Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Civilstyrelsen

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er Civilstyrelsen?

Civilstyrelsen blev oprettet den 15. oktober 2004 som en del af Justitsministeriet ved at sammenlægge dele af Civilretsdirektoratet med sekretariatet for Retsinformation og Erstatningsnævnets sekretariat. Civilstyrelsen har ansvaret for at behandle både konkrete og generelle sager samt at sekretariatsbetjene nævn og råd på de civilretlige områder under Justitsministeriet. En vigtig opgave for Civilstyrelsen er også at sikre offentlig adgang til Danmarks love og regler.

Civilstyrelsen består af fem faglige kontorer og en tværgående stabsfunktion, med cirka 170 ansatte, herunder jurister, kontorfunktionærer, projektledere, kommunikationsuddannede og controllere. Civilstyrelsen håndterer juridiske sager om fonde, fri proces, advokatbeskikkelser og udlændinges erhvervelse af fast ejendom.

En anden central opgave for Civilstyrelsen er at yde sekretariatsbetjening til Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet. 

Civilstyrelsen er også ansvarlig for at udgive den elektroniske Lovtidende og Statstidende samt for driften af Retsinformation.dk.

Civilstyrelsens mission

Civilstyrelsen behandler både konkrete og generelle sager og sekretariatsbetjener nævn og råd på de civilretlige områder under Justitsministeriet. Desuden sikrer Civilstyrelsen, at alle har adgang til Danmarks love og regler.

Civilstyrelsens vision

Civilstyrelsen stræber efter at være en moderne og tidssvarende styrelse, der:

  • Gavner borgerne
  • Er attraktiv for medarbejderne
  • Bidrager til helhedstænkning og effektivitet på tværs af Justitsministeriets koncern.

Civilstyrelsen fokuserer på at skabe en effektiv og åben organisation, der understøtter retssamfundets grundlæggende principper og arbejder for at imødekomme både samfundets og medarbejdernes behov.

Vidste du, at du hos Stadsrevisionen altid får en fast personlig rådgiver? Vi er til stede i hele landet! Kontakt os i dag og oplev forskellen.

Vil du slippe for arbejdet med bogføring og regnskaber?

Kontakt os nu for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer!

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Civilstyrelsens sagsområder

Civilstyrelsen har flere forskellige sagsområder. Vi gennemgår dem nedenfor:

Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet behandler ansøgninger om erstatning fra ofre for forbrydelser. Når en person søger erstatning, vurderer nævnet, om ansøgeren er berettiget til erstatning, og fastsætter størrelsen af erstatningen baseret på skadernes omfang og de økonomiske tab. Efter vurderingen udbetaler Erstatningsnævnet erstatningen til de berettigede.

Retsinformation

Retsinformation.dk er en database, som vedligeholdes af Civilstyrelsen. Databasen indeholder alle gældende danske love, bekendtgørelser og retsafgørelser. Formålet er at sikre offentlig adgang til juridisk information, hvilket hjælper borgere, virksomheder og myndigheder med at finde og forstå gældende lovgivning og retspraksis.

Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnet administrerer tilladelser til offentlige indsamlinger. For at en indsamling kan finde sted, skal arrangørerne ansøge om tilladelse hos nævnet. Efter tilladelsen er givet, overvåger Indsamlingsnævnet, at de indsamlede midler bruges i overensstemmelse med det formål, der er angivet i ansøgningen, for at sikre gennemsigtighed og korrekt anvendelse af midlerne.

Retshjælpskontorer og advokatvagter

Civilstyrelsen yder økonomisk støtte til retshjælpskontorer og advokatvagter, som tilbyder gratis juridisk rådgivning til borgere. Disse organisationer hjælper folk, der ikke har råd til en advokat, ved at tilbyde rådgivning om juridiske spørgsmål og bistand i mindre komplekse retssager. Formålet er at sikre, at alle borgere har adgang til juridisk hjælp, uanset deres økonomiske situation.

Fri proces

Civilstyrelsen vurderer ansøgninger om retshjælp uden omkostninger for personer, der ikke har økonomisk mulighed for at betale for retssager. Processen indebærer en grundig gennemgang af ansøgerens økonomiske situation og vurdering af, om sagen har rimelige udsigter til at blive ført. Hvis kriterierne opfyldes, gives der fri proces, hvilket betyder, at staten dækker omkostningerne ved retssagen.

Arv og testamente

Civilstyrelsen håndterer komplekse sager vedrørende arv og testamenter, hvor der ofte er behov for juridisk afklaring. Dette kan inkludere tvister om fortolkningen af testamenter, fordeling af arv mellem arvinger, og behandling af sager, hvor der ikke er oprettet et testamente. Styrelsen sikrer, at arveretten følges korrekt og bistår med juridisk rådgivning i disse sager.

Fast ejendom

Civilstyrelsen behandler ansøgninger om tilladelser til erhvervelse af fast ejendom, herunder både landbrug og boliger. Dette gælder især for udenlandske statsborgere, der ønsker at købe ejendom i Danmark. Styrelsen vurderer ansøgningerne ud fra gældende love og bestemmelser og sikrer, at erhvervelsen sker i overensstemmelse med de juridiske krav.

Værgemål og fremtidsfuldmagter

Civilstyrelsen fungerer som klageinstans i sager om værgemål og fremtidsfuldmagter. Dette betyder, at de behandler klager over afgørelser truffet af lokale myndigheder vedrørende udpegning af værger og godkendelse af fremtidsfuldmagter. Styrelsen vurderer, om beslutningerne er truffet korrekt og retfærdigt, og kan ændre eller ophæve afgørelser, hvis det findes nødvendigt.

Ikke-erhvervsdrivende fonde

Civilstyrelsen har ansvaret for overvågning og regulering af fonde, der ikke driver erhverv. Dette omfatter godkendelse af nye fonde, sikring af, at de opfylder lovgivningsmæssige krav, og gennemførelse af regelmæssige tilsyn. Målet er at sikre, at fondene forvaltes korrekt og anvender deres midler i overensstemmelse med deres formål. Civilstyrelsen gennemgår fondenes vedtægter, årsrapporter og økonomiske dispositioner for at sikre gennemsigtighed og lovoverholdelse.

Kontrol og tilsyn

Civilstyrelsen udfører kontrol og tilsyn med fonde og offentlige indsamlinger. Dette indebærer at sikre, at fondene og indsamlingerne overholder gældende love og regler, samt at de økonomiske midler anvendes korrekt. Tilsynet inkluderer gennemgang af regnskaber, opfølgning på indberetninger og udførelse af inspektioner. Civilstyrelsen kan gribe ind, hvis der opdages uregelmæssigheder, og pålægge fondene at rette op på forholdene.

Offerfonden

Offerfonden administreres af Civilstyrelsen og har til formål at støtte projekter, der hjælper ofre for forbrydelser og arbejder for kriminalitetsforebyggelse. Fonden uddeler midler til initiativer, som forbedrer ofres vilkår, tilbyder psykologisk og juridisk støtte, og gennemfører forebyggende aktiviteter i samfundet. Ansøgninger til Offerfonden vurderes ud fra deres potentiale til at skabe positiv effekt for ofre og reducere kriminalitet.

Erstatning - regres

Civilstyrelsen håndterer regreskrav, hvor staten søger at få dækket udgifter til erstatning, som den har udbetalt til ofre for forbrydelser. Dette involverer juridiske processer for at inddrive beløb fra den ansvarlige gerningsperson eller andre parter. Formålet er at reducere statens økonomiske tab ved at sikre, at de, der har forårsaget skaden, bidrager til dækning af erstatningsomkostningerne. Civilstyrelsen vurderer hver sag individuelt og forfølger regreskrav gennem de relevante juridiske kanaler.

Advokatsager

Civilstyrelsen forvalter sager vedrørende advokaters virksomhed, hvilket inkluderer administration af disciplinærsager, autorisationer og godkendelser. Styrelsen håndterer klager over advokaters adfærd, undersøger disse klager, og træffer beslutninger om eventuelle sanktioner. Dette kan omfatte alt fra advarsler til fratagelse af advokatbeskikkelse. Styrelsen arbejder også med at sikre, at advokater lever op til deres professionelle standarder og etiske retningslinjer.

Statstidende

Statstidende er en offentlig platform, hvor Civilstyrelsen offentliggør officielle meddelelser. Dette inkluderer juridiske meddelelser som konkursdekreter, tvangsauktioner, opløsninger af selskaber og andre retslige bekendtgørelser. Formålet med Statstidende er at sikre gennemsigtighed og offentlig adgang til vigtig juridisk information. Det fungerer som en central kanal for formelle meddelelser, der kræver offentliggørelse ifølge loven.

Retslægerådet

Retslægerådet er en vigtig institution under Civilstyrelsen, som koordinerer lægefaglige vurderinger til brug i retssager. Rådet består af lægefaglige eksperter, der yder rådgivning til domstole og andre myndigheder om medicinske spørgsmål, der opstår i forbindelse med retssager. Dette kan inkludere vurderinger af personskader, dødsårsager, mental tilstand og andre medicinsk-relaterede emner. Retslægerådets vurderinger spiller en central rolle i at sikre, at retssager baseres på korrekte og videnskabeligt funderede medicinske vurderinger.

Når dit årsregnskab skal offentliggøres, følger der en frist på 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Er du presset? Vi kan overtage arbejdet og sikre, at det bliver gjort korrekt og til tiden.

Skal vi tjekke dit årsregnskab?

Lad os vide, hvordan vi bedst kan hjælpe dig gennem processen.

Civilstyrelsens virksomhedsstrategi

Civilstyrelsens virksomhedsstrategi har til formål at understøtte retssamfundets grundlæggende principper gennem effektivitet, helhedstænkning og åbenhed. Strategien er struktureret omkring tre strategiske pejlemærker: Udsyn, Fremsyn og Kompetente medarbejdere.

Udsyn

Civilstyrelsen leverer høj kvalitet og sikrer rimelig sagsbehandlingstid for borgerne. De forstår og udvikler deres rolle i samarbejde med samfundet og er åbne for at dele viden og indgå i tværgående løsninger. Dette indebærer at være proaktive i forståelsen af samfundets behov og reagere effektivt på dem.

Fremsyn

Styrelsen har en fremadskuende tilgang, hvor de forudser og forstår behovene hos deres brugere og arbejdsstyrken. De handler med borgeren i centrum og prioriterer nye digitaliseringstendenser uden at gå på kompromis med sikkerheden. Dette betyder, at de konstant vurderer og implementerer nye teknologier og arbejdsgange for at forbedre serviceleverancen.

Kompetente medarbejdere

Civilstyrelsens vigtigste ressource er deres medarbejdere, der er kompetente og ambitiøse. Ledelsen er tillidsbaseret med klare rammer og frihed under ansvar. Styrelsen fokuserer på at skabe en fleksibel arbejdsplads med god work-life balance og attraktive karrieremuligheder. Dette indebærer, at medarbejderne tilbydes løbende kompetenceudvikling og muligheder for at vokse i deres roller.

Mission

Civilstyrelsens mission er at behandle konkrete og generelle sager samt at sekretariatsbetjene nævn og råd på de civilretlige områder under Justitsministeriet. De sikrer, at Danmarks love og regler er tilgængelige for offentligheden. Dette gør de ved at vedligeholde og opdatere juridiske databaser og sikre, at relevant information er let tilgængelig.

Vision

Civilstyrelsens vision er at være en tidssvarende styrelse, der er til gavn for borgerne, er attraktiv for medarbejderne, og bidrager til helhedstænkning og effektivitet på tværs af Justitsministeriets koncern. De sigter mod at være en dynamisk organisation, der kan tilpasse sig ændringer og udfordringer i samfundet og retssystemet.

Implementering

For at realisere denne strategi, fokuserer Civilstyrelsen på:

  • Digitalisering: Implementering af moderne teknologier for at forbedre sagsbehandling og servicelevering.
  • Kvalitetssikring: Løbende evaluering og forbedring af arbejdsprocesser for at sikre høj kvalitet og effektivitet.
  • Medarbejderudvikling: Investering i medarbejdernes kompetencer gennem uddannelse og træning.
  • Samarbejde: Øget samarbejde på tværs af forskellige sektorer og interessenter for at opnå bedre resultater.

Civilstyrelsen arbejder kontinuerligt på at forbedre deres processer og serviceleverance, således at de kan opfylde deres mission og vision. De stræber efter at være en effektiv og responsiv organisation, der kan håndtere de udfordringer, som samfundet og retssystemet står overfor.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Civilstyrelsen

Civilstyrelsen håndterer konkrete sager og bidrager til udformningen af regler inden for civilretlige områder som fonde, fri proces, advokatbeskikkelser, retshjælp, udlændinges ejendomserhvervelse og klager over værgemål.

Civilstyrelsen behandler sager om fri proces, godkender retshjælpsinstitutioner og udbetaler tilskud til disse. Afgørelser om fri proces kan appelleres til Procesbevillingsnævnet.

Sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet er gennemsnitligt 8-9 måneder.

Ansøgninger om fri proces indgives via Civilstyrelsens digitale selvbetjeningsportal. Fri proces gives, hvis der vurderes at være en rimelig grund til at føre retssagen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: