Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fogedretten

Fogedretten spiller en central rolle i retssystemet som den retsinstans, der falder ind under byretten. Den tager sig specifikt af tvangsfuldbyrdelse af domme og retslige beslutninger. Dette betyder, at når en skyldner ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser over for kreditorer, kan de stå over for tvangsforanstaltninger via Fogedretten.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er Fogedretten?

Fogedretten spiller en central rolle i retssystemet som den retsinstans, der falder ind under byretten. Den tager sig specifikt af tvangsfuldbyrdelse af domme og retslige beslutninger. Dette betyder, at når en skyldner ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser over for kreditorer, kan de stå over for tvangsforanstaltninger via Fogedretten.

Typer af sager, Fogedretten tager sig af

Fogedretten er ansvarlig for en bred vifte af civile sager, herunder men ikke begrænset til:

  • Inddrivelse af udestående beløb.
  • Afvikling af tvangsauktioner.
  • Tvangssalg af fast ejendom.
  • Implementering af pant i biler.
  • Udsættelsesforretninger vedrørende lejemål.

Kernen i Fogedrettens arbejde er at sikre, at skyldnere efterkommer deres økonomiske forpligtelser. Deres funktion er dermed uvurderlig for kreditorer, der ønsker at inddrive deres tilgodehavender.

Vejledning i at benytte Fogedrettens tjenester til inddrivelse af gæld

Skulle du som kreditor have tilgodehavender, kan Fogedretten være dit redskab til at få inddrevet disse penge. For at kunne benytte Fogedrettens tjenester skal følgende kriterier være opfyldt:

Dit økonomiske krav, hvad enten det er baseret på en aftale som et gældsbrev eller andet, skal være specifikt og klart defineret.

Skyldneren må ikke have bestridt kravet eller dets størrelse, og det er ikke forventet, at de vil gøre det senere. Dertil skal kravet være under 100.000 kr., uden at medregne renter og yderligere omkostninger.

Når disse kriterier er opfyldt, er næste skridt at udfylde en betalingspåkravsblanket. Denne skal derefter sendes til den Fogedret, der opererer i den retskreds, hvor skyldneren enten bor eller, hvis det er en virksomhed, er registreret. For at finde den rette retskreds, kan du konsultere en oversigt over retskredse.

Det er vigtigt at bemærke, at du tidligst kan sende dit betalingspåkrav til Fogedretten 14 dage efter forfaldsdatoen. Dette er den dato, hvor du juridisk kunne kræve dit beløb betalt, og det skal være klart specificeret på fakturaen, gældsbrevet eller tilsvarende dokumentation.

Hvordan fungerer Fogedretten?

For at en sag kan blive behandlet i Fogedretten, er det afgørende, at kreditorerne først har en retsgyldig afgørelse, der tydeligt bekræfter skyldnerens forpligtelse til at afvikle gælden. 

Fogedrettens proces omfatter følgende trin:

  1. Ansøgning til Fogedretten: Kreditorer skal først indgive en ansøgning til deres lokale fogedret. Som en del af processen skal der betales en retsafgift.
  2. Fogedretsmøde: Når ansøgningen er modtaget, koordinerer Fogedretten et møde mellem kreditorerne og skyldneren. Ved dette møde får skyldneren mulighed for at forklare eventuelle grunde til betalingsvanskeligheder, mens kreditorerne præsenterer og understøtter deres krav.
  3. Beslutning om tvangsfuldbyrdelse: Baseret på mødets indhold og præsenterede beviser vil Fogedretten afgøre, om tvangsfuldbyrdelse er nødvendig. Denne beslutning kan medføre handlinger som beslaglæggelse af skyldnerens ejendom eller indtægter.
  4. Eksekution: Med en eksekutionstitel i hånden har Fogedretten den nødvendige autoritet til at påbegynde de specifikke tvangsforanstaltninger for at inddrive gælden.

At navigere i Fogedrettens processer kan være komplekst og krævende. Derfor kan det være fordelagtigt at søge juridisk rådgivning gennem en advokat, som kan guide dig gennem de nødvendige trin og sikre, at alle krav er opfyldt.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fogedrettens indkaldelse: Hvordan foregår det?

Din første indkaldelse fra Fogedretten vil typisk blive sendt digitalt via e-Boks eller Mit.dk. Skulle du overse denne indkaldelse, vil Fogedretten træffe foranstaltninger ved at sende en stævningsmand med en skriftlig stævning. Kan stævningsmanden fortsat ikke etablere kontakt, overlades opgaven til politiet.

Møde i Fogedretten: Hvad kan du forvente?

Et møde i Fogedretten er en relativt kortvarig proces, som oftest varer mellem 5-10 minutter. Mødet er struktureret som en dialog, hvor du er pålagt mødepligt og har en forpligtelse til at besvare fogedens spørgsmål ærligt. Fogedretten opererer under retsplejeloven og er en gren af din lokale byret.

Under mødet vil både du, fogeden og kreditoren være til stede. Hvis du bestrider gælden, har du ret til at gøre indsigelse. Er du derimod enig i gældens legitimitet, vil der blive lagt en plan for tilbagebetalingen, som er fordelagtig for begge parter.

Forberedelse til mødet: Hvad bør du medbringe?

For at kunne give et komplet billede af din økonomiske situation skal du til mødet i Fogedretten medbringe relevante dokumenter. Dette inkluderer oplysninger om dine bankkonti, lån, registreringsattest for køretøjer, matrikelnummer for eventuel fast ejendom og andre relevante økonomiske dokumenter.

Hvordan træffer Fogedretten en beslutning vedrørende betalinger?

I Fogedrettens processer bliver din økonomiske kapacitet nøje vurderet. Først og fremmest vil fogeden undersøge, om du har mulighed for at betale hele beløbet på én gang. Hvis dette ikke er muligt, kan der overvejes en afdragsordning, hvor dine personlige værdier som eksempelvis din bil, kan tjene som sikkerhed for den kommende betaling.

Yderligere har Fogedretten bemyndigelse til at anbefale salg af dine aktiver – det kan være din bil eller ejendom – for at dække gælden. Hvis du ikke besidder aktiver af betydelig værdi, er muligheden at aflevere en insolvenserklæring, hvorefter du potentielt kan blive erklæret konkurs. I ekstreme tilfælde, hvor gælden er overvældende og uoverkommelig, kan en løsning være at ansøge om gældssanering.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er det muligt for Fogedretten at trække beløb direkte fra min bankkonto?

Ja, det er faktisk inden for Fogedrettens kompetencer. Hvis du skylder penge og misligholder din betalingsfrist, har kreditor retten til at bede Fogedretten om at igangsætte tvangsfuldbyrdelse, herunder at trække beløbet direkte fra din bankkonto. Efter Fogedretten har vurderet din økonomiske situation og fundet, at der er tilstrækkelige midler på din konto, kan de instruere din bank om at overføre de nødvendige midler til kreditor. Denne procedure refereres ofte til som en kontofrysning eller udlæg.

Hvad indebærer omkostningerne ved at være part i Fogedretten?

Det er ikke billigt at tage en sag til Fogedretten, da flere gebyrer kan opstå under processen. Hvis en kreditor beslutter at anmode Fogedretten om tvangsfuldbyrdelse over for en skyldner, skal der betales et gebyr til retten. Gebyret varierer afhængigt af sagens art og dens kompleksitet.

Skulle skyldneren vælge ikke at betale frivilligt, kan det blive nødvendigt at involvere en advokat eller en inkassovirksomhed for at sikre gældens inddrivelse. Disse professionelle aktører vil ofte tage et honorar eller en procentdel af det inddrevne beløb som kompensation for deres ydelser.

Umiddelbare fogedforretninger

Fogedretten spiller en afgørende rolle i mange juridiske processer ud over blot inddrivelse af gæld. Et fremtrædende eksempel på dette er umiddelbare fogedforretninger. Disse forretninger er særlige typer af fogedsager, som ikke primært fokuserer på betaling af pengebeløb. 

En umiddelbar fogedforretning kan indledes, når en person, typisk en ejer af en bestemt genstand, søger Fogedrettens hjælp for at få genstanden udleveret fra en anden part. Det kan være i situationer, hvor ejendomsretten er klar, men en anden part uretmæssigt besidder den pågældende ting.

Ydermere kan Fogedretten også træde til i sager, hvor en ejer af en ejendom, for eksempel en udlejer, ønsker at få en lejer ud af et lejemål. Dette kan ske i situationer, hvor lejeren har overtrådt bestemmelserne i lejekontrakten eller andet juridisk grundlag for ophævelse af lejemålet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fogedretten

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Fogedretten er en specialiseret retsinstans under byretten, der håndterer tvangsfuldbyrdelse af domme og retslige afgørelser. Den spiller en central rolle i inddrivelse af gæld og sikrer, at skyldnere overholder deres økonomiske forpligtelser.

Fogedretten vurderer først skyldnerens økonomiske kapacitet. Hvis den fulde betaling ikke kan opnås med det samme, kan en afdragsordning indgås, hvor skyldnerens aktiver kan tjene som sikkerhed. I visse situationer kan Fogedretten anbefale salg af skyldnerens aktiver som bil eller ejendom for at dække gælden. Hvis skyldneren ikke har værdifulde aktiver, kan en insolvenserklæring eller gældssanering være de næste skridt.

Ja, hvis en skyldner ikke overholder sin betalingsforpligtelse, kan kreditor anmode Fogedretten om at igangsætte tvangsfuldbyrdelse. Efter en økonomisk vurdering kan Fogedretten instruere banken om at trække den skyldige mængde penge direkte fra skyldnerens konto.

Anlæggelse af en sag i Fogedretten medfører omkostninger. Der er et gebyr til Fogedretten, som varierer baseret på sagens omfang og kompleksitet. Ud over gebyret kan yderligere omkostninger opstå, hvis man vælger at hyre en advokat eller en inkassovirksomhed for at assistere med inddrivelsen af gælden. Disse professionelle vil typisk kræve et honorar eller en procentdel af det beløb, de hjælper med at inddrive.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: