Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Handelsvirksomhed

En virksomhed inden for handel specialiserer sig i at købe produkter for derefter at sælge dem videre, enten til slutbrugere eller andre firmaer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en handelsvirksomhed?

Virksomheder kan generelt kategoriseres i tre hovedgrupper: handelsvirksomheder, tjenesteydende virksomheder og produktionsvirksomheder. 

Handelsvirksomheder skiller sig ud ved ikke at fremstille de produkter, de sælger. I stedet indkøber de produkterne med målet om videresalg. Disse virksomheder agerer ofte som forbindelsesleddet mellem producenter og slutbrugere eller mellem producenter og andre forretningsentiteter. 

Der findes primært to former for handelsvirksomheder:

 • Engrosvirksomheder, der typisk sælger produkter i bulk til andre virksomheder.
 • Detailvirksomheder, der sælger produkter i mindre mængder direkte til kunder og forbrugere.

Er det nødvendigt for en handelsvirksomhed at føre regnskab?

Ja, akkurat som med andre virksomhedstyper, er det essentielt for en handelsvirksomhed at føre regnskab. Det indebærer typisk at man kontinuerligt fører et driftsregnskab for at have kontrol over virksomhedens finansielle situation. Dette regnskab anvendes senere som fundament for udarbejdelsen af både årsregnskabet og skatteregnskabet.

For virksomheder, der er registreret for moms, er det ligeledes nødvendigt at føre et momsregnskab. Dette integreres oftest med det løbende driftsregnskab.

Årsregnskabet udgør en samlet fremstilling af din virksomheds økonomiske aktiviteter, herunder indtægter, omkostninger og aktiver, og det skaber et omfattende overblik over virksomhedens økonomiske tilstand. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kravene til regnskabets indhold kan variere, men som en grundregel skal det minimum indeholde:

 • En resultatopgørelse, der kan være opdelt efter enten art eller funktion
 • En balance
 • En kontoplan

Værdikædens rolle i en handelsvirksomhed

Værdikæden er et redskab til at skitsere og analysere din virksomheds funktioner. Selvom værdikæden traditionelt set er associeret med produktionssektoren, er den ligeledes relevant og anvendelig for handelsvirksomheder. Afhængigt af virksomhedens specifikke karakteristika, kan det være nødvendigt at skræddersy værdikæden for at afspejle dens unikke forhold.

Værdikæden giver et helhedsbillede af virksomheden ved at opdele dens aktiviteter i primære og støtteaktiviteter.

For en handelsvirksomhed vil de primære aktiviteter typisk omfatte:

 • Indkøb og lagerholdning: Inkluderer aktiviteter som indkøb af varer, modtagelse og håndtering af varer, lagerstyring og regelmæssig lageropgørelse.
 • Marketing: Omfatter fastsættelse af priser, fremme og branding af både virksomhed og produkter.
 • Salg og kundeservice: Inkluderer styring af salgsprocessen, træning af salgsteam, kundesupport samt transport og logistikhåndtering.

Opsætning af en forsyningskæde i en handelsvirksomhed

En forsyningskæde, eller “supply chain” som den også betegnes, skildrer rejsen, et produkt foretager fra dets fremstilling til det når forbrugeren. I denne kæde udgør produktets produktion det indledende trin, mens forbrugeren repræsenterer det afsluttende trin. Handelsvirksomheder fungerer ofte som bindeled mellem produktets fremstilling ved fabrikken og dets endelige levering til forbrugeren.

Forsyningskæder kan variere betydeligt fra en virksomhed til en anden. Her er et illustrativt eksempel på, hvordan en forsyningskæde for en vare kan udformes:

Fabrik → Engrosvirksomhed → Kundebutikker → Slutforbruger

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Distributionskanaler inden for handelsvirksomheder

Producenter af varer vælger ofte ikke at sælge deres produkter direkte til slutbrugerne. I stedet anvender de distributionskanaler som distributører, grossister, detailhandlere, salgsagenter eller online platforme for at få deres produkter frem til markedet. Disse kanaler fungerer som mellemled, der effektivt formidler produkterne fra producent til den endelige kunde. Ved at benytte sig af disse distributionskanaler, kan producenter udvide deres rækkevidde og sikre, at deres produkter bliver tilgængelige for forbrugere på forskellige markeder og lokationer.

Organisationsdiagrammets rolle i en handelsvirksomhed – et værdifuldt overblik

Et organisationsdiagram er et essentielt værktøj, der bidrager til at skabe klarhed over virksomhedens struktur ved at identificere ansvars- og kommandoområder. Ved at anvende et organisationsdiagram, bliver det nemmere at forstå, hvilke medarbejdere der varetager specifikke funktioner, og hvordan disse funktioner interagerer med hinanden. Dette visuelle redskab kan også illustrere den hierarkiske struktur, hvilket er med til at afklare kommunikationsveje og ansvarsfordelingen inden for virksomheden.

Designet af et organisationsdiagram afhænger stærkt af virksomhedens størrelse, struktur og behov. Typisk vil diagrammet placere ledelsen i toppen og dernæst vise de forskellige afdelinger eller teams, såsom salg og marketing, indkøb, og lagerstyring. Dette gør det muligt for alle i virksomheden at forstå deres rolle i den større sammenhæng og ser, hvordan deres arbejde bidrager til virksomhedens samlede mål.

Bruttofortjeneste i en handelsvirksomhed forklaret

Bruttofortjenesten repræsenterer det beløb, en handelsvirksomhed har tilbage fra salgsindtægterne efter fradrag af vareomkostningerne. Det er et centralt nøgletal, som viser, hvor meget en virksomhed tjener på at sælge sine varer, før andre driftsomkostninger som løn, husleje, og markedsføringsudgifter er betalt. 

For en tøjbutik, der køber varer fra en producent for at sælge dem videre til kunder, er bruttofortjenesten de indtægter, der opnås fra salget af tøjet minus indkøbsprisen på disse varer. Dette tal er essentielt for at forstå, hvor profitabelt virksomhedens kerneprodukt eller service er, før andre udgifter tages i betragtning.

Implementering af en kontoplan i din handelsvirksomhed

Anvendelsen af en kontoplan er afgørende for at opretholde en struktureret regnskabsføring og opnå et klart økonomisk overblik i din handelsvirksomhed. Kontoplanen tilbyder en detaljeret liste over alle de konti, som anvendes til registrering af virksomhedens økonomiske transaktioner, herunder udgifter til lønninger, telekommunikation, husleje, og mange andre posteringer.

Når det kommer til udarbejdelsen af årsregnskabet, forenkler kontoplanen processen ved at tilbyde en organiseret oversigt over virksomhedens finansielle aktiviteter. Kontoplanen er også et uvurderligt værktøj gennem året for at estimere virksomhedens skatte- og momsforpligtelser præcist.

Oprettelse af et resultatbudget i din handelsvirksomhed

Et resultatbudget er et vigtigt værktøj for enhver handelsvirksomhed, da det giver en prognose for virksomhedens forventede driftsresultat ved at kategorisere forventede indtægter og omkostninger. Resultatbudgettet er ikke kun nyttigt for finansiel planlægning og budgettering; det tjener også som et benchmark for løbende økonomisk opfølgning og justeringer.

Ved at skabe et resultatbudget laver du et estimat over forventede indtægter og udgifter, hvilket hjælper med at sætte realistiske finansielle mål for din virksomhed. Dette skridt er essentielt for at sikre, at din virksomhed forbliver rentabel og økonomisk bæredygtig.

Udarbejdelse af en resultatopgørelse for din handelsvirksomhed

Resultatopgørelsen er en vital del af regnskabet for din handelsvirksomhed, idet den giver et detaljeret overblik over virksomhedens finansielle præstationer over en bestemt periode, oftest et regnskabsår. Denne opgørelse viser virksomhedens indtægter og udgifter og resulterer i nettoresultatet, som enten er et overskud eller et underskud.

Når du skal udarbejde en resultatopgørelse, har du mulighed for at vælge mellem en artsopdelt eller en funktionsopdelt opstilling. Mange handelsvirksomheder foretrækker den artsopdelte resultatopgørelse, da denne metode giver en opdeling af indtægter og udgifter efter deres natur, som eksempelvis vareforbrug, lønninger, og husleje. Dette format gør det muligt at identificere specifikke områder af indtægter og udgifter, hvilket kan være nyttigt for detaljeret analyse og kontrol.

I modsætning hertil grupperer den funktionsopdelte resultatopgørelse omkostningerne baseret på deres funktion inden for virksomheden, såsom salgs- og administrationsomkostninger. Dette format kan være særligt nyttigt for at få indsigt i, hvordan forskellige virksomhedsområder bidrager til den samlede økonomiske præstation.

Valget mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse afhænger af virksomhedens præferencer, behov for indsigt og analyse samt eventuelle branchestandarder eller regnskabspraksis. Uanset valget er det afgørende at resultatopgørelsen præcist afspejler virksomhedens økonomiske aktiviteter og bidrager til en klar forståelse af dens finansielle sundhed.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Oprettelse af en balance for din handelsvirksomhed er en nødvendighed.

Formålet med balancen er at give et øjebliksbillede af virksomhedens økonomiske stilling, ved at opregne både aktiver og passiver. Aktiver refererer til de ressourcer, som virksomheden ejer, mens passiver repræsenterer virksomhedens forpligtelser.

Når du udformer balancen, er der to fremgangsmåder du kan anvende:

 • Kontoform: I denne form vises egenkapitalen som det første element, efterfulgt af eventuelle hensatte forpligtelser og slutteligt gældsforpligtelserne.
 • Beretningsform: Denne metode starter med at vise kortfristet gæld, efterfulgt af langfristet gæld, og afsluttes med egenkapitalen.

Valget mellem kontoform og beretningsform bør baseres på, hvilken fremgangsmåde der bedst understøtter virksomhedens rapporterings- og analysebehov.

Vigtige nøgletal for handelsvirksomheder

Nøgletal spiller en afgørende rolle i vurderingen af en handelsvirksomheds økonomiske sundhed og udvikling. De tilbyder en kvantitativ metode til at analysere, om virksomheden bevæger sig i den rigtige retning, enten mod vækst eller nedgang. Her er en gennemgang af vigtige nøgletal og koncepter i en handelsvirksomhed:

Variable omkostninger i en handelsvirksomhed

Variable omkostninger ændrer sig i takt med virksomhedens aktivitetsniveau. For en handelsvirksomhed omfatter disse ofte udgifter relateret til salg og indkøb af varer. Et eksempel er fragtomkostninger for en webshop, hvor udgifterne til fragt vil fluktuerer baseret på antallet af ordre. Derfor er det afgørende at monitorere disse omkostninger nøje, da de direkte påvirker virksomhedens rentabilitet.

Kapacitetsomkostninger i en handelsvirksomhed

Kapacitets- eller faste omkostninger forbliver konstante uanset virksomhedens salgsvolumen. Disse omfatter lønninger til fastansatte, husleje, og omkostninger til vedligeholdelse af inventar. En forståelse af disse omkostninger er vital for at sikre, at virksomheden dækker sine grundlæggende udgifter og forbliver økonomisk levedygtig.

Anvendelsen af bidragskalkulationer

Bidragskalkulation er en teknik, der anvendes til at bestemme dækningsbidraget, som er forskellen mellem omsætning og variable omkostninger. Det er en indikator for, hvor meget hver salgsenhed bidrager til at dække de faste omkostninger og generere profit. Ved at beregne dækningsbidraget for hver vare eller ydelse kan virksomheden træffe informerede beslutninger om prissætning og produktmix.

Indtjeningsevne

Indtjeningsevnen giver indsigt i, hvor effektivt en virksomhed omsætter sine indtægter til rentabelt overskud. Dette nøgletal er afgørende for at vurdere den overordnede økonomiske performance og bæredygtighed. En høj indtjeningsevne indikerer, at virksomheden effektivt styrer sine omkostninger og maksimerer sin profit fra salgsaktiviteter.

Ved nøje at overvåge disse nøgletal kan ejere og ledere af handelsvirksomheder træffe kvalificerede beslutninger, der fremmer økonomisk stabilitet og vækst.

Lagertyper i handelsvirksomheder

I handelsvirksomheder er det almindeligt at opbevare et enkelt type lager: lageret af færdigvarer. Disse er de produkter, som virksomheden sælger, i modsætning til produktionsvirksomheder, som kan have flere lagertyper, herunder råvarelager og lager for varer i fremstilling.

For handelsvirksomheder er varelageret centralt for virksomhedens drift. Lagerets størrelse og natur kan variere betydeligt afhængigt af virksomhedens størrelse og forretningsmodel. I nogle tilfælde kan dette være et omfattende lagerlokale, der rummer et stort udvalg af produkter klar til distribution eller salg. I andre tilfælde kan det være begrænset til de varer, der er udstillet på hylderne i en fysisk butik, hvilket minimerer behovet for yderligere lagerplads.

Denne struktur understreger betydningen af effektiv lagerstyring i handelsvirksomheder, da evnen til at balancere lagerbeholdningen med efterspørgslen er afgørende for at minimere omkostninger, undgå overskudslager og optimere salget.

Forskellen mellem servicevirksomheder og handelsvirksomheder

I modsætning til produktions- og handelsvirksomheder, tilbyder servicevirksomheder ikke fysiske varer, men derimod tjenester. Disse tjenester kan variere bredt, lige fra byggeprojekter og frisørydelser til en bred vifte af andre serviceaktiviteter. Danmarks offentlige sektor er et eksempel på en omfattende samling af servicevirksomheder, herunder uddannelsesinstitutioner, politistyrker og sundhedsvæsenet. 

Servicevirksomheder adskiller sig ved ikke at have en produktionslinje som produktionsvirksomhederne, og de køber heller ikke varer for videresalg som handelsvirksomheder. Deres forretningsmodel bygger på salg af tjenester til både private forbrugere og andre virksomheder.

Forskellen mellem produktions- og handelsvirksomheder

Produktionsvirksomheder adskiller sig fra handelsvirksomheder ved selv at stå for fremstillingen af de varer, de tilbyder markedet. De har deres egen produktion og skaber de produkter, som de enten sælger direkte til forbrugere eller formidler til andre virksomheder. 

I kontrast hertil baserer handelsvirksomheder sig på indkøb af varer fra producenter for så at sælge dem videre. Den primære forskel ligger i, at handelsvirksomheder ikke producerer de varer, de handler med, men køber dem i stedet fra producenten for derefter at sælge dem videre til enten den private forbruger eller andre virksomheder.

Distinktionen mellem handelsvirksomheder og detailvirksomheder

Handelsvirksomheder inddeles typisk i to primære segmenter: engroshandel og detailhandel. Engrosvirksomheder karakteriseres ved indkøb af varer i store mængder, som derefter sælges videre til andre forretningsentiteter. Det væsentlige her er, at transaktionerne sker mellem virksomheder frem for med slutforbrugere.

På den anden side refererer en detailvirksomhed til en type handelsvirksomhed, der primært henvender sig til den private forbruger. Disse virksomheder producerer ikke selv de varer, de sælger, men køber ofte deres produkter fra engrosvirksomheder eller producenter for at sælge dem videre til slutbrugeren.

Danske handelsvirksomheder

Danmark er hjemsted for en mangfoldighed af handelsvirksomheder, der varierer i størrelse fra globale operatører med adskillige afdelinger til de små, lokale forretninger. Nogle eksempler på kendte danske handelsvirksomheder omfatter:

 • Coop Trading
 • Stark Group
 • T. Hansen Gruppen
 • Neas Energy
 • PWT Holding
 • Monjasa
 • Semco Maritime

Betydningen af B2B-handelsvirksomheder

Ud over detailhandlen omfatter handelssektoren også B2B (business-to-business) virksomheder. Disse er primært engrosvirksomheder, der indkøber produkter i store partier for at videresælge dem til andre virksomheder, såsom detailhandlere. B2B-handelsvirksomheder spiller en væsentlig rolle i forsyningskæden ved at facilitere vareflowet mellem producenter og endelige forbrugere.

Nogle af de fremtrædende B2B-handelsvirksomheder i Danmark inkluderer Sanistål, SuperGros, Brdr. Dahl og A&O Johansen, som alle bidrager til den danske og internationale handelsinfrastruktur.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Handelsvirksomhed

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En handelsvirksomhed er karakteriseret ved at indkøbe produkter for derefter at sælge dem videre, typisk i mindre mængder. Dermed fungerer de som bindeled mellem producenter og den endelige forbruger.

I modsætning til dette, tilbyder servicevirksomheder ikke fysiske produkter, men ydelser. Dette kan omfatte alt fra rengøringsservices til frisørydelser.

Når det kommer til regnskabsføring, anvender de fleste handelsvirksomheder en artsopdelt resultatopgørelse, hvor både omkostninger og indtægter opdeles efter deres specifikke kategori, såsom forbrug af varer, lønninger og lejeomkostninger.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: