets natur og kompleksitet kan skifteretten anmode om yderligere dokumentation eller oplysninger, som kan være nødvendige for korrekt at vurdere og administrere boet.

Tidsramme og gebyrer

Tidsrammen for at opnå en skifteretsattest kan variere betydeligt afhængigt af den enkelte sag. Faktorer såsom boets kompleksitet og skifterettens aktuelle arbejdsbyrde spiller en rolle i, hvor hurtigt skifteretsattesten kan blive udstedt. Det kan tage alt fra få uger til flere måneder. Der er også visse gebyrer forbundet med behandlingen af ansøgningen om skifteretsattest, som normalt skal betales af boet. Disse gebyrer dækker omkostninger forbundet med administrationen af dødsboet og er nødvendige for at sikre en lovlig og ordentlig behandling af alle sager relateret til boet.

Tinglysning af skifteretsattest

Tinglysning af en skifteretsattest giver arvingen fuldstændig kontrol over afdødes dødsbo. Ved at få en skifteretsattest tinglyst, opnår arvingen juridisk ret til at administrere boet, herunder at optage lån mod ejendommen eller sælge den til tredjepart. Dette er særligt relevant i tilfælde, hvor køberen ikke selv er en af arvingerne, og sikrer at alle transaktioner er juridisk bindende og anerkendte.

Skal skifteretsattesten tinglyses ved uskiftet bo?

For ægtefæller, der vælger at sidde i uskiftet bo efter en ægtefælles død, er tinglysning af skifteretsattesten ofte en fordel. Tinglysningen registrerer dig som den formelle ejer af ejendommen, hvilket giver dig ret til at træffe beslutninger omkring ejendommens fremtidige anvendelse. Dette omfatter retten til at sælge ejendommen, optage lån mod dens værdi, eller gennemføre andre finansielle handlinger som at indefryse ejendomsskatter.

Når du sidder i uskiftet bo, forvalter du i realiteten boet på vegne af arvingerne, indtil du selv går bort. Ved ikke at tinglyse skifteretsattesten begrænses dine muligheder for at disponere over ejendommen, hvilket kan medføre juridiske og praktiske komplikationer i fremtiden. Derfor er det kritisk at sikre, at skifteretsattesten bliver tinglyst, således at din retsstilling og handlekraft er ubestridelig.

Skiftefuldmagt

I tilfælde hvor et dødsbo har flere arvinger, kan det være praktisk at udpege en enkelt kontaktperson, som håndterer boets affærer. Dette sker ofte gennem udstedelse af en skiftefuldmagt, hvor alle arvinger giver deres samtykke til, at denne kontaktperson kan agere på deres vegne. Denne tilgang forenkler mange af de administrative opgaver, som kan opstå i forbindelse med håndteringen af et dødsbo, såsom at disponere over afdødes bankkonti eller andre aktiver.

Hvis ingen specifik kontaktperson er udvalgt, kræver det, at alle arvinger skal være til stede og underskrive for hver eneste transaktion eller juridisk handling, hvilket kan komplicere og forsinke processen betydeligt. For at undgå disse udfordringer, anbefales det at arvingerne vælger en eller flere kontaktpersoner, hvilket også kan fremme en mere effektiv afvikling af boet.

Kontaktpersonen bør være udstyret med en skiftefuldmagt, som klart og tydeligt giver vedkommende autoritet til at foretage beslutninger og handle på vegne af boet. I situationer, hvor en professionel såsom en bobestyrer eller dødsboadvokat er involveret i at udføre det private skifte, kræves det ligeledes, at alle arvinger udsteder en skiftefuldmagt til denne person. En skiftefuldmagt kan normalt findes online, hvor den kan downloades, printes, og udfyldes efter behov.

Hvilke skatter og afgifter er der i forbindelse med skifteretsattest?

Når man modtager arv efter en afdød, er det vigtigt at være opmærksom på de skatter og afgifter, der kan være forbundet med overførslen. Dette omfatter især arveafgift, som er en afgift, der skal betales på det beløb eller de værdier, man arver. Omfanget af disse afgifter kan variere betydeligt afhængigt af arvingernes relation til den afdøde og størrelsen på arven.

Arveafgift

Arveafgift er en skat, som pålægges værdien af det, arvingerne modtager fra afdødes bo. Størrelsen af arveafgiften og de specifikke skatteregler afhænger af arvingernes relation til den afdøde og værdien af de modtagne aktiver. Skifteretten spiller en central rolle i at informere arvingerne om de specifikke arveafgifter, der gælder i deres situation.

Fradrag og fritagelser

Der findes forskellige fradrag og fritagelser, som kan anvendes til at reducere den samlede arveafgift. Dette inkluderer typisk fradrag for udgifter til begravelse og eventuelle fritagelser, som kan gælde, når arven overføres mellem ægtefæller eller nære familiemedlemmer. Skifteretten vil guide arvingerne gennem disse fradrag og fritagelser for at sikre, at de ikke betaler mere i arveafgift end nødvendigt.

Har du styr på, hvilke fradrag du kan bruge i din virksomhed? Hos Stadsrevisionen ved vi, at hver eneste krone er vigtig i erhvervslivet, og derfor tilbyder vi skatteoptimeringstjenester. De er designet til at reducere din virksomheds skattebyrde på en lovlig og effektiv måde. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – og vi er klar til at tage dig med, hvor vi kan hjælpe dig med at gøre din virksomhed endnu mere profitabel! 

Har du brug for skræddersyet hjælp til at optimere dine skatteforhold?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte regnskabsvirksomheder – for personlig hjælp!

Hvad sker der, hvis man ikke har en skifteretsattest?

Manglen på en skifteretsattest kan medføre betydelige komplikationer for arvingerne, da de uden denne attest ikke har den lovmæssige ret til at administrere eller disponere over afdødes bo. Dette begrænser arvingernes evne til at tilgå afdødes bankkonti, sælge fast ejendom, eller foretage vigtige økonomiske transaktioner, hvilket kan forsinke hele processen med at afvikle boet.

Kan man få en skifteretsattest uden advokat?

Det er teknisk muligt at ansøge om og modtage en skifteretsattest uden direkte bistand fra en advokat. Det er dog ofte fordelagtigt at konsultere en advokat for at sikre, at alle juridiske og økonomiske aspekter af boet håndteres korrekt. En advokat kan tilbyde værdifuld vejledning gennem processen og hjælpe med at samle og indsende den nødvendige dokumentation til skifteretten på en måde, der sikrer overholdelse af alle relevante lovgivninger og regler.

Hvad hvis man ikke kan blive enig med de andre arvinger?

Uenighed mellem arvingerne om fordelingen af et dødsbo kan kræve juridisk indgriben. Hvis arvingerne ikke selv kan nå til enighed, kan de søge hjælp hos skifteretten, som vil træffe en afgørelse baseret på lovgivningen og sikre en retfærdig håndtering af boet. I visse situationer kan det også være nødvendigt at inddrage en mediator eller advokat for at facilitere forhandlinger og løse de opståede konflikter, så en fair og lovlig aftale kan opnås.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om skifteretsattest

En skifteretsattest er et juridisk dokument, der udstedes af skifteretten og bekræfter, hvilke personer der har ret til at administrere og disponere over et dødsbo. Skifteretsattesten er afgørende for at arvingerne lovligt kan overtage og håndtere afdødes aktiver og gæld. Uden en skifteretsattest er det ikke muligt for arvingerne at råde over dødsboets midler, sælge ejendomme eller varetage andre retslige handlinger vedrørende boet.

Du kan se din skifteretsattest ved at kontakte den lokale skifteret, som har ansvaret for dødsboet. Skifteretten vil kunne udlevere eller sende dig en kopi af skifteretsattesten, hvis du er en af de arvinger, der er nævnt i dokumentet. Det er også muligt at få adgang til skifteretsattesten online via offentlige digitale løsninger, hvor registrerede dokumenter kan tilgås, hvis du har de nødvendige login-oplysninger og rettigheder.

Man modtager en skifteretsattest fra skifteretten efter at boets oplysninger er blevet behandlet, og det er bekræftet, hvem de retmæssige arvinger er. Processen starter typisk med indsendelse af dødsanmeldelsen og kan tage fra nogle få uger til flere måneder, afhængigt af boets kompleksitet og skifterettens arbejdsbyrde.

En skifteretsattest skal tinglyses for at give arvingerne lovlig ret til at handle med boets aktiver, såsom fast ejendom. Tinglysning sikrer juridisk anerkendelse og beskyttelse af arvingernes rettigheder, og det gør det muligt for dem at foretage transaktioner som salg af ejendom eller optagelse af lån mod boets værdier på en lovlig og transparent måde.

For at få en skifteretsattest, skal arvingerne indsende en ansøgning til skifteretten med alle nødvendige oplysninger om afdøde og arvingerne selv. Dette omfatter dødsattesten, dokumentation for arvingernes relation til den afdøde, og eventuelle testamenter. Når alle data er verificeret, og det er fastslået, hvem der lovligt kan arve, vil skifteretten udstede skifteretsattesten. Det anbefales at søge hjælp fra en advokat for at sikre, at alle juridiske aspekter er korrekt håndteret.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: