Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ferieberettiget løn på lønseddel

Ferieberettiget løn er en central del af lønpakken for ansatte i Danmark. I dette blogindlæg forklarer vi, hvad ferieberettiget løn er, hvilke komponenter den indeholder, og hvordan den adskiller sig fra andre løndele. Derudover vil vi se på forskellige ansættelsesformer som fastansat og timelønnet, og hvordan disse påvirker beregningen af ferieberettiget løn. 

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er ferieberettiget løn?

Ferieberettiget løn refererer til bruttolønnen, hvilket omfatter den løn, du modtager før fradrag af skat samt alle andre skattepligtige løndele. Det er vigtigt at forstå, at ferieberettiget løn ikke inkluderer den løn, der udbetales under ferie, da man i denne periode hverken optjener ferie eller ferietillæg. Ferieberettiget løn er essentiel, da den udgør grundlaget for beregningen af feriepenge samt indskud til fritvalgsordningen.

Det kan være en kompleks opgave at definere præcis, hvilke løndele der falder ind under betegnelsen ferieberettiget løn. Selvom nogle løndele helt klart skal inkluderes, kan specifikke overenskomster ændre på sammensætningen. Det er dog bredt accepteret, at personalegoder som gratis telefon, firmabil, og værdien af en sundhedsforsikring tæller med i beregningen af ferieberettiget løn.

Ferieberettiget løn omfatter en række forskellige komponenter, som alle bidrager til den samlede lønpakke, der ligger til grund for beregningen af feriepenge. Denne løn inkluderer først og fremmest bruttosalæret, som er den grundlæggende løn en medarbejder modtager før fradrag for pension. Derudover inkluderer den også bidrag til pensionsordninger samt arbejdsmarkedsbidrag, som lønmodtageren selv betaler.

En vigtig del af den ferieberettigede løn er også diverse former for præstationsbaserede betalinger såsom bonusser, provisioner, tillæg og betaling for overarbejde. Disse elementer afspejler den variable del af lønnen, som afhænger af den enkelte medarbejders arbejdsindsats og opnåede resultater.

Endelig tæller værdien af forskellige personalegoder også med i den ferieberettigede løn. Dette inkluderer goder som fri bil, telefon og sundhedsforsikring, som mange virksomheder tilbyder deres medarbejdere som en del af den samlede lønpakke. Yderligere kan værdien af andre personalegoder, som for eksempel avisabonnementer stillet til rådighed på arbejdspladsen, ligeledes indgå. Alle disse elementer sammen bidrager til den samlede beregning af ferieberettiget løn.

Andre udgifter er ikke inkluderet i den ferieberettigede løn, for eksempel udgifter til kost og log. Forståelsen af, hvad der udgør ferieberettiget løn, er central for korrekt beregning af feriepenge og korrekt håndtering af fritvalgsordningen, hvilket understreger dens betydning i arbejdsforhold og lønadministration.

Ferieberettigede løn som fastansat

For fastansatte medarbejdere beregnes ferieberettiget løn som regel ud fra den faste månedsløn plus eventuelle regelmæssige tillæg og bonuser. Fastansatte modtager ofte også yderligere personalegoder, som kan indgå i den ferieberettigede løn, herunder elementer som bonusser, pensionsbidrag, og værdien af firmabil. Det er vigtigt for fastansatte at forstå, hvordan deres samlede kompensation bidrager til opgørelsen af ferieberettiget løn, da dette sikrer retfærdig udbetaling af feriepenge.

Ferieberettigede løn som timelønnet

I modsætning til fastansatte, hvor lønnen er mere forudsigelig, kan timelønnedes ferieberettiget løn variere betydeligt fra måned til måned. For timelønnede inkluderer ferieberettiget løn deres timebetaling, overarbejde, samt eventuelle skiftetillæg. Det er afgørende for timelønnede at holde nøje styr på antallet af arbejdede timer og de tilhørende tillæg for nøjagtigt at beregne den ferieberettigede løn, som skal anvendes til feriepengeberegning og andre rettigheder i henhold til ferieloven.

Hvor kan du se din ferieberettigede løn?

Ferieberettiget løn er en vigtig del af din samlede lønpakke. Du kan finde oplysninger om din ferieberettigede løn på din lønseddel. Specifikt vil du kunne se denne post under afsnittet mærket “Saldi – år-til-dato”, hvor der akkumuleres oplysninger om din ferieberettigede løn fra den 1. januar og frem til den lønperiode som lønsedlen dækker.

Denne sektion på lønsedlen giver ikke kun et klart billede af, hvor meget du har optjent i ferieberettiget løn, men viser også andre vigtige løndele, herunder hvad du har betalt i AM-bidrag, A-skat, og ATP indtil videre i løbet af året. At have adgang til denne information gør det nemmere for dig som lønmodtager at forstå din lønopgørelse og sikre, at alt er korrekt registreret, især hvad angår din ferieberettigede løn.

Ved at tjekke din lønseddel regelmæssigt sikrer du, at din ferieberettigede løn er korrekt rapporteret, hvilket er fundamentalt for en korrekt beregning af dine feriepenge. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan og hvor denne information fremgår, så du kan handle proaktivt, hvis der opstår uoverensstemmelser eller fejl.

Har du brug for professionel hjælp?

Det kan være udfordrende at holde styr på de mange detaljer på din lønseddel. Stadsrevisionen tilbyder professionel hjælp til at forstå detaljerne på din lønseddel. Kontakt os alle dage mellem 8-21.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad bruges ferieberettiget løn til?

Ferieberettiget løn spiller en central rolle i flere vigtige økonomiske aspekter af et arbejdsforhold. Primært bruges ferieberettiget løn til at beregne dit ferietillæg. Ifølge ferieloven skal ferietillægget udgøre mindst 1 procent af det foregående års ferieberettigede løn. Det er dog værd at bemærke, at nogle lokale overenskomster kan fastsætte en højere procentdel for dette tillæg, hvilket gør det til en vigtig faktor for mange lønmodtagere.

Udover ferietillæg anvendes ferieberettiget løn også til at beregne indbetalinger til din fritvalgskonto. Denne konto akkumulerer midler, som du kan anvende til forskellige formål som eksempelvis pension, sundhedsforsikringer eller andre personalegoder. Den faste procentdel af din ferieberettigede løn, der går til fritvalgskontoen, er også dikteret af gældende overenskomster eller aftaler på din arbejdsplads.

Men ferieberettiget løn har også andre anvendelser. Den udgør grundlaget for beregning af dine feriepenge. Når du afholder ferie, er det den ferieberettigede løn, der afgør størrelsen på den betaling, du modtager i ferieperioden. Dette sikrer, at dine økonomiske forhold er stabile, selv når du ikke er aktivt arbejdende.

Endelig spiller ferieberettiget løn en rolle i forbindelse med visse typer af kompensationer og erstatninger, som kan være relevante i tilfælde af jobskifte eller ophør af ansættelsesforholdet, hvor korrekt afregning af ikke afholdt ferie ofte skal beregnes.

Overordnet set er forståelsen af ferieberettiget løn essentiel, da den direkte påvirker din finansielle sikkerhed som lønmodtager. Derfor er det vigtigt at have fuld indsigt i, hvordan din ferieberettiget løn beregnes og anvendes, så du kan sikre, at alle aspekter af din løn og dine rettigheder bliver håndteret korrekt.

Har du brug for professionel hjælp?

Forståelsen af din ferieberettiget løn er afgørende for at beskytte dine rettigheder og sikre din økonomiske sikkerhed som lønmodtager. Kontakt vores erfarne team for en grundig gennemgang af, hvordan din ferieberettiget løn beregnes.

Hvad er ferietillæg?

Ferietillæg er en ekstra sum penge for lønmodtagere, der er ansat under ordningen “ferie med løn”. Dette tillæg gives som en ekstra sum penge hvert ferieår og repræsenterer en minimumssats på 1 procent af den ferieberettigede løn. Mens denne procentdel er den laveste fællesnævner fastsat i ferieloven for alle, der arbejder på det danske arbejdsmarked, kan tillægget faktisk være højere afhængigt af specifikke aftaler og overenskomster på arbejdspladsen.

Formål med ferietillæg

Grundlæggende eksisterer ferietillæg for at sikre en retfærdig økonomisk kompensation under ferie. Historisk set er det blevet indført som et middel til at balancere de økonomiske forhold mellem forskellige typer af ansættelser. I Danmark modtager lønmodtagere typisk en feriegodtgørelse på 12,5 procent, hvis de er ansat under en ordning uden løn under ferie. Ferietillægget på 1 procent sikrer, at dem, der modtager løn under ferie, også får en ekstra økonomisk fordel, hvilket bringer de to forskellige ferieordninger tættere på hinanden i form af samlet kompensation.

Dette tillæg er således en essentiel del af den samlede ferieberettigede løn, og det sikrer, at alle lønmodtagere, der nyder godt af ferie med løn, får en rimelig og retfærdig behandling i overensstemmelse med lovgivningen. Ferieberettiget løn og dertilhørende ferietillæg er afgørende for at opretholde en stabil og forudsigelig indkomst for lønmodtagere under deres ferie. Det er derfor vigtigt for enhver ansat at forstå, hvordan deres ferieberettigede løn og ferietillæg beregnes, for at sikre, at de modtager alle de penge, de er berettiget til.

Hvad er feriepenge?

Feriepenge kaldes også feriegodtgørelse. Feriepenge udgør en essentiel del af kompensationen for ansatte, der ikke får udbetalt løn under ferie. Som ansat optjener du ferie og dertilhørende feriepenge, som bliver udbetalt, når du afvikler din ferie. Disse penge beregnes som 12,5 procent af din samlede skattepligtige lønindkomst, der ikke er fradragsberettiget, hvilket gør dem til en integreret del af din ferieberettigede løn.

Når det kommer til administrationen af dine feriepenge, har din arbejdsgiver flere muligheder. Arbejdsgiveren kan vælge at indbetale pengene til FerieKonto eller en anden godkendt udbetaler, eller de kan vælge at administrere dem selv indtil du skal holde ferie. Hvis arbejdsgiveren selv beholder feriepengene, skyldes det typisk, at de har afgivet en garanti for din feriebetaling, ofte via en overenskomst. Når ferien indtræffer, modtager du dine feriepenge for de specifikke dage, du holder ferie.

Ferietillæg vs feriepenge - hvad er forskellen?

Mange forveksler ferietillæg og feriepenge, men det er vigtigt at forstå forskellen mellem disse to komponenter af din ferieberettigede løn. Feriepengene, som udgør 12,5 % af din ferieberettigede løn, er designet til at kompensere dig, når du holder ferie uden løn. Ferietillægget, derimod, er en yderligere kompensation, som udgør 1 % af din ferieberettigede løn og er allerede inkluderet i de 12,5 % feriepenge.

Det er vigtigt at bemærke, at du ikke modtager både feriepenge og ferietillæg separat for samme ferieperiode. For afholdt ferie vil du fortsat modtage ferietillæg, hvis det ikke allerede er blevet udbetalt ved fratræden. Denne differentiering sikrer, at alle finansielle aspekter af din ferie er dækket korrekt, så du kan nyde din velfortjente pause uden økonomisk bekymring.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om ferieberettiget løn

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ferieberettiget løn indeholder bruttolønnen samt alle andre skattepligtige løndele som grundløn før fradrag for pension, bidrag til pensionsordninger, arbejdsmarkedsbidrag, bonusser, provisioner, diverse tillæg og betaling for overarbejde. Den omfatter også værdien af personalegoder såsom fri bil, telefon og sundhedsforsikring.

Ja, ferieberettiget løn refererer til bruttolønnen, hvilket betyder, at det er den løn, du modtager før fradrag af skat og andre bidrag.

Nej, hvis du har ferie med løn, modtager du din almindelige løn under ferien og ikke feriepenge. Feriepenge er beregnet for dem, der ikke modtager deres løn under ferie.

 

Det afhænger af den enkelte situation og overenskomst. Generelt giver ferie med løn en mere stabil og forudsigelig indkomst, mens feriepenge kan give mere fleksibilitet i nogle tilfælde. Ferie med løn sikrer, at du fortsætter med at modtage din almindelige løn under ferien, hvilket kan være mere fordelagtigt for mange ansatte.

Som ansat med løn under ferie er du berettiget til at modtage et ferietillæg. Dette tillæg udgør 1 % af din ferieberettigede løn og kommer oveni din normale lønudbetaling under ferieperioden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: