Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regnskab

Regnskab er essentielt for alle virksomheders drift. Det er en detaljeret opgørelse over virksomhedens økonomiske transaktioner, som omfatter både indtægter og udgifter. Ved at føre et præcist regnskab får virksomhedsejere et klart billede af, hvor meget de tjener og hvad deres udgifter er. Dette er uundværligt for at forstå virksomhedens økonomiske sundhed. En løbende og nøjagtig registrering samt dokumentation af alle økonomiske bevægelser er derfor altafgørende.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et regnskab?

Regnskab er essentielt for alle virksomheders drift. Det er en detaljeret opgørelse over virksomhedens økonomiske transaktioner, som omfatter både indtægter og udgifter. Ved at føre et præcist regnskab får virksomhedsejere et klart billede af, hvor meget de tjener og hvad deres udgifter er. Dette er uundværligt for at forstå virksomhedens økonomiske sundhed. En løbende og nøjagtig registrering samt dokumentation af alle økonomiske bevægelser er derfor altafgørende.

Regnskabets perioder varierer, med de mest populære værende månedsregnskab, kvartalsregnskab, halvårsregnskab og årsregnskab. Selvom mange virksomheder vælger at følge kalenderåret (januar til december) som deres regnskabsår, er det ikke usædvanligt for nogle at vælge alternative perioder baseret på deres specifikke behov.

Hvem er forpligtet til at føre regnskab?

Enhver registreret virksomhed, uanset størrelse, skal have et regnskab. Det gælder både den lille enkeltmandsvirksomhed og den store multinational. Dette regnskab skal være retvisende, da det ikke kun tjener ledelsens behov, men også giver SKAT en præcis opfattelse af virksomhedens økonomiske status for at beregne skat.

Hvad udgør et regnskabs kerneelementer?

Et fuldstændigt og præcist regnskab består typisk af to hoveddele:

 • Resultatopgørelsen: Denne del af regnskabet belyser, om virksomheden har opnået profit eller lider af underskud i det givne regnskabsår.
 • Balancen: Dette afspejler virksomhedens aktiver (hvad den ejer) og passiver (hvad den skylder) på et bestemt tidspunkt.

Bør du overveje en revisor til dit regnskab?

Mens det er virksomhedsejerens ultimative ansvar at sikre, at regnskabet er korrekt og opdateret, er det ikke et krav at håndtere det selv. Faktisk vælger mange iværksættere at alliere sig med en professionel revisor eller bogholder. Dette kan især være gavnligt for dem, der ikke er fortrolige med regnskabspraksis eller simpelthen ønsker at fokusere mere på virksomhedens kerneaktiviteter.

Ved at forstå vigtigheden af et præcist regnskab og vælge den rette hjælp, sikrer virksomhedsejere, at deres forretning er på rette kurs, mens de også overholder gældende skattemæssige forpligtelser.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvem skal lave et årsregnskab?

Ikke alle virksomheder er forpligtet til at præsentere et årsregnskab. For enkeltmandsvirksomheder er det ofte tilstrækkeligt at udarbejde et skattemæssigt regnskab, ofte refereret til som en udvidet selvangivelse. Derimod har selskaber, herunder anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S), pligt til at fremstille et årsregnskab. Nøjagtigheden og dybden af dette regnskab kan variere baseret på virksomhedens regnskabsklasse, især klasse A og B.

Regnskabsklasse A

Regnskabsklasse A er designet med hensyntagen til ejerstrukturer. Den favner primært enkeltmandsvirksomheder og dernæst meget små virksomheder med begrænset ansvar. For eksempel falder et interessentskab (I/S), hvor en af deltagerne er en individuel person, ind under denne klasse. Samme kategori omfatter andelsboligforeninger og erhvervsdrivende foreninger.

De primære punkter for regnskabsklasse A er som følger:

 • Som udgangspunkt er virksomheder inden for regnskabsklasse A undtaget fra revisionspligt.
 • Disse virksomheder er ikke nødt til at udarbejde en årsrapport i henhold til årsregnskabsloven. Men hvis en virksomhed vælger at gøre det, måske for en potentiel kunde eller partner, skal den følge god regnskabsskik. Dette sikrer, at årsrapporten præcist afspejler virksomhedens aktiver, passiver, finansielle situation og resultat. Disse krav er konsistente på tværs af regnskabsklasser.

Ved at forstå kravene i den specifikke regnskabsklasse, hvor din virksomhed falder ind, kan du sikre, at du overholder de relevante regler og bestemmelser, når det kommer til dit regnskab.

Regnskabsklasse B

Regnskabsklasse B omhandler primært kapitalselskaber, hvilket primært indebærer virksomhedstyper som A/S og ApS. Ethvert kapitalselskab vil som udgangspunkt være under denne regnskabsklasse, medmindre specifikke tærskelværdier overskrides. For at en virksomhed forbliver i regnskabsklasse B, må den ikke overskride to af de følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår:

 • Nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • En balancesum på 44 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal ansatte over 50 i løbet af året.

Skulle din virksomhed overskride to af ovenstående kriterier, vil den automatisk rykke op til regnskabsklasse C – som er kategoriseret for mellemstore virksomheder og som medfører yderligere krav til regnskab.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Vigtige komponenter i en årsrapport under Regnskabsklasse B

Når du udarbejder en årsrapport under denne regnskabsklasse, skal den indeholde følgende elementer:

 • Ledelsespåtegning
 • Revisionspåtegning (kun hvis selskabet ikke opfylder kravene for fravalg af revision).
 • Ledelsesberetning
 • Redegørelse for anvendt regnskabspraksis.
 • Resultatopgørelse.
 • Balance.
 • Egenkapitalopgørelse (dette er et nyt krav for regnskabsår startende fra 1. Januar 2020 eller derefter).
 • Noteoplysninger, som kan klargøre specifikke poster i regnskabet.

Revisionskrav for Kapitalselskaber

Det er afgørende at bemærke, at kapitalselskaber, herunder ApS, A/S og IVS, generelt er underlagt revisionspligt. Kun revisorer, der er statsautoriserede eller registrerede (såkaldte godkendte revisorer), har beføjelse til at revidere regnskab og undertegne årsrapporten. Dette gælder uafhængigt af den type revisorerklæring, du måtte modtage, hvad enten det drejer sig om revision, udvidet gennemgang, review eller blot assistance.

Særregel angående mikrovirksomheder

Når det drejer sig om regnskab i mikrovirksomheder, er der nogle specifikke regler, der gælder. Dette segment af virksomheder har fået en særregel for at lette byrden af omfattende regnskabskrav.

En mikrovirksomhed adskiller sig fra andre virksomheder ved at operere inden for bestemte grænser. For at klassificeres som en mikrovirksomhed, må virksomheden ikke overskride følgende størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår:

 • Nettoomsætning: maksimalt 5,4 mio. kr.
 • Balancesum: maksimalt 2,7 mio. kr.
 • Ansatte: maksimalt 10 gennemsnitlige ansatte i løbet af året.

Selvom mikrovirksomheder i teorien skal leve op til samme regnskabsstandarder som almindelige virksomheder i klasse B, er der visse undtagelser. Mikrovirksomheders regnskabspraksis giver dem mulighed for at fremlægge et simplificeret regnskab, bestående af en resultatopgørelse og balance, ledsaget af et begrænset antal yderligere oplysninger. Dette simplificerede regnskab kan være en fordel, da det forenkler processen. Dog betyder den reducerede detaljegrad i regnskabet også, at potentielle partnere kan have sværere ved at vurdere virksomheden.

Bemærk: Der er visse virksomhedstyper, der ikke kan anvende mikrovirksomhedsreglerne. 

Eksempler herpå inkluderer:

 • Holdingselskaber med ejerandele i datter- eller associerede virksomheder.
 • Investeringsvirksomheder fokuseret på værdipapirer, fast ejendom, og lignende.
 • Selskaber med rettigheder eller forpligtelser relateret til afledte finansielle instrumenter, som fx rente- eller valutaSWAP.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Regnskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et regnskab er en præsentation af en virksomheds økonomiske situation, udformet ud fra den daglige bogføring. Dets formål er at give både ejeren og eventuelle interessenter et klart billede af virksomhedens indtægter og omkostninger.

At lave et regnskab kræver nøjagtig bogføring af alle virksomhedens transaktioner over en bestemt periode. Dette danner grundlag for udarbejdelse af regnskabet, som typisk består af en resultatopgørelse og en balance.

Et regnskab er opdelt i to hoveddele: resultatopgørelsen, der viser omsætning og omkostninger for en given periode, og balancen, der giver et snapshot af virksomhedens økonomiske status på et bestemt tidspunkt, inklusiv aktiver og passiver.

I en virksomheds balance repræsenterer aktiver de værdier, virksomheden ejer, mens passiver viser, hvad virksomheden skylder. De to værdier vil altid balancere hinanden ud, deraf navnet ‘balance’.

For en personligt ejet virksomhed, som en enkeltmandsvirksomhed, er deadline for indsendelse af regnskab den 1. juli det efterfølgende år. For kapitalselskaber, som ApS, skal regnskabet afleveres senest fem måneder efter afslutningen af regnskabsåret.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: