Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Guide til stiftelse af fond – Sådan opretter du en fond for privatpersoner og virksomheder

At oprette en fond, uanset om det er til private formål eller for erhverv, indebærer en forståelse af specifikke krav og betingelser. I denne guide deler vi indsigt i, hvordan du navigerer disse forhold og succesfuldt foretager oprettelse af fond.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Definition af en fond

En fond defineres som en selvstændig juridisk enhed, der primært sigter mod at yde støtte til velgørende formål eller projekter inden for specifikke interesseområder såsom miljø, videnskab, kultur eller social velfærd. 

Denne type institution kan stiftes af én eller flere personer, både fysiske og juridiske (såsom virksomheder og organisationer). Som en selvejende enhed ejes en fond ikke af nogen, hvilket betyder, at ingen individuelt kan gøre krav på dens aktiver. 

Generelt adskilles fonde i kategorierne ikke-erhvervsdrivende (private) og erhvervsdrivende baseret på deres driftsformål.

Privat fond

En ikke-erhvervsdrivende, også kendt som privat fond, engagerer sig ikke i kommercielle aktiviteter som salg af produkter, tjenesteydelser, eller fast ejendom, og betegnes ofte som almennyttige. 

Typiske eksempler på sådanne fonde inkluderer familiefonde, der målretter legatuddelinger til familiemedlemmer, samt velgørende fonde, der støtter miljømæssige eller sociale initiativer. 

Fondslovgivningen opstiller specifikke krav til oprettelse og drift af ikke-erhvervsdrivende fonde:

 • Fonden skal have et veldefineret formål.
 • Formålet skal være levedygtigt i mindst 10 år.
 • Fonden kræver anmeldelse til og godkendelse af Civilstyrelsen.
 • Fonden skal ledes af en bestyrelse, der er uafhængig af dens stifter(e).
 • For fonde med aktiver over 250.000 kr. er det et krav, at der udarbejdes årsregnskab.

Under tilsyn af Civilstyrelsen sikres det, at fondene overholder fondslovgivningen. Dette kan eksempelvis ske gennem årlig indsendelse af udvalgte fonde’s årsregnskaber til gennemsyn.

For fonde med en formue på 1 million kr. eller mere, er der indført ekstra regler, som skal følges nøje. Regnskabsindsendelse er kun nødvendig, når Civilstyrelsen specifikt anmoder herom.

Erhvervsdrivende fond

Erhvervsdrivende fonde er karakteriseret ved deres engagement i erhvervsaktiviteter, herunder salg og udlejning af fast ejendom. De styres af specifikke love om erhvervsdrivende fonde, hvilket indebærer en række forpligtelser:

 • Fonden skal have defineret et eller flere klare formål.
 • Den bør have kapacitet til at opfylde sit formål over en given periode.
 • Registrering hos Erhvervsstyrelsen er obligatorisk.
 • Fondens bestyrelse skal opretholde uafhængighed fra dens stifter(e).
 • Ved oprettelsen er det et krav, at fonden besidder en startkapital på minimum 300.000 kr.
 • Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven, som gælder for erhvervsdrivende virksomheder.

Erhvervsstyrelsens rolle er central, idet den ikke kun klassificerer fonde som erhvervsdrivende, men også sikrer, at de efterlever de fastsatte krav og lovgivning.

Skattemæssige forhold

Både private og erhvervsdrivende fonde falder ind under reglerne i fondsbeskatningsloven og er generelt underlagt samme skatteforpligtelser som virksomheder, hvilket indebærer en skattesats på 22% af deres indtjening. 

Der eksisterer dog specifikke skatteregler, der gælder for fondenes indkomst, inklusiv uddelinger. 

For eksempel, når fonde gør uddelinger til velgørende eller almennyttige formål, er det muligt for dem at opnå skattefradrag for disse beløb, hvilket kan reducere deres skattepligtige indkomst. 

Disse almennyttige formål kan dække over en bred vifte af områder, herunder sociale, kulturelle, miljømæssige og sundhedsmæssige initiativer. 

Det er fondens ansvar at indberette størrelsen af sådanne uddelinger til Skattestyrelsen månedligt, og denne opgave påhviler typisk bestyrelsen. Indberetningen foretages under det CPR- eller CVR-nummer, der er anvendt i fondens registreringsansøgning.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kriterier for stiftelse af fonde

For at stifte en fond, uanset om den er ikke-erhvervsdrivende eller erhvervsdrivende, er der bestemte forudsætninger, der skal opfyldes af stifterne. Grundlæggende kan både individuelle personer og juridiske enheder med fuld rets- og handleevne agere som stiftere.

Specifikt for private fonde er der ingen yderligere lovmæssige krav til stifterne. Dog, for erhvervsdrivende fonde, sætter lovgivningen flere strenge krav:

 • Stifterne skal ikke være begrænset af værgemål eller samværgemål.
 • Stifterne må ikke være i en tilstand af rekonstruktion eller konkurs.
 • Juridiske enheder, såsom selskaber, skal have retsevne, hvilket indebærer evnen til at indgå retsforhold og kræver registrering hos Erhvervsstyrelsen.
 • En enkeltmandsvirksomhed kan ikke stifte en erhvervsdrivende fond.

Disse kriterier sikrer, at kun økonomisk solide og retligt kompetente parter kan initiere oprettelsen af en fond.

Sådan stifter du en fond – En vejledning

Herunder finder du en guide til oprettelse af både private og erhvervsdrivende fonde.

Stiftelse af en privat fond

Efter at have etableret din ikke-erhvervsmæssige fond, er det nødvendigt at registrere den hos Civilstyrelsen. Registreringen kræver indsendelse af følgende dokumenter:

 • Vedtægter for fonden
 • En liste over medlemmer af bestyrelsen
 • Information om valg af revisor

I fondens vedtægter, også refereret til som fundats, skal følgende detaljer specificeres:

 • Fondens navn
 • Stifterne
 • Den kommune, hvor fonden har adresse
 • Fondens formål
 • Initialværdien af fondens aktiver
 • Startkapitalen, som skal være på mindst 1 million kr.
 • Eventuelle særlige fordele eller rettigheder tildelt stifterne eller andre
 • Antal medlemmer i bestyrelsen og proceduren for deres udnævnelse
 • Fremgangsmåde for regnskabsføring, inklusive regnskabsår
 • Anvendelsen af eventuelt overskud

Dokumentationen, inklusiv vedtægterne, skal fremsendes til Civilstyrelsen senest tre måneder efter fondens etablering.

Guide til oprettelse af din ikke-erhvervsdrivende fond online

For at starte processen med at oprette din ikke-erhvervsdrivende fond, naviger til “Start virksomhed” på Virk.dk’s hjemmeside.

Dernæst vælger du “Start selvbetjening”, hvorefter du logger ind ved hjælp af dit private NemID eller NemID medarbejdersignatur.

Før du kan fortsætte med registreringen af din fond, skal du acceptere betingelserne for brug af platformen. Efter accept klikker du på “Fortsæt” for at gå videre i processen.

Næste skridt er at vælge virksomhedsform. Her klikker du på muligheden “Foreninger, institutioner og fonde”.

Vælg “Fonde” som den type, du ønsker at oprette, specifikt en ikke-erhvervsdrivende fond, og klik på “Vælg” under sektionen for “Ikke-erhvervsdrivende fond”.

Processen for oprettelsen starter nu, og du kan følge med i din progression i venstre side af skærmen. Læs de givne instruktioner og klik “Næste”.

Bekræft at din virksomhedsform opfylder de nødvendige betingelser ved at vælge “Ja – den virksomhedsform som jeg ønsker registreret er en fond, som opfylder følgende betingelser” og fortsæt derefter ved at klikke på “Næste”.

Du vil blive spurgt, om din fond opfylder kravene til at være en ikke-erhvervsdrivende fond. Angående kapitalkravet, bekræft med “Ja”, at fondens kapital overstiger 1 mio. kr., hvilket er et krav for ikke-erhvervsdrivende fonde, selvom Civilstyrelsen i visse tilfælde kan godkende fonde med lavere kapital.

Fortsæt med at indtaste stamdata, kontaktoplysninger og nødvendig dokumentation. Efter at have gennemgået alle trin, er din ikke-erhvervsdrivende fond oprettet.

Civilstyrelsen vil herefter fungere som myndighed for din fond, med ansvar for overholdelse af fondslovgivningen. Husk at indsende dine vedtægter til Civilstyrelsen inden tre måneder.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Opret en erhvervsdrivende fond

For at etablere en erhvervsdrivende fond, når alle forudsætninger og lovkrav er mødt, skal du foretage registreringen med følgende information:

 • Navnet på fonden, hvor “fond” nødvendigvis skal være en del af navnet.
 • Den specifikke branche, fonden vil operere indenfor.
 • Det område og den kommune, hvor fondens hovedkontor eller registrerede hjemsted er placeret.
 • Datoen for stiftelsen, som skal matche datoen, hvor de første vedtægter træder i kraft.
 • Fondens formål og mission.
 • Tegningsreglen, der beskriver, hvem der kan handle på fondens vegne.
 • Den indskudte grundkapital og information om, hvorvidt denne er indbetalt kontant eller gennem værdier.
 • Fremgangsmåde for regnskabsaflæggelse og angivelse af regnskabsår.
 • Oplysninger om stifterne, inklusiv navne, CPR-numre, og adresser.
 • Navn samt CPR- eller CVR-nummer på den revisor, der er tilknyttet fonden.

Det er vigtigt, at registreringen af den erhvervsdrivende fond finder sted senest to uger efter, at beslutningen om dens stiftelse er blevet truffet.

Guide til oprettelse af en erhvervsdrivende fond på Virk.dk

For at starte processen med at oprette din erhvervsdrivende fond, skal du først gå til “Start virksomhed” på Virk.dks forside.

Vælg herefter “Start selvbetjening”. Til dette skridt skal du bruge dit private NemID eller NemID medarbejdersignatur for at logge ind.

Før du kan fortsætte med registreringen, skal du acceptere platformens brugerbetingelser. Efter accept, tryk på “Fortsæt” for at gå videre til selve registreringsprocessen.

Det næste skridt involverer valg af virksomhedsform. Klik på “Foreninger, institutioner og fonde”.

Derefter skal du specificere den ønskede virksomhedsform ved at vælge “Fonde”, idet du skal oprette en erhvervsdrivende fond.

Vælg nu “erhvervsdrivende fond” som fondstype efter at have læst om, hvad det indebærer at være en erhvervsdrivende fond.

Med dette valg er du klar til at påbegynde registreringen, hvor du skal angive diverse informationer som stamdata, ledelse, fondens formål, kapital, regnskabsinformation og nødvendig dokumentation. Du kan følge din progression i registreringsprocessen via menuen i venstre side.

Efter at have indtastet alle nødvendige informationer og gennemgået alle trin, afsluttes registreringen, og din erhvervsdrivende fond er nu oprettet.

Når Skattestyrelsen har behandlet og godkendt din indberetning, vil fondens CVR-nummer blive offentliggjort i Det Centrale Virksomhedsregister.

For yderligere information om krav og regler for stiftelse af erhvervsdrivende fonde, henvises der til Erhvervsstyrelsens vejledning, hvor du kan dykke ned i detaljerne omkring processen og lovgivningen.

Brug for assistance til at stifte en fond?

Skulle du have tvivl eller være usikker på processen vedrørende oprettelsen af en fond, kan det være fordelagtigt at konsultere en advokat eller revisor. Disse professionelle kan yde den nødvendige vejledning og sikre, at alle juridiske og økonomiske aspekter håndteres korrekt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Oprettelse af fond

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Fondsetablering på Virk.dk indebærer anmeldelse til de relevante myndigheder: Civilstyrelsen for ikke-erhvervsdrivende fonde og Erhvervsstyrelsen for erhvervsdrivende fonde.

Når du beslutter dig for at stifte en fond, er det essentielt, at den tjener et eller flere klart definerede formål. For at etablere en privat fond kræves det, at du råder over aktiver for mindst 1 million kr., mens oprettelse af en erhvervsdrivende fond forudsætter en startkapital på minimum 300.000 kr.

Motivationen bag fondsdannelse spænder bredt, men fælles for mange er ønsket om at kanalisere private midler til gavn for velgørende initiativer, inklusive sociale og miljømæssige projekter. Et veldefineret formål er fundamentalt, da dette skal indarbejdes i fondens vedtægter og være opfyldeligt.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: