Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Plejeorlov

Hvis du har en pårørende, som ønsker at tilbringe sine sidste dage i hjemmet, kan du ansøge om plejeorlov fra din arbejdsplads. Under plejeorloven er der mulighed for at få udbetalt plejevederlag fra kommunen. I denne tekst gennemgår vi de vigtigste regler og rettigheder, der er forbundet med plejeorlov og modtagelse af plejevederlag.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad du skal vide om plejeorlov

Plejeorlov er en rettighed, som gør det muligt for dig at tage fri fra arbejde for at yde omsorg til en nærtstående, der ønsker at tilbringe sin sidste tid i hjemmet. Plejeorlov giver dig mulighed for at dedikere tid til pleje af enten et familiemedlem eller en nær ven under deres sidste levedage. Denne specielle orlov kan anvendes, uanset om plejen finder sted i den syges hjem eller i dit eget hjem.

Under perioden med plejeorlov har du mulighed for at modtage plejevederlag. Dette er en form for økonomisk støtte fra kommunen, der skal hjælpe dig med at dække tabt arbejdsindtægt, mens du udfører plejeopgaver. Information om ansøgning om og betingelser for udbetaling af plejevederlag kan ofte findes på din kommunes hjemmeside eller ved direkte henvendelse til den relevante kommunale afdeling.

Det er vigtigt at bemærke, at retten til plejeorlov gælder alle, uanset tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at du kan modtage plejevederlag, selv hvis du i øjeblikket ikke er ansat. For lønmodtagere sikrer lovgivningen, at du kan tage orlov fra både private og offentlige arbejdspladser for at udføre plejen.

Det skal understreges, at plejeorlov specifikt vedrører situationer, hvor den pårørende er døende. Hvis den pårørende lider af en alvorlig sygdom eller har et handicap uden at være døende, kan du i stedet være berettiget til det, der kaldes pasningsorlov. Pasningsorlov og plejeorlov er begge vigtige dele af de sociale ydelser, der understøtter borgere i at tage vare på deres pårørende i kritiske livsfaser.

Har du brug for at sætte alt dit fokus på plejeorloven i forhold til et familiemedlem? Så lad os i Stadsrevisionen stå for din virksomheds regnskab og bogføring, så du kan fokusere på det, du vil.

Mangler du skræddersyet hjælp til regnskab?

Kontakt os i Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kriterier for at tage plejeorlov

Plejeorlov er en mulighed for alle, der ønsker at yde omsorg og støtte til en døende person, uanset om det er et familiemedlem, en nær ven, eller en bekendt. Der er ingen aldersbegrænsning for den person, du ønsker at pleje, hvilket betyder, at både børn og voksne kan plejes under ordningen.

For at kunne benytte dig af plejeorlov og modtage plejevederlag, er der nogle specifikke betingelser, der skal være opfyldt:

Lægelig vurdering: Der skal foreligge en lægelig vurdering, som konkluderer, at al hospitalsbehandling med helbredende sigte er forgæves. Dette indebærer, at den syges levetid er forventeligt kort, og at fokus derfor ligger på palliativ pleje frem for kurativ behandling.

Plejekrav: Tilstanden hos den døende må ikke kræve indlæggelse på hospital eller plejehjem. Plejeorloven er designet til situationer, hvor plejen kan administreres hjemme, enten i den syges eget hjem eller i plejers hjem.

Ønske om hjemmepleje: Det er afgørende, at den person, der skal plejes, udtrykkeligt ønsker at blive plejet i hjemlige omgivelser. Dette personlige ønske er centralt for godkendelsen af plejeorloven.

Kriterier for at tage plejeorlov

Når du tager plejeorlov for at passe en nærtstående, der er i livets sidste fase, har du mulighed for at ansøge om et plejevederlag fra kommunen. Dette vederlag er tænkt som en økonomisk støtte i den periode, du varetager plejeopgaven. For at blive berettiget til plejevederlag, skal visse betingelser for plejeorlov være opfyldt. Kommunen vil foretage en vurdering af din situation, og du vil modtage en skriftlig afgørelse om, hvorvidt du kan modtage plejevederlag.

Størrelsen på plejevederlaget:  

Plejevederlaget beregnes til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, du ville være berettiget til ved sygdom. Hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge, vil du i stedet modtage et fastsat basisbeløb, som for 2024 er på 17.633 kr. før skat pr. måned. Det er vigtigt at bemærke, at plejevederlaget ikke må overstige din sædvanlige indtægt, og du kan ikke modtage andre former for offentlig forsørgelsesydelse samtidig med plejevederlaget.

Forhold til arbejde og løn under plejeorlov:

Hvis din arbejdsgiver vælger at udbetale dig fuld løn under plejeorloven, har din arbejdsgiver mulighed for at søge om refusion for et beløb svarende til det plejevederlag, du ellers ville have modtaget. Det er afgørende at konsultere din ansættelseskontrakt, din overenskomst, eller personalehåndbogen på din arbejdsplads for at afklare, om du er berettiget til fuld løn under plejeorlov.

Denne ordning er designet til at sikre, at du som plejer kan fokusere på at yde omsorg uden at skulle bekymre dig om din økonomiske situation. Ved at forstå disse detaljer kan du bedre planlægge din plejeorlov og sikre, at du og den plejede får den nødvendige støtte og ro i en udfordrende tid.

Vejledning til ansøgning om plejevederlag

Når du står over for at skulle tage plejeorlov for at passe en nærtstående i deres sidste tid, er det vigtigt at vide, hvordan du ansøger om plejevederlag. Plejevederlaget er en essentiel økonomisk støtte, som hjælper dig med at kunne fokusere fuldt ud på plejeopgaven uden økonomiske bekymringer. Her er en trin-for-trin guide til ansøgningsprocessen:

Vælg den rette kommune for ansøgningen:  

 • Du skal ansøge om plejevederlag i den kommune, hvor den person, du ønsker at pleje, skal opholde sig i deres sidste tid. Dette kan enten være i din egen bopælskommune eller vedkommendes bopælskommune. Valget af kommune afhænger af, hvor plejen faktisk vil finde sted.

Forbered din ansøgning:  

 • Før du indsender din ansøgning, er det vigtigt at samle alle nødvendige dokumenter og informationer, som kan understøtte din ansøgning. Dette inkluderer en lægelig vurdering af den pågældendes tilstand og forventede levetid, samt dokumentation for dit forhold til den pågældende.

Varsling af din arbejdsgiver:

 • Inden du indsender din ansøgning til kommunen, skal du informere din arbejdsgiver om, at du planlægger at tage plejeorlov. Dette giver din arbejdsgiver tid til at planlægge for din fravær og sikre, at alle nødvendige arrangementer er på plads.

Indsend din ansøgning til kommunen:  

 • Ansøgningen om plejevederlag indsendes til den relevante kommune. Det er ofte muligt at indsende ansøgningen digitalt via kommunens hjemmeside eller ved personligt fremmøde på kommunens borgerservice.

Afvent kommunens afgørelse:  

 • Efter indsendelse af din ansøgning vil kommunen behandle din ansøgning og vurdere, om du opfylder betingelserne for at modtage plejevederlag. Du vil modtage en skriftlig afgørelse, der angiver, om du er blevet godkendt til at modtage plejevederlaget.

Det anbefales at starte ansøgningsprocessen så tidligt som muligt, da behandlingstiden kan variere fra kommune til kommune. Ved at være proaktiv sikrer du, at alle formaliteter er på plads, så du kan begynde din plejeorlov, når det bliver nødvendigt.

Hvornår ophører retten til plejevederlag?

Retten til at modtage plejevederlag under plejeorlov er knyttet tæt til selve plejeforholdet. Her er nogle vigtige punkter, der afgør, hvornår du ikke længere er berettiget til at modtage denne økonomiske støtte:

Ved dødsfald:

 • Din ret til plejevederlag fortsætter op til 14 dage efter den plejedes dødsfald. Dette gør det muligt for dig at ordne nødvendige efterfølgende formaliteter og tilpasse dig efter den store ændring i din dagligdag.

Ved midlertidig indlæggelse:  

 • Hvis den person, du plejer, bliver indlagt på et hospital eller en anden institution i en kortere periode, påvirker dette normalt ikke din ret til plejevederlag. Din ret til vederlag fortsætter, så længe plejeforholdet anses for at være gældende, og personen forventes at vende tilbage til hjemmepleje.

Vurdering fra kommunen: 

 • Hvis kommunen på et tidspunkt vurderer, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte plejen i hjemmet, kan din ret til plejevederlag blive inddraget. Dette kan ske, hvis plejens karakter ændrer sig i en grad, hvor hjemmepleje ikke længere er det bedste for den plejede.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse retningslinjer og sørge for at kommunikere åbent med både kommunen og eventuelle sundhedsprofessionelle omkring plejeforholdets status. Dette sikrer, at du modtager den nødvendige støtte så længe, det er relevant, og hjælper dig med at planlægge for enhver ændring i situationen.

Har du mere lyst til at bruge tid og energi på plejeorlov ved et familiemedlem, i stedet for at fokusere på regnskabet og bogføringen? Lad os i Stadsrevisionen hjælpe dig! Vi har +1200 tilfredse klienter og branchebestemte revisorer, så det matcher netop dig og dit behov.

Ønsker du professionel hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Fordeling af plejeorlov og plejevederlag mellem flere personer

Plejeorloven tilbyder fleksibilitet til dem, der ønsker at passe en nærtstående i hjemmet, ved at tillade at flere personer kan dele orloven. Dette kan være en værdifuld mulighed, hvis flere familiemedlemmer eller venner ønsker at bidrage til plejen. Her er hvad du bør vide om at dele plejeorloven:

Mulighed for deling:  

 • Plejeorloven kan deles mellem flere plejere, hvilket giver mulighed for at flere kan veksle til at yde omsorg og støtte. Dette kan være en fordel, da det kan være både fysisk og emotionelt krævende at være eneste plejer.

Deling af plejevederlag:  

 • Når plejeorloven deles, kan plejevederlaget også deles mellem de involverede parter. Fordelingen af plejevederlaget skal afspejle den faktiske fordeling af plejeindsatsen blandt de forskellige plejere. Det betyder, at plejevederlaget udbetales proportionalt med den tid, hver person bidrager med plejen.

Kontakt kommunen:  

 • Hvis I planlægger at dele plejeorloven, er det vigtigt at kontakte kommunen for at få vejledning og godkendelse af jeres plan. Kommunen kan tilbyde rådgivning om, hvordan plejeorloven og plejevederlaget bedst kan fordeles, og hvad der kræves for at formalisere denne aftale.

Planlægning og aftaler:  

 • Det anbefales, at I laver klare aftaler internt om, hvordan plejeorloven skal fordeles, og hvordan plejeopgaverne skal koordineres. Dette kan hjælpe med at sikre, at plejen forløber så gnidningsfrit som muligt, og at alle parter er retfærdigt kompenseret for deres tid og indsats.

Ved at dele plejeorloven kan flere deltage aktivt i plejen, hvilket kan give både den plejede og plejerne en bedre oplevelse. Det er en god måde at fordele arbejdsbyrden og give hver enkelt plejer lidt aflastning, samtidig med at det styrker båndene mellem dem, der står sammen om plejeopgaven.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Plejeorlov

Plejeorlov giver dig ret til at tage fri fra arbejde for at yde omsorg til en nærtstående, der ønsker at tilbringe sin sidste tid i hjemmet. Det giver dig mulighed for at pleje enten et familiemedlem eller en nær ven under deres sidste levedage, uanset om plejen finder sted i den syges hjem eller i dit eget hjem.

Under plejeorloven er dine opgaver at pleje den døende person i hjemmet. Dette inkluderer at administrere deres daglige behov og komfort, håndtere medicinering og eventuelle palliative behandlinger, og generelt sikre, at den syges sidste tid er så behagelig og værdig som muligt.

Teksten nævner ikke specifikt, om man kan blive fyret under plejeorlov, men generelt set beskytter lovgivningen medarbejdere, der tager lovbestemt orlov. Det er afgørende at konsultere din ansættelseskontrakt, din overenskomst, eller personalehåndbogen for at forstå dine rettigheder i forhold til jobbeskyttelse under plejeorlov.

Ja, plejeorlov kan benyttes til at passe enhver nærtstående person, herunder din mor, hvis hun ønsker at tilbringe sin sidste tid i hjemmet og de øvrige betingelser for plejeorlov er opfyldt, herunder en lægelig vurdering af, at hendes levetid er forventeligt kort.

Man angiver at du har ret til plejevederlag så længe plejeforholdet er gældende. Dette fortsætter typisk indtil den syge person går bort, og du har endvidere ret til plejevederlag i op til 14 dage efter dødsfaldet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: