Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Faste omkostninger

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er faste omkostninger?

Faste omkostninger refererer til de udgifter, der er nødvendige for at drive en virksomhed. Disse udgifter er forholdsvis konstante månedligt eller kvartalsvis, og er også kendt som kapacitetsomkostninger. Med andre ord, faste omkostninger er de udgifter, der gør det muligt for en virksomhed at opretholde sin eksistens. Disse omkostninger pålægges både virksomheder og private husstande regelmæssigt hver måned. I modsætning til faste omkostninger, findes der variable omkostninger, som varierer afhængigt af virksomhedens aktivitetsniveau.

Karakteristika ved faste omkostninger

Faste omkostninger i en virksomhed er de udgifter, der er uafhængige af antallet af solgte eller fremstillede produkter. Disse omkostninger er snarere påvirket af faktorer som virksomhedens husleje for kontorlokaler eller udgifter til leje af lagerfaciliteter.

En forøgelse af faste omkostninger kan ske, hvis en virksomhed eksempelvis anskaffer en ny lagerbygning, hvilket medfører ekstra huslejeudgifter.

Ofte benyttes termen kapacitetsomkostninger som synonym for faste omkostninger, hvilket dækker over de samme faste udgifter i virksomhedens drift.

Variable kontra faste omkostninger – hvad er forskellen?

Når man driver en virksomhed, håndterer man både variable og faste omkostninger, og der er en væsentlig forskel mellem de to. Det centrale skillepunkt mellem faste og variable omkostninger ligger i, hvordan de reagerer på ændringer i virksomhedens service- og produktionsniveau. Faste omkostninger forbliver uændrede uanset virksomhedens aktivitetsniveau, mens variable omkostninger svinger i takt med salget.

Eksempelvis, i en restaurant er omkostningerne til mad variable, fordi omkostningerne til indkøb af råvarer varierer afhængig af hvor meget der sælges til sultne kunder.

Forskellen mellem udgifter og omkostninger

Udgifter og omkostninger er begge finansielle termer, men de har forskellige tidshorisonter. En udgift refererer typisk til en kortere tidsramme, mens en omkostning har en længere varighed. For eksempel, købet af en produktionsmaskine er en udgift for virksomheden, men de løbende omkostninger ved brugen af maskinen er omkostninger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beregning af faste omkostninger – formel til faste omkostninger

En nøgleformel til at beregne faste omkostninger kan være afgørende for at forstå en virksomheds økonomiske struktur. Inden for regnskab anvendes et vigtigt mål for faste omkostninger, kendt som kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE). Denne værdi udregnes ved at dividere de samlede faste omkostninger med antallet af solgte varer (afskrivningen).

Formlen for beregning af faste omkostninger er som følger: 

Samlede kapacitetsomkostninger (KO) divideret med afsætningen (antallet af solgte varer) giver kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE).

Budgetlægning – skab et overblik over dine faste udgifter

For at få et klart overblik over din virksomheds økonomi, er det en god ide at udarbejde et budget, der fokuserer på faste udgifter. Selvom hverken virksomheder eller private er forpligtet til at lave et budget, er det et effektivt værktøj for at skabe et overblik, og det er ofte nødvendigt for banker og andre långivere for at vurdere din økonomiske sundhed.

Når du laver et budget for et helt år, kan du følge disse trin:

 1. Start med at estimere dine forventede indtægter – det vil sige alle de penge, der kommer ind i virksomheden. Dette er fundamentet for dit budget.
 2. Beregn dine faste udgifter, som inkluderer poster som husleje, el, vand, varme, lønninger, forsikring og lån.
 3. Lav et overslag over dine variable udgifter.

Vær opmærksom på, at indtægter og udgifter kan svinge måned for måned. Det er vigtigt at inkludere disse variationer i dit budget, da du måske sælger mindre end forventet, eller udgifterne kan være højere.

Det er afgørende at regelmæssigt gennemgå og justere budgettet for at sikre, at det afspejler virkelighedens forhold. På denne måde kan du opretholde kontrol over din virksomheds økonomi.

Eksempler på faste omkostninger i virksomheder og private husholdninger

Faste omkostninger i en virksomhed er typisk de udgifter, der forbliver ens fra måned til måned. Disse kan omfatte:

 • Husleje
 • Vand
 • Varme
 • Rengøring
 • Forsikring
 • Lønninger

Disse omkostninger er essentielle og forudsigelige elementer i en virksomheds finanser.

For privatpersoner ligner faste udgifter ofte dem, der findes i virksomheder, da de også omfatter regelmæssige betalinger, der skal foretages hver måned. En typisk liste over faste udgifter for private kunne inkludere:

 • Husleje eller boliglån
 • Forsikringer (f.eks. bilforsikring, indboforsikring)
 • Betaling til institutioner (f.eks. børnehaver, skoler)
 • Vand- og varmeudgifter
 • Kontingenter til fagforeninger og a-kasser

Denne form for regelmæssige udgifter er vigtige at inkludere i et personligt budget for at sikre en sund økonomisk planlægning.

Faste udgifter i en virksomhed kan effektivt organiseres i tre hovedkategorier for bedre økonomisk styring og overblik:

 • Salgsfremmende omkostninger: Disse omkostninger bidrager direkte til at øge virksomhedens salg på lang sigt. Eksempler på denne type omkostninger inkluderer udgifter til reklame, markedsføring og salgsfremstød.
 • Kontante kapacitetsomkostninger: Disse er de omkostninger, der opstår i takt med, at virksomhedens kapacitet anvendes. Dette inkluderer faste udgifter som husleje, lønudgifter, og udgifter til rengøring. Disse udgifter er essentielle for virksomhedens daglige drift.
 • Afskrivninger: Afskrivninger repræsenterer de omkostninger, der ikke falder direkte sammen med brugen af virksomhedens kapacitet. Disse omkostninger er typisk relateret til langvarige aktiver som inventar, køretøjer og udstyr. Afskrivninger fordeler omkostningen af disse aktiver over deres forventede brugstid.

Bogføring af faste omkostninger i resultatopgørelsen

For enhver virksomhed er det lovpligtigt at føre en nøjagtig opgørelse over indtjeningen i hver regnskabsperiode. Dette er afgørende for at overholde lovgivningsmæssige krav og for at have et klart økonomisk overblik.

Resultatopgørelsen er et centralt dokument, der afspejler virksomhedens økonomiske aktivitet over et år, ved at vise både indtægter og omkostninger. Derfor er det vigtigt at inkludere alle faste omkostninger i resultatopgørelsen. Dette giver et præcist billede af virksomhedens finansielle resultater i det forgangne år.

Bogføring er processen, hvor alle virksomhedens finansielle transaktioner, herunder udgifter og indtægter, registreres systematisk med de tilhørende bilag. Dette er ikke blot en måde at holde styr på virksomhedens økonomi, men også en metode til at sikre, at man har et detaljeret og nøjagtigt overblik.

Ved at føre bog over disse finansielle transaktioner, sikrer du, at der er fuldstændig klarhed over:

 • Resultatopgørelsen, som viser virksomhedens indtægter og udgifter.
 • Balancen, der viser virksomhedens passiver og aktiver, herunder gæld og værdier.

En præcis bogføring er essentiel for enhver virksomhed for at kunne levere pålidelige og gennemsigtige finansielle rapporter.

Kapacitetsomkostninger og faste omkostninger – to betegnelser, samme koncept

Kapacitetsomkostninger og faste omkostninger er i realiteten det samme, blot med forskellige navne. Disse termer refererer til de samme typer af omkostninger i en virksomheds drift, hvilket illustrerer, at de er to aspekter af det samme økonomiske fænomen.

Uanset hvilket udtryk der anvendes, betegner begge omkostninger de udgifter, der forbliver konstante i en virksomheds drift. Dette gælder selv i perioder, hvor produktionen af varer fluktuerer eller omsætningen falder. De faste omkostninger eller kapacitetsomkostninger ændrer sig ikke i takt med virksomhedens salg eller produktion, hvilket gør dem til en forudsigelig og stabil del af finansiel planlægning og budgettering.

I essensen udgør disse omkostninger en fast del af virksomhedens udgifter, som er nødvendige for at opretholde den daglige drift og infrastruktur, uafhængigt af virksomhedens øjeblikkelige økonomiske præstationer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan får du kompensation for faste omkostninger?

Hvis din virksomhed har oplevet økonomiske tab som følge af COVID-19 pandemien, er der mulighed for at søge om kompensation til dækning af faste udgifter gennem en hjælpepakke. For at forstå, hvordan du kan få kompensation, er det vigtigt at kende de gældende regler og kriterier:

Hvem kan ansøge om kompensation?

 • Kompensationsordningen er tilgængelig for virksomheder, der har oplevet et omsætningsfald på over 45 % som følge af coronavirus.
 • Din virksomhed skal have faste månedlige udgifter på mindst 12.500 kroner over en sammenhængende periode på tre måneder.

Hvordan ansøger man?

 • Ansøgningen om kompensation skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.
 • Det er vigtigt at have alle relevante oplysninger og dokumentation klar, når du ansøger.

Beregning af kompensationen:

 • Størrelsen på kompensationen du kan modtage, afhænger af, hvor meget din virksomheds omsætning er faldet.
 • Kommercielle faktorer og virksomhedens specifikke situation vil blive taget i betragtning under vurderingen af ansøgningen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at regler og retningslinjer for kompensation kan variere og ændre sig, så det anbefales at holde sig opdateret via officielle kilder eller søge rådgivning hos en økonomisk rådgiver eller lignende professionel.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Faste omkostninger

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Faste omkostninger er udgifter, der er direkte forbundet med den daglige drift af en virksomhed. Disse omkostninger påvirkes ikke af antallet af varer, der sælges eller produceres.

For at udregne faste omkostninger anvender du formlen for kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE), som er: Samlede Kapacitetsomkostninger (KO) divideret med afsætningen, hvilket giver Kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE).

Faste udgifter omfatter de regelmæssige betalinger, der skal foretages månedligt eller kvartalsvis. Eksempler på sådanne udgifter er husleje, lønudbetalinger, udgifter til rengøring og lignende.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: