Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Pensionstillæg

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, hvordan folkepensionens pensionstillæg beregnes. Pensionstillægget påvirkes af supplerende indtægter ud over folkepensionen. Ved beregning af pensionstillægget tages der hensyn til både

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Grundlaget for pensionstillæg

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, hvordan folkepensionens pensionstillæg beregnes. Pensionstillægget påvirkes af supplerende indtægter ud over folkepensionen. Ved beregning af pensionstillægget tages der hensyn til både pensionistens egen indkomst og eventuel indkomst fra en ægtefælle eller samlever. Interessant nok ses der bort fra de første 100.008 kr. af pensionistens egen indkomst fra personligt arbejde inden for et kalenderår.

Samlivsforhold og pensionstillæg

Der er specielle regler for dem, der lever i samlivsforhold. Hvis den ene eller begge parter har modtaget pension før den 1. marts 1999, betragtes de som enlige i forhold til beregningen af indkomstgrundlaget for pensionstillæg. Dette gælder dog ikke, hvis de indleder et nyt samlivsforhold den 1. marts 1999 eller derefter.

For gifte eller samlevende med en person, der ikke er pensionist, findes der fradrag i indtægtsgrundlaget relateret til ægtefællen eller samleverens indkomst. Konkret betyder det, at fradraget svarer til halvdelen af denne indkomst op til et bestemt beløb. Indtægter ud over dette beløb tages fuldt i betragtning ved beregning af pensionstillægget.

Nedsættelse af pensionstillæg

Når indtægtsgrundlaget er fastlagt, kan det nedsættes med et specifikt fradragsbeløb. Dette beløb varierer alt efter om man er enlig eller i et samlivsforhold. For hver 100 kr. af supplerende indtægt ud over fradragsbeløbet nedsættes pensionstillægget med 30,9 kr. for en enlig pensionist. Dette ændrer sig, afhængigt af om ens partner har ret til social pension eller ej.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Indkomsttyper i overvejelse

Det er væsentligt at forstå, hvilke indkomsttyper der tages i betragtning:

 • Personlig indkomst: Dette inkluderer elementer som løn (efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag), indtægter fra selvstændig virksomhed, pensionsindtægter (aldersopsparing påvirker dog ikke pensionen), underholdsbidrag og andre løbende ydelser.
 • Positiv kapitalindkomst: Renteindtægter og lignende. Bemærk, at renteudgifter, som overstiger renteindtægter, ikke kan fradrages.
 • Aktieindkomst: Undtaget herfra er aktieudbytte op til 5.000 kr., hvor der er indeholdt endelig udbytteskat.

Fra det samlede indtægtsgrundlag trækkes visse ydelser fra, inklusiv den skattepligtige socialpension.

Ved at forstå disse detaljer kan man bedre planlægge sin økonomi og sikre, at man får det korrekte pensionstillæg.

Tillæg til folkepension og førtidspension (den gamle ordning)

Mange folkepensionister og førtidspensionister har rettigheder, de ikke er opmærksomme på, især dem, der falder under reglerne fra før 1. januar 2003, også kendt som den gamle ordning. Blandt disse rettigheder er muligheden for at søge om forskellige former for tillæg, herunder pensionstillæg, personligt tillæg og helbredstillæg. Det er afgørende at kende til disse for at sikre, at man som pensionist får den økonomiske støtte, man er berettiget til.

Personligt tillæg: Hvad skal du vide?

Et nøgleområde, som folkepensionister og førtidspensionister under den gamle ordning bør være opmærksomme på, er det personlige tillæg. Dette tillæg er designet til at hjælpe dem, der befinder sig i økonomisk vanskelige situationer, og som står over for bestemte udgifter, de finder udfordrende at dække.

For at være berettiget til et personligt tillæg skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Ansøgning: Pensionisten skal aktivt ansøge om tillægget.
 • Rimelighed: Den pågældende udgift skal være både rimelig og nødvendig.
 • Økonomiske udfordringer: Pensionistens økonomi skal være i en situation, der kan betegnes som særligt vanskelig.
 • Kommunal vurdering: Afgørelsen om tillægget træffes af kommunen, som gennemgår og vurderer pensionistens samlede økonomiske situation.

Et centralt aspekt ved det personlige tillæg er, at det er skattefrit. Dette kan betyde en betydelig lettelse for pensionister med begrænsede indtægtskilder.

Hvilke udgifter dækker det personlige tillæg?

Selvom reglerne ikke specificerer præcise udgiftskategorier, er der nogle generelle retningslinjer. Eksempler på udgifter, der kan dækkes af pensionstillægget, inkluderer egenbetaling for briller, tandbehandlinger og diætkost. Men det er vigtigt at understrege, at det ultimativt er op til den enkelte kommune at afgøre, om en udgift anses for at være både rimelig og nødvendig.

Ved at være velinformeret om disse tillægsmuligheder kan folkepensionister og førtidspensionister sikre, at de får den økonomiske støtte, de er berettiget til, og dermed bedre kan håndtere deres daglige udgifter.

Hvad er helbredstillæg?

For folkepensionister og førtidspensionister, der er omfattet af reglerne fra før 1. januar 2003, findes der en særlig økonomisk hjælp i form af helbredstillæg. Dette pensionstillæg kan søges gennem kommunen og er designet til at yde støtte til visse sundhedsrelaterede udgifter.

Typer af helbredstillæg Helbredstillæggene kan opdeles i to hovedkategorier:

 1. Det almindelige helbredstillæg
  • Dækker udgifter til visse ydelser, hvor Regionsrådet også yder tilskud. Heriblandt er medicin, tandlægebesøg, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling.
  • Specifikt dækker dette pensionstillæg udgifter i henhold til sundhedslovens kapitel 15 og 42, som inkluderer høreapparater, bestemte medicinformer og diverse behandlinger og undersøgelser fra en række sundhedsfagfolk.
 2. Det udvidede helbredstillæg
  • Fokuserer på dækning af udgifter til ydelser, der ikke modtager tilskud under sundhedsloven, som f.eks. tandproteser, briller og fodbehandling.
  • Når man ansøger om dette pensionstillæg, er det essentielt, at udgiften er nødvendig. Kommunen vil basere deres beslutning på en faglig vurdering, og dokumentation som en rapport fra tandlægen eller resultater fra en synsprøve kan blive krævet som en del af ansøgningsprocessen.
  •  

Hvordan får du helbredstillæg?

For at kvalificere sig til helbredstillæg er der nogle grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt:

 • Pensionisten skal aktivt ansøge om tillægget.
 • Tillægget beregnes ud fra 85% af pensionistens egenandel af den pågældende udgift.
 • Der er en øvre formuegrænse, som pensionisten ikke må overskride, og denne formuegrænse revideres årligt.
 • Udbetalingen af tillægget sker med udgangspunkt i den personlige tillægsprocent.

For dem, der ønsker yderligere økonomisk støtte i deres pensionisttilværelse, kan pensionstillæg i form af helbredstillæg være en værdifuld ressource. Det er derfor afgørende at forstå, hvad helbredstillægget dækker, og hvordan man kvalificerer sig til det.

Varmetillæg til folke- og førtidspensionister

Hos Udbetaling Danmark kan folkepensionister og førtidspensionister, som er blevet tildelt førtidspension efter lovgivningen før 1. januar 2003, ansøge om pensionstillæg i form af et varmetillæg. Dette tillæg er designet til at dække faktiske opvarmningsomkostninger, såsom omkostninger forbundet med el, gas, olie og andre brændstofkilder.

Hvad dækker varmetillægget?

 • Udgifter til faktisk opvarmning: Dette inkluderer udgifter til opvarmning af vand, samt køb af el, gas, olie og andre brændsler.
 • Bred anvendelse: Uanset boligtype, kan varmetillægget opnås.

Betingelser for Varmetillæg:

 • Varmetillægget er udelukkende bestemt til opvarmningsomkostninger, og ikke til andre udgifter som f.eks. vedligeholdelse.
 • Ansøgning om varmetillæg skal indgives til Udbetaling Danmark.
 • Pensionstillæg i form af varmetillæg udbetales sammen med andre pensionsydelser.
 • Udbetalingen af varmetillægget varierer baseret på den personlige tillægsprocent.

Bemærk: Udgifter til vedligeholdelse og kontrol, som f.eks. reparation af oliefyr, dækkes ikke af varmetillægget. Der er specifikke regler for pensionister med kollektiv varmeforsyning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Mediecheck: En overgang til nedsat medielicens

Folkepensionister og førtidspensionister, der er blevet tildelt pension før 1. januar 2003, har adgang til et andet pensionstillæg kaldet mediecheck. Introduceret i 2019, tjener mediechecken som en gradvis erstatning for den reducerede medielicens, med planer om fuldt at erstatte den inden 2022.

Mediecheck i detaljer:

 • I 2019 var værdien af mediechecken 235 kr. før skat. Dette beløb forventes at stige hvert år indtil 2022.
 • Mens både mediecheck og nedsat medielicens vil være tilgængelige indtil 2022, vil kun mediechecken være tilgængelig derefter.

Betingelser for mediecheck:

 • Mediechecken udbetales automatisk i januar til berettigede folkepensionister og førtidspensionister med en personlig tillægsprocent på 100.

Samlet set giver disse pensionstillæg folkepensionister og førtidspensionister mulighed for at søge økonomisk støtte til opvarmning og medieomkostninger, hvilket letter den økonomiske byrde og sikrer bedre levevilkår.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Pension og Pensionstillæg

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Pension er en økonomisk ydelse, som personer modtager, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Dette kan være en kombination af statsydelser, private pensionsopsparinger og eventuelle arbejdsgiverbaserede pensionsordninger. Pensionsordninger kan variere afhængigt af bopælsland, personlig opsparing, tidligere arbejdsgivere og specifikke lovgivningsmæssige beslutninger.

Pensionstillæg er ekstra ydelser, der kan søges af berettigede pensionister, udover deres grundpension. Disse tillæg kan dække forskellige behov, såsom helbredsmæssige udgifter, opvarmningsomkostninger eller medieomkostninger. Der er forskellige typer af pensionstillæg, herunder personligt tillæg, helbredstillæg, varmetillæg og mediecheck.

Folkepensionister og førtidspensionister, der blev tildelt pension efter reglerne før 1. januar 2003, kan ansøge om personligt tillæg hos kommunen.

Helbredstillægget dækker udgifter til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, som Regionsrådet også yder tilskud til. Det udvidede helbredstillæg kan også dække udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, som der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven.

Folkepensionister og førtidspensionister, som blev tildelt pension før 1. januar 2003, kan ansøge om varmetillæg hos Udbetaling Danmark. Varmetillægget dækker faktiske opvarmningsomkostninger, men ikke vedligeholdelsesomkostninger.

Mediechecken er et pensionstillæg til folke- og førtidspensionister, der blev tildelt pension før 1. januar 2003. Det blev indført i 2019 og tjener som en gradvis erstatning for den nedsatte medielicens. I 2022 vil kun mediechecken være tilgængelig. Mediechecken udbetales automatisk til dem med en personlig tillægsprocent på 100.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: