Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Økonomiske nøgletal

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Vurdering af nøgletals effektivitet

Når det kommer til evaluering af din virksomheds økonomiske nøgletal, er det essentielt at forstå konteksten af din specifikke virksomhedstype. For nye virksomheder kan det være en udfordring at bedømme, om et regnskabsår har været succesfuldt. Ved at sammenligne dine nøgletal med dem fra lignende virksomheder, kan du få en bedre forståelse af din virksomheds performance. Denne sammenligning tilbyder et benchmark, som hjælper dig med at bedømme, om det pågældende år har været tilfredsstillende. Dog bør du være opmærksom på, at direkte sammenligning kan være kompliceret på grund af variationer mellem forskellige brancher. Det er derfor vigtigt at sammenligne med virksomheder, der ligner din egen i størrelse og branche.

For mere etablerede virksomheder kan historiske data fra de foregående år være en nyttig ressource til at måle fremskridt og identificere tendenser, hvad enten de er positive eller negative. Denne type sammenligning tillader dig at reagere og justere strategier, hvis nødvendigt. Omfattende kendskab til relevante økonomiske nøgletal opnås bedst gennem en dybdegående regnskabsanalyse, hvilket giver et fuldstændigt billede af virksomhedens økonomiske tilstand.

Udførelse af regnskabsanalyse gennem økonomiske nøgletal

Regnskabsanalysen er en afgørende proces, der benytter økonomiske nøgletal for at skabe et klart overblik over en virksomheds finansielle status og udvikling. Essentielle nøgletal som afkastningsgraden giver indsigt i effektiviteten af den kapital, der er investeret i virksomheden. Egenkapitalens forrentning er et andet vigtigt mål, der viser, hvordan virksomheden performer i forhold til den samlede investerede kapital. Overskudsgraden afslører, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der omdannes til rentabel indtjening, og dækningsgraden indikerer, hvilken del af omsætningen, der bidrager til at dække de faste omkostninger.

Yderligere nøgletal som omsætningshastigheden for varedebitorer og varekreditorer giver indblik i, hvor hurtigt kunderne betaler deres regninger, og hvor effektivt virksomheden administrerer sine betalinger til leverandører. Varelagerets omsætningshastighed viser, hvor hurtigt virksomheden omsætter sit lager, og nulpunktsomsætningen angiver, hvad virksomhedens omsætning skal være for at dække alle omkostninger. Soliditetsgraden og likviditetsgraden er centrale mål for virksomhedens finansielle robusthed, idet de henholdsvis viser forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital og virksomhedens evne til at opfylde sine kortsigtede finansielle forpligtelser.

Sammenfattende er økonomiske nøgletal fundamentale i enhver regnskabsanalyse, idet de giver et nøjagtigt billede af virksomhedens økonomiske status og udvikling. De hjælper med at identificere både styrker og svagheder, hvilket er afgørende for at træffe informerede beslutninger om virksomhedens fremtidige strategi og drift.

De fire kerneområder i regnskabsanalyse

Din virksomheds indtjeningsevne

For at vurdere din virksomheds evne til at generere profit, er disse tre nøgletal essentielle:

 • Afkastningsgrad
 • Overskudsgrad
 • Egenkapitalens forrentning

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forholdet Mellem omsætning og omkostninger

For at vurdere, om din virksomhed er økonomisk balanceret, er det vigtigt at kende forholdet mellem omsætningen og omkostningerne. Dette kan bedømmes effektivt gennem dækningsgraden.

Driftens effektivitet

For at forstå, hvor effektivt din virksomhed opererer, er det afgørende at analysere aktivers omsætningshastighed. Dette nøgletal viser, hvor hurtigt du kan konvertere aktiver til indtægter.

Din virksomheds sundhed

Det afgørende spørgsmål er, om din virksomhed er økonomisk robust og i stand til at modstå finansielle udfordringer. Dette kan vurderes ved hjælp af følgende to nøgletal:

 • Soliditetsgrad
 • Likviditetsgrad

Disse nøgletal giver et klart billede af, hvor modstandsdygtig virksomheden er i økonomisk uforudsigelige tider, og om den har kapaciteten til at overleve i økonomisk udfordrende perioder. Soliditetsgraden afspejler proportionen af virksomhedens aktiver, der er finansieret af egenkapital i forhold til lånt kapital, mens likviditetsgraden fokuserer på virksomhedens evne til at betale sine kortsigtede gældsforpligtelser, hvilket er afgørende for daglig drift og økonomisk stabilitet.

Igennem disse fire kerneområder i regnskabsanalysen – indtjeningsevne, forholdet mellem omsætning og omkostninger, driftseffektivitet, og finansiel sundhed – kan en virksomhedsejer eller finansiel leder opnå en dybdegående forståelse af virksomhedens økonomiske stilling. Ved at anvende disse økonomiske nøgletal kan ledelsen effektivt navigere i virksomhedens finansielle landskab og træffe informerede beslutninger, der sikrer bæredygtig vækst og langsigtede succeser.

Detaljeret gennemgang af syv centrale økonomiske nøgletal

Forståelsen af de syv væsentlige økonomiske nøgletal er afgørende for enhver virksomhedsleder. 

Disse nøgletal er normalt udtrykt i procent og kan kategoriseres i tre overordnede grupperinger: “ikke-tilfredsstillende”, “tilfredsstillende” og “meget tilfredsstillende”. 

En dybere indsigt i disse nøgletal kan hjælpe dig med at forbedre virksomhedens driftsresultat og finansielle sundhed.

Afkastningsgrad (ROA - Return on Assets)

Afkastningsgraden, også kendt som ROA, er en indikator for, hvor effektivt en virksomhed anvender sine aktiver til at generere afkast. Det er et udtryk for, hvor godt virksomheden forrenter den investerede kapital. En høj afkastningsgrad indikerer en effektiv brug af aktiver til at skabe overskud, mens en lav afkastningsgrad kan signalere, at der er for meget kapital bundet i aktiver. Beregningen af afkastningsgraden er ret simpel:

Afkastningsgrad = (Driftsresultat × 100) / Aktiver 

En afkastningsgrad vurderes som følger:

 • Mindre end 1% til 5% anses for at være “ikke-tilfredsstillende”.
 • Mellem 6% og 10% betragtes som “tilfredsstillende”.
 • Over 11% til mere end 15% betragtes som “meget tilfredsstillende”.

Overskudsgrad

Overskudsgraden er en anden vigtig målestok for virksomhedens rentabilitet. Dette nøgletal viser, hvilken procentdel af omsætningen der bliver til overskud efter at alle driftsomkostninger, undtagen finansielle poster som renter, er betalt. En høj overskudsgrad betyder høj rentabilitet, mens en lav overskudsgrad indikerer det modsatte. Dette nøgletal kan også anvendes på specifikke produkter eller tjenester for at identificere, hvad der bidrager mest til virksomhedens overskud.

Overskudsgraden beregnes som:

Overskudsgrad = (Driftsresultat × 100) / Omsætning

En overskudsgrad vurderes således:

 • Mindre end 1% til 5% betragtes som “ikke-tilfredsstillende”.
 • Mellem 6% og 10% betragtes som “tilfredsstillende”.
 • Over 11% til mere end 15% vurderes som “meget tilfredsstillende”.

Egenkapitalens forrentning (ROE)

Egenkapitalens forrentning, kendt som ROE (Return on Equity), er en essentiel målestok for virksomhedens effektivitet i at generere profit pr. investeret krone i egenkapitalen. Dette økonomiske nøgletal er særlig relevant, hvis du søger at tiltrække investorer eller overvejer et salg af din virksomhed. ROE viser det potentielle årlige afkast, en investor kan forvente på deres investering i din virksomhed. Sammenligningen af ROE med markedsrenten er afgørende, da det indikerer, om en investering i virksomheden er mere rentabel end andre markedsalternativer. Ideelt set bør egenkapitalens forrentning være højere end afkastningsgraden, hvilket indikerer, at virksomheden genererer mere indtægt end de omkostninger, der er forbundet med fremmedkapitalen. 

ROE beregnes således:

 Egenkapitalens Forrentning (ROE) = (Resultat før skat × 100) / Egenkapital

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Dækningsgrad

Dækningsgraden er et kritisk værktøj for dem, der styrer den daglige drift af en virksomhed. Det giver et klart billede af forholdet mellem omsætning og omkostninger, hvilket er afgørende for effektiv prissætning af varer eller tjenester. 

En korrekt anvendelse af dækningsgraden sikrer, at hvert produkt eller service bidrager til virksomhedens samlede økonomiske sundhed. Dette nøgletal er især nyttigt til at overvåge, om de enkelte produkter eller tjenester genererer tilstrækkeligt med dækningsbidrag til at dække de faste omkostninger. Hvis dækningsgraden er for lav, indikerer det et behov for at justere priserne for at forbedre rentabiliteten.

Dækningsgraden er defineret som den procentdel af omsætningen, der er tilbage som dækningsbidrag efter fradrag af variable omkostninger. Dækningsbidraget er det beløb, der er tilbage af omsætningen, når alle variable omkostninger er betalt. 

Formlen til beregning af dækningsgraden er som følger:

Dækningsgrad = (Dækningsbidrag × 100) / Omsætning

Dækningsgradens vurdering:

 • Mindre end 1% til 10% anses for “ikke-tilfredsstillende”.
 • Mellem 11% og 20% betragtes som “tilfredsstillende”.
 • Over 21% til mere end 30% vurderes som “meget tilfredsstillende”.

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed er et afgørende økonomisk nøgletal for dem, der sigter mod at forbedre likviditeten og effektivisere lagerstyringen i deres virksomhed. Dette nøgletal er et mål for virksomhedens evne til effektivt at administrere det kapitalbeløb, der er bundet i varelageret, i forhold til genereret omsætning. En høj aktivernes omsætningshastighed indikerer, at virksomheden er dygtig til hurtigt at konvertere sine aktiver til salg, hvilket er afgørende for likviditet og kapitaltilpasningsevne.

For at beregne aktivernes omsætningshastighed anvendes følgende formel:

Aktivernes Omsætningshastighed = Omsætning / Aktiver i alt 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) er et væsentligt mål for, hvor effektivt en virksomhed anvender sin kapital til at generere indtægter. En variabel AOH, med hurtige toppe og bunde, kan indikere en dynamisk og responsiv forretningsmodel, særligt i brancher med hurtigt skiftende forbrugsmønstre og produktpopularitet. For eksempel kan en stigning i AOH indikere hurtigt salg af varer, mens et fald kan afspejle nye indkøb til lageret. Overvågning af AOH er især vigtigt i brancher, hvor populære varer ofte skifter, da det kan give indblik i forbrugertendenser og hjælpe med at justere lagerbeholdninger i overensstemmelse med ændringer i efterspørgslen.

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er et afgørende økonomisk nøgletal, der hjælper dig med at vurdere, hvor robust og fremtidssikret din virksomhed er i mødet med usikre tider. Brugen af soliditetsgraden er central, når du ønsker at styrke virksomhedens modstandsdygtighed og sikre den mod fremtidige økonomiske udfordringer. Soliditetsgraden indikerer andelen af egenkapital i forhold til de samlede aktiver i virksomheden. En høj soliditetsgrad signalerer, at virksomheden primært er finansieret af egenkapital og har en relativt lav mængde af fremmedkapital. Dette er vigtigt, da en virksomhed med en høj soliditetsgrad er bedre rustet til at håndtere et økonomisk tab uden at risikere kreditorernes kapital eller gå konkurs.

Soliditetsgraden beregnes således:

Soliditetsgrad = (Egenkapital × 100) / Aktiver

Soliditetsgradens vurdering:

 • Mindre end 1% til 30% anses for “ikke-tilfredsstillende”.
 • Mellem 31% og 40% betragtes som “tilfredsstillende”.
 • Over 41% til mere end 60% vurderes som “meget tilfredsstillende”.

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden er et essentielt økonomisk nøgletal, der angiver din virksomheds evne til at opfylde sine kortsigtede gældsforpligtelser. Dette nøgletal er afgørende for at vurdere, om virksomheden har tilstrækkelige likvide midler til at betale sine regninger på kort sigt. Likviditetsgraden udtrykker forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver og dens kortsigtede gæld og giver en indikation af den finansielle sundhed.

For at beregne likviditetsgraden anvendes følgende formel:

Likviditetsgrad = (Omsætningsaktiver × 100) / Kortfristet gæld

Likviditetsgradens vurdering:

 • Mindre end 100% til 149% anses for “ikke-tilfredsstillende”.
 • Mellem 150% og 200% betragtes som “tilfredsstillende”.
 • Over 200% til mere end 250% vurderes som “meget tilfredsstillende”.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

Benchmarking med økonomiske nøgletal

Benchmarking ved brug af økonomiske nøgletal er en effektiv metode til at vurdere din virksomheds præstation i forhold til konkurrenterne i samme branche. Ved at analysere nøgletal fra dit nuværende regnskabsår og sammenligne dem med lignende virksomheder, kan du få indsigt i, hvor din virksomhed står økonomisk i forhold til konkurrenterne. Dette giver dig en klar forståelse af din virksomheds position på markedet.

For virksomheder med flere regnskabsår bag sig, er det også givende at sammenligne nøgletal over forskellige perioder. Dette kan afsløre vigtige tendenser og udviklinger i virksomhedens økonomiske sundhed og præstation. Sådan en historisk analyse kan være nyttig for at forstå, hvordan interne strategier og eksterne markedsforhold har påvirket virksomheden over tid.

Når du sammenligner dine nøgletal med konkurrenternes, er det afgørende at have en dyb forståelse for både din egen og konkurrenternes forretningsstrategi. Forskellige virksomheder kan have varierende fokusområder i deres nøgletal baseret på deres unikke strategier og markedsmæssige positionering. For eksempel, en direkte sammenligning mellem en handelsvirksomhed og en produktionsvirksomhed kan være misvisende, da de har forskellige forretningsmodeller og investeringsbehov. Det er vigtigt at tage højde for disse forskelle for at sikre, at sammenligningen er relevant og nyttig.

At mestre brugen af økonomiske nøgletal i benchmarking er ikke kun vigtigt for at måle din egen virksomheds præstationer, men også for at udvikle strategier, der kan forbedre din position i branchen. En velinformerede sammenligning kan lede til bedre forretningsbeslutninger, der styrker din virksomheds konkurrenceevne og fremmer langsigtet vækst og stabilitet.

Optimering af dine økonomiske nøgletal

For at maksimere din virksomheds potentiale er det essentielt at forstå og effektivt anvende økonomiske nøgletal. Herunder følger nogle konkrete råd til, hvordan du kan bruge og forbedre dine nøgletal, samt vigtige overvejelser, du bør tage hensyn til i processen.

Forbedring af afkastningsgraden

Afkastningsgraden er en vigtig indikator for, hvor effektivt din virksomhed genererer afkast på de investerede aktiver. Når du analyserer denne, er det gavnligt at sammenligne med tidligere års resultater for at spore fremskridt. Det er også nyttigt at sammenligne med branchegennemsnit eller direkte konkurrenter, men denne sammenligning skal gøres med forsigtighed. Forskellige brancher har forskellige kapitalstrukturer, som påvirker afkastningsgraden. For eksempel har en produktionsvirksomhed som Carlsberg større kapital bundet i maskiner sammenlignet med en servicevirksomhed som ISS, der har mindre kapital bundet i fysiske aktiver. Derfor er en direkte sammenligning mellem disse to typer virksomheder ikke altid hensigtsmæssig.

For at forbedre din afkastningsgrad, overvej disse tiltag:

 • Øge omsætningen gennem salgsfremmende initiativer.
 • Reducere omkostninger og øge effektiviteten.
 • Minimere den kapital, der er bundet i aktiver, f.eks. ved at reducere varelageret eller lease aktiver i stedet for at købe dem.

Optimering af overskudsgraden

Overskudsgraden giver indsigt i, hvor stor en del af din omsætning, der konverteres til rentabel indtjening. Det er nyttigt at sammenligne dette nøgletal med tidligere resultater for at identificere trends og områder til forbedring. Ligesom med afkastningsgraden, bør eksterne sammenligninger foretages med omtanke og med relevante branchegennemsnit eller konkurrenter. Overskudsgrader varierer markant mellem forskellige virksomhedstyper og brancher. Detailvirksomheder i konkurrenceprægede markeder kan have lavere overskudsgrader, men opnå tilstrækkeligt overskud gennem høj omsætning, mens niche- eller specialistvirksomheder ofte har højere overskudsgrader på grund af mindre konkurrence, men lavere omsætning.

For at forbedre din overskudsgrad, overvej følgende skridt:

 • Øge salgspriserne, hvor markedet tillader det.
 • Reducere driftsomkostninger og forbedre omkostningseffektiviteten.
 • Tilpasse dit salgsmix for at favorisere produkter eller tjenester med højere marginer og indtjening.

Optimering af egenkapitalens forrentning (ROE)

Egenkapitalens forrentning (ROE) er en central indikator for, hvor effektivt din virksomhed forrenter sin egenkapital. Det er nyttigt at sammenligne ROE med tidligere års præstationer, hvor et højere tal generelt betragtes som mere tilfredsstillende. Når du foretager eksterne sammenligninger, bør du gøre det med omhu og sammenligne med relevante branchegennemsnit eller med konkurrenter i din egen branche. For at forbedre egenkapitalens forrentning, overvej følgende tiltag:

 • Forøge overskudsgraden.
 • Øge omsætningen.
 • Reducere omkostninger.

Forbedring af dækningsgrad

Dækningsgraden giver indsigt i, hvor stor en del af omsætningen der bliver til fortjeneste efter variable omkostninger. En høj dækningsgrad er ønskelig, da det indikerer en god fortjenestemargin. Det er nyttigt at sammenligne dækningsgraden med virksomhedens tidligere resultater for at spore udviklingen over tid. Eksterne sammenligninger bør også gennemføres med forsigtighed og med fokus på relevante branchegennemsnit eller direkte konkurrenter. 

For at forbedre dækningsgraden, kan du:

 • Hæve salgspriserne, hvor markedet tillader det.
 • Reducere variable omkostninger, som f.eks. medarbejderlønninger.
 • Forhandle bedre indkøbspriser.

Øgning af aktivernes omsætningshastighed

En høj omsætningshastighed på aktiver indikerer effektiv brug af virksomhedens ressourcer og er et tegn på god ledelse, især i perioder med faldende omsætning. Det viser, at virksomheden effektivt kan tilpasse sig markedsforholdene og undgå omkostninger forbundet med opbevaring og forældet varelager. Dette økonomiske nøgletal er specielt vigtigt i brancher, hvor hurtig omsætning af varelager er afgørende. 

For at forbedre aktivernes omsætningshastighed, overvej:

 • Effektiv lagerstyring for at minimere lageromkostninger.
 • Udarbejdelse af nøjagtige prognoser for efterspørgsel for at forudse sæsonudsving.
 • Implementering af en prissætningsstrategi, der balancerer mellem hurtig omsætning og tilstrækkelig fortjeneste.

Forbedring af soliditetsgrad

Soliditetsgraden er et afgørende økonomisk nøgletal, især når det kommer til kreditvurderinger fra banker og andre finansielle institutioner. Hvis du forbereder et møde med banken om udvidede kreditfaciliteter, er det vigtigt at have et solidt kendskab til din virksomheds soliditetsgrad. For en veldrevet virksomhed bør denne grad typisk ligge på mindst 30-40 %. En historisk analyse af soliditetsgraden, hvor du sammenligner med tidligere års resultater, kan give indsigt i din virksomheds finansielle udvikling. En forbedring i soliditetsgraden er generelt positivt, men det er vigtigt at overveje, om denne forbedring skyldes øget egenkapital eller manglende investeringer og udvikling i virksomheden.

For at forbedre soliditetsgraden, overvej følgende tiltag:

 • Reducer værdien af dit varelager for at mindske kapitalbinding.
 • Overfør hele årets resultat til egenkapitalen frem for at udbetale udbytte.
 • Analyser hvilke produkter eller services, der genererer mest overskud og fokuser på disse for øget rentabilitet.

Optimering af likviditetsgraden

Likviditetsgraden er et afgørende økonomiske nøgletal for at vurdere din virksomheds evne til at betale sine forpligtelser til tiden. Denne grad reflekterer, hvorvidt virksomhedens omsætningsaktiver enten er eller hurtigt kan konverteres til likvide midler for at dække kortsigtede forpligtelser. En løbende sammenligning af likviditetsgraden med tidligere resultater kan være nyttig for at vurdere din virksomheds økonomiske sundhed. Ligesom med soliditetsgraden, bør du dog være opmærksom på, at ændringer i likviditetsgraden også kan afspejle en mangel på nødvendige investeringer og udvikling i virksomheden.

For at forbedre likviditetsgraden, overvej følgende skridt:

 • Minimer udviklingsomkostninger og værdien af varelager for at reducere kapitalbinding.
 • Optimer betalingsbetingelserne med debitorer og kreditorer for bedre cash flow.
 • Afdrage kortfristet gæld hurtigt for at forbedre kreditværdigheden.
 • Sikr høj kvalitet i leverancer for at undgå reklamationer og de deraf følgende omkostninger.

FAQ om økonomiske nøgletal

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Økonomiske nøgletal er kvantitative målinger, der anvendes til at vurdere en virksomheds økonomiske præstationer og sundhed. De kan omfatte en række forskellige mål, såsom soliditetsgrad, likviditetsgrad, afkastningsgrad, og dækningsgrad. Disse nøgletal er afgørende for at forstå virksomhedens økonomiske status og hjælper med at træffe informerede forretningsbeslutninger.

Soliditetsgraden indikerer, hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er finansieret af egenkapital. En høj soliditetsgrad betyder, at virksomheden er mere uafhængig af fremmedkapital og er dermed anset for at være mere økonomisk stabil og mindre risikofyldt. Den er særligt vigtig ved kreditvurderinger, da den viser virksomhedens evne til at tåle økonomiske udfordringer.

For at forbedre likviditetsgraden, kan en virksomhed træffe tiltag som at reducere udviklingsomkostninger og værdien af varelageret, optimere betalingsbetingelser med debitorer og kreditorer, og afbetale kortfristede gældsforpligtelser hurtigst muligt. Dette vil hjælpe virksomheden med bedre at håndtere sine kortsigtede forpligtelser og forbedre dens overordnede finansielle sundhed.

Afkastningsgraden, ofte refereret til som ROA (Return on Assets), giver indsigt i, hvor effektivt en virksomhed anvender sine aktiver til at generere indtjening. En høj afkastningsgrad indikerer, at virksomheden er god til at udnytte sine aktiver til at skabe overskud. Dette nøgletal er især nyttig for at vurdere effektiviteten af virksomhedens drift og investeringsbeslutninger.

Dækningsgraden anvendes til at vurdere, hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning, der bliver til fortjeneste efter fradrag af variable omkostninger. En høj dækningsgrad indikerer en god fortjenestemargin, hvilket er afgørende for virksomhedens rentabilitet. Dette nøgletal er især nyttig for prissætning og for at evaluere rentabiliteten af individuelle produkter eller tjenester. Ved at sammenligne dækningsgraden over tid eller med branchegennemsnit, kan virksomheder identificere områder, hvor der kan forbedres effektivitet eller rentabilitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: