Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kaution

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er kaution?

Kaution er et alsidigt begreb, der spænder over flere områder end blot låneverdenen, herunder også strafferetten. Grundlæggende betyder kaution, at der stilles sikkerhed for en andens forpligtelser.

I strafferetlig sammenhæng refererer kaution ofte til situationer, hvor en person, der er varetægtsfængslet, kan opnå løsladelse mod at der stilles en sikkerhed. Denne sikkerhed, som typisk er et pengebeløb, garanterer, at den tiltalte vil møde op til retssagen. I denne kontekst fungerer kaution som en form for garanti for retssystemets behov for at sikre den tiltaltes tilstedeværelse under retsprocessen.

I økonomisk sammenhæng har kaution en lignende funktion, men relaterer sig til finansielle forpligtelser. Her indebærer kaution, at en person (kautionist) stiller sikkerhed, oftest i form af penge, for en andens lån eller gæld. Hvis låntageren ikke er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, såsom tilbagebetaling af lån, træder kautionisten til og afvikler gælden. Dette koncept bruges ofte af banker og kreditorer, som en måde at minimere deres risiko på. Ved at have en kautionist involveret, er der flere, der hæfter for lånet, hvilket øger sandsynligheden for, at lånet bliver tilbagebetalt.

For låntageren åbner kaution muligheden for at indgå i finansielle aftaler, såsom låneaftaler, som ellers måske ikke ville være mulige. For kautionisten indebærer dette en økonomisk risiko; hvis låntageren ikke misligholder sine betalingsforpligtelser, påvirkes kautionisten ikke, men hvis låntageren fejler i at opfylde sine forpligtelser, bliver kautionisten ansvarlig for tilbagebetalingen.

Kaution spiller altså en central rolle både i retsvæsenet og i den finansielle sektor ved at tilbyde en form for sikkerhed, der gavner både kreditoren og låntageren, samtidig med at det stiller visse krav til kautionisten.

Forskellige typer af kautionsaftaler

Kautionsaftaler kommer i flere former, hver med unikke betingelser for kautionistens hæftelse. Forståelse af disse typer er afgørende for at forstå hele spektret af kaution:

  • Selvskyldnerkaution: I denne type aftale hæfter kautionisten for låntagernes gæld, så snart der er forsinkelse i tilbagebetalingen. Det betyder, at kreditor straks kan kræve betaling fra kautionisten, når låntager misligholder.
  • Simpel kaution: Her hæfter kautionisten først, når kreditoren har bevist, at låntageren er ude af stand til at afvikle gælden. Denne type kaution kræver en ekstra indsats fra kreditorens side for at aktivere kautionistens ansvar.
  • Tabskaution: Denne form for kaution træder i kraft, når gælden er blevet forsøgt inddrevet gennem fogedretten uden succes. Efter disse forgæves forsøg rettes kravet mod kautionisten.
  • Efterkaution: Her hæfter en efterkautionist, når den primære kautionist ikke har været i stand til at dække gælden. Dette skaber et yderligere sikkerhedsnet for kreditoren.
  • Kontrakaution: Denne type indebærer, at en kontrakautionist overtager hæftelsen, hvis den oprindelige kautionist fejler i at dække gælden. Det er en yderligere sikkerhedsforanstaltning for at beskytte kreditorens interesser.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Krav til en kautionist

For at kunne påtage sig rollen som kautionist, skal en person opfylde visse juridiske krav. Disse inkluderer typisk at være myndig (normalt 18 år), have den mentale kapacitet til at forstå kontraktlige forpligtelser og besidde tilstrækkelige økonomiske ressourcer eller aktiver til at dække gælden, hvis det bliver nødvendigt.

Kautionister kan være individer, såsom familiemedlemmer eller venner, eller juridiske enheder som virksomheder. I visse tilfælde, især ved større lån, kan långiveren også kræve en kreditvurdering af kautionisten for at sikre deres økonomiske soliditet.

Det er vigtigt at understrege, at selvom næsten enhver kan tilbyde at stå som kautionist, har långiveren det fulde ansvar for at vurdere, om kautionisten er egnet. Dette indebærer en vurdering af kautionistens økonomiske styrke og evne til at opfylde gældsforpligtelsen, hvis det bliver nødvendigt.

Kautionistens hæftelse

At være kautionist indebærer normalt et ansvar for at dække hele det beløb, låntageren hæfter for, såsom det fulde lån. Der er dog visse typer af kautionsaftaler, som begrænser dette ansvar:

Beløbsbegrænset kaution: Her hæfter kautionisten kun op til et specifikt beløb, som er aftalt i forvejen. Når dette beløb er betalt, påtager kautionisten sig ikke yderligere økonomisk ansvar over for kreditor.

Delkaution: I denne form hæfter kautionisten kun for en del af det skyldige beløb, f.eks. halvdelen. Denne aftaleform er især relevant, når det præcise skyldige beløb ikke er kendt på forhånd.

Regresret: kautionistens rettighed til tilbagebetaling

Kautionister har ofte en regresret over for låntager. Regres indebærer, at kautionisten kan kræve låntageren for de tabte eller betalte beløb som følge af kautionen. Det betyder, at selvom låntagerens gæld til kreditor er betalt af kautionisten, forbliver låntageren skyldig over for kautionisten.

Regresretten gælder også i situationer med solidarisk hæftelse i samkaution. Her kan en kautionist, der har betalt hele eller en del af gælden, kræve bidrag fra de øvrige kautionister, der deler hæftelsen for samme gæld.

Udarbejdelse af kautionsaftaler

For at en privat kautionsaftale skal være gyldig, skal den udarbejdes skriftligt. Selvom der ikke er formelle krav til indholdet af en erhvervskautionsaftale, er det stadig hensigtsmæssigt at formalisere aftalen skriftligt. En typisk kautionsaftale indeholder følgende informationer:

  • Oplysninger om låntager.
  • Detaljer om kautionist(en) eller kautionister, herunder hvilken type kaution de påtager sig (f.eks. simpel kaution, beløbsbegrænset kaution).
  • Information om kreditor.
  • Detaljer om lånets størrelse.

Disse oplysninger er essentielle for at sikre, at alle parter har en klar forståelse af vilkårene og omfanget af kautionen, samt at kautionistens rettigheder og forpligtelser er tydeligt definerede

Sammenligning af privatkaution og erhvervskaution

Kaution kan inddeles i to primære kategorier: privatkaution og erhvervskaution. Begge former spiller en vigtig rolle, men de adskiller sig væsentligt i anvendelse og risiko.

Privatkaution involverer en individuel person, der stiller som kautionist for en anden privatpersons økonomiske forpligtelser. Et klassisk eksempel er, når et familiemedlem eller en ven ønsker at optage et lån, for eksempel til boligkøb, og har brug for en kautionist for at lånet kan bevilges. I denne situation lover kautionisten at overtage låntagerens gældsforpligtelser, hvis låntageren svigter i tilbagebetalingen.

Erhvervskaution derimod finder sted, når en person eller et selskab agerer som kautionist for en virksomheds finansielle forpligtelser. Denne type kaution er særlig relevant, når virksomheder søger finansiering til operationelle formål eller ekspansion, men hvor kreditinstituttet kræver en kautionist for at reducere deres risiko. Erhvervskaution er især udbredt blandt små og mellemstore virksomheder, som måske ikke besidder tilstrækkelige aktiver eller likviditet til at stille sikkerhed for lånet.

Det er afgørende at forstå, at risikoen og forpligtelserne for en kautionist ofte er betydeligt større i erhvervskautioner end i privatkautioner. Dette skyldes generelt størrelsen på virksomhedslån samt de bredere økonomiske konsekvenser, der kan opstå ved en virksomheds misligholdelse. Rettigheder og forpligtelser for en erhvervskautionist kan også variere i forhold til en privatkautionist, afhængigt af de specifikke vilkår i kautionsaftalen. Derfor er det essentielt for potentielle kautionister at søge rådgivning fra en juridisk eller finansiel ekspert, før de forpligter sig til en erhvervskaution. Denne vejledning er afgørende for at sikre en fuld forståelse af kautionens potentiale og risici.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Sikring af betalinger i erhvervslejemål gennem kaution

Kaution spiller en central rolle i erhvervslejemål, især når lejere er selskaber som anpartsselskaber, iværksætterselskaber eller aktieselskaber. Ofte kan disse selskaber være nyetablerede, hvor den indskudte kapital kan være begrænset (typisk mellem 1 og 50.000 kr.), hvilket fører til, at udlejeren søger yderligere sikkerhed for lejebetalingerne.

En almindelig praksis for at opnå denne sikkerhed er, at de personlige ejere af selskabet stiller som kautionister. Det betyder, at hvis selskabet ikke kan betale lejen (for eksempel i tilfælde af konkurs), kan udlejeren kræve betaling fra selskabets personlige ejere. For at sikre denne aftale er det essentielt, at det fremgår klart i erhvervslejekontrakten, at kautionen dækker alle lejerens forpligtelser under hele lejeforholdet.

I mange tilfælde opererer erhvervslejere under en struktur, hvor et driftsselskab (som er lejeren) ejes af et holdingselskab, som til sidst ejes personligt af en ejerleder. I disse scenarier kan det være fordelagtigt for begge parter – udlejer og lejer – at inkludere både den personlige ejer og holdingselskabet som kautionister. For udlejeren betyder det en øget sikkerhed, da der er flere kautionister involveret. For lejeren medfører dette en økonomisk fordel, idet gældsforpligtelsen eller kautionen kan afvikles af holdingselskabet med midler, der endnu ikke er beskattet som personligt forbrug. Dette kan gøre de involverede midler mere værdifulde, da de ikke er underlagt udbyttebeskatning.

Denne tilgang til kaution i erhvervslejemål understreger vigtigheden af en grundig og velovervejet lejekontrakt, der tager højde for de økonomiske og juridiske aspekter af lejeforholdet. Det er en metode, der kan give både udlejer og lejer større sikkerhed og fleksibilitet i forbindelse med erhvervslejemål.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om kaution

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kaution er en økonomisk sikkerhedsforanstaltning, hvor en person eller organisation (kautionist) påtager sig det finansielle ansvar for en andens forpligtelser, hvis de ikke opfylder dem. Dette anvendes bredt i både privat- og erhvervssektoren, f.eks. ved lån eller lejeaftaler, hvor kautionisten sikrer betalingen, hvis hovedparten misligholder.

Privatkaution involverer enkeltpersoner, der stiller sikkerhed for andres private økonomiske forpligtelser, som f.eks. ved boliglån. Erhvervskaution derimod sker, når kautionen stilles for en virksomheds forpligtelser. Risikoen og forpligtelserne kan være højere i erhvervskautioner, da de ofte omhandler større beløb og mere komplekse økonomiske situationer.

Der findes flere typer af kautionsaftaler, herunder selvskyldnerkaution, simpel kaution, tabskaution, efterkaution og kontrakaution. Disse varierer i forhold til, hvornår og hvordan en kautionist hæfter for gælden.

I erhvervslejemål anvendes kaution ofte for at give udlejere en større sikkerhed for lejebetalinger, især når lejerne er virksomheder med begrænset kapital. Kautionen kan stilles af virksomhedens personlige ejere eller tilknyttede selskaber, hvilket sikrer udlejeren mod potentielle tab.

Regresret giver en kautionist mulighed for at kræve det betalte beløb tilbage fra hoveddebitor (låntageren) efter at have opfyldt dennes forpligtelser over for kreditor. Dette gælder også i situationer med flere kautionister, hvor en kautionist kan kræve bidrag fra de øvrige kautionister, hvis de hæfter solidarisk for samme gæld.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: