Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Obligationer

I lyset af bankernes nye tendens til at implementere negative renter for midler placeret i banken, fremstår obligationer som en attraktiv løsning. Ved at placere dine penge i obligationer, får du muligheden for at indkassere renter i stedet for at skulle overføre renter til banken.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder obligationer?

Obligationer kan betragtes som en type værdipapir, der er tilgængelige for investering, ligesom man kan investere i aktier. Dog skal obligationer ikke forveksles med aktier, for når du investerer i obligationer, erhverver du ikke en ejerandel i et selskab, men snarere et bevis for gæld. Så når du investerer i en obligation, erhverver du reelt et dokument, der beviser at du har lånt penge ud, og som gengæld for dette lån, vil udstederen foretage periodiske betalinger til dig, som dækker både afdrag og tilhørende renter på dette lån.

Hvordan virker obligationer?

Grundlæggende handler obligationer om en part, som ønsker at skaffe kapital. I stedet for at tage til banken eller en anden finansiel institution, vælger denne part at udstede en obligation, hvilket i praksis er en invitation til dig om at finansiere deres behov. Når du beslutter dig for at købe denne obligation, yder du reelt set et lån til den udstedende part. Dine gevinster fra dette vil bestå af renter baseret på det beløb, du har lånt, samt potentielle kursgevinster, hvis obligationens værdi øges.

På samme måde som konventionelle lån kommer obligationer med en fastsat løbetid, der ofte varierer mellem 1 og 30 år. For at illustrere: hvis du investerer i en obligation med en løbetid på 5 år, vil den udstedende part gradvist betale dig det beløb, du har investeret, over disse fem år plus de tilknyttede renter. Ved afslutningen af obligationens løbetid vil du have fået både dit oprindelige beløb og de tilhørende renter tilbage.

Hvad er fordelene ved at investere i obligationer?

Et af hovedargumenterne for at kanalisere dine penge ind i obligationer frem for aktier eller blot lade dem sidde i banken, er obligationens anerkendte status som en af de mest sikre investeringsmetoder. Her kan du forvente et afkast gennem renter. I modsætning til aktier tilbyder obligationer en betydelig større stabilitet, hvilket gør investeringsrisikoen markant lavere.

Ved at investere i en obligation, giver du i virkeligheden et lån, og sandsynligheden for ikke at få dine midler tilbage er meget begrænset. Oveni dette, som et resultat af udstederens tilbagebetalinger på lånet, får du også fordel af yderligere renter. Simplificeret betyder det, at du tjener penge ved passivt at lade din investering arbejde for dig.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er ulemperne ved at investere i obligationer?

En af de potentielle ulemper ved obligationer er, at du muligvis ikke vil se noget afkast, hvis markedsrenten går op. Desuden, uden specifik viden eller ekspertise inden for feltet, kan det være en udfordring at vurdere en obligations sikkerhed. Ligeledes kan det, for nybegyndere inden for investering, være en hurdle at bestemme, hvor stort et beløb der bør investeres i en bestemt obligation.

Hvornår stiger renten?

Når økonomien er i vækst og både virksomheder og forbrugere søger at låne mere, vil der være en øget efterspørgsel efter lån. Dette fører typisk til, at renten på markedet stiger. 

Om modsat, under økonomiske nedgangstider, hvor virksomheder og forbrugere er mere tilbageholdende med at låne, vil efterspørgslen efter lån falde. I sådanne situationer har vi en tendens til at se, at markedsrenten falder.

Hvilke kategorier af obligationer eksisterer der i Danmark?

I Danmark kan man overordnet skelne mellem tre primære obligationstyper:

  • Statsobligationer
  • Realkreditobligationer
  • Virksomhedsobligationer

Statsobligationer repræsenterer gæld udstedt direkte af den danske stat, primært for at finansiere eventuelle betalingsbalanceunderskud. Når du investerer i statsobligationer, yder du i praksis et lån til staten. På den anden side har vi realkreditobligationer, som udstedes af realkreditinstitutter. Disse midler anvendes ofte til investeringer i fast ejendom. Til sidst har vi virksomhedsobligationer, som er skabt af diverse virksomheder, typisk som et alternativ til traditionel bankfinansiering.

Hvilke obligationstyper er mest sikre at placere penge i?

I forhold til sikkerhed topper statsobligationer listen, da sandsynligheden for, at en stat misligholder sine gældsforpligtelser, er meget lav. Efterfølgende har vi realkreditobligationer, som betragtes som relativt sikre investeringer, idet realkreditinstitutter er påkrævet ved lov at opretholde betydelige reserver.

På den anden side er virksomhedsobligationer de mest risikofyldte af de tre, men de kan tilbyde højere potentielle afkast. Med færre likviditetskrav og fraværet af personlig hæftelse i kapitalselskaber, er der en øget risiko for misligholdelse, især under økonomiske nedgangstider.

Investering i obligationers risikofaktorer

Ingen investering er uden risiko, og dette gælder også for obligationer. Risikoen ved at investere i obligationer kan kategoriseres i tre hovedområder:

  • Kursrisiko
  • Valutarisiko
  • Udstederrisiko

Kursrisiko refererer til den risiko, der er associeret med ændringer i en obligations kurs. Hvis markedsrenten svinger, hvilket gør det mere fordelagtigt at investere andetsteds eller blot holde pengene i banken, kan en obligations værdi falde. Det kan betyde, at den oprindelige investering ikke realiseres ved, for eksempel, kurs 100, men derimod kurs 97.

Valutarisiko dækker over risikoen for skiftende valutakurser, især hvis obligationen er købt i en udenlandsk valuta.

Udstederrisiko henviser til den potentielle risiko for, at den part, der udsteder obligationen, ikke kan opfylde sine tilbagebetalingsforpligtelser. Som tidligere anført, er denne risiko mest fremtrædende ved virksomhedsobligationer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Valget mellem obligationer og aktier

At vælge mellem aktier og obligationer er et centralt element i investeringsverdenen, og dit valg bør afspejle dine investeringsmål og din komfort med risiko.

Mens aktier tilbyder potentiale for højere afkast med større værdiudsving, tilbyder obligationer mere stabilitet, skønt med generelt lavere afkast. For dem med en større appetit på risiko kan aktier tiltale, men for dem, der søger sikkerhed, kan obligationer være et mere tiltalende valg.

Investering er dog mere nuanceret end blot at beslutte sig for en aktiv klasse. Din investeringshorisont og det beløb, du har til rådighed, bør også være centrale overvejelser. For eksempel, hvis du leder efter kortsigtet aktieinvestering, kan en aktier opsparing være ideel, da den giver fleksibilitet til at udbetale midler, når det ønskes.

På obligations fronten er det essentielt at bestemme, hvilken type obligation der passer til dine behov. Med et væld af muligheder kan valget være udfordrende. Det er vigtigt at afstemme obligationstypen med din investeringsstrategi og den tidsramme, du ser for din investering.

En investeringsform med lav risiko

Når det kommer til investering, står obligationer stærkt som et af de mere sikre valg, især i sammenligning med risikofyldte alternativer som aktier. Obligationer symboliserer et lån, en investor giver til en udsteder – dette kan være en forretningsenhed eller en offentlig enhed. Som gengæld for dette lån lover udstederen at forrente investeringen gennem kuponbetalinger og at tilbagebetale det oprindeligt lånte beløb ved obligationens afslutning.

Den primære grund til obligationers lavere risikoprofil er, at betalingen af renter og det lånte beløb er juridisk bindende løfter fra udstederens side. Dette giver investorer en robust sikring af, at de vil se et returnering på deres investerede kapital, forudsat at udstederen ikke undlader at overholde sine finansielle forpligtelser. Især obligationer fra pålidelige og solide udsteder, som for eksempel statsobligationer, ses som ekstraordinært sikre, da chancen for default er næsten ikke-eksisterende.

Skønt obligationers afkast kan være beskedent sammenlignet med aktier, spiller de en kritisk rolle i en balanceret investeringsstrategi, da de kan hjælpe med at dæmpe den samlede porteføljerisiko.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Obligationer

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Når du investerer i aktier, køber du en ejerandel i et selskab. Investering i obligationer betyder derimod, at du låner penge ud og modtager et dokument som bevis for denne gæld, hvor udstederen vil betale dig både afdrag og renter.

Når du investerer i en obligation, yder du i praksis et lån til den udstedende part. Til gengæld modtager du renter og potentielle kursgevinster. Obligationer har en fastsat løbetid, og ved afslutningen får du dit oprindelige beløb samt de tilhørende renter tilbage.

Obligationer er kendt for at være en sikker investeringsmetode, der tilbyder stabilitet og lavere risiko end aktier. Ved at investere i obligationer, får du afkast gennem renter, mens du samtidig har en begrænset risiko for ikke at få din investering tilbage.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: