Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Huslejenævnet

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem en lejer og en udlejer i private beboelseslejemål, som ikke kan afgøres gennem forlig, kan sagen forelægges for Huslejenævnet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et Huslejenævn?

Et Huslejenævn spiller en central rolle i at mægle og løse tvister mellem lejere og udlejere i forbindelse med udlejning af private beboelseslejemål. Hvert Huslejenævn er placeret i den lokale kommune, og det er her, både lejere og udlejere kan indbringe deres sager, selvom det oftest er lejere, der benytter sig af denne mulighed.

Et Huslejenævn fungerer som en klageinstans, hvor borgere kan få afgjort uenigheder og konflikter, der opstår under lejeforholdet. Det er vigtigt at bemærke, at Huslejenævnet ikke tilbyder generel rådgivning eller vejledning i lejeretlige spørgsmål. Enhver, der søger råd om lejeforhold, bør i stedet kontakte en advokat, benytte sig af lokale retshjælps tilbud eller henvende sig til udlejer- og leje organisationer for vejledning.

Huslejenævn er essentielle for at opretholde en fair og retfærdig behandling i sager, hvor der kan være store interesser på spil for både lejere og udlejere. Hvis du står over for en situation, hvor du har brug for at løse en konflikt, der involverer dit lejemål, kan det være en god idé at overveje at tage din sag til det lokale Huslejenævn. De kan tilbyde en objektiv vurdering og hjælpe med at finde en løsning, der er retfærdig for begge parter.

Forskellen mellem Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Forskellen mellem Huslejenævnet og Beboerklagenævnet ligger primært i deres respektive ansvarsområder og de typer lejemål, de beskæftiger sig med. Huslejenævnet fokuserer på at løse konflikter og tvister mellem lejere og udlejere i private beboelseslejemål. Dette omfatter typisk lejeforhold, hvor ejendommen ejes af en privatperson eller et privat firma, og hvor der kan opstå uenigheder om eksempelvis husleje, vedligeholdelse eller lejevilkår.

På den anden side har vi Beboerklagenævnet, som er ansvarlig for at håndtere sager relateret til almene boliger. Almene boliger er offentligt støttede boliger, som administreres af boligselskaber eller -foreninger, og hvor lejeforholdene ofte er underlagt særlige regler og love. Beboerklagenævnet behandler sager som involverer konflikter inden for disse boligområder, herunder spørgsmål om brug, vedligeholdelse og lejernes rettigheder.

Dermed er den væsentligste forskel på Huslejenævnet og Beboerklagenævnet, at de hver især adresserer forskellige sektorer inden for boligmarkedet, og tilbyder en platform for konfliktløsning tilpasset de specifikke forhold og regulativer, der gælder for enten private eller almene lejemål.

Sagsområder for Huslejenævnet

Huslejenævnet behandler en række forskellige typer sager relateret til lejeforhold i private beboelseslejemål. Disse omfatter blandt andet:

Husleje og huslejeregulering: Sager om fastsættelse og justering af huslejen i henhold til gældende regler og markedsvilkår.

Forbrugsregnskaber: Behandling af tvister relateret til afregning af vand- og varmeregnskaber, hvor der kan være uenighed om fordelingen af omkostninger.

Istandsættelse ved fraflytning: Vurdering af lejers pligter i forbindelse med istandsættelse af lejemålet ved lejeperiodens udløb.

Overholdelse af husorden: Sager hvor der er klager over manglende overholdelse af de regler, der er fastsat i husordenen.

På den anden side er der visse sager, som Huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle. Disse omfatter:

Opsigelse og ophævelse af lejemål: Generelle spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af lejemål håndteres ikke af Huslejenævnet, med undtagelse af specifikke sager om opsigelse af værelseslejemål.

Brugsret ved fremleje eller bytte: Sager om lejers rettigheder ved fremleje eller bytte af lejemål, herunder lejers ret til at fortsætte i lejemålet under disse omstændigheder, falder uden for Huslejenævnets jurisdiktion.

Afslag i lejen grundet mangler: Spørgsmål om proportionalt afslag i lejen på grund af mangler ved lejemålet behandles også uden for Huslejenævnets rammer.

Det er vigtigt for både lejere og udlejere at forstå, hvilke sager Huslejenævnet kan hjælpe med, så de kan rette deres henvendelser korrekt og effektivt.

Sådan indbringer du en sag for Huslejenævnet

For at indbringe en sag for Huslejenævnet, skal du følge en bestemt procedure for at sikre, at din klage bliver korrekt behandlet. Her er en trin-for-trin guide til processen:

Forbered din klage:

 • Din klage skal indsendes skriftligt. Dette kan gøres enten via et fysisk brev eller digitalt via Digital Post.
 • Klagen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af sagen, herunder hvad problemet er, og hvad du ønsker, Huslejenævnet skal tage stilling til.

Vedlæg relevant dokumentation:

 • Inkluder dokumentation for eventuel korrespondance mellem dig og udlejer vedrørende problemet, især hvis I har forsøgt at løse uenigheden uden om Huslejenævnet.
 • Vedlæg en kopi af din lejekontrakt samt andre relevante bilag, som er specifikke for din sag:

     – For en fraflytningssag, inkluder fraflytningsrapporten.

     – For sager om forbrugsudgifter, medsend de relevante forbrugsregnskaber. 

Send klagen til den rette myndighed:

 • Klagen skal sendes til Huslejenævnet i den kommune, hvor lejemålet er beliggende. Det er vigtigt at sikre, at klagen når frem til det rette lokale Huslejenævn.

Vent på svar:

 • Når Huslejenævnet modtager din klage, vil de gennemgå de indsendte materialer. Hvis der mangler oplysninger, vil de kontakte dig for at få de nødvendige oplysninger, før sagen kan afgøres.

Det er vigtigt at sikre, at al nødvendig dokumentation er inkluderet fra starten, da det kan fremskynde behandlingen af din sag. Ved at følge disse trin, kan du effektivt indbringe en sag for Huslejenævnet og sikre, at din tvist bliver hørt og behandlet korrekt.

Står du over for en situation, hvor du har brug for at løse en konflikt, der involverer dit lejemål, kan det være en rigtig god idé at overveje at tage din sag til det lokale Huslejenævn. Har du dit fokus på det lige nu? Så kan vi i Stadsrevisionen stå for dit eller din virksomhed regnskab eller bogføring, så du kan fokusere 100% på det.

Mangler du skræddersyet hjælp til dit regnskab eller bogføring?

Kontakt Stadsrevisionen i dag, for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvem behandler sager i Huslejenævnet?

Huslejenævnet er sammensat af en formand og to yderligere medlemmer, der alle bringer forskellige perspektiver og ekspertise til behandlingen af sagerne.

Formanden:

 • Formanden i Huslejenævnet er en uddannet jurist, der skal sikre, at sagerne behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og juridiske principper. Formandens rolle er at være fuldstændig uafhængig og objektiv, hvilket indebærer, at vedkommende ikke må have tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt involveret i ejendomshandler. Formandens primære ansvar er at lede diskussionerne i nævnet og træffe beslutninger baseret på en retfærdig og juridisk korrekt behandling af de indbragte sager.

Lejerrepræsentanten:

 • Denne ekspert er udvalgt for at repræsentere lejernes interesser og er ofte tilknyttet eller anbefalet af en lejerorganisation. Lejerrepræsentanten har til opgave at sikre, at lejernes rettigheder og perspektiver bliver fuldt repræsenteret i nævnets afgørelser. Dette medlem har dyb indsigt i lejeret og de udfordringer, som lejere kan stå over for i lejeforhold.

Udlejerrepræsentanten:

 • Ligesom lejerrepræsentanten, har udlejerrepræsentanten en dyb forståelse for lejeret, men med et særligt fokus på udlejers interesser. Denne repræsentant er valgt til at sikre, at udlejernes side af sagerne også får en fair og velovervejet behandling. Udlejerrepræsentanten arbejder for at lejeaftaler og udlejningspraksis overholder gældende lovgivning og er retfærdige for udlejer.

Hver af disse medlemmer spiller en afgørende rolle i Huslejenævnet, hvor de kombinerer deres ekspertise for at sikre en balanceret og retfærdig behandling af de indbragte lejesager. Sammensætningen af nævnet sikrer, at både lejers og udlejers perspektiver er repræsenteret, samtidig med at den juridiske ramme overholdes nøje.

Sagsbehandlingen i Huslejenævnet: Trin for Trin

Huslejenævnets proces for behandling af sager involverer flere nøgletrin, som sikrer en retfærdig behandling af de involverede parter. Her er en oversigt over, hvordan en sag typisk bliver behandlet af Huslejenævnet:

Indbringelse af sagen:

 • Den part (enten lejer eller udlejer), der ønsker at indbringe en sag for Huslejenævnet, skal først dokumentere, at der er gjort en indsats for at løse sagen direkte mellem parterne. Dette er vigtigt, da Huslejenævnet prioriterer sager, hvor parterne først har forsøgt at nå til enighed på egen hånd.

Indsendelse af klage:

 • Klagen indsendes til Huslejenævnet via den kommune, hvor lejemålet befinder sig. Klagen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af problemstillingen og eventuelt, hvad den indbringende part ønsker af afgørelse.
 • Klagen skal ledsages af relevante dokumenter, såsom lejekontrakten og eventuelle e-mailkorrespondancer eller dokumentation for tidligere forhandlinger mellem lejer og udlejer eller deres repræsentanter.

Meddelelse til modparten:

 • Når Huslejenævnet har modtaget og registreret klagen, informeres den modstående part om, at sagen er indbragt. Dette giver modparten mulighed for at forberede og indsende sit svar på anklagerne, inklusive eventuelle supplerende dokumenter og bilag.

Svarfrist:

 • Modparten får typisk to uger til at indsende sit svar og eventuelle yderligere relevante bilag til Huslejenævnet. Dette sikrer, at begge sider får mulighed for at præsentere deres sag fuldt ud.

Udveksling af dokumenter:

 • Efter modtagelse af modpartens svar, sender Huslejenævnet denne information videre til den part, der oprindeligt indbragte sagen. Dette sikrer, at begge parter er fuldt informeret om hinandens synspunkter og argumenter.

Behandling af sagen:

 • Med al relevant information og dokumentation samlet, vil Huslejenævnet behandle sagen. Afhængig af sagens kompleksitet og de involverede dokumenters omfang, kan dette trin tage forskellig tid.

Afgørelse:

 • Når Huslejenævnet har vurderet sagen grundigt, træffer de en afgørelse, som sendes til begge parter. Denne afgørelse er bindende, medmindre den ankes til de højere retsinstanser.

Ved at følge denne proces sikrer Huslejenævnet en omhyggelig og retfærdig behandling af alle sager, hvilket understøtter en korrekt og retfærdig administration af lejeretten.

Klage over Huslejenævnets afgørelse

Hvis en lejer eller udlejer er utilfreds med afgørelsen fra Huslejenævnet, er der mulighed for at appellere til Boligretten. Her er de vigtigste trin og betingelser, som parterne skal være opmærksomme på:

Klagefrist:

 • Der er en klagefrist på fire uger fra den dag, Huslejenævnets afgørelse er meddelt. Det er essentielt, at klagen indsendes til Boligretten inden denne frist udløber. Overskrides fristen, kan det medføre, at retten afviser klagen.

Indsendelse af klage:

 • Klagen skal indsendes skriftligt til Boligretten. Det anbefales at inkludere en kopi af Huslejenævnets afgørelse sammen med klagen, samt detaljeret information om, hvorfor man mener, at afgørelsen bør ændres eller omstødes.

Begrundelse for klagen:

 • Det er vigtigt, at klagen indeholder en klart formuleret begrundelse for, hvorfor afgørelsen anses for at være fejlagtig. Dette kan omfatte juridiske argumenter, fejl i faktiske oplysninger eller andre relevante aspekter, der ikke er blevet tilstrækkeligt vurderet i den oprindelige afgørelse.

Behandling af klagen:

 • Når Boligretten modtager klagen, vil den blive behandlet efter de procedurer, der gælder for retten. Dette kan indebære en yderligere gennemgang af sagen, hvor der kan indkaldes til mundtlige forhandlinger, eller der kan træffes afgørelse på skriftligt grundlag baseret på de indsendte dokumenter.

Afgørelse fra Boligretten:

 • Boligrettens afgørelse vil være endelig i forhold til de argumenter og beviser, der er fremlagt under klageprocessen. Denne afgørelse kan være forskellig fra Huslejenævnets oprindelige beslutning, afhængig af sagens karakter og de yderligere oplysninger, som retten har modtaget.

Det er vigtigt for både lejere og udlejere at være klar over deres rettigheder og muligheder for at anke Huslejenævnets afgørelser. Dette sikrer, at alle parter har mulighed for at få deres sag retfærdigt vurderet, selv hvis de er uenige i den første afgørelse.

Kan Huslejenævnet hjælpe udlejer, inden der opstår en sag? For 2024:

For at undgå fremtidige konflikter omkring huslejens størrelse tilbyder Huslejenævnet udlejere muligheden for at få forhåndsgodkendt huslejen. I 2024 koster det 546 kr. at ansøge om denne service. En sådan godkendelse sikrer, at huslejen er sat korrekt fra starten, hvilket kan forebygge, at udlejer skal tilbagebetale overskydende husleje til lejer senere – noget der potentielt kan blive en kostbar affære.

Desuden har udlejere mulighed for at få forhåndsgodkendt gennemgribende forbedringer af lejemålet mod et gebyr på 4.176 kr. i 2024. Ved denne type forhåndsgodkendelse vil en repræsentant fra Huslejenævnet foretage en inspektion af lejemålet inden for fire uger fra sagen er indbragt. På baggrund af denne besigtigelse vurderes det, om de gennemførte eller planlagte forbedringer er tilstrækkelige til at retfærdiggøre en forøgelse af lejemålets værdi. Udlejer vil derefter modtage en afgørelse inden for to uger efter besigtigelsen, og denne afgørelse vil være gyldig i tre år.

Disse tjenester fra Huslejenævnet kan være en værdifuld investering for udlejere, der ønsker at sikre sig mod fremtidige uenigheder om lejevilkår og forbedringer i lejemålet.

Omkostninger ved at indbringe en sag for Huslejenævnet i 2024

Når en lejer eller udlejer ønsker at indbringe en sag for Huslejenævnet i 2024, pålægges der et gebyr for sagsbehandlingen. I 2021 var dette gebyr 315 kr., men det er vigtigt at bemærke, at gebyret justeres årligt den 1. januar. Det anbefales derfor at kontakte Huslejenævnet eller besøge deres hjemmeside for at få oplyst det aktuelle gebyr for 2024.

Gebyret for indbringelse af sagen skal indbetales på kommunens bankkonto samtidig med, at sagen indbringes for Huslejenævnet. Uanset udfaldet af sagen vil gebyret ikke blive refunderet, selv hvis den part, der har indbragt sagen, får helt eller delvist medhold.

Hvis lejeren får fuldt medhold i sagen, skal udlejeren betale et yderligere gebyr til Huslejenævnet. I 2021 var dette gebyr 6.024 kr. Størrelsen på dette gebyr kan også være genstand for årlige justeringer, så det er vigtigt at verificere det aktuelle beløb for 2024.

For at undgå overraskelser og sikre compliance med de gældende regler anbefales det stærkt, at man holder sig ajour med de seneste oplysninger og gebyrer gennem officielle kanaler som Huslejenævnets hjemmeside eller direkte kommunikation med nævnet.

Næste skridt, hvis Huslejenævnet ikke kan tage stilling til din sag

Hvis Huslejenævnet finder, at de ikke har kompetence til at tage stilling til din sag, eller hvis sagen er for kompleks, skal den indbringes for boligretten. Boligretten, som er en del af byretten, fungerer ligesom Huslejenævnet ved at behandle konflikter mellem lejere og udlejere vedrørende private beboelseslejemål. Her er hvad du skal gøre:

Bekræft kompetencen: Før du går videre, er det vigtigt at bekræfte, at din sag faktisk ligger uden for Huslejenævnets kompetence. Dette kan typisk være tilfældet for spørgsmål om opsigelse, ophævelse af lejemål eller andre komplicerede juridiske spørgsmål.

Forbered din sag: Langt de fleste sager skal først være forsøgt behandlet af Huslejenævnet, før boligretten vil tage dem op. Sørg for at have al relevant dokumentation klar, herunder Huslejenævnets afvisning eller konstatering af manglende kompetence.

Indbring sagen for boligretten: Når du er klar, skal du indbringe din sag for boligretten. Dette indebærer typisk indsendelse af en skriftlig klage og alle nødvendige dokumenter, der støtter din sag.

Følg proceduren: Efter indbringelsen vil boligretten behandle din sag i overensstemmelse med de juridiske procedurer. Det kan involvere både skriftlige indlæg og eventuelt mundtlige forhandlinger.

Vær opmærksom på omkostninger: Husk, at omkostningerne ved at føre en sag i boligretten kan være højere end i Huslejenævnet, både i form af tid og penge. Overvej derfor grundigt sagens styrke og potentielle omkostninger, før du beslutter dig for at gå videre.

Det er en god idé at rådføre sig med en advokat, der har erfaring med lejeret, før du indbringer din sag for boligretten. En advokat kan hjælpe dig med at vurdere din sag og guide dig igennem det juridiske system, så du øger chancerne for et tilfredsstillende resultat. Imens du gør dette, kan vi i Stadsrevisionen stå for dit regnskab eller bogføring. Vi har +23 revisorer, bogholdere og rådgivere, og vores revisorer har +8 års erfaring og vil meget gerne hjælpe dig. 

Er du klar til professionel hjælp i dag?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Hvor lang tid har jeg til at indbringe en sag for boligretten efter Huslejenævnet har truffet en afgørelse?

Hvis du ønsker at anke en afgørelse fra Huslejenævnet, har du en frist på fire uger til at indbringe sagen for boligretten. Denne frist begynder at løbe fra den dag, hvor Huslejenævnet meddeler både lejer og udlejer om deres afgørelse. Det er vigtigt at overholde denne frist, da overskridelse af den kan medføre, at du mister din ret til at få sagen prøvet ved boligretten.

Her er et par råd til at sikre, at du overholder fristen:

Marker datoen: Så snart du modtager afgørelsen fra Huslejenævnet, bør du markere datoen for meddelelsen samt fristens udløb i din kalender. Dette hjælper med at undgå overskridelse af fristen.

Forbered din klage: Start med at forberede din klage så hurtigt som muligt. Dette kan inkludere indsamling af yderligere dokumentation, formulering af juridiske argumenter, og eventuelt rådføring med en advokat.

Indsend rettidigt: Sørg for at indsende din klage til boligretten inden fristens udløb. Det er en god idé at sende den nogle dage før, for at undgå eventuelle forsinkelser i postgangen eller andre uforudsete problemer.

Selvom det altid er bedst, hvis lejer og udlejer kan løse deres uenigheder uden om retssystemet, er det vigtigt at kende sine rettigheder og muligheder for at appellere, hvis du mener, at Huslejenævnets afgørelse ikke er retfærdig eller korrekt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Huslejenævnet

Huslejenævnet er en klageinstans, der behandler tvister mellem lejere og udlejere i private beboelseslejemål. Det er placeret i hver kommune og sikrer en fair og retfærdig behandling af sager vedrørende lejeforhold.

Huslejenævnet kan hjælpe med at løse tvister omkring husleje, huslejeregulering, forbrugsregnskaber, istandsættelse ved fraflytning, og overholdelse af husorden. De kan dog ikke tage stilling til sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål, medmindre det drejer sig om værelseslejemål.

En sag indbringes skriftligt, enten via brev eller Digital Post, til Huslejenævnet i den kommune, hvor lejemålet befinder sig. Klagen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af sagen og ønsket om, hvad Huslejenævnet skal tage stilling til, sammen med relevante dokumenter som lejekontrakt og eventuel korrespondance.

Huslejenævnet kan behandle sager om husleje justeringer, forbrugsregnskaber, fraflytningsistandsættelser, og overtrædelser af husorden. De kan ikke behandle sager om opsigelse, undtagen for værelseslejemål, eller sager om lejers rettigheder ved fremleje.

Nej, Huslejenævnet tilbyder ikke generel rådgivning om lejeret. De fungerer som en klageinstans for specifikke sager. For generel rådgivning skal man kontakte advokater, lokale retshjælps tilbud eller lejer- og udlejer organisationer. 

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: