Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Nulpunktsomsætning

Nulpunktsomsætning er det beløb, en virksomhed skal omsætte i en bestemt periode for at dække alle omkostninger, således at virksomhedens resultat netop bliver nul.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er nulpunktsomsætning?

Nulpunktsomsætning er det beløb, en virksomhed skal omsætte i en bestemt periode for at dække alle omkostninger, således at virksomhedens resultat netop bliver nul. Hvis en virksomheds omsætning ligger under dette niveau, står den over for et underskud, mens en omsætning over nulpunktsomsætningen indikerer et overskud. Ved at udregne nulpunktsomsætningen får virksomheder vigtig indsigt i deres økonomiske præstation. I modsætning til almindelig omsætning, som afspejler de totale indtægter, skildrer nulpunktsomsætningen en klar linje mellem overskud og underskud.

Hvorfor er nulpunktsomsætning et vigtigt nøgletal?

For enhver virksomhed er forståelsen af nulpunktsomsætningen essentiel, da den klart markerer, hvad der kræves i omsætning for at undgå tab. Dette nøgletal er fundamentalt for både strategisk planlægning og målsætning. Ved at kende deres nulpunktsomsætning kan virksomheder sætte realistiske finansielle mål og udvikle effektive strategier til at nå disse mål. Det muliggør en bedre håndtering af prissætning, omkostningskontrol og overordnet driftsplanlægning, hvilket er afgørende for at vedligeholde eller forbedre den finansielle sundhed. 

Nulpunktsanalyse er derfor en nøglekomponent i enhver virksomheds værktøjskasse for at sikre en bæredygtig økonomisk fremtid.

Nulning - formelpunktsomsæt

For at udregne nulpunktsomsætningen, er det nødvendigt at kende to centrale nøgletal: dækningsbidraget og de faste udgifter. 

De faste udgifter refererer til udgifter, der ikke ændrer sig med salgsvolumen, som for eksempel et markedsføringsbudget eller en planlagt investering.

Dækningsgraden, derimod, kræver en mere detaljeret beregning. Denne beregnes ved at tage virksomhedens dækningsbidrag og dele det med den samlede omsætning, hvilket giver en procentdel der viser, hvor stor en del af omsætningen, der er tilbage efter variable omkostninger, er trukket fra.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eksempel på udregning af nulpunktsomsætning:

Trin 1: Først beregnes dækningsgraden. Forudsat at omsætningen i en given periode er 800.000 kr., og de variable omkostninger beløber sig til 320.000 kr., vil virksomhedens dækningsbidrag være 480.000 kr. (800.000 kr. – 320.000 kr.). Dækningsbidraget divideres med omsætningen for at finde dækningsgraden: (480.000 kr. / 800.000 kr.) * 100 = 60%.

Trin 2: Antag nu, at de faste udgifter for perioden er 250.000 kr. Med disse informationer kan du beregne nulpunktsomsætningen: (Faste omkostninger * 100) / Dækningsgrad. Dette giver: (250.000 kr. * 100) / 60% = 416.666,67 kr.

Dette betyder, at for at dække sine faste omkostninger uden at lide tab, skal virksomheden i dette eksempel omsætte for ca. 416.667 kr. Hvis virksomheden omsætter for mere end dette beløb, vil den opnå et overskud. Hvis den derimod omsætter for mindre, vil den opleve et underskud

Hvad er en god nulpunktsomsætning?

En “god” nulpunktsomsætning er en relativ størrelse, som varierer fra virksomhed til virksomhed og fra industri til industri. Generelt sigter virksomheder mod at have en så lav nulpunktsomsætning som muligt, hvilket gør det lettere at dække omkostninger og generere overskud. En lav nulpunktsomsætning betyder, at virksomheden ikke behøver at omsætte meget for at nå break-even point. Imidlertid kan man ikke uden videre sammenligne nulpunktsomsætninger på tværs af forskellige sektorer. For eksempel vil en freelancer normalt have en lavere nulpunktsomsætning sammenlignet med en håndværksvirksomhed, på grund af forskelle i faste og variable omkostninger som materialer og udstyr.

Hvad hvis nulpunktsomsætningen er for høj?

Hvis en virksomhed konstant kæmper for at nå sin nulpunktsomsætning, er det tid til at revurdere de faste udgifter for muligheder for at reducere disse. En anden strategi kunne være at øge dækningsbidraget ved enten at sænke de variable omkostninger eller øge prisen på produkter eller tjenester, hvilket vil forbedre dækningsgraden. Mindre virksomheder har ofte en fordel i form af lavere faste udgifter sammenlignet med større virksomheder, hvilket kan gøre det lettere for dem at tilpasse sig ændringer og opnå en lavere nulpunktsomsætning. Dette giver dem fleksibilitet og en hurtigere reaktion på markedets forandringer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Fordele og ulemper ved nulpunktsomsætning

(H3) Fordele ved at anvende nulpunktsomsætning:

    • Det skaber klarhed for virksomheden ved at definere det præcise omsætningsniveau, hvor ingen fortjeneste eller tab forekommer.
    • Det tilbyder et solidt grundlag for beslutningstagning i forhold til prissætning og bestemmelse af produktionsvolumen.
  • Det bidrager til vurderingen af virksomhedens rentabilitet og langsigtede økonomiske levedygtighed.

(H3) Ulemper ved at anvende nulpunktsomsætning:

  • Modellen er overforenklet og afspejler ikke den fulde kompleksitet og dynamik i det faktiske forretningsmiljø.
  • Den går ud fra, at omkostninger og priser er statiske, hvilket sjældent holder stik i realiteten.
  • Det kan være en udfordring nøjagtigt at estimere variable omkostninger og dækningsgrad.

Nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin

(H3) Sikkerhedsmargin:

Sikkerhedsmarginen angiver, hvor stor en del af omsætningen virksomheden kan miste, før den rammer sit nulpunkt. En større sikkerhedsmargin indikerer større økonomisk stabilitet og større overskudspotentiale.

(H3) Sikkerhedsmargin formel:

Sikkerhedsmarginen beregnes ved at trække nulpunktsomsætningen fra den aktuelle omsætning og derefter dividere forskellen med den aktuelle omsætning. Dette resultat udtrykkes som en procentdel af den totale omsætning.

Er nulpunktsomsætning det samme som breakeven?

Nej, nulpunktsomsætning og breakeven betegner ikke nøjagtigt det samme. Nulpunktsomsætning refererer specifikt til det punkt, hvor en virksomhed hverken genererer overskud eller lider tab, uden nødvendigvis at medregne momsbetaling. Det bruges ofte i forbindelse med momsindberetninger for nye virksomheder, der endnu ikke har genereret salg.

Breakeven, derimod, tager udgangspunkt i situationer, hvor virksomhedens indtægter nøjagtigt dækker dens udgifter, og der har været faktisk omsætning, hvilket betyder, at der også skal betales moms, selv hvis nettoresultatet er nul.

Hvad er nulpunktsafsætning?

Nulpunktsafsætning beskriver det nødvendige antal enheder eller produkter, som en virksomhed skal sælge for at dække sine faste omkostninger, også kendt som kapacitetsomkostninger. Målet er at undgå et økonomisk tab. Dette sker, når virksomhedens samlede indtægter nøjagtigt svarer til de faste omkostninger, hvilket resulterer i et break-even-resultat uden hverken overskud eller tab.

For at udregne nulpunktsafsætningen, skal de faste omkostninger deles med dækningsbidrag pr. enhed. Dækningsbidrag pr. enhed udregnes ved at trække de variable omkostninger pr. enhed fra salgsprisen pr. enhed. Dette giver virksomheden et klart billede af, hvor mange enheder der skal sælges for at dække de faste omkostninger og opnå et nulresultat. Nulpunktsafsætningen er en central del af økonomisk planlægning for virksomheder, da det hjælper med at sikre rentabilitet og bæredygtighed på lang sigt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Nulpunktsomsætning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nulpunktsomsætning er det beløb, en virksomhed skal omsætte for, for at kunne dække alle sine omkostninger uden at tjene eller tabe penge. Det er et kritisk finansielt målepunkt, der viser det nødvendige salgsniveau for at undgå økonomisk tab, defineret som det punkt, hvor virksomhedens indtægter præcist svarer til dens samlede omkostninger.

Nulpunktsomsætning er vigtig fordi den giver virksomheder et klart mål for, hvad de skal stræbe efter i salg for at dække alle deres faste og variable omkostninger. Det hjælper virksomheder med at forstå, hvor meget de skal omsætte for at undgå at miste penge, hvilket er afgørende for budgetlægning, prisfastsættelse og finansiel strategi.

Nulpunktsomsætningen beregnes ved at dividere de faste omkostninger med dækningsgraden (dækningsbidraget divideret med omsætningen udtrykt i procent). Dette giver det beløb i omsætning, som virksomheden skal generere for at dække sine faste omkostninger og ikke opnå hverken overskud eller tab.

Selvom de begge handler om break-even analyse, refererer nulpunktsomsætning til det beløb i kroner, en virksomhed skal indtjene for at dække alle omkostninger, mens nulpunktsafsætning refererer til antallet af enheder, en virksomhed skal sælge for at dække alle sine omkostninger. Begge bruges til at bestemme salgsmål, men de måler forskellige aspekter af virksomhedens økonomi.

Hvis en virksomhed ikke kan nå sin nulpunktsomsætning, kan den overveje at reducere sine faste omkostninger, øge priserne for at forbedre dækningsbidraget, eller finde måder at reducere de variable omkostninger på. Desuden kan virksomheden gennemgå sin forretningsmodel for at identificere ineffektiviteter eller søge nye markeder for at øge salget.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: