Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kirkeskat

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er kirkeskat?

Kirkeskat er et økonomisk bidrag, som betales af medlemmer af den danske folkekirke. Denne skat gælder kun for personer, der er skattepligtige i Danmark. Medlemskab af folkekirken opnås normalt ved dåb, og som medlem er man forpligtet til at betale kirkeskat. Kirkeskatten er et finansielt bidrag, der beregnes på baggrund af medlemmernes skattepligtige indkomst og inddrives sammen med den almindelige statsskat og kommuneskat. Det at være døbt er en forudsætning for, at man kan være medlem af folkekirken. Dåben sker typisk inden seks måneders alderen eller omkring konfirmationsalderen, men voksne kan også modtage dåben og dermed blive medlemmer.

Procedure for indmeldelse i folkekirken

Ønsker en person at blive medlem af folkekirken uden forudgående dåb, skal vedkommende kontakte sin lokale sognepræst eller kordegn for at blive døbt og dermed indmeldt. Teenagere på 15 år og derover skal give deres eget samtykke før indmeldelse. Både spædbørn, børn og voksne er berettigede til at modtage dåben i folkekirken.

Genindmeldelse i folkekirken

Personer, der tidligere har været medlem af folkekirken og ønsker at blive medlem igen, skal rette en skriftlig henvendelse til den kirkebogsførende sognepræst. Medlemskabet genetableres, når anmeldelsen er officielt registreret.

Medlemskab af Folkekirken fra andre kristne trossamfund

Individer, der kan bevise at være døbt i et andet kristent trossamfund, kan ikke nægtes medlemskab af folkekirken af præsten. For personer, der immigrerer til Danmark og allerede er døbte i et andet evangelisk-luthersk trossamfund, sker optagelsen i folkekirken automatisk, medmindre de aktivt fravælger dette på folkeregistrets indrejseblanket. Medlemsstatus i folkekirken kan verificeres i CPR-registeret.

Hvad betaler man i kirkeskat?

Kirkeskat er en obligatorisk afgift for medlemmer af den danske folkekirke og varierer geografisk. Beløbet du betaler i kirkeskat er proportionalt med din indkomst og afhænger af den kommunale procentsats. For at få en præcis beregning af din kirkeskat og potentielle besparelser, kan du anvende beregneren her

Gennemsnitligt ligger kirkeskatten på 0,88% af indkomsten på landsplan, men varierer fra så lavt som 0,43% i Gentofte til op til 1,3% på øer som Læsø og Samsø. Kirkeskat bidrager til drift og vedligeholdelse af kirker samt andre kirkelige aktiviteter, og er afgørende for folkekirkens økonomi og funktion.

Ønsker du at få et overblik over din virksomheds økonomi? Hos Stadsrevisionen mener vi, at alle skal have råd til at få professionel hjælp til at udarbejde sit årsregnskab. Derfor tilbyder vi at udarbejde hele dit årsregnskab fra 3.500 kr. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal du være en af dem?

Mangler du professionel hjælp til din økonomistyring?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for skræddersyet, personlig rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad bruger man kirkeskat til?

Kirkeskatten er vigtig for at opretholde de mange funktioner, som den danske folkekirke tilbyder. Med kirkeskatten finansieres regelmæssige gudstjenester hver søndag i kirker over hele Danmark, og kirken kan tilbyde væsentlige tjenester som dåb, konfirmation, vielse, og kirkelige bisættelser og begravelser. Som medlem af folkekirken har du fordel af gratis kirkelige ceremonier for både vielse og begravelse.

Kirkeskatten spiller også en central rolle i det demokratiske aspekt af kirken. Medlemskabet giver ret til at stemme og stille op til valg i menighedsrådet, hvilket muliggør direkte indflydelse på lokale kirkeaktiviteter og valget af sognets præst samt biskoppen i stiftet.

Kirkeskattens bidrag til samfund og kultur

Kirkeskatten støtter desuden en stor gruppe af aktiviteter, som rækker ud over de rent kirkelige funktioner. Dette inkluderer folkekirkens sociale indsats, som kan omfatte alt fra uddeling af julehjælp til støttegrupper for sorgramte og besøgstjenester for ældre og ensomme.

Yderligere anvendes kirkeskatten til at fremme et levende kulturelt og socialt miljø i hele landet. Kirkerne fungerer ofte som centrale mødesteder, der huser en lang række arrangementer som koncerter, foredrag, korpraksis, studiekredse og babysalmesang, hvilket bidrager til den lokale kultur og fællesskab, især i mindre samfund.

Kirkeskattens bidrag til vedligeholdelse og uddannelse

Kirkeskatten er også vigtig for vedligeholdelsen af Danmarks kirkebygninger og kirkegårde, der tæller omkring 2.400 kirker og 2.000 kirkegårde. Disse steder er bærere af en tusindårig danmarkshistorie og indeholder uvurderlige kunstværker og kulturskatte. Finansieringen sikrer også, at kirkegårdene er velplejede og skønne, hvilket er en del af den danske tradition.

På det uddannelsesmæssige plan sikrer kirkeskatten, at børn og unge i Danmark undervises i den kristne tro og kulturarv gennem dåbsoplæring og konfirmationsforberedelse, hvilket er vigtigt for at bevare og videreføre kulturelle traditioner.

Kirkeskattens bidrag til vedligeholdelse og uddannelseKirkeskattens bidrag til præsterne vilkår og internationale forbindelser

Kirkeskatten dækker ligeledes lønninger til de cirka 2.100 præster, der er ansat i folkekirken landet over, samt præster tilknyttet specifikke sektorer som sygehuse og fængsler. Disse præster spiller en central rolle i at tilbyde åndelig vejledning og støtte, ofte gennem personlige samtaler underlagt tavshedspligt.

For danskere i udlandet opretholder kirkeskatten medlemskab i danske sømands- og udlandskirker, og sikrer at kirkeskatten kan anvendes internationalt.

Kirkeskattens bidrag til den administrative rolle

Endelig bidrager kirkeskatten til folkekirkens rolle i personregistreringen. Dette omfatter registrering af livsbegivenheder som fødsler, navngivning, faderskab, dødsfald og ægteskaber, en vigtig forvaltningsopgave på vegne af staten, der udføres uden religiøst indhold.

Hvordan undgår man at betale kirkeskat?

Hvis du beslutter at melde dig ud af folkekirken, er proceduren at kontakte præsten eller kirkekontoret i dit sogn enten personligt eller skriftligt. Ved udmeldelse er det nødvendigt at oplyse om din fødsels- og dåbsdato samt -sted, informationer som findes på din fødsels- og dåbsattest. Udmeldelsen registreres af kirkebogsføreren i kirkebogen og indberettes automatisk til CPR-registret. Efterfølgende modtager du en opdateret fødsels- og dåbsattest, der bekræfter dit udmeldelsestidspunkt fra folkekirken. Når du er udmeldt, er du ikke længere forpligtet til at betale kirkeskat.

Er kirkeskat nødvendig for ikke-medlemmer?

Som ikke-medlem af folkekirken er du ikke forpligtet til at betale kirkeskat. Skulle kirkeskatten fejlagtigt optræde på din forskudsopgørelse, kan du kontakte Skattestyrelsen for at få rettet fejlen. At melde sig ud af folkekirken medfører også, at visse kirkelige ydelser og rettigheder bortfalder. For eksempel, kan du kun blive viet i kirken, hvis din partner er medlem. Endvidere er præstens deltagelse i din begravelse betinget af medlemskab ved dødstidspunktet, og priserne på gravsteder kan være højere for ikke-medlemmer. Udmeldelse betyder også, at du mister retten til at stemme eller stille op til menighedsrådsvalg.

Ved ikke at betale kirkeskat får du altså en lavere trækprocent. Vil du have hjælp til, hvordan du kan optimere din virksomheds skatteforhold? Hos Stadsrevisionen bruger vi vores ekspertise inden for skat til at levere målrettede løsninger, der passer præcist til din virksomheds behov. Med os ved din side, er du sikret den mest optimale skattemæssige strategi. 

Ønsker du professionel hjælp til at optimere dine skatteforhold?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Hvad er konsekvenserne af at fravælge kirkeskat gennem udmeldelse?

Når du melder dig ud af folkekirken og dermed stopper betalingen af kirkeskat, vil det have visse direkte konsekvenser for de tjenester, du kan modtage fra folkekirken. For eksempel vil du ikke længere have mulighed for at blive konfirmeret gennem folkekirken. Derudover kan du ikke blive viet i en kirke, medmindre din ægtefælle er medlem. Som ikke-medlem har du heller ikke stemmeret til menighedsrådsvalg eller mulighed for at stille op til valg. Du vil ikke have adgang til præsternes sjælesorgstjenester og skal i stedet vælge en borgerlig begravelse, da du ikke kan få en kirkelig ceremoni ved din død.

Hvilke rettigheder bevarer man selv uden kirkeskat og medlemskab?

Selv uden at betale kirkeskat og være medlem af folkekirken, bevarer du stadig visse rettigheder i forhold til kirken. Du kan frit besøge kirker på lige fod med andre. Dødsfald kan stadig registreres i kirkebogen, og kirkekontoret vil underrette folkeregisteret. Det er gratis for dig at ændre dit navn i kirkebøgerne, hvis det navn du ønsker, er slægtsmæssigt begrundet. Derudover kan dit barn blive døbt i folkekirken, forudsat at præsten vurderer, at I som forældre kan opfostre barnet i den kristne tro. Du har også ret til at anvende kirkebøger til at søge personlige oplysninger om dig selv.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om kirkeskat

Procentdelen af kirkeskat varierer afhængigt af din bopælskommune. I Danmark ligger kirkeskatten typisk mellem 0,4% og 1,3% af din skattepligtige indkomst. Den præcise sats fastsættes årligt af hver enkelt kommune, baseret på folkekirkens økonomiske behov i det pågældende område. Kirkeskat pålægges kun medlemmer af folkekirken, der også er skattepligtige i Danmark.

Den økonomiske besparelse ved at melde sig ud af folkekirken og dermed stoppe med at betale kirkeskat afhænger af din indkomst samt den specifikke kirkeskatsats i din kommune. For eksempel, hvis du bor i en kommune hvor kirkeskatten er 1%, og din årlige skattepligtige indkomst er 300.000 kr., vil du spare 3.000 kr. om året ved at melde dig ud. Besparelsen øges naturligvis med højere indkomster og kirkeskatsatser.

Ved at melde sig ud af folkekirken og stoppe med at betale kirkeskat, mister man visse rettigheder og tjenester tilknyttet kirken. Disse inkluderer muligheden for at blive konfirmeret, viet eller begravet i folkekirken under kirkelige ceremonier. Man mister også retten til at stemme ved menighedsrådsvalg eller stille op til valg. Derudover kan adgangen til præstens sjælesorgstjenester også forsvinde, hvilket kan være en væsentlig ulempe for nogle.

En pensionist betaler også kirkeskat baseret på sin skattepligtige indkomst, som kan inkludere pension, private pensionsopsparinger og eventuel anden indkomst. Kirkeskatsatsen er den samme for pensionister som for andre indbyggere i kommunen. Det betyder, at selvom en pensionist måske har en lavere indkomst end tidligere i sit arbejdsliv, vil de stadig skulle betale en procentdel af deres indkomst i kirkeskat, hvis de er medlemmer af folkekirken.

Kirkeskat beregnes som en procentdel af din skattepligtige indkomst. Procentsatsen fastsættes af den kommune, hvor du er bosat, og varierer fra kommune til kommune. Beløbet, du betaler i kirkeskat, bliver automatisk opkrævet sammen med din almindelige indkomstskat gennem SKAT. Det er vigtigt at understrege, at kun medlemmer af folkekirken er forpligtede til at betale kirkeskat.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: