Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Energimærke

Når en bolig skal sælges eller udlejes, er det et krav, at der foreligger et gyldigt energimærke. Dette mærke viser boligens energistatus. Læs mere om energimærkets betydning og processen for at opnå en energimærkerapport her.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et energimærke?

Et energimærke giver vigtig  information om en boligs energiforbrug, hvilket er afgørende for både købere og lejere, der ønsker at vurdere de potentielle omkostninger ved at bo i boligen, inklusiv varme-, el- og vandforbrug. Energimærket fungerer som et officielt dokument, der ikke blot rapporterer om energiforbruget, men også demonstrerer boligens energieffektivitet.

Energimærket er designet til at give et klart billede af, hvor energiøkonomisk en bolig er, og hvad det koster at opvarme og ventilere den. I etageejendomme tages der også højde for energiforbrug i fællesområderne.

Det er vigtigt at forstå, at energimærkets forbrugsberegninger baserer sig på standardiserede betingelser, hvilket kan resultere i variationer mellem det beregnede og det faktiske forbrug, afhængigt af individuelle forbrugsvaner.

Et højt energimærke indikerer, at boligen er økonomisk at opvarme, bevarer varmen godt, eller at den har en effektiv varmekilde eller solceller, der forbedrer dens energimærke. Med stigende energipriser bliver det økonomisk mere fordelagtigt at eje en bolig med et godt energimærke, og disse boliger opnår ofte højere salgspriser sammenlignet med boliger med et lavere energimærke.

Energimærket spiller således en central rolle, når boliger sættes til salg, idet det giver potentielle købere et indblik i boligens energimæssige tilstand—fra isoleringens kvalitet til de samlede omkostninger ved opvarmning og elektricitet til ventilation.

For boligkøbere tilbyder et energimærke en enkel måde at sammenligne energistandarden mellem forskellige boliger. Boligerne klassificeres på en skala fra A2020 til G, hvor A2020 repræsenterer den højeste energieffektivitet og G den laveste.

Energimærkningen for boliger er parallelt med de mærkninger vi ser på elektronik, hårde hvidevarer, og pærer, og er dermed en velkendt indikator for energieffektivitet.

Inkluderet i energimærkningsrapporten er en detaljeret oversigt over anbefalinger til energiforbedringer, som kan hjælpe boligejere med at reducere energiforbruget. Disse forslag kan omfatte alt fra efterisolering af taget til udskiftning af ældre opvarmningssystemer med mere energieffektive løsninger som varmepumper.

Rapporten fremhæver de mest effektive områder for energirenoveringer, og beskriver de økonomiske såvel som de miljømæssige fordele, herunder reduktion af CO2-udledningen.

Det er vigtigt, at enhver energiforbedring, såsom ekstra isolering, udføres korrekt for at opnå de forventede besparelser og fordele, hvilket også vil være specificeret i energimærkningsrapporten.

At foretage energiforbedringer kan være en omkostningsfuld investering. Hvis din virksomhed overvejer at implementere sådanne forbedringer for at opnå højere energimærker, er det afgørende at have et klart økonomisk overblik. Kontakt Stadsrevisionen for at få skræddersyet rådgivning til økonomi og regnskab. Sammen kan vi gøre din virksomhed mere bæredygtig og styrke dens økonomiske fundament!

Har din virksomhed brug for hjælp til at holde styr på økonomien?

Kontakt Stadsrevisionen –  en af Danmarks bedst bedømte regnskabsvirksomheder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skala fra A til G

Energimærket er afgørende for at vise, hvor en bygning ligger på energimærkeskalaen, der strækker sig fra A til G, hvor A repræsenterer den mest energieffektive kategori. Dette energimærke giver et klart billede af en bygnings energieffektivitet.

Siden indførelsen af energimærkningsordningen i 1998, har der været markante udviklinger inden for bygningsregler og energistandarder, hvilket har ført til introduktionen af nye klasser inden for A-kategorien: A2010, A2015 og A2020. Disse betegnelser henviser til de specifikke krav fastsat i de pågældende års bygningsreglementer. For eksempel lever en bygning med mærket med A2015 op til kravene specificeret i Bygningsreglement 2015 og 2018, da Bygningsreglement 2018 bygger videre på de samme energikrav som dets forgænger. Energimærke A2020 repræsenterer den højeste standard for energieffektivitet, der oprindeligt blev sat som en frivillig norm i Bygningsklasse 2020.

Det er vigtigt at bemærke, at disse nye A-klassificeringer oftest anvendes i nybyggeri, hvor der er særligt fokus på at minimere energiforbruget. Energimærket er nødvendigt at fremvise, når en bygning stilles til salg eller udlejning, og det skal angive den skalaværdi, der er rapporteret i energimærkningsrapporten.

Energimærkernes betydning

Energimærkerne spænder fra A2020, A2015, A2010, og ned gennem B, C, D, E, F, til G, hvor A-klasserne henviser til de nyeste bygningsstandarder og lavenergibygninger. Hvert energimærke indikerer, hvor godt en bygning lever op til energikravene sat i det pågældende års bygningsreglement. Et energimærke på A betyder, at bygningen er velisoleret og billig i drift hvad angår opvarmning.

Desuden har energimærket en direkte indflydelse på boligens pris; jo højere energimærke, desto højere er sandsynligvis boligens pris. Omvendt vil en lavere energieffektivitet, som er indikeret af et lavere energimærke, typisk afspejles i en lavere salgspris.

Hvilke boliger skal energimærkes?

Energimærke er et afgørende dokument for alle nyopførte bygninger, der er 60 m2 eller større, for at sikre, at de overholder energikravene fastsat i bygningsreglementet. Dette inkluderer også sommerhuse. Derudover kræver loven, at næsten alle eksisterende bygninger, der bruges til bolig- eller erhvervsformål, skal have et energimærke, når de sættes til salg eller udlejning. Dette gælder uanset bygningens alder og omfatter en række forskellige bygningstyper:

 • En- og tofamiliehuse
 • Rækkehuse
 • Bygninger med ejerlejligheder
 • Bygninger med andelsboliger, anparter og aktier i boligfællesskaber
 • Udlejningsejendomme eller bygninger med lejeboliger
 • Et hus der udlejes i mere end to måneder

Desuden er der krav om, at bygninger over 1000 m2 skal have et gyldigt energimærke, uanset om de skal sælges eller ej.

Hvilke boliger skal ikke energimærkes?

Visse bygninger er undtaget fra kravene om at have et energimærke. Disse undtagelser inkluderer:

 • Sommerhuse, såfremt de ikke er nybyggeri
 • Tilbygninger til eksisterende bygninger
 • Kolonihavehuse
 • Garager
 • Carporte
 • Udhuse
 • Fritstående bygninger med et samlet etageareal under 60 m2
 • Bygninger, der er aftalt nedrevet efter salg
 • Fredede bygninger (bemærk, bevaringsværdige bygninger er ikke undtaget)

Krav til energimærkning ved salg af bolig, hus eller lejlighed

Når du skal sælge en bolig, uanset om det er et hus eller en lejlighed, er et gyldigt energimærke et ufravigeligt krav. Siden 2010 har det været lovpligtigt at fremvise et energimærke, før en ejendom må annonceres til salg. Dette gælder for både nye og ældre boliger, herunder villaer, rækkehuse og etageejendomme med ejerlejligheder. For mindre ejendomme under 60 m² er energimærkning ikke obligatorisk, men det er stadig muligt at få udført en energimærkningsrapport.

Ældre bygninger er ofte ikke i overensstemmelse med nyere energistandarder, og der stilles ikke krav til, at disse skal opgraderes i henhold til nyeste reglementer. Dog spiller energimærket en vigtig rolle for potentielle købere ved at give dem en indikation af boligens energieffektivitet, og for sælgere kan et højt energimærke betyde mere attraktive salgsvilkår.

For nyligt opførte boliger er en ibrugtagningstilladelse nødvendig, hvilket forudsætter, at boligen har et energimærke. Dette dokumenterer, at bygningen lever op til de aktuelle energikrav specificeret i bygningsreglementet.

I tilfælde af salg af andels- og ejerlejligheder er det hele bygningen, som skal energimærkes, ikke den individuelle lejlighed. Dette ansvar ligger hos andels- eller ejerforeningen, som skal sørge for at energimærket bliver udfærdiget. Som ejer eller andelshaver bør man kontakte sin forening for at drøfte energimærkning.

Energimærkningen kan baseres på det faktiske forbrug, som aflæses via ejendommens el- og varmemålere og noteres i driftsjournalen. Det betyder, at energimærket ikke blot afspejler bygningens egenskaber, men også beboernes forbrugsvaner og effektiviteten af ejendommens varmemester.

Desuden skal energimærkning foretages i følgende tilfælde:

 • Når du ønsker at udleje din bolig i mere end fire uger.
 • Private bygninger større end 1.000 kvadratmeter kræver et energimærke ved salg, annoncering, udlejning eller overdragelse.

Det er energimærkningsbekendtgørelsen, der fastsætter de specifikke krav til hvilke ejendomme der skal energimærkes, og hvornår dette skal ske. Dette sikrer, at både købere og sælgere har adgang til vital information om ejendommens energistatus.

Ligesom der er specifikke krav til, hvornår og hvilke boliger der kræver et energimærke, gælder der også nøje regler for, hvornår og hvordan dit årsregnskab skal udarbejdes og præsenteres. Hos Stadsrevisionen er vi specialiseret i årsregnskaber og står klar til at hjælpe din virksomhed med at opfylde alle regnskabsmæssige krav.

Har du brug for professionel hjælp til din virksomheds årsregnskab?

Kontakst Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Hvem har ansvar for udarbejdelse af energimærket?

Når en bolig skal sælges eller udlejes, er det sælgers eller udlejers ansvar at sørge for, at der er udarbejdet et korrekt energimærke. Energimærket skal være tilgængeligt og udleveres til potentielle købere eller lejere inden boligen annonceres. I tilfælde af salg af en ejerlejlighed, anpart eller andelsbolig er det ejerforeningen, anpartsforeningen eller andelsboligforeningen, der har ansvaret for at fremskaffe energimærket. De skal sikre, at energimærket er til rådighed for sælgeren senest tre uger efter, at sælgeren har anmodet om det.

Det er vigtigt at huske på, at et gyldigt energimærke ikke blot er en formalitet, men en vigtig del af salgsprocessen, der kan påvirke boligens markedsværdi og køberens eller lejerens beslutning. Energimærket hjælper med at give et klart billede af boligens energieffektivitet, hvilket er afgørende for at vurdere de fremtidige energiomkostninger og boligens miljøpåvirkning. 

Økonomiske fordele ved at energimærke din bolig

Undersøgelser bekræfter, at energirenoveringer, der forbedrer dit energimærke, kan have en markant positiv effekt på salgsprisen af din ejendom. For hver opgradering af energimærket (f.eks. fra D til C) kan salgsprisen øges med ca. 500 kr. pr. kvadratmeter. Dette viser, at et bedre energimærke ikke kun signalerer lavere fremtidige energiomkostninger, men også kan tilføje betydelig værdi til din bolig ved salg.

Hvor længe er energimærket gyldigt?

Energimærker har en varierende gyldighedsperiode afhængigt af, hvornår de er udstedt. Her er detaljerne:

 • Energimærker udstedt før den 1. september 2006 er gyldige i 5 år.
 • Energimærker udstedt mellem den 1. september 2006 og den 31. januar 2011 er gyldige i 7 år.
 • Energimærker udstedt efter den 1. februar 2011 er gyldige i 10 år. Dog, hvis energiforbedringerne repræsenterer mere end 5% af den årlige energiforbrug, reduceres gyldigheden til 7 år.

Et energimærke kan genbruges ved gensalg af boligen, hvis det stadig er inden for den gyldige periode. Det er vigtigt at bemærke, at gyldigheden af et energimærke kan blive påvirket af større renoveringer eller ændringer i boligens struktur, som ændrer dens energiforbrug. Derfor bør ejere overveje at opdatere deres energimærke, hvis der foretages ændringer, der potentielt kunne forbedre boligens energieffektivitet yderligere.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om energimærker

Et energimærke angiver en bygnings energieffektivitet. Det viser, hvor godt en bygning udnytter energien til opvarmning, varmt vand, belysning og andre energirelaterede formål. Et energimærke er baseret på en vurdering af bygningens samlede energiforbrug og de installationer, som påvirker energiforbruget. Mærket er en indikator for de forventede energiudgifter og påvirker også ejendommens salgs- eller lejeværdi.

Energimærke A repræsenterer den højeste energieffektivitet og indikerer, at boligen er meget velisoleret og har lavt energiforbrug, hvilket resulterer i lavere energiudgifter. I modsætning hertil indikerer energimærke F en lav energieffektivitet, hvilket betyder, at bygningen har betydelige varmetab og ineffektive energisystemer, der resulterer i højere energiforbrug og omkostninger.

Et godt energimærke er typisk et mærke i den øverste del af skalaen, fra A til C. Disse mærker betyder, at bygningen har en høj grad af energieffektivitet, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og dermed mindre miljøbelastning. Boliger med højere energimærker er ofte mere attraktive for købere og lejere på grund af de lavere driftsomkostninger.

Energimærkerne på huse giver en indikation af, hvor energieffektivt huset er. Disse mærker hjælper købere og lejere med at vurdere potentielle energiudgifter og er en vigtig faktor ved køb, salg eller leje af ejendomme. Energimærket viser også mulige områder for energiforbedringer og kan dermed vejlede ejere om, hvordan de kan øge bygningens energieffektivitet og reducere driftsomkostningerne.

En ejendoms energimærke kan ses i energimærkerapporten, som normalt er tilgængelig hos ejendomsmæglere eller direkte fra sælger eller udlejer. Derudover er det ofte tilgængeligt på online platforme, der viser ejendomsoplysninger, eller via det offentlige energimærkeregister, hvor du kan søge efter ejendomme ved adresse eller ejendomsnummer for at finde det gældende energimærke.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: