Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fortrolighedserklæring (NDA)

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en fortrolighedserklæring (NDA)?

En fortrolighedserklæring (NDA) er en juridisk kontrakt mellem to parter, der har til formål at beskytte følsomme oplysninger og data fra at blive delt med uvedkommende. Denne aftale kan omfatte en bred vifte af information, såsom forretningshemmeligheder, opfindelser, kundedata og andre vigtige virksomhedsoplysninger. En fortrolighedserklæring kan være enten ensidig eller gensidig. I en ensidig aftale er kun den ene part forpligtet til at bevare hemmelighederne, mens en gensidig NDA indebærer, at begge parter er bundet til at holde informationerne fortrolige. Det er væsentligt at bemærke, at en fortrolighedserklæring udelukkende beskytter information, der ikke allerede er offentligt kendt eller tilgængelig. Informationen betragtes ikke som fortrolig, hvis den tidligere har været offentligt tilgængelig.

Hvorfor anvende en fortrolighedserklæring?

Brugen af en fortrolighedserklæring er et centralt værktøj i mange forretnings- og professionelle sammenhænge, og dens betydning kan ikke understreges nok. Denne type aftale skal være skræddersyet til de specifikke behov i hver enkelt situation for at sikre optimal beskyttelse for alle involverede parter. Fortrolighedserklæringer er særligt udbredt blandt virksomheder og konsulenter, som har brug for at beskytte følsomme oplysninger.

For eksempel kan en virksomhed, der indgår i et samarbejde med en anden virksomhed, have behov for at sikre, at fortrolige oplysninger, som den anden part får kendskab til, forbliver beskyttede. Ligeledes kan eksterne konsulenter, der får adgang til interne oplysninger under et samarbejde, også være omfattet af en fortrolighedserklæring. Dette er for at forhindre, at konsulenten deler eller sælger disse oplysninger til tredjeparter. Formålet med en fortrolighedserklæring i disse tilfælde er at garantere, at fortrolige oplysninger håndteres med største forsigtighed og diskretion.

Hvornår anvendes en fortrolighedserklæring?

Anvendelsen af en fortrolighedserklæring (NDA) er særlig relevant i situationer, hvor en virksomhed står over for lanceringen af et nyt produkt eller en innovativ idé, der endnu ikke er offentliggjort. I sådanne tilfælde er det almindeligt, at virksomheden søger rådgivning fra en ekstern ekspert, søger finansiering fra potentielle investorer, eller på anden måde inddrager eksterne parter i udviklingsprocessen.

For at beskytte den følsomme information, er det standardprocedure at anmode disse eksterne parter om at underskrive en NDA før samarbejdet indledes. Dette skridt sikrer, at de involverede parter ikke videregiver fortrolige oplysninger til uvedkommende. Risikoen uden en sådan aftale er, at de fortrolige oplysninger kan blive misbrugt, hvilket potentielt kan resultere i, at ideen bliver kopieret eller brugt i en patentansøgning af andre, før virksomheden selv har haft mulighed for at offentliggøre eller beskytte den. En NDA tjener derfor som et kritisk værn mod sådanne scenarier.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad bør en fortrolighedshedsaftale aftale indeholde?

En fortrolighedserklæring, eller NDA, skal være omhyggeligt udformet og tilpasset den specifikke situation for at sikre juridisk gyldighed og praktisk anvendelighed. Der er en række kritiske elementer, som en veludformet NDA bør inkludere:

 • Identifikation af de involverede parter: Aftalen skal klart angive, hvem der er bundet af fortrolighedskravene.
 • Definition af fortrolige oplysninger: Det skal være tydeligt defineret, hvilke oplysninger der betragtes som fortrolige, for at undgå tvetydighed.
 • Regler for videregivelse: Aftalen skal specificere, om og under hvilke betingelser den modtagende part må dele oplysningerne med tredjeparter, såsom deres egen virksomhed.
 • Ensidig eller gensidig aftale: Aftalen skal angive, om den er ensidig (kun én part forpligter sig til fortrolighed) eller gensidig (begge parter er forpligtet).
 • Varighed: Aftalen bør indeholde en tidsramme for, hvor længe NDA’en er gældende.
 • Opsigelsesbetingelser: Det skal være klart, under hvilke omstændigheder NDA’en kan opsiges, og hvilke procedurer der i så fald skal følges.
 • Håndtering af konflikter: Aftalen bør indeholde bestemmelser om, hvordan eventuelle konflikter eller overtrædelser skal håndteres, herunder jurisdiktion og tvisteløsning.

Disse elementer sikrer, at NDA’en er klar, retfærdig og håndhævelig, hvilket er afgørende for at beskytte de fortrolige oplysninger effektivt.

Fortrolighedserklæring i ansættelseskontrakter

I ansættelseskontrakter er det almindeligt at inkludere bestemmelser om fortrolighed og loyalitet. Disse bestemmelser pålægger den ansatte tavshedspligt, hvilket indebærer en forpligtelse til ikke at videregive informationer, der potentielt kunne skade arbejdspladsens omdømme.

Derudover er medarbejdere ofte underlagt en loyalitetsforpligtelse, som forbyder dem i at udtale sig negativt om deres arbejdsgiver eller arbejdsplads under ansættelsen. Denne forpligtelse kan udvides til at omfatte en kundeklausul eller konkurrenceklausul, hvilket indebærer yderligere restriktioner efter ansættelsens ophør. I sådanne tilfælde er det typisk, at den ansatte modtager kompensation for disse yderligere begrænsninger.

Det er også almindeligt for arbejdsgivere at inkludere en mere detaljeret fortrolighedserklæring i ansættelseskontrakten. Denne erklæring specificerer præcist, hvilke oplysninger og know-how medarbejderen ikke må dele. Dette er især vigtigt i situationer, hvor medarbejderen håndterer store mængder af personfølsomme data. I sådanne tilfælde kan det endda være et juridisk krav at inkludere en fortrolighedserklæring i ansættelseskontrakten for at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivning og andre relevante regler.

Gensidig eller ensidig fortrolighedserklæring

Når man udarbejder en NDA (Non-Disclosure Agreement), er det essentielt at afgøre, om aftalen skal være ensidig eller gensidig. Denne beslutning afhænger af, hvem der skal have adgang til fortrolige oplysninger, og hvorledes disse oplysninger skal håndteres.

I en **ensidig fortrolighedserklæring** er det kun den ene part, der er forpligtet til at holde oplysningerne hemmelige. Denne type aftale er typisk anvendelig i situationer, hvor relationen er asymmetrisk, såsom mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. Her vil medarbejderen være underlagt en fortrolighedsforpligtelse, mens arbejdsgiveren allerede er bundet af databeskyttelsesforordningen til at beskytte medarbejderens personlige oplysninger.

I modsætning hertil er en **gensidig fortrolighedserklæring** relevant, når begge parter udveksler fortrolige oplysninger. Dette er ofte tilfældet i situationer, hvor der foregår et tæt samarbejde med gensidig udveksling af følsomme data, såsom mellem to virksomheder, der arbejder sammen om et projekt. Her skal begge parter beskytte hinandens fortrolige informationer.

Valget mellem en gensidig og en ensidig NDA afhænger således af arten af samarbejdet og den information, der udveksles. Det er afgørende, at denne vurdering foretages nøje for at sikre, at aftalen effektivt beskytter de relevante oplysninger.

Fortrolighedserklæring ved joint venture

Ved etablering af joint ventures, hvor to eller flere virksomheder går sammen om at stifte en ny entitet, er det yderst vigtigt at overveje fortrolighedsaspekterne. I disse tilfælde er det en fremragende idé at udarbejde en samarbejdsaftale, der inkluderer en gensidig fortrolighedserklæring.

I et joint venture er det typisk, at de involverede parter indgår i et intimt og tæt samarbejde. Dette samarbejde indebærer ofte adgang til og udveksling af sensitive oplysninger og arbejdsgange, som ikke er bestemt til offentliggørelse eller til tredjeparter. En gensidig fortrolighedserklæring sikrer, at alle parter i joint venturet er forpligtet til at bevare fortroligheden af disse oplysninger.

Formålet med en sådan aftale er at beskytte forretningshemmeligheder, strategiske planer og anden kritisk information, som er afgørende for joint venturets succes. Det skaber en juridisk ramme, der sikrer, at ingen af parterne kan udnytte den fælles viden eller informationer på en måde, der skader joint venturet eller de individuelle virksomheder involveret.

Ved at indgå en gensidig fortrolighedsaftale etableres en tillidsfuld og sikker grund for samarbejdet, hvilket er afgørende for at fremme en vellykket og effektiv udvikling af det fælles foretagende.

Hvad sker der ved brud på fortrolighedsaftalen?

Ved et brud på en fortrolighedsaftale, også kendt som en NDA (Non-Disclosure Agreement), kan der være alvorlige konsekvenser for den part, der bryder aftalen. Hvis fortrolige oplysninger, der er beskyttet af aftalen, bliver offentliggjort eller delt uden tilladelse, kan den part, der lider skade som følge af bruddet, kræve erstatning.

Når en part underskriver en NDA og alligevel vælger at dele oplysninger, der er betegnet som fortrolige i henhold til aftalen, betragtes dette som et juridisk overtrædelse. Straffen for sådan et brud kan omfatte:

 • Erstatning: Den krænkede part kan kræve erstatning for tab eller skade forårsaget af bruddet. Dette kan inkludere både direkte tab og indirekte tab, som følge af offentliggørelsen af de fortrolige oplysninger.
 • Konventionalbod: Ofte indeholder NDAs en bestemmelse om konventionalbod, hvilket er et foruddefineret beløb, som skal betales, hvis aftalen brydes. Denne bod fungerer som en økonomisk afskrækkelse og gør det klart for alle parter, hvad de økonomiske konsekvenser vil være, hvis de ikke overholder aftalens vilkår.

I tilfælde af en gensidig NDA, hvor begge parter har forpligtet sig til at bevare fortroligheden, risikerer begge parter at skulle betale erstatning og konventionalbod, hvis de ikke lever op til aftalens betingelser. 

Det er vigtigt at bemærke, at ud over disse økonomiske konsekvenser, kan et brud på en NDA også have andre langsigtede virkninger, såsom skade på omdømme og forretningsrelationer. Dette understreger vigtigheden af at forstå og respektere fortrolighedsaftalens betingelser fuldt ud.

NDA’ens varighed

Varigheden af en NDA (Non-Disclosure Agreement) er et vigtigt aspekt, der skal overvejes nøje ved udformningen af aftalen. Tidsbegrænsningen i en NDA kan variere betydeligt afhængigt af den specifikke situation og de informationer, der skal beskyttes.

 • Tidsbegrænsede NDAs: Mange fortrolighedserklæringer er tidsbegrænsede, hvilket betyder, at de kun gælder for en bestemt periode, typisk 3-5 år. Denne model er ofte passende, når den afgivende part ved, at informationen ikke vil forblive fortrolig efter en vis periode. Et eksempel kunne være i tilfælde af en produktlancering, hvor informationerne efter lanceringen ikke længere vil være fortrolige.
 • Ubegrænsede NDAs: Andre NDAs har ingen specifik tidsbegrænsning, hvilket betyder, at forpligtelsen til at holde informationerne hemmelige fortsætter, indtil oplysningerne ikke længere betragtes som fortrolige. Dette er særligt relevant, når informationen udveksles i de tidlige stadier af en udviklingsproces, hvor det kan være svært at forudsige, hvornår (eller om) informationen vil blive offentlig.

I begge tilfælde er det afgørende, at den anvendte model nøje afstemmes med den type information, der udveksles, og den kontekst, hvori aftalen indgås. For virksomheder og individer er det vigtigt at forstå betingelserne i NDA’en og at sikre, at de er passende for den beskyttelse, de søger. En korrekt tidsbegrænsning bidrager til at skabe klarhed og sikkerhed for alle parter i aftalen.

Hvad er en konventionalbod?

En konventionalbod er en vigtig bestanddel i mange juridiske kontrakter, herunder fortrolighedserklæringer eller NDAs (Non-Disclosure Agreements). Konventionalboden fungerer som en foruddefineret økonomisk kompensation, som kan kræves af den part, der lider tab ved brud på aftalen. 

Her er nøglepunkterne om konventionalbod:

 • Foruddefineret beløb: Konventionalboden er et beløb, der aftales på forhånd mellem de involverede parter, og som skal betales af den part, der overtræder aftalens vilkår.
 • Variabel beløbsstørrelse: Størrelsen på konventionalboden varierer fra sag til sag og afhænger af de specifikke omstændigheder og aftalens natur. Det er op til de involverede parter at aftale beløbets størrelse.
 • Forenkler erstatningsprocessen: Konventionalboden anvendes ofte i situationer, hvor det kan være vanskeligt at vurdere det præcise økonomiske tab, som den krænkede part lider som følge af kontraktbruddet. Ved at fastsætte en konventionalbod på forhånd undgås komplekse og tidskrævende processer med at beregne og bevise det reelle tab.
 • Afskrækkende virkning: Konventionalboden tjener også til at afskrække parterne fra at bryde aftalen, da den økonomiske konsekvens af et sådant brud er klar og kendt på forhånd.
 • Anvendes ved dokumentationsudfordringer: Konventionalboden er særlig nyttig i sager, hvor det er svært at fremvise bevis for, at en overtrædelse har fundet sted, da den fastlagte bod dækker for potentielle skader uden behov for omfattende bevismateriale.

Det er afgørende, at konventionalboden er rimelig og afspejler den potentielle skade, som et brud på aftalen kan forårsage. Dette sikrer, at boden er både retfærdig og håndhævelig i juridisk forstand.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Kan jeg selv udarbejde en fortrolighedsaftale?

Selvom det er muligt at udarbejde en fortrolighedsaftale selv, især ved brug af standardkontrakter, er det vigtigt at være opmærksom på de juridiske nuancer og specifikke krav, der gør en sådan aftale effektiv og juridisk bindende. Fortrolighedsaftaler skal skræddersyes til det specifikke samarbejde og dets unikke krav for at sikre, at alle relevante aspekter er dækket.

Her er nogle grunde til at overveje professionel rådgivning:

 • Juridisk ekspertise: En advokat eller jurist har den nødvendige viden og erfaring til at identificere og inkorporere alle nødvendige juridiske elementer i aftalen.
 • Tilpasning til specifikke behov: Selvom standardkontrakter kan dække mange generelle situationer, er det vigtigt at tilpasse aftalen til de specifikke omstændigheder i dit samarbejde, herunder definition af fortrolige oplysninger, varighed, konventionalbod, mv.
 • Vurdering af konventionalbod: En juridisk ekspert kan rådgive om, hvilken konventionalbod der er passende i forhold til det potentielle økonomiske tab ved et brud på aftalen.
 • Juridisk gyldighed: En advokat sikrer, at aftalen overholder gældende lovgivning og dermed er juridisk håndhævelig.
 • Risikominimering: Ved at få professionel hjælp minimeres risikoen for fejl eller udeladelser, som kan gøre aftalen ugyldig eller ineffektiv.

Selvom det kan være fristende at spare omkostningerne ved juridisk bistand, kan de langsigtede fordele og sikkerheden ved en korrekt udarbejdet fortrolighedsaftale være en værdifuld investering, især når man overvejer de potentielle risici og konsekvenser ved en utilstrækkelig eller fejlagtig aftale.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fortrolighedserklæring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En fortrolighedserklæring (NDA) er en juridisk kontrakt, der sigter mod at beskytte følsomme oplysninger fra at blive delt med uvedkommende. Den omfatter typisk beskyttelse af forretningshemmeligheder, opfindelser og kundedata. Den kan være ensidig, hvor kun én part er forpligtet til fortrolighed, eller gensidig, hvor begge parter forpligter sig til at holde informationer hemmelige. Den beskytter kun oplysninger, der ikke allerede er offentligt kendte.

En fortrolighedserklæring er afgørende i forretnings- og professionelle sammenhænge for at beskytte følsomme oplysninger. Den sikrer, at fortrolige data, såsom interne virksomhedsoplysninger eller kundedata, forbliver beskyttede, især når samarbejder med eksterne parter som andre virksomheder eller konsulenter. Hensigten er at forhindre, at disse oplysninger deles eller sælges til uvedkommende, og sikre at de håndteres med omhu og diskretion.

En fortrolighedserklæring anvendes typisk i situationer, hvor en virksomhed udvikler et nyt produkt eller en innovativ idé, der endnu ikke er offentliggjort. Den bruges til at beskytte følsomme oplysninger under samarbejde med eksterne parter, som ekspertkonsulenter eller potentielle investorer, for at forhindre, at disse oplysninger bliver delt eller misbrugt, hvilket kunne kompromittere produktets eller idéens integritet og originalitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: