Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Injurier

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er injurier?

Injurier henviser til ærekrænkelser, og dette omfatter typisk nedsættende og fornærmende udtalelser eller handlinger rettet mod enkeltpersoner. Begrebet injurier spiller en vigtig rolle i balancen mellem ytringsfrihed og beskyttelsen af individets ære og omdømme i Danmark. Selvom ytringsfriheden er en grundsten i det danske samfund, er den begrænset af love om injurier. Det er derfor ulovligt at fremsætte eller sprede injurierende eller ærekrænkende udsagn, der kan skade andres navn eller rygte, offentligt. Dette inkluderer også anklager mod personer på sociale medier for handlinger, de ikke har begået. Loven sikrer, at ingen må krænke andre personers ære gennem falske anklager eller nedsættende kommentarer.

Fra den 1. januar 2019 blev straffen for at fremføre injurier skærpet. I dag risikerer en person, der er fundet skyldig i at sprede injurier, en bøde på op til 5.000 kr., en erstatning til den krænkede på op til det tredobbelte beløb af bøden, eller fængsel i op til fire måneder.

Vil du også gerne sikre dig imod bøder? Stadsrevisionens erfarne team af revisorer er eksperter i at udforme og revidere dine finansielle opgørelser for at sikre, at de præcist afspejler din virksomheds eller personlige økonomi. Vi påtager os ansvaret for, at dine økonomiske dokumenter ikke kun er præcise, men også bliver indsendt korrekt og rettidigt til Erhvervsstyrelsen. Dette hjælper med at skærme dig mod mulige bøder og yderligere konsekvenser.

Ønsker du professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad betyder ordet “injurier”?

Ordet “injurier” stammer fra det latinske ‘injuria’, som betyder ‘uretfærdighed’ eller ‘krænkelse’. Dette ord er sammensat af præfikset ‘in-‘ (ikke) og ‘jus’ (ret), hvilket understreger, hvordan begrebet stammer fra retfærdighedsprincipper og den juridiske sfære. Det beskriver en uretmæssig og falsk anklage, der har til formål at ærekrænke en anden person.

Hvordan kategoriseres injurier?

Injurier kan inddeles i to primære kategorier: beskyldninger og værdidomme. Beskyldninger er konkrete udtalelser om, at en person har begået en specifik handling, typisk en kriminel handling, såsom “du har stjålet min cykel”. Dette blev tidligere benævnt som “sigtelser” men har fået en ny terminologi efter lovændringer. Værdidomme omhandler subjektive vurderinger af en persons karakter, såsom “du er en klaphat”, og disse kan ikke underbygges med beviser. Tidligere blev disse kaldt “ringeagtsytringer”.

Bagvaskelse kontra injurier

Selvom begreberne bagvaskelse og injurier ofte bruges om hinanden, er de ikke identiske. Bagvaskelse defineres i straffeloven som alvorligt krænkende beskyldninger. Det gælder især dem, der er fremsat i massemedier eller med fuld viden om deres falskhed. Konsekvenserne af bagvaskelse er betydeligt alvorligere, med strafferammer på op til to års fængsel, hvilket afspejler seriøsiteten af sådanne anklager.

Hvordan hænger injurier og digital ærekrænkelse sammen?

I takt med at stadig mere af den offentlige debat udspiller sig på sociale medier, er det blevet mere almindeligt, at debatter udvikler sig skriftligt. Dette har medvirket til en potentiel skærpelse af lovgivningen omkring injurier. Når man vurderer, om der er tale om injurier, skal udsagnene betragtes inden for en bredere kontekst. Den såkaldte almen tålegrænse, der definerer, hvad der kan anses for at være injurierende, har udviklet sig sammen med sociale mediers voksende rolle. Der eksisterer visse vejledende principper for, hvad der kan kategoriseres som injurier:

Eksempler på typisk injurierende udtalelser:

Udtalelser, der krænker eller fornærmer en anden persons ære.

Usande beskyldninger mod en person.

Anklager mod en person for en handling, som ikke er bevist.

Eksempler på udsagn, der typisk ikke er injurierende:

At kalde en anden person for “klam” i en heftig online diskussion, da dette ofte vil være en subjektiv holdning.

Påstande om mindre alvorlige karaktertræk eller evner, som ikke anses for strafbare, f.eks. at en person er dårlig til at tegne.

Hvordan hænger injurier og ytringsfrihed sammen?

I Danmark er ytringsfriheden sikret ved Grundloven, der tillader enhver at offentliggøre sine tanker, uanset om det er i skrift, tale eller på tryk, inden for de grænser, der er opstillet af loven. Mange er under den fejlagtige opfattelse, at ytringsfriheden er absolut, men dette er ikke tilfældet. Ytringsfriheden begrænses blandt andet af lovgivningen om injurier. Overtrædelse af disse bestemmelser om injurier kan medføre straffe som bøder op til 5.000 kr., erstatningskrav på op til tre gange dette beløb eller endda fængselsstraf i op til fire måneder.

Hvad er fremgangsmåden for at anmelde injurier?

Straffesager vedrørende injurier kræver ofte, at den krænkede selv tager initiativ til retsforfølgelse, da de er “undergivet privat påtale”. Dette betyder, at det er op til den forurettede selv at stævne krænkeren for retten. Hvis du føler dig udsat for injurier, skal du derfor indlede en retssag ved at anlægge stævning mod den pågældende part.

Hvornår kan man straffes for injurier?

Retssystemet kan idømme straf for injurier, når beskyldninger eller værdidomme er skadelige nok til at nedgøre en person i offentlighedens øjne. Sager om injurier involverer ofte anklager for handlinger, som samfundet finder særligt forkastelige, som uberettigede anklager om pædofili eller bedrageri. Der kan også idømmes straf for alvorlige værdidomme, som overskrider den såkaldte “almindelige tålegrænse”—en grænse der har ændret sig markant med sociale mediers fremvækst.

Hvornår er injurier “seriøse nok”?

For at afgøre, om en udtalelse om injurier er “seriøs nok” til at medføre dom, tager domstolene flere hensyn i betragtning, herunder:

Hensigten af beskyldningerne versus værdidomme.

Udtalelsens emne, formål og den sociale kontekst, hvor den er fremsat.

Identiteten på både afsender og modtager af udtalelsen.

Mediet og formatet for, hvordan udtalelsen er kommunikeret, samt muligheden for modsvaret.

Selv ironiske bemærkninger eller gentagelse af andres injurierende udtalelser kan kategoriseres som injurier.

Hvad er strafferammen for injurier?

​Straffen for at blive dømt for injurier kan variere fra bødestraf til et års fængsel, afhængigt af sagens alvor. Mere alvorlige tilfælde, såsom bagvaskelse, kan medføre op til to års fængsel. Dog kan mange tilfælde af injurier løses inden retssystemet involveres, ofte blot ved en undskyldning, der kan genoprette den krænkedes ære. Hvis en undskyldning ikke fremsættes, eller hvis der ikke opnås en aftale uden for retten, kan det blive nødvendigt at anlægge sag.

Hvad skal man gøre, hvis man er udsat for injurier?

Hvis du er udsat for injurier, er det afgørende at samle beviser, som kan understøtte din sag. Dette kan inkludere skærmbilleder fra sociale medier eller andre online platforme, hvor det er vigtigt, at datoen er synlig.

Det er anbefalet at undgå at svare igen med lignende udtalelser, da dette kan resultere i anklager om injurier mod dig selv.

Tidlig juridisk rådgivning fra en advokat specialiseret i injurier er vigtig for at vurdere dine muligheder. Denne kan hjælpe dig med at navigere i det juridiske landskab og forberede en potentiel retssag.

Ligesom juridisk rådgivning ofte er afgørende ved juridiske udfordringer, er det også kritisk at have en kvalificeret revisor til opgaver relateret til revision. Det er vigtigt at huske på, at kun certificerede revisorer har autoritet til at udstede de nødvendige godkendelser. Hos Stadsrevisionen er alle vores revisorer enten statsautoriserede eller registrerede, hvilket sikrer topniveauet af professionalisme og ekspertise for enhver opgave. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal du være en af dem?

Mangler du en professionel sparringspartner ved tvivlsspørgsmål ?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for skræddersyet og personlig rådgivning.

Hvis du vælger at gå til retten, skal du være forberedt på, at sagen kan genoplive offentlig debat om emnet. Normalt vil den tabende part skulle dække retssagens omkostninger. Desuden, hvis du har en retshjælpsforsikring gennem din indbo- eller familieforsikring, kan denne anvendes, forudsat at du opnår fuldt medhold i dine krav.


Ansvarsfraskrivelse: Dette indlæg er lavet med henblik på at informere og vejlede. Det bør og kan derfor ikke erstatte juridisk rådgivning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om injurier

Ordet “injurier” refererer til handlinger eller udtalelser, der ærekrænker eller fornærmer en anden person offentligt. Injurier omfatter både usande beskyldninger og nedsættende kommentarer, der kan skade en persons omdømme eller ære. Injurier kræver en vis alvorlighed og offentlig karakter for at blive betragtet som juridisk strafbare.

En person kan dømmes for injurier, hvis vedkommende offentligt har fremsat udtalelser eller påstande, der er skadelige for en anden persons ære og som ikke er sandfærdige. Dette omfatter situationer, hvor beskyldningerne er af en sådan karakter, at de kan nedsætte personens omdømme i samfundets øjne, såsom beskyldninger om kriminelle handlinger eller dybt umoralske adfærd. Domstolene tager højde for udtalelsernes kontekst, alvor og den skade, de potentielt kan forårsage.

Selvom både injurier og bagvaskelse involverer ærekrænkelse, er der væsentlige forskelle. Injurier dækker generelt over ærekrænkende udtalelser, der kan eller ikke kan være sande, men som har potentiale til at skade en persons omdømme. Bagvaskelse, derimod, indebærer at sprede falske oplysninger om en person, velvidende, at disse oplysninger er usande, typisk med hensigt at forårsage skade. Bagvaskelse anses for at være en mere alvorlig form for injurier og har strengere strafferammer.

Ja, injurier kan anmeldes til politiet, især hvis de involverer alvorlige beskyldninger, der kan have strafferetlige konsekvenser. I Danmark er det dog sådan, at sager om injurier primært er undergivet privat påtale, hvilket betyder, at det er op til den krænkede part at initiere en retssag. Hvis sagen involverer kriminelle elementer eller særligt alvorlige anklager, kan politiet dog vælge at involvere sig.

For at forebygge injurier i offentlige debatter er det vigtigt at fremme en kultur af respekt og ansvarlig kommunikation. Det indebærer at undgå at fremsætte udtalelser, der kan opfattes som nedsættende eller ærekrænkende, særligt på platforme som sociale medier, hvor ord hurtigt kan sprede sig. Uddannelse og bevidsthed om konsekvenserne af injurier kan hjælpe med at mindske forekomsten og opfordre til mere overvejede og respektfulde diskussioner.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: