Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Dansk statsborgerskab

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er dansk statsborgerskab?

Dansk statsborgerskab sikrer, at du juridisk set har de samme rettigheder og pligter som personer født i Danmark af danske forældre. Det kaldes også for dansk indfødsret. Dette omfatter adskillige privilegier, herunder EU-borgerskab og stemmeret, samt ansvarsområder som værnepligt.

Hvordan får man dansk statsborgerskab?

For at opnå dansk statsborgerskab skal man igennem en proces, hvor man skal indsende en digital ansøgning til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet vil vurdere din berettigelse til dansk statsborgerskab baseret på gældende kriterier. Der findes dog flere muligheder, som vil uddybes her. 

Automatisk statsborgerskab ved fødsel eller adoption

Fødsel: Dansk statsborgerskab tildeles automatisk ved fødslen, hvis mindst en af forældrene (far, mor eller medmor) er dansk statsborger, og barnet er født efter 1. juli 2014. For børn født før denne dato kan andre regler gælde, især hvis barnet er født uden for Danmark eller forældrene ikke er gift. 

Adoption: Hvis et barn under 12 år adopteres af danske statsborgere, tildeles barnet ligeledes dansk statsborgerskab. Dette gælder både for par og enlige, så længe den eller de adopterende er danske statsborgere.

Statsborgerskab gennem erklæring

Statsborgere fra de nordiske lande (Finland, Island, Norge, og Sverige) eller tidligere danske statsborgere, kan genvinde dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring herom. Dette kræver indsendelse af en erklæring og et gebyr på 1.100 kr. til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som vil vurdere din ret til genopnåelse af dansk statsborgerskab.

Naturalisation som vej til dansk statsborgerskab

Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du anmode om dansk statsborgerskab gennem naturalisation. Denne proces kræver godkendelse fra Folketinget. Din ansøgning om dansk statsborgerskab bliver grundigt vurderet af Udlændinge- og Integrationsministeriet og kræver overholdelse af specifikke kriterier, før den potentielt kan godkendes. Efter godkendelse indsættes dit navn i et lovforslag om naturalisation, som skal vedtages af Folketinget.

Digital indsendelse af ansøgning er nødvendig for alle ansøgere om dansk statsborgerskab. Denne proces sikrer en effektiv og sikker håndtering af din ansøgning om dansk statsborgerskab.

Hvad er kravene til dansk statsborgerskab?

For at opnå dansk statsborgerskab kræver det, at man opfylder en række veldefinerede krav. Dette er med henblik på at sikre, at ansøgere er velintegrerede og engagerede i det danske samfund.

Erklæring om troskab og loyalitet

For at opnå dansk statsborgerskab skal du underskrive en erklæring, hvor du sværger troskab og loyalitet over for Danmark, de danske love og det danske samfund. Denne erklæring er en del af den digitale ansøgning og underskrives med MitID.

Når man skal overgive sit regnskab til en anden, kræver det også en stor loyalitet. Hos Stadsrevisionen er vi dedikerede til at være din loyale og trofaste partner i alle finansielle anliggender. Vores mål er at sikre, at din økonomi ikke bare er sund, men også klar til fremtidig vækst og succes. Du får en fast og personlig rådgiver, der kan hjælpe dig med lige netop det, du har brug for. 

Ønsker du en loyal og personlig rådgiver?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet hjælp med fast rådgiver.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Permanent ophold og bopæl i Danmark

Et andet krav for at opnå dansk statsborgerskab er, at du har haft permanent opholdstilladelse og har boet fast i Danmark, registreret med en dansk adresse i CPR-registeret. 

Uafbrudt ophold

Dansk statsborgerskab forudsætter ni års uafbrudt ophold i Danmark, dog med visse undtagelser for specifikke grupper såsom flygtninge, børn, og ægtefæller til danske statsborgere.

Kriminalitet og karenstid

Eventuelle tidligere straffedomme for alvorlige kriminelle handlinger kan forhindre opnåelse af dansk statsborgerskab. Efter afsonet straf indtræder en karenstid, hvor du ikke kan ansøge om statsborgerskab. Du bliver berettiget til at ansøge igen, når karenstiden er udløbet.

Beskæftigelseskrav

For at kvalificere dig til dansk statsborgerskab, er det nødvendigt at have været i fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsaktivitet i mindst tre år og seks måneder inden for de sidste fire år.

Danskkundskaber

Kravet om danskkundskaber inkluderer, at du skal have bestået prøven i Dansk 3. Der gælder dog visse undtagelser, hvis du har begrænset offentlig forsørgelse til under tre måneder i de sidste ni år, hvor Prøve i Dansk 2 kan være tilstrækkeligt. Dispensation for prøven kan gives under særlige omstændigheder, såsom lægelige grunde.

Økonomisk selvstændighed

Det er vigtigt, at du er økonomisk selvstændig. Dette betyder, at du ikke må have modtaget offentlig forsørgelse, herunder kontanthjælp, i to år før ansøgningen. Studiestøtte (SU) og folkepension er dog undtaget fra denne regel.

Er du selvstændig, og kunne du sommetider godt tænke dig en sparringspartner? I mange år har vi i Stadsrevisionen bistået danske virksomheder med at opnå succes. Vores dygtige hold af revisorer og rådgivere står klar til at guide dig gennem finansielle og regulatoriske udfordringer, så din virksomhed ikke kun overlever, men også trives. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter -skal du være en af dem?

Mangler du professionel hjælp til f.eks. til din virksomheds regnskab?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for hjælp med specialiseret faglighed.

Indfødsretsprøven

Du skal demonstrere en grundlæggende forståelse for dansk samfundsforhold, kultur og historie ved at bestå Indfødsretsprøven. Denne prøve består af multiple choice-spørgsmål, og en succesfuld besvarelse kræver, at mindst 36 ud af 45 spørgsmål er korrekte. Dispensation er mulig under særlige betingelser.

Deltagelse i grundlovsceremoni

Til sidst er deltagelsen i en grundlovsceremoni i din bopælskommune et obligatorisk skridt for at dit dansk statsborgerskab kan træde i kraft. Ceremonien skal finde sted senest to år efter, at loven om dit statsborgerskab er vedtaget. I ceremonien skal du vise respekt for og forpligte dig til at overholde de danske værdier og Grundloven.

Hvor mange ansøgninger om dansk statsborgerskab er der?

Dansk statsborgerskab kan ansøges af individuelle ansøgere og deres eventuelle mindreårige børn, som bipersoner. I løbet af 2023 modtog Udlændinge- og Integrationsministeriet 5.114 ansøgninger om dansk statsborgerskab.

Hvad koster det at ansøge om dansk statsborgerskab?

For at ansøge om dansk statsborgerskab skal der udfyldes et digitalt ansøgningsskema via MitID. For dem, der ikke kan benytte digital selvbetjening, er der et alternativ i form af et papirskema. Ansøgningsgebyret er fastsat til 4.000 kr., og der opkræves ikke gebyr for tilhørende børn. Dette gebyr refunderes ikke ved afslag, men hvis en ny ansøgning indgives, opkræves der ikke et nyt gebyr. Derudover, hvis du er fra et nordisk land og søger om genoprettelse af dansk statsborgerskab gennem en erklæring, er gebyret 1.100 kr.

Kan jeg have statsborgerskab i to lande?

I Danmark er det muligt at have dobbelt statsborgerskab, så længe det andet land, hvor du også er statsborger, tillader dette. Dette gælder for personer, der måske er født og opvokset i et andet land, men også ønsker at bevare deres danske statsborgerskab.

Hvis du er født i udlandet og er statsborger i Danmark og mindst ét andet land

Hvis du er født i udlandet og ikke har haft en betydelig tilknytning til Danmark gennem bopæl eller længerevarende ophold, står du til at miste dit danske statsborgerskab, når du fylder 22 år, medmindre du ved tab af statsborgerskab ville blive statsløs. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan foretage en konkret vurdering, der potentielt kan tillade bevarelse af dansk statsborgerskab. Det anbefales kraftigt, at ansøgninger om at bevare dansk statsborgerskab indsendes inden du når denne aldersgrænse, da der efter 22-års alderen ikke kan gives dispensation for bevarelse af dansk statsborgerskab.

Kan man miste dansk statsborgerskab?

Der findes specifikke situationer, hvor dansk statsborgerskab kan blive inddraget. Ifølge den nuværende aftale mellem de politiske partier, der støtter loven om naturalisation, er der øget fokus på at frakende dansk statsborgerskab fra personer, som har undladt at oplyse om tidligere kriminelle handlinger ved ansøgning om dansk statsborgerskab. Myndighederne vil efter to år fra lovens ikrafttræden foretage en systematisk gennemgang af oplysninger fra Kriminalregistret for at vurdere, om der er basis for at indlede en inddragelsessag. Bliver der opdaget noget, modtager den pågældende person et brev med besked om mulig inddragelse af deres danske statsborgerskab.

I andre tilfælde kan dansk statsborgerskab også inddrages senere, eksempelvis i situationer med personer kendt som fremmedkrigere, dog kun hvis de kan opnå eller allerede har statsborgerskab i et andet land.

Der er også situationer, hvor et dansk statsborgerskab kan have været tildelt ved en fejl fra barnsben, og personen dermed reelt aldrig har haft dansk statsborgerskab. I disse tilfælde er der mere lempelige regler for at få statsborgerskabet tilbage.

Endvidere kan familiemedlemmer til en person, der opnår dansk statsborgerskab, risikere at miste deres opholdstilladelse, eksempelvis hvis de er i Danmark som medfølgende ægtefælle. I disse situationer skal der ansøges om familiesammenføring efter danske regler.

Kan man generhverve dansk statsborgerskab?

Hvis du tidligere har haft dansk statsborgerskab, er der muligheder for at generhverve det under visse forudsætninger. Generelt skal du opfylde bestemte bopælskrav. For tidligere danske statsborgere fra Finland, Island, Norge eller Sverige, gælder der særlige regler, hvis du ønsker at generhverve dit danske statsborgerskab. Detaljerne omkring hvordan man kan generhverve dansk statsborgerskab, herunder kravene til bopæl, er tilgængelige på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

For dem, der ikke møder bopælskravene, kan der stadig være mulighed for at generhverve dansk statsborgerskab. Dette gælder for dem, der har mistet deres danske statsborgerskab ved at opnå statsborgerskab i et andet land og ikke er blevet idømt en ubetinget frihedsstraf siden. Der eksisterer en overgangsordning fra 1. juli 2021 til 30. juni 2026, som du kan læse mere om på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om dansk statsborgerskab

For at opnå dansk statsborgerskab skal ansøgerne opfylde en række krav, som inkluderer permanent opholdstilladelse, bopæl i Danmark, afsonet karenstid for eventuelle straffedomme, økonomisk selvstændighed, samt bestået danskprøve og indfødsretsprøve. Desuden skal ansøgeren have deltaget i en grundlovsceremoni for endeligt at få tildelt dansk statsborgerskab. Alle kravene er skitseret på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside og skal nøje overholdes for at sikre en vellykket ansøgningsproces om dansk statsborgerskab.

Retten til dansk statsborgerskab opnås under specifikke betingelser som fødsel, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, eller gennem naturalisation, hvor ansøgeren opfylder alle krav fastsat af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Børn født i Danmark eller adopterede af danske statsborgere kan også opnå dansk statsborgerskab. Derudover har statsborgere fra nordiske lande mulighed for at erhverve dansk statsborgerskab gennem en mere forenklet proces.

Retten til dansk statsborgerskab tildeles personer, der opfylder de krav og betingelser som den danske stat har fastsat. Dette inkluderer borgere, der er født af danske statsborgere, borgere der har opnået permanent opholdstilladelse og har boet i Danmark i et krævet antal år, samt personer der har gennemgået en lovmæssig naturalisationsproces. Desuden har tidligere danske statsborgere, og borgere fra andre nordiske lande under visse omstændigheder ret til at genopnå eller ansøge om dansk statsborgerskab.

Processen for at opnå dansk statsborgerskab kan variere betydeligt afhængigt af den specifikke situation og de involverede juridiske processer. Typisk kan en ansøgningsproces om dansk statsborgerskab tage fra flere måneder til op til et år. Tiden kan variere baseret på, hvor hurtigt alle nødvendige dokumenter indsamles og behandles, samt hvor kompleks ansøgerens sag er. Det er afgørende, at alle krav og frister overholdes for at sikre en effektiv behandling af ansøgningen om dansk statsborgerskab.

Dobbelt statsborgerskab er tilladt i Danmark, hvilket betyder, at ansøgere ikke behøver at opgive deres oprindelige statsborgerskab for at opnå dansk statsborgerskab, såfremt deres oprindelige hjemland også tillader dobbelt statsborgerskab. Dette gør det muligt for ansøgere at bevare en juridisk forbindelse med deres hjemland, samtidig med at de nyder de fulde rettigheder og privilegier som dansk statsborger. Dette er en vigtig overvejelse for mange ansøgere, og det understreger Danmarks fleksible tilgang til international borgerskab og integration.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: